Sosyal Hizmet Kuramları 1 2018-2019 Vize Ünite 3 ve 4 Sınavı

Sosyal Hizmet Kuramları 1 2018-2019 Vize Ünite 3 ve 4 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Sosyal hizmet uzmanı mevcut kaynak, olanak ve desteklerin en iyi şekilde kullanımını sağlamak için hangi hedef grupla bağlantı ve iletişim kurmalıdır?

A
Bakım verenler
B
Müracaatçılar
C
Kamu sektöründeki meslektaşlar
D
Sivil toplum örgütlerinde çalışanlar
E
Toplumun diğer üyeleri
1 numaralı soru için açıklama 
Sosyal hizmet uzmanının iletişim kuracağı hedef gruplar; müracaatçılar, bakım verenler, mevcut kaynak, olanak ve desteklerin en iyi şekilde kullanımını sağlamak için örgütlerde çalışan insanlar, multidisipliner ağı geliştirmek, güçlendirmek ve bu ağdan yararlanmak amacıyla kamu sektörüyle özel ve gönüllü sektör kuruluşlarındaki meslektaşlar ve toplumun diğer üyeleridir.
Soru 2

‘Sizin; yeni şehre taşınmanız, arkadaşlarınızın uzakta kalması ve yeni işiniz hakkında konuşmanızı değerlendirdiğimde genel olarak sizin her anlamda sizi zorlayan kişisel bir geçiş dönemi yaşantılamış olduğunuz görünüyor.’cümlesini kuran bir sosyal hizmet uzmanı, hangi sosyal hizmet becerisini sergilemiştir?

A
Yansıtma becerisi
B
özetleme becerisi
C
Meydan okuma becerisi
D
Yorumlama becerisi
E
Liderlik becerisi
2 numaralı soru için açıklama 
Özetleme pek çok fikir ve duyguyu bir tartışma bölümünün veya görüşmenin sonunda tek bir ifadeyle birleştirmeyi kapsamaktadır. Dolayısıyla esasmesajı başka sözcüklerle ifade etmekten daha geniştir. Aşağıdaki örnekte belirtildiği üzere müracaatçı yetersizliğine dair belirsiz duygularıtartışmasının ardından sosyal hizmet uzmanı müracaatçıya şöyle der: ‘Sizin aileniz, okulunuz ve şimdiki yeni işiniz hakkında konuşmanızı değerlendirdiğimde genel olarak sizin kişisel bir başarısızlık duygusu yaşantılamış olduğunuz gözüküyor.’Yukarıda verilen örnekte sosyal hizmet uzmanı müracaatçı ile görüşmesini özetleyerek müracaatçıya esas fikir, içerik ve duyguların genel temalarını ve önemli noktalarını göstermektedir. Sürece dair özetler yardım sürecinin nereye gittiğine ve şu anda nerede olduğuna dair ifadeleri içermektedir. Dolayısıyla doğru cevap B şıkkıdır.
Soru 3

Sosyal hizmet uzmanının uygulamada belirli bir çalışma disiplinine sahip olması, aşağıdakilerden hangisine daha çok sahip olduğunu göstermektedir?

A
öz yönetim becerisi
B
Mesleki ilişkiler kurma becerisi
C
Etkileşimsel beceriler
D
Duyguları yansıtma becerisi
E
Müzakere yapma becerisi
3 numaralı soru için açıklama 
Sosyal hizmet uzmanı uygulamada belli bir çalışma disiplinine sahip olmalıdır. Bu iş disiplini uzmanda öz yönetim becerilerinin gelişmiş olması ile sağlanabilmektedir. Sosyal hizmet uzmanının öz yönetim becerisinin gelişmiş olması demek girişkenlik, stres yönetimi, zaman yönetimi konularında yetkin olması demektir. Sosyal hizmet uzmanı girişkenlikte denge konusunda dikkatli olmalıdır. Dolayısıyla doğru cevap A şıkkıdır.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet uzmanının planlama, izleme ve kaynakların kont¬rol edilmesinde rol almasına ilişkin becerisini içeren yeterlilik alanıdır?

