Sosyal Hizmet Mevzuatı 2016-2017 Üç Ders Sınavı

Sosyal Hizmet Mevzuatı 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Denetimli serbestlik hizmetinin sağladığı faydalar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Cezaevlerinde aşırı doluluk nedeniyle hükümlülerin mümkün olan en kısa sürede affedilmesine yardımcı olacaktır.
B
Hükümlülerin topluma uyum sağlamalarını kolaylaştırması ve yeniden suç işlemelerini önlemeye çalışması nedeniyle sistemin önemli oranda güvenlik yararı bulunmaktadır.
C
Kişi, mahkum olduğu ceza ve tedbiri kendi sosyal çevresi içerisinde, kendisine ve topluma yararlı faaliyetlerde bulunarak çekeceğinden, rehabilitasyonu daha kolay olacak ve toplumla daha çabuk bütünleşecektir.
D
Kişi, ceza infaz kurumuna girmediğinden bu kurumlarda yaşanan aşırı kalabalıklaşma ve bunun beraberinde getirdiği asayiş ve güvenlik sorunlarıyla daha az karşılaşacaktır. Salıverilen çocuk ve genç hükümlülerin öğrenimlerine devam etmelerine yardımcı olacaktır.
E
Sonuç olarak kişi, ceza infaz kurumuna girmeyeceği için devlet bütçesine önemli bir ekonomik yarar sağlayacaktır.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Özürlüler Kanunu'nda engelli bireylerin hükümleri arasında yer almaz?

A
Bakım, gereksinimlerinin nasıl karşılanacağı
B
Özür sınıflandırmalarının nasıl yapılması gerektiği
C
istihdam edilmemeleri
D
Erken tanı ve koruyucu hizmetlerden yararlanmalarına
E
Alacakları hizmetlerin standartları
Soru 3

I. Yumuşak başlılık
II. Ağırbaşlılık
III. Koruyucu olma
IV. Bakım sağlama
V. Fedakâr
Yukarıdakilerden hangileri çocuklukta sosyalleşme sürecinde kadınlık için rol olarak kurgulanır?

A
I ve II
B
I, II ve III
C
III, IV ve V
D
I, II, III ve IV
E
I, III, IV ve V
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de değil tüm dünyada sosyal hizmet çalışanları için en temel ve en belirleyici uluslararası belgedir?

A
Ulusal Sosyal Hizmet Mevzuatı
B
insan Hakları Evrensel Bildirgesi
C
Uluslararası Çalışma Örgütü
D
Uluslararası Yazılı Hukuk Kuralları
E
Uluslararası Sosyal Hizmet Mevzuatı
Soru 5

18-21 yaş arası gençlerin eğitim ve öğretim esasına dayalı iç ve dış güvenlik görevleri bulunan ceza infaz kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

A
E Tipi Cezaevi
B
L Tipi Cezaevi
C
Çocuk Kapalı Ceza infaz Kurumu
D
Gençlik Kapalı Ceza infaz Kurumu
E
F Tipi Cezaevi
Soru 6

Kamu davasının ertelenme süresi kaç yıl olarak öngörülmüştür?

A
2
B
5
C
7
D
10
E
15
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi çocuk mahkemelerinde çocuklar hakkında verilen koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarından biri değildir?

A
Barınma
B
Eğitim
C
Bakım
D
Rehabilitasyon
E
Sağlık
Soru 8

Acil servis hizmetlerinde, sosyal güvencesi olmayıp, ödeme gücü bulunmayanlardan ücret talep edilmeyeceği hükmü aşağıdaki yasal düzenlemelerin hangisinde yer alır?

A
Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği
B
Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkındaki Yönetmelik
C
Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği
D
Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkındaki Kanun
E
Hasta Hakları Yönetmeliği
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi hasta hakları kapsamında hastaların sahip olduğu haklardan biri değildir?

A
Sağlık çalışanlarına şiddet uygulama
B
Tıbbı özen gösterilmesi
C
Tıbbı tedaviyi reddetme ve durdurma
D
Personeli tanıma, seçme ve değerlendirme
E
Kayıtları inceleme
Soru 10

Kronik Hastalıklar, Yaşlı Sağlığı ve Özürlüler Daire Başkanlığı aşağıdaki kurumlardan hangisinin bünyesinde kurulmuştur?

