Sosyal Hizmet Kuramları 1 2018-2019 Final Ünite 7 ve 8 Sınavı

Sosyal Hizmet Kuramları 1 2018-2019 Final Ünite 7 ve 8 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Sistem teorisi hangi yıl kim tarafından sosyal bilimlere uyarlanmıştır?

A
1980’lerde - Fennel
B
1970’lerde - Weinhold
C
1960’larda - Germain
D
1950’lerde - Van Bertalanffy
E
1960’larda - Gitterman
1 numaralı soru için açıklama 
Van Bertalaniy 1950’lerde sistem teorisini ilk kez sosyal bilimlere uyarlamıştır.
Soru 2

Sosyal hizmet uzmanları sistematik işlemleri ele alırken aşağıdakilerden hangisini dikkate almazlar?

A
Girdi
B
Akım
C
Çıktı
D
Geri bildirimler
E
Şekil
2 numaralı soru için açıklama 
Yaşayan sistemler hedeflerine erişmek ve yaşamlarını sürdürebilmek için bilgi, enerji ve kaynakları işlemek zorundadır. Sosyal hizmet uzmanları sistemik işlemleri ele alırken girdi, akım, çıktı ve geri bildirimleri dikkate almalıdır.
Soru 3

Rojek’in sosyal hizmetin Marksist bakış açısını incelediği başlıklar aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A
İlerici pozisyon - Gerici pozisyon - Çatışan pozisyon
B
İlerici pozisyon - Üretken pozisyon - Diyalektik pozisyon
C
İlerici pozisyon - Üretken pozisyon – Çözümcü pozisyon
D
İlerici pozisyon - Üretken pozisyon - Çatışan pozisyon
E
İlerici pozisyon - Çatışan pozisyon - Diyalektik pozisyon
3 numaralı soru için açıklama 
Rojek’in sosyal hizmetin Marksist bakış açısını üçe ayırmaktadır. Bunlar; ilerici pozisyon, üretken pozisyon ve çatışan pozisyondur.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet uygulamalarında, uzmanların içinde bulunduğu sistemdir?

A
Hedef
B
Eylem
C
Müracaatçı
D
Değişim ajanı
E
Doğal sistem
4 numaralı soru için açıklama 
Sosyal hizmet uygulamalarındaki dört sistemden; Değişim ajanı sistemi, sosyal hizmet uzmanlarının içinde bulunduğu sistemdir ve organizmalardır. Müracaatçı sistemi, hizmet arayan ya da hizmeti kabul eden bireylerdir. Hedef sistem, değiştirme ya da etkileme ihtiyacı bulunan sistemdir. Eylem sistemi, sosyal hizmet uzmanlarının birlikte eylemde bulundukları grup, aile, komşu, yardım grupları veya disiplinler arası ekiplerdir.
Soru 5

Sistemin kendisini meydana getiren ögelerin her birinin toplamından fazlası olduğunu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Homeostatis
B
Sistem birliği
C
Bütüncüllük
D
Denge
E
Odak sistem
5 numaralı soru için açıklama 
Bütüncüllük kavramı, sistemi meydana getiren ögelerin bütüncül katkısının her bir ögenin ayrı ayrı katkısından daha fazla olduğunu açıklayan bir kavramdır. Buna göre sistem parçaların birleşiminden daha fazlasını ifade eder.
Soru 6

Sosyal hizmet uzmanlarının ekolojik değerlendirme yaparken göz önünde bulundurması gereken, bireyin yaşam kalitesini etkileyen ve onun yaşam alanına karşılık gelen özellikleri içeren faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ailevi faktörler
B
Kültürel faktörler
C
Biogenetik faktörler
D
öz bakım kalıpları
E
çevresel faktörler
6 numaralı soru için açıklama 
Sosyal hizmet uzmanlarının ekolojik değerlendirmede göz önünde bulundurması gereken düzeyler şu şekilde belirtilmektedir (Derezotes, 2000) Biogenetik faktörler, ailevi faktörler, kültürel faktörler, çevresel faktörler, kaynaklar ve fırsatlar, öz bakım kalıpları gelişim ve sağlığın güncel göstergeleridir. Verilen tanım çevresel faktörleri ifade etmektedir.
Soru 7

Çatışma fikri aşağıdaki kuramcılardan hangisi ile başlamıştır?

