Sosyal Hizmet Kuramları 1 2018-2019 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı

Sosyal Hizmet Kuramları 1 2018-2019 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Korunma gereksinimi olan çocuklar ve onların aileleriyle birlikte çalışmak sosyal politikanın hangi temel alanını ifade eder?

A
Sosyal hizmetler
B
Eğitim
C
Düzenli gelir
D
Barınma
E
Sağlık
1 numaralı soru için açıklama 
Sosyal politikanın beş temel alanından sonuncusu bireye yönelik sosyal hizmetlerdir. Sosyal hizmetin etki ettiği ve şekillendirdiği alanın kapsamı geniştir. Çocuk koruma sisteminde yer alan çocuklar, ceza sisteminde yer alan bireyler, korunma gereksinimi olan yaşlılar ve tüm yaşlılık sorunları, çocuk ve gençlerle ilgili sorunlar gibi sosyal hizmet tüm bireylerle, ailelerle, toplumla ama öncelikli olarak dezavantajlı, marjinal ve incinebilir gruplarla çalışmaktadır. Bu anlamda sosyal politikanın alanı olan bireylere yönelik sosyal hizmetler sosyal hizmet disiplininin çalıştığı bireylerin her birine yaptığı müdahaleleri kapsamaktadır. Örneğin korunma gereksinimi olan çocuklar ve onların aileleriyle birlikte çalışmak bu alan ile ilgilidir.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi insan gelişiminin incelendiği boyutlardan biridir?

A
Bilişsel
B
Maddesel
C
Gereksinimsel
D
Davranışsal
E
Gelişimsel
2 numaralı soru için açıklama 
İnsan biyopsikososyal bir varlık olup, insan gelişimi beş boyutta incelenmektedir. İnsan gelişimi fiziksel, duyuşsal, bilişsel, ruhsal, ve sosyal olmak üzere beş boyutta incelenmektedir. İnsan gelişiminin bu beş boyutu ise yedi ekolojik seviyeden etkilenebilmektedir. Bu yedi ekolojik seviye; biogenetik faktörler, ailevi faktörler, kültürel faktörler, çevresel koşullar, kaynaklar ve fırsatlar, kişisel gelişim modelleri, gelişimin, sağlığın güncel göstergeleridir.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Maslow’un gereksinimler hiyerarşisinde diğer gereksinimlerden daha sonra gelir?

A
Kendini gerçekleştirme gereksinimi
B
Kendine saygı gereksinimi
C
Ait olma ve sevgi gereksinimi
D
Güvenlik gereksinimi
E
Fizyolojik ve biyolojik gereksinimler
3 numaralı soru için açıklama 
Maslow insan ihtiyaçlarını hiyerarşik olarak tanımlamıştır. Buna göre insan bir alt düzeydeki ihtiyacı karşılamadan üst düzey ihtiyaçlarla ilgili şeyleri düşünmez. Maslow’a göre en temel ihtiyaç fizyolojik ihtiyaçlardır. Kendini gerçekleştirme ise hiyerarşinin en sonunda yer alır. Diğer bir ifade ile alt basamaklardaki ihtiyaçlar karşılanmadığında kendini gerçekleştirme ihtiyacı doğmaz.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi insan gelişimindeki ortak gereksinim alanlarından değildir?

A
Fiziksel gereksinim
B
Duygusal gereksinim
C
Sosyal gereksinim
D
Bilişsel Gereksinim
E
İlişkisel Gereksinim
4 numaralı soru için açıklama 
İnsan gelişimindeki ortak boyutlar ve gereksinimler birlikte değerlendirilir. Bunlar; Fiziksel Boyut ve Fiziksel Gereksinimler duyusal boyut ve duygusal gereksinimler bilişsel boyut ve bilişsel gereksinimler ruhsal boyut ve ruhsal gereksinimler ile sosyal boyut ve sosyal gereksinimler olarak ifade edilmektedir. İlişkisel gereksinim gibi bir tanımlama söz konusu değildir.
Soru 5

Çocuk ya da yetişkin ruh sağlığında çocuk ve gençlerin davranışsal ve duygusal sorunları ile ilgilenmeyi, azınlık ve etnik gruplara yönelik etkinlikleri organize etmeyi, insanları toplumda artan şiddet ve suç olaylarına karşı koruma gibi çalışmaları içeren sosyal hizmet işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal Bakım
B
Sosyal Tedavi
C
Sosyal Politika
D
Sosyal Hizmet
E
Sosyal işlevsellik
5 numaralı soru için açıklama 
Sosyal bakım; muhtaç insanların yiyecek, barınma, korunma vb. temel gereksinimlerini; aidiyet, kabul görme ve kötü zamanlarda kendini iyi hissetme gibi psikolojik gereksinimlerini karşılayacak olanakları sağlamak için eylem ve çabaların düzenlenmesini içerir.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi sosyal sorunlardan biri değildir?

