Sosyal Hizmet Yönetimi 2016-2017 Final Sınavı

Sosyal Hizmet Yönetimi 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi yönetimin denetim fonksiyonlarından biri değildir?

A
Örgütün özelliklerine uyumu sağlaması
B
Örgüt içindeki davranışları düzenlemesi
C
Örgütteki yönetici profilini belirlemesi
D
Örgütün faaliyetlerini düzenlemesi
E
Örgütsel amaçlara uyumu sağlaması
Soru 2

Tüketici odaklılık, üst yönetimin sorumluluğu ve liderlik, ekip çalışması, eğitim, istatistik-ölçüm ve sürekli geliştirme-iyileştirme temel ilkelerine dayanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şirket yönetimi
B
Kalite
C
Sosyal hizmet
D
Toplam kalite yönetimi
E
Üretim ve planlama
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi bültenlerin özelliklerinden biri değildir?

A
Kurum çalışanlarının kurumla ilgili gelişmeleri takip etmesini sağlaması
B
Kurum çalışanlarına kurumda alınan kararlarla ilgili bilgi vermesi
C
Genellikle iç hedef kitleye yönelik olması
D
Basımının uzun aralıklılarla yapılması
E
Çoğaltımda ucuz yöntemler tercih edilmesi
Soru 4

Bir projede veya bir ticari girişimde kurumun, tekniğin, sürecin, durumun veya kişinin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek, iç ve dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri saptamak için kullanılan analiz türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dış çevre analizi
B
Stratejik analiz
C
PEST analizi
D
iç çevre analizi
E
SWOT analizi
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi ücret yönetimiyle ulaşılmaya çalışılan amaçlardan biri değildir?

A
Çalışanlara yüksek motivasyon sağlanması
B
Nitelikli işgörenlerin kuruma çekilmesi
C
Mevcut işgörenlerin elde tutulması
D
Çalışanların terfilerinin kolaylaştırılması
E
Kurumsal performansın artırılması
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi finansal yönetimde finansman kararları ile ilgili araçlardan biri değildir?

A
Nakit yönetimi
B
Finansal analiz
C
Faiz hesaplamaları
D
Finansal planlama
E
Finansal bütçeleme
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi çalışanı motive etmek için kullanılabilecek unsurlardan biri değildir?

A
Yetki ve sorumluluk devretmemek
B
Etkin iletişim ortamı yaratmak
C
Ödüllendirmek
D
Çalışma yaşamının kalitesini sağlamak
E
Eğitim olanakları sağlamak
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’nun gelirleri arasında yer almaz?

A
Trafik para cezalarının %50’si
B
Türk Hava Kurumunun gelirinin %12’si
C
RTÜK gelirlerinin %15’i
D
Her nevi bağış ve yardımlar
E
Bütçeye konulacak ödenekler
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi finansal planlamanın, her birine süreç içinde eşit önem verilmesi gereken anahtar aşamalarından biri değildir?

A
Yıllık bütçeleri oluşturmak
B
Yatırım kararları vermek
C
Geleceği öngörmek
D
Stratejileri ve planları konumlandırmak
E
Geçmişi gözden geçirmek
Soru 10

İnsan kaynakları yönetim fonksiyonunun ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
işe alıştırma
B
insan kaynakları planlaması
C
Performans değerleme
D
Personel bulma
E
iş analizi
Soru 11

Sosyal hizmet uzmanının, kendini değerlendirme, kişisel ve mesleki gelişim ve sosyal hizmet mesleğinin güçlendirilmesi işlevlerini ifade eden rolü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Danışman rolü
B
Öğretici rolü
C
Yönetici rolü
D
Savunucu rolü
E
Profesyonel rolü
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi bir sosyal hizmet kurumuna yapılan bağış türlerinden biri değildir?

A
Dönemlik bağış
B
Tek seferlik bağış
C
Teminatsız bağış
D
Şartsız bağış
E
Sürekli bağış
Soru 13

Türk yönetim sisteminde yetki genişliği ilkesinin uygulandığı tek alan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Meslek kuruluşlarının idaresi
B
Belediyelerin idaresi
C
Genel müdürlüklerin idaresi
D
Sivil toplum örgütlerinin idaresi
E
illerin idaresi
Soru 14

5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000’i geçen belediyeler hangi kesime yönelik koruma evi açmakla yükümlüdürler?

A
Mülteciler ve suç mağduru olanlar
B
Yaşlılar ve engelliler
C
Engelliler ve özürlüler
D
Göçmenler ve sığınmacılar
E
Kadınlar ve çocuklar
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi merkezi yönetimin taşra örgütünde yer almaz?

A
Bölgesel örgütler
B
ilçe yönetimi
C
Belediyeler
D
il yönetimi
E
Bucak yönetimi
Soru 16

Sivil toplum örgütlerinin, planlı ve sistemli bir şekilde kamusal refah politikalarına ve sosyal hizmet uygulamalarına aktif olarak dahil edildikleri ve sosyal koruma sisteminin en temel unsuru oldukları sosyal hizmet modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Korporatif model
B
Anglo-Sakson model
C
Neo-Liberal Model
D
Akdeniz modeli
E
İskandinav modeli
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetimlerin sosyal hizmetleri yürütmelerine ilişkin karşılaştıkları sorunlar arasında yer almaz?

A
Yerel yönetimlerin teşkilatlanma ve personel istihdamında norm kadro ilke ve standartlarına uyulmaması
B
Merkezi ve yerel sosyal politikaların çerçevesinin belirlenmemesi
C
Yerel yönetim birimleri arasındaki koordinasyonsuzluk
D
Yerel yönetim birimlerinin mali açıdan kaynak sorunlarının olmaması
E
Sosyal hizmet uygulamalarına yönelik veri yetersizliği
Soru 18

Birden fazla mahalli idarenin, yürütmekle görevli oldukları hizmetlerden bazılarını birlikte görmek üzere kendi aralarında kurdukları kamu tüzel kişisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mahalli idare Birlikleri
B
Belediyeler
C
Büyükşehir Belediyeleri
D
il Özel idareleri
E
Köyler
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?

A
Gençlik haftası etkinliklerini düzenlemek
B
Ulusal ve yerel düzeyde gençlik etkinlikleri düzenlemek
C
Çalışma hayatını, işçi-işveren ilişkilerini, iş sağlığı ve güvenliğini düzenlemek
D
Gençlik derneklerinin tescil, vize ve aktarma işlemlerini yapmak
E
Sosyal hayatın her alanına gençliğin etkin katılımını sağlayıcı öneriler geliştirmek
Soru 20

Devletin temel yapısını, yönetim ve örgütleniş biçimini, devlet organlarının birbirleriyle olan ilişkilerini ve bireylerin hak ve özgürlüklerini düzenleyen temel hukuk kurallarına ne ad verilir?

A
Kamu yönetimi
B
Anayasa
C
Yasal yönetim
D
Finansal yönetim
E
Yürütme
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x