A
Sigmund Freud
B
Karl Marx
C
Ralph Dahrendorf
D
Solomon
E
Germain ve Gitterman
7 numaralı soru için açıklama 
Sanayileşme sürecinde farklılaşmanın yol açtığı çatışma-kurumsallaşma-uzlaşma prosedürünü izah eden yaklaşımlardan en popüler olanı Dahrendorf olmasına rağmen Çatışma fikri en genel anlamı ile ilk olarak Karl Marx’ta görülmektedir. Marx, toplumsal örgütlenmenin üretim ve mülkiyet ilişkilerine dayanmakta olduğunu ifade etmektedir. Üretim ilişkileri, mülkiyet dağılımı ve sermaye yapısının belirlediği bir toplumsal örgütlenmede sınıflar arası çatışma kaçınılmaz olmaktadır.
Soru 8

Hangisi çevresi içindeki birey kavramsallaştırmasında kullanılan sistemlerden değildir?

A
Aile sistemi
B
Hukuk sistemi
C
Eğitim sistemi
D
İstihdam sistemi
E
Sosyal hizmet sistemi
8 numaralı soru için açıklama 
çevre içindeki birey aile sistemi, eğitim sistemi, istihdam sistemi, sosyal hizmet sistemi, mal ve hizmetler sistemi, siyasal sistem, inanç sisteminden meydana gelir. Bu grubun dışında kalan sistem hukuk sistemi olduğundan doğru cevap B'dir.
Soru 9

İnsanların, örgütlerin veya toplumların kendi yaşamları üzerinde kontrol sahibi olabilmeleri aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilebilir?

A
Güçlendirme
B
Ekolojik denge
C
Bütüncüllük
D
Entropi
E
Homeostatis
9 numaralı soru için açıklama 
Güçlendirme, insanların, örgütlerin veya toplumların kendi yaşamları üzerinde kontrol sahibi olabilmeleri olarak tanımlanmaktadır. Güçlendirme yaklaşımı, toplumda sosyal destek sistemleri zarar görmüş bireylerle çalışmada kullanılan bir yaklaşımdır. Güçlendirme yaklaşımı, problemlerden ziyade bireyin güçlerine ve güçlü yönlerine odaklanmaktadır. Güçlendirme, bireylerin kendi yaşamları üzerinde karar verme ve harekete geçme gücünü kazanmaları için bireylere yardım etmeyi öngören bir yaklaşımdır.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi sistem ve ekolojik yaklaşım arasındaki benzerlikler arasında yer almaz?

A
Sistem ve ekolojik sistem yaklaşımları sistemleri vurgular ve sistemler arasındaki etkileşimlere odaklanır
B
Yaşayan dinamik etkileşimlerle ilgilidirler
C
Her iki yaklaşım da sosyal hizmet uzmanlarının dünyaya bakışında onlara bakış açısı sağlar,
D
Her iki yaklaşım da insanlar ve diğer sistemler arasındaki etkileşimin gelişmesine yardımcı olurlar
E
Girdi ve çıktı gibi birtakım terimleri benzerlik gösterir
10 numaralı soru için açıklama 
Ekolojik yaklaşım, yaşayan dinamik etkileşimlerle ilgilidir; vurgu aktif katılımdadır. Bununla birlikte sistem kuramı ise daha geniş bir perspektife sahiptir; cansız varlıkları da kapsar.
Soru 11