A
Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü
B
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
C
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
D
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
E
Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Ruh Sağlığı Programları Daire Başkanlığının görevlerinden biri değildir?

A
Damgalama ve ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına yönelik savunuculuk faaliyetlerinin yürütülmesi
B
intiharı azaltma ve önleme konusunda farkı ndalı k yaratılması için çalışmalar yürütülmesi
C
Çocuk ve ergen sağlığının korunması ve geliştirilmesi için gerekli stratejilerin belirlenmesi
D
Koruyucu ruh sağlığı hizmetlerinin birinci basamak sağlık hizmetleriyle bütünleştirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi
E
Ruh sağlığı ile ilgili koruyucu programların geliştirilmesi
Soru 12

Suça sürüklenen çocuklarla ilgili uygulamalara temel oluşturan uluslararası mevzuat aşağıdakilerden hangisidir?

A
Denetimli Serbestlik Kanunu
B
Çocuk Koruma Kanunu
C
Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu
D
Anayasa
E
Çocuk Hakları Sözleşmesi
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik düşüncesinin oluşmasında etkili olan belgelerden biri değildir?

A
Avrupa Sosyal Şartı
B
Amsterdam Antlaşması
C
insan Hakları Beyannamesi
D
Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi
E
İstanbul Sözleşmesi
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de uygulaması olan sosyal hizmet alanlarından biridir?

A
Okul sosyal hizmeti
B
Diyanet işleri başkanlığının sosyal hizmet faaliyetleri
C
Borçlu danışmanlığı
D
Çok kültürlü sosyal hizmet uygulaması
E
Bilişim suçları
Soru 15

Yüksek gelirli sigortalılardan diğer sigortalılara oranla ve bunlar yararına daha yüksek prim alınmasını benimseyen sosyal sigorta ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal denge
B
Sigortacılık
C
Zorunluluk
D
Finansmana dışardan katkı
E
Kendi kendine yardım
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Belediye Kanunu’na göre, belediyelerin sosyal hizmet sunumundaki rolüne ilişkin ipucu veren hususlardan biridir?

A
Yaşlı insanları köylerine döndürecek tedbirler alması
B
Nüfusu 10.000'i geçen belediyelerin yoksullara mikro kredi vermesi
C
Meslek ve beceri kazandırma hizmetlerini üreterek bu hizmetlerden maddi gelir elde etmesi
D
Nüfusu 50.000'i geçen belediyelerin kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açması
E
Dar gelirli, yoksul ve özürlülere dönük sosyal hizmet ve yardımları il özel idarelerine havale etmesi
Soru 17

Osmanlı döneminde çağdaş anlamda ilk sosyal güvenlik kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Telgraf ve Telefon idaresi Biriktirme ve Yardım Sandığı
B
imalatı Harbiye Teavün ve Sigorta Sandığı
C
Amale Birliği ihtiyat ve Teavün Sandığı
D
Askeri Tekaüt Sandığı
E
PTT Telgraf ve Telefon idaresi Biriktirme ve Yardım Sandığı
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Sigortaları oluşturan ilkelerden biri değildir?

A
Sigortacılık ilkesi
B
Finansmana dışardan katkı ilkesi
C
Devletin kişiye yardım ilkesi
D
Sigortalılar arası yeniden gelir dağılımı ya da sosyal denge ilkesi
E
Kendi kendine yardım ilkesi
Soru 19

Mültecilerin statüsü ile ilgili ilk uluslararası sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pekin Sözleşmesi
B
Cenevre Sözleşmesi
C
Paris Sözleşmesi
D
Berlin Sözleşmesi
E
Lahey Sözleşmesi
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Ulusal Sosyal Hizmet Uzmanları Birliğinin standartları arasında yer almaz?

A
Okul sosyal çalışmacılarının, sorumluluklarını yerine getirmesi
B
Okul sosyal çalışmacılarının yerel eğitim kurumu personeline danışmanlık hizmeti vermesi
C
Okul sosyal çalışmacılarının eğitim kurumunun amaçlarına hizmet eden programları geliştirmesi
D
Okul sosyal çalışmacılarının toplum sağlığı ve ruh sağlığı hizmetlerine öğrenci erişimini kolaylaştırması
E
Okul sosyal çalışmacılarının resmi ve gayrıresmi toplum kaynaklarına erişememesi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x