A
Davalar
B
Göç
C
Suç
D
Yaşlılık
E
Engellilik
6 numaralı soru için açıklama 
Engellilik, yaşlılık, suç, göç, kadın sorunları, yoksulluk sosyal sorun olarak ifade edilebilirken davalar bireysel nitelik taşırlar.
Soru 7

İnsanlara yönelik, ırk, cinsiyet, din ve etnisite gibi özelliklerin temelinde ön yargı ve kötü muamelenin olması hangi sosyal soruna işaret etmektedir?

A
Ayrımcılık
B
Yoksulluk
C
Suç
D
Göç
E
İnsan hakları ihlali
7 numaralı soru için açıklama 
Ayrımcılık, insanların belli bir kategoriye ait olmaları nedeniyle bu kategorinin dışında yer alanlar tarafından eşitsiz davranışlara ve fiziksel eylemlere maruz kalması olarak ifade edilebilir. Ayrımcılık, insanların belli bir kategoriye ait olmaları nedeniyle bu kategorinin dışında yer alanlar tarafından eşitsiz davranışlara ve fiziksel eylemlere maruz kalmalarına neden olmaktadır. Bu ayrımcı tutum ise ön yargılı tutumlardan kaynaklanmaktadır. Ayrımcılık sadece tutumlardan ibaret değildir; aynı zamanda ayrımcılık sonucu ortaya çıkan kaos, savaş ve devamında yaşanan yoksulluk, eğitimsizlik gibi bir çok sorun fiil olarak yaşanmaktadır. Sosyal hizmet tüm insanların eşit haklara sahip olduğu ve bu eşit haklar doğrultusunda muamele görmesi gerektiği ilgili temel savı ile birlikte bireylerin özellikle ayrımcılığa uğrayan bireylerin hak savunuculuğunu üstlenmektedir.
Soru 8

Sosyal hizmet uzmanının müracaatçıları ile ilgili değerlendirmeleri yaparken ailenin geçmişi, bireyin kalıtsal ve fiziksel özelliklerini göz önüne alması Derezotes’e göre hangi faktörü dikkate aldığını gösterir?

A
Ailevi faktör
B
Kültürel faktör
C
Biogenetik faktör
D
Çevresel koşullar
E
Öz bakım kalıpları
8 numaralı soru için açıklama 
Derezotes’e göre Ailenin geçmişi, bireyin kalıtsal ve diğer fiziksel özellikleri biogenetik faktörü oluşturup kültürel, çevresel, kaynak ve fırsatlar, öz bakım kalıpları, gelişim ve sağlığın güncel göstergeleri sosyal hizmet uzmanınca göz önünde bulundurulmalıdır.
Soru 9

Bireyin sosyal ve ekonomik çevresi içerisindeki eylemlerinin; talepler, beklentiler, kaynaklar ve fırsatlar ile eşleşme ya da uyuma odaklanmasına ne ad verilmektedir?

A
Sosyal işlevsellik
B
Sosyal bakım
C
Sosyal politika
D
Sosyal tedavi
E
Sosyal refah
9 numaralı soru için açıklama 
Sosyal işlevsellik, sosyal hizmeti anlamak ve sosyal hizmeti diğer mesleklerden ayırmak için anahtar kavramdır ve bireyin sosyal ve ekonomik çevresi içerisindeki kapasitesinin ve eylemlerinin, talepler, beklentiler, kaynaklar ve fırsatlar ile eşleşme ya da uyumuna odaklanmasına sosyal işlevsellik denir.
Soru 10