Bowen'in yaklaşımına göre kendini ayrıştırma kavramı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Kendini ayrıştırma; doğum sırasının önemiyle ilgilidir.
B
Kendini ayrıştırma; bireysel ve aile gelişimini kapsayan çoklu kuşak faktörlerine hitap eder
C
Kendini ayrıştırma; ailenin yansıtma sürecinin bir sonucu olarak meydana gelir.
D
Kendini ayrıştırma; aile içindeki farklılaşma sürecini anlamak ve her üyeyi daha farklı hâle gelmesi için destekleme yollarını araştırmakla ilgilidir.
E
Kendini ayrıştırma; bireyin kendisiyle ilgili güçlü bir duygu geliştirme ve diğerlerinin etkisinden bağımsız seçimler yapabilme yeteneği ile ilgilidir.
11 numaralı soru için açıklama 
Benliğin Farklılaşması-Kendini Ayrıştırma; bireyin kendisiyle ilgili güçlü bir duygu geliştirme ve diğerlerinin etkisinden bağımsız olarak seçimler yapabilme yeteneği ile ilgilidir. Kendisini iyi bir şekilde ayrıştırmış bireyler güçlü bir kendilik duygusuna sahiptirler ve kendi ilkeleri doğrultusunda hareket ederler. Doğru yanıt E seçeneğidir.
Soru 12

Satir'e göre insan özü kaç boyuttan oluşmaktadır?

A
2
B
8
C
9
D
6
E
3
12 numaralı soru için açıklama 
Satir, insanın özünün sekiz boyuttan oluştuğunu belirtmektedir. Bunlar; beden, düşünce, duygu, duyum, bağlam, beslenme ve ruhtur. Doğru yanıt B seçeneğidir.
Soru 13

Özlem ve ailesi aile içi sorunlarını gidermek için bir sosyal hizmet uzmanından yardım ister. bunun üzerine uzman, Özlem ve ailesine konuk olur, onlarla beraber dışarıda bulunur ve aileyle zaman geçirmeye başlar.
Yukarıda verilen örnek göz önüne alındığında aşağıdaki tekniklerden hangisini kullanmaya çalışıyor olabilir?

A
Dahil olma
B
İletişim ve dairesel nedensellik
C
Alt sistemler ve sınırları anlamak
D
Yapısal değişiklik
E
Sistemi yeniden kompoze etme
13 numaralı soru için açıklama 
Uzman aileye dahil olduğu zaman ailenin bir üyesi haline gelir. Yine de, aile değişim ile ilgilenirken aile katı ve etkisi zaman, yapısal değişiklik yaparken, aileyi değerlendirmeye başlar. Doğru yanıt D seçeneğidir.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisinde Haley’e göre ilk danışma seansında yapılması istenen ödevlerin aileye verildiği aşamadır?

A
Sosyal
B
Problem
C
Yapacakları belirleme
D
Etkileşim
E
Amaç oluşturma
14 numaralı soru için açıklama 
Stratejik yaklaşım şimdi ve burada odaklıdır. Haley ilk danışma seansını beş aşamaya ayırmıştır (akt. Murdock, 2014): Sosyal: Bu aşamada uzman aileyle konuşarak her bir aile üyesini tanımaya çalışmaktadır. Bu noktada her bir aile üyesinin kendisini önemli hissetmesi son derece elzemdir. Problem: Bu aşamada aileye neden geldikleri sorulur. Her bir aile üyesi problem hakkında fikir beyanında bulunur. Etkileşim: Bu aşamada aile üyelerinin problemle ilgili olarak birbirleriyle konuşması sağlanır. Amaç oluşturma: Her bir aile üyesi arasında etkileşim oluşmaya başlayınca problem de tanımlanır. Problemin ne şekilde çözülebileceği de görülür. Yapılacakları belirleme: Aileden yapmaları istenen ödevler aileye verilir.
Soru 15

Yapısal yaklaşım modeli kaç yılında kim tarafından geliştirilmiştir?

