Sosyal Hizmet Kuramları 1 2018-2019 Final Ünite 5 ve 6 Sınavı

Sosyal Hizmet Kuramları 1 2018-2019 Final Ünite 5 ve 6 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Takip etme ve verilen hizmeti izleme, müracaatçıyı destekleme, hizmet planlaması bağlantı kurma ve hizmet koordinasyonu ve müracaatçının değerlendirilmesi sosyal hizmet uzmanının hangi rolü içinde değerlendirilmektedir?

A
Vaka yöneticisi olarak sosyal hizmet uzmanı
B
Danışman olarak sosyal hizmet uzmanı
C
Eğitici olarak sosyal hizmet uzmanı
D
Savunucu olarak sosyal hizmet uzmanı
E
Aracı olarak sosyal hizmet uzmanı
1 numaralı soru için açıklama 
Sosyal hizmette vaka yönetimi bir hizmet sağlama yöntemidir. Farklı kurumlar tarafından yürütülen hizmetleri müracaatçı ve ailesi yararına araştırır, belirler ve koordine eder. Vaka yöneticisi olarak sosyal hizmet uzmanının görev müracaatçılar için kritik bir öneme sahiptir. Bu görevde sosyal hizmet uzmanı ihtiyaç duyulan hizmeti tanımlar, başarılı bir yaşamın önündeki engelleri araştırır ve ihtiyaç duyulan hizmetlere ulaşmada müracaatçılara doğrudan hizmet sağlar.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet uzmanının kaynak yönetimi işlevini yerine getiren rollerinden biri değildir?

A
Hızlandırıcı rolü
B
Harekete geçirici rolü
C
Uygun hale getirme ve aracılık rolü
D
Bağlantı kurucu ve savunucu rolü
E
Muktedir kılıcı rolü
2 numaralı soru için açıklama 
Seçeneklerde verilen rollerden muktedir kılıcı rolü kaynak yönetimi ile ilgili değil danışmanlık işlevi ile ilişkilidir.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi bireyin toplumda sosyal rollerini gerçekleştirebilmesi için gerekli olan görev ve faaliyetleri başarabilme kabiliyetini ifade eder?

A
Sosyal hizmet mesleği
B
Sosyal hizmet alanı
C
Sosyal rol
D
Temel ihtiyaç
E
Pozitif sosyal işlevsellik
3 numaralı soru için açıklama 
Temel ihtiyaçlar; yiyecek, barınma, sağlık, sosyal kabul, hayatın anlamı ve amacı gibi ihtiyaçlardır. Sosyal hizmet alanı ve mesleği ise bir kaabiliyet ifade eden tanım değildir. Sosyal roller ise toplum tarafından bireylere yüklenen, ebeveyn, çalışan, anne, baba olmak gibi rolleri içerir. Soru kökündeki tanım pozitif sosyal işlevselliği ifade etmektedir.Pozitif sosyal işlevsellik bireylerin toplumdaki rollerini yerine getirmesinde gerekli olan eylemleri gerçekleştirebilmedeki yetenekleridir.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi bireylerin sorun çözme, sorunlarla baş etme ve gelişme kapasitelerinin arttırılması için sosyal hizmet uzmanlarının yerine getirmesi gereken işlevlerden biridir?

A
Yönetim
B
Savunuculuk
C
Eş güdümleme
D
Son değerlendirme
E
Personel geliştirme
4 numaralı soru için açıklama 
Bireylerin sorun çözme, sorunlarla baş etme ve gelişme kapasitelerinin arttırılması için sosyal hizmet uzmanlarının değerlendirme, inceleme/tanımlama, tanı, destek danışmanlık, savunuculuk/muktedir kılıcılık işlevlerini yerine getirmesi gerekmektedir. Müracaatçıların çevresindeki sistemlerin daha etkili bir şekilde işlev görmesini sağlamak amacıyla sosyal hizmet uzmanları yönetim, eş güdümleme, konsültasyon, son değerlendirme ve personel geliştirme işlevlerini yerine getirmelidir.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet uzmanının bireylerin ruh sağlığını koruma amacıyla bireylerin hastalıklara yakalanması engellenmeye yönelik görev ve sorumluluklarının bulunduğu düzeydir?