Bireyin toplum içerisinde başlıca rolleri olan aile ferdi olmak, ebeveynlik, çalışan olmak, vatandaş olmak gibi rollerini gerçekleştirebilmesi ve beslenme, barınma, sağlık, kabul görme, sosyal destek gibi kendi temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için gerekli olan görev ve aktiviteleri başarabilme yeteneği tanımını karşılayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal kabul
B
Sosyal politika
C
Sosyal İşlevsellik
D
Sosyal sorun
E
Sosyal politika
10 numaralı soru için açıklama 
Sosyal işlevsellik, bireyin sosyal ve ekonomik çevresi içerisindeki kapasitesinin ve eylemlerinin, talepler, beklentiler, kaynaklar ve fırsatlar ile eşleşme ya da uyumuna odaklanmaktadır. Tanım içerisinde de yer alan bu durumlardan hareketler doğru yanıt sosyal işlevsellik şeklinde ifade edilebilir.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi kategorize edilen olgusal bilgilerden biri değildir?

A
Sosyal politika
B
İşlemler ve sistemler
C
Kurum politikası
D
Bireysel ve toplumsal sorunlar
E
Karşılaşılan sorunların doğası
11 numaralı soru için açıklama 
Sosyal politika, Bireysel ve toplumsal sorunlar, Kurum politikası, İşlemler ve sistemler kategorize edilen olgusal bilgilerden biridir. Ancak E şıkkında verilen ifade kuramsal bilgi çatısı altına girmektedir.
Soru 12

Bireyin kendi kaderini kendinin tayin etme hakkının olması anlamına ne ad verilir?

A
Self determination
B
Self release
C
Self control
D
Self sensetive
E
Self decide
12 numaralı soru için açıklama 
Self determination; bireyin kendi kaderini kendinin tayin etme hakkının olması anlamına gelmektedir.
Soru 13

Genel olarak sosyal hizmet çalışmalarının odağında hangi toplumsal gruplar vardır?

A
Dezavantajlı gruplar
B
Mülteci grupları
C
Yoksullar
D
LGBT grupları
E
Genel gruplar
13 numaralı soru için açıklama 
Seçeneklerin tamamı sosyal hizmetin çalışma alanına giriyor olsa da dezavantajlı gruplar daha ön planladır. Mülteci, yoksullar ve LGBT bireyler dezavantajlı grupların alt kategorilerini oluştururlar.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet araştırmalarında çıkabilecek etik ihlallerden değildir?

A
Veri kaynaklarına verilebilecek zararlar,
B
Veri kaynaklarının gönüllü katılımının alınmaması
C
Veri kaynaklarını kandırmama,
D
Anonimlik ve gizlilik ilkeleri
E
Bilgilendirilmiş onam kullanma
14 numaralı soru için açıklama 
Bilgilendirilmiş onam kullanmak araştırmalarda etik dışı bir durum değil aksine etik bir zorunluluktur. Bilgilendirilmiş onam ile katılımcı araştırma hakkında bilgilendirilir ve bu bilgiler ışığında katılımcının rızası alınır.
Soru 15

Hangi tür müracaatçı? Ne tür bir sorun? sorularını soran bir sosyal hizmet uzmanı hangi bilgi türünden yararlanmaktadır?

A
Gündelik bilgi
B
Uygulama bilgisi
C
Kuramsal bilgi
D
Teknik bilgi
E
Olgusal bilgi
15 numaralı soru için açıklama 
Sosyal hizmet uzmanı uygulamadan elde ettiği bilgiyi sistematik bir şekilde çizdiği yol ve yöntem ile ortaya koymaktadır. Bu yolu sosyal hizmet uzmanı belli temel sorulara cevap arayarak çizmektedir. Bazı örnek sorular şunlar olabilir: Nasıl bir müracaatçı? Hangi durumda? Ne tür bir sorun? Hangi koşullar altında?
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet araştırmalarında etik ihlali konusunda ortaya çıkabilecek bir sorundur?

A
Uygun konunun seçimi
B
Araştırma sorusunun belirlenmesi
C
Veri kaynaklarını kandırma
D
Uygun araştırma yönteminin belirlenmesi
E
Sistematik bir yöntem kurgusu yapılması
16 numaralı soru için açıklama 
Sosyal hizmet araştırmalarında etik ihlali açısından ortaya çıkabilecek bazı sorunlar aşağıdaki gibidir: Veri kaynaklarına verilebilecek zararlar,Veri kaynaklarının gönüllü katılımı, Veri kaynaklarını kandırmama, Anonimlik ve gizlilik ilkeleri, Verilerin çözümlenmesinde ve araştırma raporunun yazılmasında uyulacak kurallarla bağlantılı sorunlardır. (Veriler kavramı burada müracaatçılardan toplanan bilgi ya da alanda bilgi edinilen bireyler olarak anlaşılmalıdır.)
Soru 17

Sosyal hizmet uzmanı uygulamadan elde ettiği bilgiyi sistematik bir şekilde çizdiği yol ve yöntem ile ortaya koymaktadır. Bu yolu çizerken hangi soruya cevap aramaz?