A
1970’ler - Salvador Minuchin
B
1960’lar - Virginia Satir
C
1950’ler – Don Jackson
D
1940’lar - Jules Riskin
E
1960’lar - Salvador Minuchin
15 numaralı soru için açıklama 
1970’li yıllarda Salvador Minuchin tarafından geliştirilen yapısal yaklaşım en önemli modellerden biri hâline gelmiştir.
Soru 16

“Bireyin kendisiyle ilgili güçlü bir duygu geliştirme ve diğerlerinin etkisinden bağımsız olarak seçimler yapabilme yeteneği ile ilgilidir. Kendisini iyi bir şekilde ayrıştırmış bireyler güçlü bir kendilik duygusuna sahiptirler ve kendi ilkeleri doğrultusunda hareket ederler.” şeklinde tanımlanan Bowen’ın anahtar kavramı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Üçgenler
B
Kendini ayrıştırma
C
Aile yansıtma süreci
D
Kuşaklar arası aktarma süreci
E
Çekirdek ailenin duygusal sistemleri
16 numaralı soru için açıklama 
Benliğin Farklılaşması-Kendini Ayrıştırma; bireyin kendisiyle ilgili güçlü bir duygu geliştirme ve diğerlerinin etkisinden bağımsız olarak seçimler yapabilme yeteneği ile ilgilidir. Kendisini iyi bir şekilde ayrıştırmış bireyler güçlü bir kendilik duygusuna sahiptirler ve kendi ilkeleri doğrultusunda hareket ederler.
Soru 17

Stratejik yaklaşım ve yapısal yaklaşımın aile hiyerarşisi açısından farklılaştığı nokta aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yapısal yaklaşım aile içi koalisyonlara önem verir.
B
Stratejik yaklaşım iletişimi dijital olarak incelemektedir.
C
Stratejik yaklaşım ailede tekrarlanan iletişim örüntülerine vurgu yapar.
D
Yapısal yaklaşım alt sistemleri inceleme alanı dışına bırakır.
E
Yapısal yaklaşım aile transaksiyonlarını değiştirmeyi amaçlar.
17 numaralı soru için açıklama 
Stratejik yaklaşım da yapısalcı yaklaşım gibi aile hiyerarşisiyle ilgilenir. Ancak stratejik yaklaşım ailede tekrarlanan iletişim örüntülerine daha fazla vurgu yapar. Doğru yanıt C seçeneğidir.
Soru 18

Toplumun farklı işlevlere sahip parçaların oluşturduğu bir bütün olduğunu savunan bir uzman, aşağıdakilerden hangisiden etkilenmiş olabilir?

A
Derezotes
B
Talcott Parsons
C
Robert King Merton
D
Emile Durkheim
E
Bowen
18 numaralı soru için açıklama 
Durkheim toplumu bir bütün oluşturmak amacıyla farklı işlevler üstlenmiş parçalardan oluşan biyolojik bir organizmaya benzetmektedir. Bu açıdan da toplumun onu oluşturan bireylere indirgenemeyecek nitelikte bağımsız bir gerçekliği olduğunu düşünmektedir. Doğru yanıt “D” seçeneğidir.
Soru 19

Nesiller arası bağlamda problemli duygu ve davranışların incelenmesinde aile üyeleri ve uzmanlar için çok kullanışlı bir araç olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Genogram
B
Üçgen
C
Farklılaşma
D
Kuşak
E
Yansıtma
19 numaralı soru için açıklama 
Genogram, en az üç kuşak aile bireylerinin oluşturduğu ve aile ağacına benzetilen bir grafiktir. Doğru yanıt A seçeneğidir.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisinde boş sandalye tekniği müracaatçının kişisel farkındalık ve kişisel kabulünün artması için kullanılabilir?

A
Karşı aktarım
B
Kendini kabul çalışması
C
Tinsel aktarım
D
Yönlendirmesiz çalışma
E
Psikodrama yöntemleri
20 numaralı soru için açıklama 
Çeşitli psikodrama yöntemleri müracaatçının tinselliğini geliştirmesine yardımcı olur. Geştalt terapisin de kullanılan boş sandalye tekniği müracaatçının kişisel farkındalık ve kişisel kabulünün artmasında kullanılabilir (Perls, 1969'den aktaran Derezotes, 2000).
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x