Sosyal Güvenlik 2018-2019 Yaz okulu Sınavı

Sosyal Güvenlik 2018-2019 Yaz okulu Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Sosyal sigorta tekniğinin ilk defa uygulandığı ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rusya
B
Almanya
C
Fransa
D
İtalya
E
Finlandiya
Soru 2

I. Riskin doğması
II. Riskle karşı karşıya gelen kimsenin muhtaç duruma düşmesi
III. Muhtaç duruma düşen kimsenin yardım beklemesi
Sosyal dayanışmanın gerçekleşebilmesi için yukarıdaki unsurlardan hangilerinin mutlaka oluşması gerekir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 3

I. insan Hakları Evrensel Bildirgesi
II. Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Sözleşmesi
III. Avrupa Sosyal Şartı
Sosyal güvenliğin kişiliği koruma fonksiyonu ilk kez yukarıdaki hukuki düzenlemelerden hangisinde yer almıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 4

Kişinin bedeni ve ruhi durumunu bozan ve kişinin çalışma ve kazanma gücünü geçici ya da sürekli olarak kaybetmesine yol açan tehlikelere ne ad verilir?

A
Siyasi
B
Doğal
C
Fizyolojik
D
Sosyal
E
Ekonomik
Soru 5

I. Meslekte kazanma gücündeki kayıp oranı
II. Maluliyet devam ettiği sürece çalışamazlık durumu
III. Malullerin gelir kayıplarının telafisi
Yukarıdakilerden hangileri malullük sigortası ve bu sigortadan sağlanacak yardımların belirlenmesinde etkili olan unsurlardandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
1,1I ve III
Soru 6

Sosyal güvenlik kurumlarının kendilerine ayrılan kaynakları amacına uygun olarak en düşük maliyetle kullanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Verimlilik
B
Etkinlik
C
Şeffaflık
D
Sürdürülebilirlik
E
Devamlılık
Soru 7

I. Sigortalılarla ilgili kayıtların tutulması ve saklanması
II. Hak sahiplerine gelir ve aylık bağlama işlemlerinin sonuçlandırılması
III. idari işlemlerde ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü ile ilgili işlemlerin sonuçlandırılması
Yukarıdakilerden hangileri Sosyal Sigortaların merkez örgütlerinin görevlerindendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
1,1I ve III
Soru 8

Vakıflarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Ortaçağda esnaf ve zanaatkarlar arasında bir sosyal güvenlik kurumu olarak doğmuştur.
B
Günümüzde sosyal güvenlik sağlamada tamamlayıcı rol üstlenirler.
C
Doğrudan ve elden ele yardımların sakıncalarını ortadan kaldırırlar.
D
Çağdaş sosyal güvenlik teknikleri ortaya çıkıncaya kadar toplumların sosyal güvenlik ihtiyacını karşılamışlardır.
E
Sosyal yardımlaşmanın kurumlaşma ihtiyacını önemli ölçüde karşılayan kuruluşlardır.
Soru 9

Türkiye'nin ilk tamamlayıcı sosyal sigorta kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ordu Yardımlaşma Kurumu
B
ilkokul Öğretmenleri Sosyal Yardım Sandığı
C
Teavün Sandığı
D
Amele Birliği
E
PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi sosyal sigorta primlerini fiyat (bedel-karşılık) olmaktan ayıran özelliklerden biri değildir?

A
Ödenen primle sağlanan fayda arasında bire bir ilişki yoktur.
B
Prim ödemek zorunludur.
C
Sigortalıların yanı sıra işverenler de prim öder.
D
Devlet de prim ödeyerek sisteme katkıda bulunur.
E
Primler, kişinin geliri veya kazancı üzerinden ödenir.
Soru 11

I. Nesiller arası gelir transferi
II. Nesil içi gelir transferi
III. Zamanlar arası gelirin yeniden dağılımı
Yukarıdakilerden hangileri sosyal güvenliğin gelirin yeniden dağılımına etki şekillerindendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 12

Sigortalılar arasındaki prim yükünü eşit dağıtma amacıyla kazanç üzerinden, kazancın belli bir oranı olarak alınan primlere ne ad verilir?

A
Çoklu prim
B
Nispi prim
C
Mutlak prim
D
Safi prim
E
Brüt prim
Soru 13

I. Sosyal güvenliğin temel bir insan hakkı olması
II. Dezavantajlı gruplar için istihdam teşviki sağlaması
III. Sigortalılar ve işverenlerin prim yükünü azaltması
Yukarıdakilerden hangileri devletin sosyal sigortaların finansmanına katılımını zorunlu hale getiren nedenlerdendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenliğin iktisadi değişkenler üzerindeki etki alanlarından biri değildir?

A
Gelirin yeniden dağılımı
B
Sermaye birikimi
C
Nüfus artış hızı
D
Emek arzı
E
Bireylerin tasarruf eğilimi
Soru 15

Sosyal güvenlik harcamalarını artıran aşağıdaki durumlardan hangisi kötü yönetim ile ilgilidir?

A
Uzun sürelerle emekli aylıkları ödenmesi
B
Tıbbi alanda meydana gelen teknolojik gelişmeler
C
işgücüne girme yaşının yükselmesi
D
Sosyal güvenlik için ayrılan kaynakların etkin kullanılamaması
E
Birden fazla nesile aylık ve gelir ödenmesi
Soru 16

ILO’nun 1962 yılında kabul ettiği 118 No’lu, “Vatandaşlarla, Vatandaş Olmayan Kimselere Sosyal Güvenlik Konusunda Eşit Muamele Yapılması Konusunda Sözleşme” sosyal güvenlik alanında hangi sorunları çözmek için geliştirilmiş tedbirlerden biridir?

A
Kayıt dışı çalışmanın yaygınlaşması
B
Küreselleşme ve uluslararası rekabetin artışı
C
Uluslararası emek ve insan göçü
D
Nüfus yapısındaki değişim
E
istihdam ve işgücü piyasasındaki değişim
Soru 17

I. 10 Aralık 1948 tarihinde kabul edilmiştir.
II. insan hakları alanındaki temel metinlerden biridir.
III. Hukuki bağlayıcılığı olan bir uluslararası belge niteliğinde kabul edilmemektedir.
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 18

Türkiye kaç yılında ve hangi uygulama ile çok ayaklı sosyal güvenlik sistemine geçmiştir?

A
1999 yılında insana Yakışır iş Stratejisi ile
B
2000 yılında Dünya Çalışma Raporu ile
C
2001 yılında Bireysel Emeklilik Sistemi ile
D
2001 yılında 21 Yüzyıla Doğru Sosyal Güvenlik Raporu ile
E
2004 yılında Küreselleşme Raporu ile
Soru 19

ILO’nun, mevcut sisteminin iyileştirilerek devamına yönelik önerilerine karşılık sosyal güvenlik sistemine yönelik en kapsamlı ve radikal değişiklik önerilerinin yer aldığı araştırma raporunu hazırlatan organizasyon aşağıdakilerden hangisidir?

A
Birleşmiş Milletler
B
Dünya Bankası
C
Avrupa Konseyi
D
Avrupa Birliği
E
Uluslararası Çalışma Örgütü
Soru 20

1966'da toplanan BM Genel Kurulunda kabul edilen, sosyal güvenlik alanında çok sayıda hüküm içeren ve Türkiye tarafından 2000 yılında imzalanan uluslararası sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Kaldırılmasına Dair Sözleşme
B
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi
C
Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi
D
Çocuk Hakları Sözleşmesi
E
Göçmen işçilerin ve Ailelerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (10 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x