A
Hangi şartlar altında
B
Hangi pratik durumda
C
Hangi bürokratik yapı
D
Ne tür sorun
E
Hangi tür müracaatçı
17 numaralı soru için açıklama 
Uygulama bilgi çerçevesini oluşturan dört soru ve yanıtı vardır. Bunlar hangi müracaatçı, ne tür sorun, hangi pratik durumda, hangi şartlar altında sorularının yanıtlarıdır.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet uzmanının bilimsel yöntemi araç olarak kullanırken başvurduğu teknik değildir?

A
Sosyal hizmette sorunu tanımlama
B
Verileri istatiksel olarak analiz etme
C
Test edilecek hipotezleri formüle etme
D
Sosyal hizmet uzmanının kendi gözlemleri
E
Kavramları eksiksiz tanımlama
18 numaralı soru için açıklama 
Uygulama bilgisi sosyal hizmet uzmanının kendi gözlemleri, deneyimleri ve meslekdaşlarından edindiği deneyimler ve paylaşımlar ile oluşur. Soruda ise bilimsel yöntemi kullanırken hangi tekniğe başvurulduğu sorgulanıyor. Bu sebeple uzmanın kendi bireysel/öznel görüş veya gözlemleri olamaz.
Soru 19

Sosyal hizmet mesleği ve disiplininin nihai hedefi aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?

A
Eşit gelir dağılımı
B
Dezavantajlı gruplara destek
C
Sosyal Adalet
D
Self determination
E
Temel gereksinimlerin karşılanması
19 numaralı soru için açıklama 
İnsan hakları temelinde insan olmanın anlamına uygun, toplumun insan onuruna yakışır bir yaşam sürmelerinin ön koşullarını çizen en önemli meslek sosyal hizmettir. İnsan haklarının iki temel kavramlarından özgürlük ve eşitlik kavramları sosyal hizmet literatüründe “self determinasyon ve sosyal adalet” olarak kendini göstermektedir. Bu anlamda geleceklerine ilişkin kararları kendileri alan insanlar özgür olarak nitelendirilebilmektedir. İnsanların özgürce karar verebilmeleri ancak çok temel insan ihtiyaçlarından yararlanabilmesi ve seçeneklerinin olması ile gerçekleşebilmektedir. Bu durum ise sosyal adaleti gerektirmektir (Şahin, 2002). Sosyal hizmet uzmanı; bireylerin, ailelerin, grupların ve toplumun insan onuruna yakışır, özgür ve haklarının gereğince bir yaşam sürmeleri için çabalamakta ve bu temelde müdahalelerini gerçekleştirmektir. Sosyal hizmet mesleği ve disiplininin nihai hedefi, sosyal adaletin sağlanmasıdır. Diğer şıklar zaten sosyal adalet çerçevesi altında sağlanması planlanan amaçlardır denilebilir.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet araştırmalarında etik ihlali kapsamına girmektedir?

A
Veri kaynaklarından gönüllü katılım izni almak
B
Veri kaynaklarına araştırmanın olası sonuçlarını bildirmek
C
Verileri araştırmaya uygun biçimde değiştirmek
D
Farklı gruplardan katılımcı seçmek
E
Verileri başka bir uzmana doğrulatmak
20 numaralı soru için açıklama 
Veri kaynaklarından gönüllü katılım izni almak etik ilkelerin en başında yer almaktadır. Gönüllü katılım esastır. Araştırmanın olası sonuçlarını katılımcıya bildirmek etik olarak gerekmektedir. Verileri başka bir uzmana doğrulatmak araştırmanın güvenirliğini artırmaktadır. Araştırma amacına göre farklı gruptan katılımcı seçmek, katılımcı manipülasyonunu engellemektedir. Ancak her ne olursa olsun doğal verilerle oynamak etik bir ihlaldir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x