A
Makro düzey
B
Mezzo düzey
C
Birincil düzey
D
İkincil düzey
E
Üçüncül düzey
5 numaralı soru için açıklama 
Sosyal, çevresel, psikolojik ve biyolojik unsurlar bireylerin ruh sağlığı üzerinde etkilidir. Bu anlamda sosyal hizmet uzmanlarının birincil, ikincil ve üçüncül koruma olmak üzere üç düzeyde görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Birincil korumada bireylerin hastalıklara yakalanması engellenmeye çalışılır. İkincil düzeyde koruma ise birincil koruma hizmetlerinin yetersiz ve etkisiz kalması durumunda uygulanır. İkincil koruma hastalık belirtilerinin yeni ortaya çıktığı durumlarda yapılan teşhis ve tedavi uygulamalarını kapsar. Üçüncül koruma ise alınan tüm tedbirlere rağmen hastalığın önüne gecikmemesi durumunda hastalığın sonuçlarının en az düzeye indirilmesini içeren faaliyetlerdir.
Soru 6

Sosyal hizmet uzmanı danışmanlık rolü ile hangi işlevi yerine getirir?

A
Psikososyal değerlendirme
B
Toplumsal ve günlük yaşam becerilerinin öğretilmesi
C
Zaman yönetimi, çalışma planı hazırlama
D
Program geliştirme ve değerlendirme
E
Personelin eğitimi, yönetimi, süpervizyon
6 numaralı soru için açıklama 
Danışman olarak sosyal hizmet uzmanı psikososyal değerlendirme, sosyal tedavi vb. işleri yerine getirir.
Soru 7

Sosyal hizmet uzmanı kaynak yönetimi işlevini topluluk ya da toplum düzeyinde sosyal aksiyon yoluyla değişim başlatıp sürdürürken hangi rolü üstlenir?

A
Harekete geçirici
B
Hızlandırıcı
C
Uygun hale getirici
D
Bağlantı kurucu
E
Planlayıcı
7 numaralı soru için açıklama 
Sosyal hizmet mesleğinin rol ve işlevlerini danışmanlık, kaynak yönetimi ve eğitimi işlevi olarak belirtilmiş ve her bir işlevde yerine getirilmesi beklenen roller tanımlanmıştır. Kaynak yönetimi işlevi sosyal aksiyon yoluyla değişimi başlatıp sürdürme stratejisi harekete geçirici rol ile gerçekleşir.
Soru 8

Bir profesyonel meslek elemanının diğer meslek elemanından daha iyi uygulamalar gerçekleştirmek adına destek alması aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

A
Konsültasyon
B
Süpervizyon
C
Eğitim
D
Danışma
E
Fikir alma
8 numaralı soru için açıklama 
Sosyal hizmet uzmanı, olası müdahale stratejilerini düşünmek için müracaatçıyı ve müracaatçının ihtiyaçlarını daha iyi anlamak için veya uzmanın müdahale stratejilerini daha iyi uygulamasını sağlamak için diğer bir sosyal hizmet uzmanından veya başka meslekten bir kişiden yardım almasına konsültasyon ismi verilir.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet uygulamalarının amaçlarından biri değildir?

A
Sosyal politikaları geliştirmek ve iyileştirmek
B
Bireylerin sorunlarını çözmek
C
İnsanlara kaynak ve hizmet sağlayan sistemlerin insancıl çalışmaları ve etkinliğini özendirmek
D
Bireylerin sorun çözme ve baş etme becerilerini artırmak
E
İnsanları kendilerine kaynak, hizmet ve fırsat sağlayan sistemlerle ilişkilendirmek
9 numaralı soru için açıklama 
Sosyal hizmetin temel amaçları arasında insanların sorun çözme, sorunlarla başetme becerilerinin arttırılması, hizmet sağlayan sistemlerle müracaatçıların bağlantılandırılması; sistemlerin etkili ve insancıl şekilde hizmet görmesinin sağlanması ve sosyal politikalara katkıda bulunulması yer alır. Direk olarak bireylerin sorunlarını çözmez.
Soru 10

Müracaatçının durumunun değerlendirmesi, kaynak değerlendirilmesi, havale ve bilgi verme işlevleri sosyal hizmet uzmanının hangi rolü ile ilgilidir?

