Sosyal Hizmet Kuramları 1 2017-2018 Final Sınavı

Sosyal Hizmet Kuramları 1 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bireyin kişisel gelişimini besleyen ve geliştiren çabalar arasında yer alan içsel motivasyon, enerji düzeyi ve bilinç düzeyi gibi faktörler aşağıdaki ekolojik seviyelerden hangisinde yer alır?

A
Ailevi faktörler
B
Kaynaklar ve fırsatlar
C
Öz bakım kalıpları
D
Çevresel koşullar
E
Biogenetik faktörler
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi meslek etiğinin özelliklerinden biri değildir?

A
Bağlayıcı olmaması
B
Mesleğin güvencesi konumunda olması
C
Toplumun mesleğe olan güvenini sağlaması
D
Açık olması
E
Sistematik olması
Soru 3

Müracaatçıda “İstendik davranış değişimi oldu mu?” “Yaşanan değişim istenen yönde miydi?” “Müdahale sonunda müracaatçı amaçlarına ulaşabildi mi?” gibi sorular, sosyal hizmet uzmanının aşağıdaki becerilerinden hangisi ile yanıtlanır?

A
Sorun durumunu çözümleme
B
Amaçlara ulaşıldığını belirleme ve müdahaleyi sonlandırma
C
Mesleki rolleri üstlenme
D
Müdahalenin etkililiğini değerlendirme
E
Hazırlık yapma
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmetin bir bilim olarak kabul edilmesini sağlayan özelliklerden biri değildir?

A
Meslektaşlar tarafından ortaya konmuş uygulamaları eleştirel olarak ele alması
B
Mevcut öğretileri ve fikirleri sorgulamadan ele alması
C
insanların sosyal işlevselliğini tanımlayan verileri toplaması, organize ve analiz etmesi
D
Sosyal hizmet müdahalelerinde kavramsal çerçevelerin temeli olarak verileri kullanması
E
Mevcut müdahaleleri ve onların insanların sosyal işlevselliği üzerindeki etkisini objektif olarak incelemesi
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet uzmanının, danışmanlık işlevini yerine getirmek için üstlendiği rollerden biri değildir?

A
Bağlantı kurucu ve savunucu
B
Muktedir kılıcı
C
Kolaylaştırıcı
D
Planlayıcı
E
Meslektaşlık ve izleme
Soru 6

1930’lu yıllarda sosyal hizmet mesleğinde aşağıdaki kuramlardan hangisinin etkisi ağırlıklı olarak görülmektedir?

A
Sosyal rol kuramı
B
insancıl kuramlar
C
Görev odaklı yaklaşım
D
Bilişsel-davranışçı
E
Psikodinamik
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi bireyin sosyal işlevselliğini tanımlamak ve anlamak için gereken etmenlerden biri değildir?

A
Gelişimsel özellikleri
B
içinde bulunulan kültürün özellikleri
C
Biyofiziksel faktörler
D
Siyasal düşünce ve aidiyeti
E
Ego işlevleri
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi bilişsel yaklaşımın, yeni bir model olmasına rağmen sosyal hizmet uzmanları arasında büyük bir destek kazanmasını sağlayan özelliklerinden biri değildir?

A
Esnek olması
B
Kısa olması
C
Net olması
D
Mantıklı olması
E
Etkili olması
Soru 9

Bireylerin hastalıklara yakalanmasının engellenmeye çalışıldığı koruma düzeyi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal bakım
B
ikincil koruma
C
Üçüncül koruma
D
Birincil koruma
E
Sosyal koruma
Soru 10

Bireyin dışsal olaylara verdiği duygusal tepkilerini kontrol altına alabilen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Krize Müdahale Yaklaşımı
B
Görev Odaklı Yaklaşım
C
insancıl Yaklaşım
D
Sosyal Rol Kuramı
E
Bilişsel Davranışçı Yaklaşım
Soru 11

Müracaatçıdan analistin koltuğuna uzanması, rahatlaması ve serbest çağrışım yapması beklenen psikoanalitik yönelimli varyasyon türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Psikososyal tedavi
B
Nesne ilişkileri kuramı
C
Kendilik psikolojisi
D
Psikoanalitik psikoterapi
E
Freudyen psikoanaliz
Soru 12

Sosyal hizmet uzmanları, müracaatçıların gereksinim duydukları kaynak ve hizmetlere ulaşmalarını sağlayacak sistemlerle bağlantı kurması için aşağıdaki işlevlerden hangilerini yerine getirmelidir?

A
Değerlendirme, tanı, destek, danışmanlık
B
Havale, harekete geçirme, müzakere etme
C
Politika analizi, planlama, politika geliştirme
D
Savunuculuk, muktedir kılıcılık, inceleme
E
Konsültasyon, son değerlendirme, personel geliştirme
Soru 13

Satir’e göre işlevsel olmayan ailelerde, özgüveni düşük aile üyeleri arasındaki etkileşimin temelinde yatan unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A
Özerklik
B
Kendilik değeri
C
Hayatta kalmak
D
Bütünleşme
E
Üretkenlik
Soru 14

Ekolojik yaklaşımın bireyi algılayış şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hasta olarak gören
B
Bireyin güçlü yönlerine odaklanmaya çalışan
C
içinde bulunduğu çevre ile birlikte değerlendiren
D
Yaşamış olduğu sıkıntılardan dolayı bireyi sorunlu tutan
E
Bireyin yaşamı üzerinde kontrol sahibi olmasını amaçlayan
Soru 15

Marx’a göre toplumun ekonomik olarak örgütlenmesinin ve özellikle mülkiyetin dağılımındaki dengesizliğin sonucunda ortaya çıkan durum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yapısal değişim
B
Kargaşa
C
Suçluluk
D
Gecekondulaşma
E
Çatışma
Soru 16

Toplumu, bir bütün oluşturmak amacıyla farklı işlevler üstlenmiş parçalardan oluşan biyolojik bir organizmaya benzeten düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Murray Bowen
B
Talcott Parsons
C
Robert King Merton
D
Emile Durkheim
E
Jay Haley
Soru 17

Vatandaşlık hakları, kaynakların kontrolü, imkanlara erişme ve sosyal adalet güçlendirme yaklaşımının hangi boyutu içerisinde yer alır?

A
Etkileme gücü
B
Kişisel güç
C
Kişilerarası güç
D
Toplumsal güç
E
Sosyo-politik güç
Soru 18

Aşağıdaki yaklaşım ve öncüsü/öncüleri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A
Çatışma Yaklaşımı - Kari Marx
B
Radikal Yaklaşım - Dahrendorf
C
Ekolojik Sistem Yaklaşımı - Germain ve Gitterman
D
Sistem Yaklaşımı - Van Bertalanffy
E
Güçlendirme Yaklaşımı - Solomon
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Bovven’in yaklaşımındaki anahtar kavramlardan biri değildir?

A
Benliğin farklılaşması
B
Kardeş pozisyonları
C
Olgunlaşma
D
Kuşaklar arası aktarma
E
Üçgenler
Soru 20

En üst seviyede mutluluk yönetimi ve kişiliğin gelişmemiş veya kaybolmuş karanlık kısımlarının bütünleşmesini kapsayan, tinsel gelişim üzerine odaklanan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yapısal yaklaşım
B
Ben ötesi yaklaşım
C
Yapısal işlevci yaklaşım
D
Stratejik yaklaşım
E
Satir’in yaklaşımı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x