A
İletişim ve bağlantı kurma
B
Meslekte yükselme
C
Müdahale ve hizmet sunumu
D
Mesleki yeterliliğin gelişmesi
E
Örgütlerde çalışma
4 numaralı soru için açıklama 
Örgütlerle çalışmada sosyal hizmet uzmanı planlama, izleme ve kaynakların kontrol edilmesinde rol almalıdır. Kurumun politika ve prosedürlerine bağlı çalışmalı aynı zamanda bu politika ve kuralların oluşumunda ve etkililiğinin değerlendirilmesinde rol almalıdır.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi beceri tanımı içinde yer almaz?

A
Beceri deneyimlerden beslenir.
B
Beceri belirli bir sürede gerçekleştirilen etkinliktir.
C
Beceri zamanla edinilir
D
Beceri doğuştan sahip olunan bir özelliktir
E
Beceri öğrenilebilir
5 numaralı soru için açıklama 
Beceri kişiliğin bir parçası değildir ve değişim mümkündür. Doğuştan sahip olunmayan bir etkinlik öğrenilebilir. Beceri yetenek değildir.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet uzmanı tarafından iletişim kurulacak hedef gruplar kapsamında değerlendirilemez.

A
Özel ve kamu sağlık çalışanları
B
Müracaatçılar
C
Bakım verenler
D
Toplumun diğer üyeleri
E
Siyasi liderler
6 numaralı soru için açıklama 
Sosyal hizmet uzmanları işlerinin gereği olarak toplumun hemen her kesimi ile iletişim halinde olmalıdırlar. Ancak bazı kesimler iletişim kurulacak hedef gruplar içerisine girerler. Yukarıdaki seçeneklerden ilk dördü bu gruplara dâhil iken siyasi liderler doğrudan bu tanımlama içinde yer almazlar.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet uzmanının meydan okuma becerilerini kullanmadaki en temel amacıdır?

A
Müracaatçıya deneyimine dayalı fikir vermek
B
Temel mesajları farklı sözcüklerle ifade ederek yanıtlamak
C
Tartışma ortamı oluşturmak, teşvik etmek
D
Müracaatçıyı daha iyi anlamak
E
Müracaatçının düşüncelerine geri bildirimde bulunmak
7 numaralı soru için açıklama 
Meydan okuma becerileri temelde, kişinin duygularını anlamaya çalışmak adına yapılan aktif dinlemeden ve duyguların betimlenmesi ile paylaşılmasından oluşmaktadır. Meydan okuma becerileri kullanan bir sosyal hizmet uzmanı, müracaatçıyı daha iyi anlama kaygısı gütmektedir.
Soru 8

Sosyal hizmetin ortak becerileri arasında tüm diğer becerilerin gelişmesinde ve oluşmasında başrol oynayan beceri aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?

A
Hazırlık yapma becerisi
B
Dengeyi sağlama becerisi
C
Mesleki rolleri üstlenme becerisi
D
Sözleşme yapma becerisi
E
İletişim kurma becerisi
8 numaralı soru için açıklama 
Sosyal hizmet uzmanları müracaatçılarla nasıl iletişim kurulacağı ve bu iletişimin nasıl etkili olacağı bilgisine ve becerisine sahip olmalıdır. Müracaatçıların özelliklerine, çevre ve koşullarına göre birçok etmenin etkisi ile iletişimin biçimi ve etkililiği konusunda yapılacaklar değişebilir. Genel anlamda sosyal hizmet uzmanı müdahalelerde etkili ve verimli iletişimi sağlayabilmeli ve bu beceriye hakim olmalıdır. İletişim bir bireyin başkasına bilinçli ya da bilinçsiz bilgi ilettiği süreçtir. Etkili iletişim ise konuları ve sorunları anlama ve kavrama ile ilgilidir. Etkili iletişim istek ve becerileri açık bir şekilde karşı tarafa aktarmaya olanak sağlamaktadır. İletişim özü itibariyle bir alıcı algısıdır. Göndericinin kelimelerle neyi söylediğinden ya da iletişim niyetinden bağımsız olarak, diğer kişinin kelime ve jestlerine anlam yükleyen alıcı olan kişidir. Etkili iletişimin önemi tüm diğer becerilerin gelişmesi ve oluşmasında başrol oynamasıdır. Sosyal hizmet uzmanı bu beceriyi edinmesi ile birçok becerinin gelişimini ve oluşumunu sağlayacaktır. Sosyal hizmet uzmanı sadece kendi etkili iletişimine katkıda bulunmayacak müracaatçılara bu konuda yardımcı olacaktır. Etkili iletişim insanları motive etmek, sorumluluk vermek, düzenleme yapmak, sorun çözmek ve bilgi toplamak için vardır. Dolayısıyla sosyal hizmet uzmanı için etkili iletişim sosyal hizmet uygulamalarını gerçekleştirmek için önemli ve vazgeçilmezdir. Dolayısıyla doğru cevap E şıkkıdır.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet uzmanının sahip olması gereken sosyal hizmet becerilerinden biridir?

