Sosyal Hizmet Yönetimi 2015-2016 Final Sınavı

Sosyal Hizmet Yönetimi 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Sosyal hizmet çalışanlarının işlerinde ehil olmaları, hizmet sunumu ve sorun çözme için gereken becerilere sahip olmaları hizmet kalitesinin hangi boyutu ya da göstergesi ile ilgilidir?

A
Tüketiciyi tanıma-anlama
B
Güven telkin etme
C
Doğru ve güvenilir hizmet
D
Anında hizmet
E
Gözle görünür imkânlar
Soru 2

Sorunların çözümünde mantıksal ve bilimsel yaklaşım ve teknikleri kullanabilme becerisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sentez becerisi
B
Karar alma becerisi
C
Analitik beceri
D
iletişim becerisi
E
Donanım becerisi
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi kurumların sponsorluk amaçlarından biri değildir?

A
Kurum imajını artırmak
B
Kamuoyu farkındalığı yaratmak
C
Marka konumunu güçlendirmek
D
Ürün ya da hizmet satışı yapmak
E
Müşteri sadakati oluşturmak
Soru 4

Bir projede veya bir ticari girişimde kurumun, tekniğin, sürecin, durumun veya kişinin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek, iç ve dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri saptamak için kullanılan stratejik tekniğe ne ad verilir?

A
SMART Analizi
B
LIKERT Analizi
C
MART Analizi
D
LISREL Analizi
E
SWOT Analizi
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmetlerde finansal yönetimin önemini ortaya çıkaran faktörlerden biri değildir?

A
Rekabet yasağı
B
Sosyal hizmetlerin ulaştığı düzey
C
Kâr amacı gütmeyen kurumun doğası
D
Paydaş güvenini korumak
E
Sosyal verimlilik ve ekonomik büyüme
Soru 6

Bir kurumda tüm çalışanların örgüte, bireye ve çevreye yararlı olabilecek biçimde bilgi, yetenek ve tecrübelerinin rasyonel kullanımını sağlama, işletmeye katkılarını en üst düzeye çıkarma ve iş yaşamının kalitesini yükseltme faaliyetlerinin tümüne ne ad verilir?

A
Ücret yönetimi
B
Kariyer planlaması
C
Kariyer yönetimi
D
insan kaynakları yönetimi
E
Performans yönetimi
Soru 7

İnsanların iş yaşamları boyunca kariyer amaçlarına ulaşabilmeleri için yürüttükleri uyum sağlama, yetkinlik, yeterlilik ve kişilik geliştirme gibi eylem ve faaliyetlerine ne ad verilir?

A
Ücret yönetimi
B
Performans yönetimi
C
Kariyer geliştirme
D
Kariyer planlama
E
insan kaynakları planlaması
Soru 8

Kurum içi ve dışı eş güdüm, politika ve program geliştirme ve program değerlendirme gibi görevler sosyal hizmet uzmanının aşağıdaki rollerinden hangisini ifade eder?

A
Öğretici
B
Yönetici
C
Profesyonel
D
Vaka yöneticisi
E
Savunucu
Soru 9

“Nakit Yönetimi”, finansal yönetimin hangi karar alanı kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerinden biridir?

A
Risk yönetimi kararları
B
Yatırım kararları
C
Analiz kararları
D
Stok yönetimi kararları
E
Finansman kararları
Soru 10

Sivil Toplum Kuruluşlarında (STK) finansal yönetimin genellikle spontane bir şekilde faaliyetler esnasında öğrenilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sivil Toplum Kuruluşlarının sosyal sorunlarla ilgilenmemesi
B
Sosyal hizmetin sadece devletin sorumluluğunda olması
C
Sosyal hizmet kuruluşlarındaki finansal yönetim departmanlarının tercihi
D
Sivil toplum eliyle yürütülen sosyal hizmet geleneğimizin henüz istenen derinliğe sahip olmaması
E
Finansal yönetim disiplininin her geçen gün öneminin artması
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi işe alıştırma programında genelde izlenilen süreçlerden biri değildir?

A
Personel haklarının açıklanması
B
Kurumun tanıtımı
C
iletişim teknikleri konusunda bilgilendirme
D
işle ilgili bilgilerin aktarımı
E
Tanıştırma
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi finansal planlamanın aşamalarından biri değildir?

A
Yatırım kararları almak
B
Stratejileri ve planları konumlandırmak
C
Geleceği öngörmek
D
Yıllık bütçeleri oluşturmak
E
Geçmişi gözden geçirmek
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının yardımcı hizmet birimlerinden biridir?

A
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
B
Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü
C
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
D
Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü
E
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim Bakanlığının sosyal hizmet nitelikli görevlerinden biridir?

A
Terkedilmiş, başıboş ve kaçak çocukların suça yönelmelerini engellemek
B
Zihnen, bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan özürlü olan çocukların özel eğitim ve öğretim görmelerini sağlamak
C
Nüfus ve vatandaşlık hizmetlerini yürütmek
D
Sakatların mesleki rehabilitasyonunu sağlayacak tedbirler almak
E
Kamu düzenini ve genel ahlakı korumak
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetimler tarafından sunulacak hizmetlerin pratikteki etkinliğini azaltan sorunlardan biri değildir?

A
Yerel yönetim birimlerinin mali açıdan kaynak yetersizlikleri
B
Sosyal hizmet uygulamalarına yönelik veri fazlalığı
C
Yerel yönetim birimleri arasındaki koordinasyonsuzluk
D
Yerel yönetimlerin sosyal yardımlarla ilgili bilgi verme sorumluluğunun bulunmaması
E
Merkezi ve yerel sosyal politikaların çerçevesinin belirlenmemesi
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi kuruluş amacı sosyal hizmet sunmak olmamakla birlikte, sosyal hizmet nitelikli faaliyetlerde bulunan bakanlıklardan biri değildir?

A
Adalet Bakanlığı
B
Sağlık Bakanlığı
C
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
D
içişleri Bakanlığı
E
imar ve İskan Bakanlığı
Soru 17

Fonksiyonel ya da teknik yerinden yönetim olarak da ifade edilen yerinden yönetim türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Siyasal bakımından yerinden yönetim
B
Yer bakımından yerinden yönetim
C
Hiyerarşik bakımdan yerinden yönetim
D
Hizmet bakımından yerinden yönetim
E
Yasal bakımdan yerinden yönetim
Soru 18

Vakıfların harcamalarını, iş ve işlemlerini araştırmak, incelemek, izlemek ve denetlemek Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığ'ının hangi biriminin görevidir?

A
Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü
B
Denetim Hizmetleri Başkanlığı
C
Hukuk Müşavirliği
D
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
E
Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Soru 19

Yerel yönetimleri sadece alt yapı hizmetleri yüklenen kurumlar olmanın ötesinde, sosyal sorunların çözümünde de birebir sorumlu kurumlar olarak gören belediyecilik anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Paylaşımcı belediyecilik
B
Sorumlu belediyecilik
C
Duyarlı belediyecilik
D
Çözümcü belediyecilik
E
Sosyal belediyecilik
Soru 20

Türkiye’de sosyal devlet ilkesinin kabul edildiği anayasa aşağıdakilerden hangisidir?

A
1876 Kanun-i Esasi
B
1921 Anayasası
C
1924 Anayasası
D
1961 Anayasası
E
1982 Anayasası
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x