Sosyal Hizmet Yönetimi 2015-2016 Üç Ders Sınavı

Sosyal Hizmet Yönetimi 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Gücü ve karar verme yetkisini kendisinde toplayan yönetici türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Üst düzey yönetici
B
Özgür bırakıcı yönetici
C
Katılımcı yönetici
D
Otokratik yönetici
E
Orta düzey yönetici
Soru 2

Kuruluşun ürettiği ürün veya hizmetleri alan, kullanan veya bunlardan yararlanan kişi, grup ve kuruluşları ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dış paydaş
B
iç paydaş
C
Tüketici
D
Kalite yönetimi
E
Üretici
Soru 3

Eldeki tüm kaynakları, varılmak istenen ereğe varma yönünde uygun olarak düzenleme ve harekete geçirme sürecine ne ad verilir?

A
Strateji
B
Misyon
C
Vizyon
D
Hedef
E
Kalite
Soru 4

Durumun veya kişinin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek, iç ve dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri saptamak için kullanılan stratejik tekniğe ne ad verilir?

A
Hedef Analizi
B
SWOT Analizi
C
Niteliksel Analiz
D
Niceliksel Analiz
E
Kalite Analizi
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi özelliklerinden biri değildir? bültenlerin

A
Basımının uzun aralıklılarla yapılması
B
Çoğaltımda ucuz yöntemler tercih edilmesi
C
iç hedef kitleye yönelik olması
D
Alınan kararlarla ilgili bilgi vermesi
E
Kurumla ilgili gelişmelerin takip edilmesini sağlaması
Soru 6

Örgütsel amaçlara ulaşmak üzere işletme içindeki bireylerin güdülenmesi, etkilenmesi ve yönlendirilmesi süreci olarak tanımlanan yönetim fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Koordinasyon
B
Örgütleme
C
Planlama
D
Denetim
E
Yöneltme
Soru 7

Hedef kitleyi motive ya da ikna etmede etkili olacak mesajları belirlemek amacıyla uygulanan halkla ilişkiler modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
iki yönlü simetrik model
B
Basın ajansı
C
Kamuoyunu bilgilendirme
D
iki yönlü asimetrik model
E
Stratejik yönetim
Soru 8

Yönetimin hizmet kalitesini yükseltmeye isteksizliği, yöneticilerin tüketici beklentilerinin karşılanamayacağına inanması, hizmet görevlerini standartlaştırmak için yetersiz teknoloji kullanılması ve tüketici standartlarına ve beklentilerine göre hizmet kalitesi hedeflerinin saptanmaması hizmet kalitesinde aşağıdaki farklılıklardan hangisini doğrudan işaret etmektedir?

A
Hizmet sunumu ile dışsal iletişim arasındaki farka
B
Yönetim algılaması ile hizmet kalitesi özelliği arasındaki farka
C
Tüketici beklentileri ile bu beklentilerin yönetimce algılanmaları arasındaki farka
D
Hizmet kalitesi özelliği ile hizmet sunumu arasındaki farka
E
Tüketici beklentileri ile hizmet kalitesi özelliği arasındaki farka
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmetlerin kamu gelirleri arasında yer almaz?

A
Sosyal güvenlik primi kesintileri
B
Fiyatlandırabilir nitelikteki mal ve hizmet teslimlerinden sağlanan gelirler
C
Hizmet karşılığı elde edilen gelirler
D
Faiz, zam ve ceza gelirleri
E
Bağış ve yardımlar
Soru 10

Günlük yaşamdaki ilerleme, meslek, iş yaşamı, başarı, bireyin iş yaşamı boyunca üstlendiği roller ve bu roller ile ilgili deneyimlere ne ad verilir?

A
Beceri
B
Yetkin olma
C
Yeterlilik
D
Kariyer
E
Nitelik
Soru 11

Sosyal hizmet uzmanının müracaatçının durumunu ve kaynaklarını değerlendirme, havale etme, hizmet sunum sistemleri arasında bağlantı kurma ve bilgi verme işlevini ifade eden rolü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vaka yöneticisi rolü
B
Öğretici rolü
C
Savunucu rolü
D
Danışman rolü
E
Bağlantı kurucu rolü
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde sosyal hizmet faaliyetini yerine getiren kuruluşlardan biri değildir?

A
STK hükmündeki Özel Vakıflar
B
Darülaceze Müeessesi Genel Müdürlüğü
C
Valilikler ve Kaymakamlıklar
D
Belediyeler
E
Sendikalar
Soru 13

Yeni alınan personeli işin ve kurumun bir parçası haline getirmeyi amaçlayan insan kaynakları yönetimi fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Oryantasyon
B
işgücü envanteri
C
işe alma
D
Personel bulma
E
Eğitim
Soru 14

Para ya da fonların nasıl, ne zaman ve nereden sağlanacağına ilişkin kararlara ne ad verilir?

A
Sermaye bütçelemesi
B
Stok kararları
C
Bütçe kararları
D
Finansman kararları
E
Yatırım kararları
Soru 15

Topluma sunulacak bazı kamu hizmetlerinin merkezi yönetim örgütü içinde yer almayan ve devlet tüzel kişiliği dışında kendi kamu tüzel kişiliği olan kuruluşlar tarafından yürütülmesine ne ad verilir?

A
Yetki genişliği
B
Merkezden yönetim ilkesi
C
Kamu tüzel kişiliği
D
Yönetimin bütünlüğü ilkesi
E
Yerinden yönetim ilkesi
Soru 16

Kuruluş amacı çalışma hayatını, işçi ve işveren ilişkilerini, iş sağlığı ve güvenliğini düzenlemek, denetlemek ve sosyal güvenlik imkânını sağlamak, bu imkânı yaygınlaştırmak ve geliştirmek olarak belirlenen kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
B
Gençlik ve Spor Bakanlığı
C
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
D
içişleri Bakanlığı
E
Sağlık Bakanlığı
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi köy derneğinin görevleri arasında yer almaz?

A
Köyle ilgili bazı yönetsel kararlar almak
B
Köy işlerini sıraya koymak
C
ihtiyar heyetini seçmek
D
Köy muhtarını seçmek
E
Köylülerin yönetime katılmasını sağlamak
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetim kuruluşlarının özelliklerinden biri değildir?

A
Ülkenin yönetim sisteminin bütünlüğü içinde yer almaları
B
Yerel yönetimlerin seçimlerinin yedi yılda bir yapılması
C
Kuruluş ilkelerinin ve gelir sistemlerinin yasama organı tarafından belirlenmesi
D
Yönetsel özerklikten yararlanmaları
E
Merkezi yönetimin hiyerarşik denetimi altında olmamaları
Soru 19

Doğrudan doğruya devlet yönetimi ile ilgili olup, böyle bir yapılanmada yerel yönetimlerin yasama ve bir dereceye kadar yargısal özerkliğe sahip olduğu yerinden yönetim şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yer bakımından yerinden yönetim
B
Fonksiyonel yerinden yönetim
C
Hizmet bakımından yerinden yönetim
D
Siyasal yerinden yönetim
E
Yönetsel yerinden yönetim
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yardımcı hizmet birimlerinden biri değildir?

A
Özel Kalem Müdürlüğü
B
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
C
Hukuk Müşavirliği
D
Döner Sermaye Merkezi Müdürlüğü
E
Bilgi işlem Dairesi Başkanlığı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x