A
Yorumlama
B
Örgütsel oryantasyon
C
Sosyal aksiyon
D
Müracaatçının kendi kaderini tayin etmesi
E
Bireyin onuruna ve biricikliğine saygı
9 numaralı soru için açıklama 
Sorunun doğru cevabı A şıkkıdır. Soruda sadece A şıkkındaki yorumlama becerisi sosyal hizmet becerilerinden biridir. Diğer şıklar sosyal hizmetin değer temeli ile ilgili kavramlardır.
Soru 10

Aşağıdakilerin hangisinde sosyal hizmet uzmanının dikkat etmesi gereken husus yanlış olarak ifade edilmiştir?

A
Sosyal hizmet uzmanı, müracaatçıya çok fazla soru sormamalıdır.
B
Sosyal hizmet uzmanı, müracaatçıyı daha iyi anlamak için dinleme becerilerini geliştirmelidir.
C
Sosyal hizmet uzmanı, müracaatçının sözlerinden yansıtma yapmalıdır.
D
Sosyal hizmet uzmanı, müracaatçının dikkatini çekmek için yeni konulardan bahis açmalıdır.
E
Sosyal hizmet uzmanı, müracaatçı ile konuşurken sen dili kullanmalıdır.
10 numaralı soru için açıklama 
Sosyal hizmet uzmanı sen böyle hissediyorsun. diyerek müracaatçının kendi duygularını sahiplenmesi için sen dili kullanmalıdır. Her zaman müracaatçıyı daha iyi anlama kaygısı gütmeli ve bunun için dinleme becerilerini geliştirmelidir. Ancak iletişimde, yeni konular açmak yerine müracaatçının üzerinde durduğu konudan bahsederek kimi zaman sohbeti genişletmelidir.
Soru 11

Değerler ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Değerler ispat edilebilir şeyler değildir.
B
Değerler arzulananı ve tercih edileni tanımlamak için kullanılır.
C
Değerler, sabittir değişim göstermezler.
D
Değerler, insanların davranışlarına rehberlik etmekle birlikte bireylerin davranışlarından bağımsız gelişmektedir.
E
Değerler, kişinin arzuladığı tercih ya da ideallerdir.
11 numaralı soru için açıklama 
Seçeneklerde değerler ile ilgili verilen özellikler bu seçeneği haricinde doğrudur. Her biri değerlerin özelliklerini ifade etmektedir. Ancak değerler sabit değildir. Toplumun önemli bir bölümünün sahip olduğu standartlara işaret eden değerler, insanların davranışlarına rehberlik etmekle birlikte bireylerin davranışlarından bağımsız gelişmektedir. Değerler, deneyimlere bağlı olarak değişim gösterir, bu nedenle değerlerin gelişimsel ve evrimsel bir doğası vardır.
Soru 12

Aşağıdaki uygulama etkinliklerine rehberlik eden ilkelerin hangisine göre sosyal hizmet uzmanı Müracaatçıya değil sürece rehberlik et prensibine bağlı kalarak, kararların sonuçlarıyla yaşamak zorunda olanların o kararları verme özgürlüğüne sahip olmasına çalışır?