A
Savunucu olarak sosyal hizmet uzmanı
B
Aracı olarak sosyal hizmet uzmanı
C
Değişim ajanı olarak sosyal hizmet uzmanı
D
Yönetici olarak sosyal hizmet uzmanı
E
Vaka yöneticisi olarak sosyal hizmet uzmanı
10 numaralı soru için açıklama 
Sosyal hizmet uzmanın aracı rolünü yerine getirmesi için müracaatçıların ihtiyaçlarının tanımlaması farklı kaynaklara ulaşmaları için kapasite ve motivasyonlarını ölçmesi ve müracaatçıların kaynaklarla bağlantı kurmasına yardım etmesi gerekmektedir.
Soru 11

Hasta, ‘‘ondan nefret ediyorum’’ gibi gerçek düşüncesini bilinçli bir şekilde kabul etmek yerine dolaylı olarak düşüncesini ‘‘o benden nefret ediyor’ şeklinde ifade eden kişinin kullandığı savunma mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yansıtma
B
Aktarım
C
Karşıt aktarım
D
Bastırma
E
Yüceltme
11 numaralı soru için açıklama 
Bir kişinin anksiyete üreten düşünce ve dürtüleri farklı bir kaynağa çevirmesi yansıtma olarak ifade edilebilir. Örnekte kişiye yönelik duygularını başka kaynağa yansıtması söz konusudur.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi psikoanalitik psikoterapiyi psikoanalitik uygulamanın diğer varyasyonlarından ayıran temel özelliktir?

A
Sembolik yorumlamanın klasik tekniklerini kullanması
B
Davranışı etkiyen çevresel sistemlere odaklanması
C
Temsilin (representation) merkezde olması
D
Müracaatçılara karşı empatinin yoğun bir şekilde kullanılması
E
Daha fazla şimdi ve burada yönelimli olması
12 numaralı soru için açıklama 
Freud klasik bir analist değildi. O; serbest çağrışım, rüya yorumu, bastırılmış duyguları ortaya çıkarma ve sembolik yorumlamanın klasik tekniklerini geliştirmiş ve kullanmış olmasına rağmen onun yorumlamaları nadiren şimdi ve burada yönelimliydi. Psikoanalitik psikoterapistler ise daha fazla şimdi ve burada yönelimlidirler. Bu yüzden süre daha kısadır (1 ila 2 yıl) ve hasta analist koltuğuna uzanmaz; terapist ve hasta yüz yüze görüşmeler yapar. Kullanılan teknikler (yorumlamalar) bir önceki yaklaşımdaki gibi bilinç dışı olguları ortaya çıkarmanın bir aracıdır. Fakat yorumlamalar daha çok şimdi'yi kapsar ve gerçeklik temelinde çıkarımlarda bulunulur. Bu psikoterapistler gerçek ihtiyaçlara, egoya, bilinç düzeyindeki günlük sorunlara daha duyarlıdır (Payne, 1997).
Soru 13

Hangisi psikanalitik kuramın kullandığı tekniklerden biridir?

A
Serbest çağrışım
B
Sokratik sorgulama
C
Ev ödevi
D
Kar zarar analizi
E
Günlük tutma
13 numaralı soru için açıklama 
Sokratik sorgulama, ev ödevi,) kar zarar analizi, günlük tutma bilişsel davranışçı yaklaşımın kullandığı tekniklerdendir. Serbest çağrışımı ise psikanalitik yaklaşımın temelini oluşturur.
Soru 14

Aşağıdaki psikoterapi uygulamalarından hangisini amacı bastırılmış ve bilinç dışı sorunları gündeme getirmek ve böylece daha yüksek bir anlayış ve içgörüyle bu sorunları çözümleyebilmektir?

A
Freudyen analizler
B
Psikoanalitik psikoterapi
C
Ego-psikolojik müdahale
D
Psiko-sosyal tedavi
E
Nesne ilişkileri kuramı
14 numaralı soru için açıklama 
Freudyen psikoanalizde, müracaatçıdan analistin koltuğuna uzanması, rahatlaması ve serbest çağrışım yapması istenir. Serbest çağrışım, kişinin aklına her gelen şeyin açıklanmasını içerir. Psikanalist hastayı çoğu düşüncesini ve acı hafızasını bastıran bir kişi olarak görür. Bu baskılama durumu, çözümlenmemiş çatışmalar ve anksiyeteye yol açar. Hasta rahatlamalı ve bilinç dışındaki çoğu çatışmayı çözmeye açık olmalıdır (Payne, 1997). Bu tekniğin amacı bastırılmış ve bilinç dışı sorunları gündeme getirmek ve böylece daha yüksek bir anlayış ve içgörüyle bu sorunları çözümleyebilmektir.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi savunma mekanizmalarından biridir?