A
Sosyal hizmet uzmanı müracaatçı güçlenmesini en üst noktaya çekmelidir.
B
Sosyal hizmet uzmanı müracaatçısının kendi-yönelimli sorun çözme becerilerini öğrenmesine yardım etmelidir.
C
Sosyal hizmet uzmanı normalleştirme felsefesine bağlı kalmalıdır.
D
Sosyal hizmet uzmanı müracaatçının kendi kaderini tayin (öz belirlenim) hakkını en üst noktaya çekmelidir.
E
Sosyal hizmet uzmanı müracaatçılarına, kurumuna, topluluğuna ve sosyal hizmet mesleğine hesap verebilir olmalıdır.
12 numaralı soru için açıklama 
Sosyal hizmet uzmanı müracaatçının kendi kaderini tayin (öz belirlenim) hakkını en üst noktaya çekmelidir: Müracaatçıya değil sürece rehberlik et ilkesi kararların sonuçlarıyla yaşamak zorunda olanların o kararları verme özgürlüğüne sahip olmasını ifade eder. Bu ilkenin uygulanmasında sosyal hizmet uzmanı yetkin olmalı ve müracaatçının kendisi ve diğerleri ile ilgili kararlar vermeye yetkin ve yasal olarak yeterli olduğu düşünülmelidir.
Soru 13

Etik ikilemlerin çözümü için önerilen Genel Karar Verme Modeli’nde ilk sırada yer alan “soruna ve sorunun varlığını sürdürmesine neden olan etmenlerin tanımlanmasından sonra gelen basamak hangisidir?

A
Karar vermede kimin sorumlu olacağının belirlenmesi
B
Alternatif müdahale stratejileri ve hedeflerin belirlenmesi
C
En uygun stratejinin seçilmesi
D
Sorunla ilgili tüm bireylerin ve kurumların belirlenmesi
E
Sonuçların değerlendirilmesi ve ilave sorunların belirlenmesi
13 numaralı soru için açıklama 
Sosyal hizmet uzmanlarının karşılaştığı etik ikilemlerin çözümünde Dolgoff ve ark. (2005) tarafından geliştirilen ve on bir basamaktan oluşan Genel Karar Verme Modeli'ne göre; A seçeneği üçüncü, B seçeneği altıncı, C seçeneği sekizinci, E seçeneği ise sonuncu basamakta yer almaktadır.
Soru 14

Hangisi NASW tarafından yayınlanan, etkili sosyal hizmet için gerekli değerlerden değildir?

A
Bireyin onuruna ve biricikliğine saygı,
B
Müracaatçının yerine karar verebilme
C
Gizlilik,
D
Baskı altındakiler için savunuculuk ve sosyal aksiyon,
E
Yetkinlik
14 numaralı soru için açıklama 
Etkili sosyal hizmet için gerekli değerlerden biri müracaatçının kendi kaderini tayin etme hakkıdır. Bu hak çerçevesinde sosyal hizmet uzmanı kimsenin hakkında karar veremez, vermemelidir.
Soru 15

Sosyal hizmet uygulamasında ilk resmi etik kurallar hangi yıl yayınlanmıştır?

A
1960
B
1967
C
1947
D
1976
E
1997
15 numaralı soru için açıklama 
İlk etik kurallar Mary Richmond tarafından hazırlanmış ayrıca mesleğin ilk yıllarında bazı sosyal hizmet örgütleri, mesleğin etik kurallarını oluşturma gayretini göstermişlerdir ancak 1947 yılına kadar resmî olarak etik kurallar oluşturulmamıştır. Dernek kurulduktan beş yıl sonra, 1960 yılında ilk etik kurallar oluşturulmuştur.
Soru 16

Sosyal hizmetlerin temel işlevinin muhtaç insanlara yardımcı olmak ve sosyal sorunlarla uğraşmak olması aşağıdaki hangi temel değer ile ilişkilidir?

A
Hizmet
B
Sosyal Adalet
C
Bireyin Onuru ve Değeri
D
İnsan İlişkilerinin Önemi
E
Dürüstlük ve Güvenilirlik
16 numaralı soru için açıklama 
Amerikan Sosyal Hizmet Uzmanları Derneğinin 1999 yılında yapılan toplantısında sosyal hizmetin temel değeri belirtilmiş ardından bu değere karşılık gelen etik ilke ortaya konulmuştur. Bu ilkeler hizmet, sosyal adalet, bireyin onuru ve değeri, insan ilişkilerinin önemi, dürüstlük ve güvenilirlik ve yetkinlik olarak belirlenmiştir. Soru kökündeki ifade sosyal hizmetin HİZMET değerine vurgu yapmaktadır.
Soru 17

Disiplinler arası İş birliği, konsültasyon, saygı, gizlilik etik sorumlulukları sosyal hizmet uzmanının etik sorumluluklarının hangi alanına aittir?