A
Serbest çağrışım
B
Yorumlama
C
Düşünselleştirme
D
Karşıt aktarım
E
Rüya analizi
15 numaralı soru için açıklama 
Savunma mekanizmaları farklı yazarlar tarafından değişiklik gösterir. Anna Freud temel savunma mekanizmalarını bastırma, yansıtma, karşıt tepki oluşturma, saplanma ve gerileme olarak tanımlamıştır. Fakat güncel listelerde savunma mekanizmaları genel olarak, bastırma, inkar, rasyonelleştirme, düşünselleştirme (intellectualization), izolasyon, yansıtma, yer değiştirme (displacement) ve karşıt tepki oluşturmadır. Diğer seçenekler ise psikanalitik kurama ait bazı kavramları ifade etmektedir.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisinde kişinin anksiyete üreten düşünce ve dürtüleri farklı bir kaynağa çevrildiği mekanizma doğru olarak verilmiştir?

A
Yansıtma
B
Yüceltme
C
Bastırma
D
Karşıt tepki oluşturma
E
Serbest çağrışım
16 numaralı soru için açıklama 
Bir kişinin anksiyete üreten düşünce ve dürtüleri farklı bir kaynağa çevrilir. Bu mekanizma yansıtma olarak adlandırılır. Hasta, ondan nefret ediyorum gibi gerçek düşüncesini bilinçli bir şekilde kabul etmek yerine dolaylı olarak düşüncesini o benden nefret ediyor şeklinde ifade etmektedir.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi davranışçı kurama göre bireyin yanlış ve sorunlu davranışlarını değiştirmek için yararlanılan tekniklerdendir?

A
Karşıt tepki oluşturma
B
Sistematik duyarsızlaştırma
C
Karşı aktarım
D
Serbest çağrışım
E
Yüceltme
17 numaralı soru için açıklama 
Davranışçı yaklaşıma göre öncelikle bireyin sorunlu davranışları saptanır. Daha sonra bireyin değiştirilmesi amaçlanan davranış örüntüsü belirlenerek bireyin bu davranışının hangi durumlarda ve ne zaman ortaya çıktığı araştırılır. Son adım ise bireyin yanlış ve sorunlu davranışlarının değiştirilmesidir. Bunun için gevşeme, sistematik duyarsızlaştırma, pekiştirme, model olma gibi birtakım tekniklerden yararlanır (Maguire, 2002).
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi davranışçı yaklaşımın özelliklerinden değildir?

A
Davranışçı kuram, öğrenme kuramına dayanır,
B
Sosyal hizmet uzmanı, bireyi gözlemleyerek sorunlarla ilgili ayrıntılı bir analiz yapar,
C
Kuramda, davranışı ortaya çıkaran etkenler tanımlanır
D
Müracaatçı ve müracaatçının çevresi sürece katılır
E
Çocukluk çağı yaşantılara ve bilinçdışına vurgu yapılır.
18 numaralı soru için açıklama 
Diğer seçenekleri davranışçı kuramı ifade ederken bu seçeneği psikanalitik kuramın özelliğini ifade etmektedir. Davranışçı yaklaşım bilinçdışı süreçlerle ilgilenmez bilinçli davranışa odaklanır
Soru 19

Hastanın geçmişinin bir sonucu olarak sosyal hizmet uzmanının hastaya yönelik geliştirdiği his ve duygular aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

A
Aktarım
B
Karşıt aktarım
C
Yansıtma
D
bastırma
E
Serbest çağrışım
19 numaralı soru için açıklama 
Hastanın geçmişinden temel alarak uzmana yönelttiği duygularına aktarım darken uzmanın hastaya yönelik bu tip duygularına karşıt aktarım denir.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi müracaatçıların belirlenen hedefe ulaşmalarını sağlamak amacıyla birtakım küçük başarılar gerçekleştirerek benlik saygılarını geliştirmeyi amaçlayan kısa dönemli sosyal hizmet uygulamasıdır?

A
Görev-odaklı yaklaşım
B
Yapılandırmacılık
C
Bilişsel davranışçılık
D
Bilişsel yaklaşım
E
Krize müdahale yaklaşımı
20 numaralı soru için açıklama 
Görev-odaklı yaklaşım, müracaatçıların problemlerini çözmeye odaklanan kısa dönemli sosyal hizmet uygulamasıdır. Bu yaklaşım, müracaatçıların sorunlarına odaklanan ve aşamalı olarak belirlenen hedeflere ulaşan kısa müdahale ve çalışmalar sonucunda edinilen kapsamlı deneyimlerden geliştirilmiştir. Görev-odaklı yaklaşım müracaatçıların belirlenen hedefe ulaşmalarını sağlamak amacıyla birtakım küçük başarılar gerçekleştirerek benlik saygılarını geliştirmeyi amaçlamaktadır (Doel ve Marsh, 1992).
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x