A
Sosyal hizmet uzmanlarının müracaatçılara ilişkin etik sorumlulukları
B
Sosyal hizmet uzmanlarının meslektaşlara ve diğer meslek elemanlarına ilişkin etik sorumlulukları
C
Sosyal hizmet uzmanlarının uygulama ortamına ilişkin etik sorumlulukları
D
Sosyal hizmet uzmanlarının meslek elemanı olarak etik sorumlulukları
E
Sosyal hizmet uzmanlarının topluma ilişkin etik sorumlulukları
17 numaralı soru için açıklama 
Saygı, gizlilik, disiplinler arası iş birliği, meslektaşların yer aldığı çatışma ve anlaşmazlıklara yaklaşım, konsültasyon hizmetleri, havale, cinsel konular, meslektaşların zayıf yönleri ve yetersizlikleri, meslektaşların meslek etiğine aykırı uygulamaları sosyal hizmet uzmanlarının meslektaşlara ve diğer meslek elemanlarına ilişkin etik sorumlulukları arasında yer almaktadır.
Soru 18

Literatürde yer alan yeni kavramları, kuramları ve müdahale tekniklerini, çeşitli çalıştay ve konferansları takip eden bir sosyal hizmet uzmanının aşağıdaki ilkelerden hangisini benimsemiş olduğu söylenebilir?

A
Mesleki yeterliliğini geliştirmeye çalışmak
B
Sosyal adaletsizlikle mücadele etmek
C
İnsani çeşitliliği benimsemek
D
Mesleki objektifliği sürdürmek
E
Benliğini bilinçli olarak kullanmak
18 numaralı soru için açıklama 
Sosyal hizmet uzmanı mesleki yeterliliğini geliştirmeye çalışmalıdır: Sosyal hizmet uzmanı, uygulama sürecinde sürekli değişim hâlinde olan ve dinamik bir çevrede yaşayan şimdi ve burada olan insan ile çalışır. Sosyal hizmet uzmanı, dar ve bilgisiz bir bakış açısıyla yaşama bakarken geniş bir yelpazeyi kapsayan müracaatçılarla empati kuramaz ve çözüm önerisi sunamaz. Sosyal hizmet uzmanı mesleki yeterliliğini geliştirerek müracaatçıya faydalı olabilir. Mesleki yeterliliğin geliştirilebilmesi için literatürde yer alan yeni kavramları, kuramları ve müdahale tekniklerini, çeşitli çalıştay ve konferansları takip etmek sosyal hizmet uzmanına fayda sağlayacaktır.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet uzmanının meslek elemanı olarak etik sorumlulukları arasında yer alır?

A
Saygı
B
Yetkinlik
C
Gizlilik
D
Konsültasyon
E
Disiplinler arası iş birliği
19 numaralı soru için açıklama 
Sosyal hizmet uzmanlarının meslek elemanı olarak etik sorumlulukları: Yetkinlik Ayrımcılık Kişisel Tutum Dürüst Olmama Zayıf Yönler Temsil Israrlı Talepler Telif Hakkı ve İtibarın Kabulü.
Soru 20

Aşağıdaki etik iklimlerden hangisi kurum içerisinde ortaya çıkan bir sorunu duyurmak amacıyla sorunun etki yapabilme konumundaki başka insanlar ya da bir otorite tarafından bilinmesini sağlamaktır?

A
Sınırlı kaynakların dağılımı
B
Islık çalmak
C
Doğruyu söyleme
D
Kendi kararını verme ve korumacılık
E
Gizlilik ve mahremiyet içeren iletişim
20 numaralı soru için açıklama 
Islık Çalmak ya da Sorunu Duyurmak: Islık çalmak, etki yapabilme konumunda olan insanları ya da kurum dışındaki bir otoriteyi, kurumdaki yasal olmayan uygulamaları, gereksiz, tehlikeli ya da o kurum politikasına aykırı uygulamalarda bulunma konusunda bilgilendirmeyi' kapsamaktadır. Ortaya çıkan sorunu duyurmak amacıyla sorunun başka insanlar tarafından bilinmesini sağlamaktır. Islık çalmak ya da sorunu duyurmak seçeneğini dikkatli bir şekilde göz önünde bulundurmak çok önemlidir. Islık çalmanın risklerine ve olumsuz sonuçlarına karşın olası kazançları tartılmalıdır (Kirst-Ashman ve Hull, 1999).
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x