Sosyal Hizmet Yönetimi 2017-2018 Final Sınavı

Sosyal Hizmet Yönetimi 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi klasik yönetim kuramlarından biridir?

A
Sistem yaklaşımı
B
Davranışsal yaklaşım
C
insan ilişkileri yaklaşımı
D
Bürokrasi yaklaşımı
E
Durumsallık yaklaşımı
Soru 2

Kurumun kendini görsel olarak ifade etme biçimine ne ad verilir?

A
Kurumsal tasarım
B
Kurumsal danışmanlık
C
Kurum felsefesi
D
Kurumsal davranış
E
Kurumsal iletişim
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetimin özellikleri arasında yer almaz?

A
Kaynakların amaca uygun, dengeli kullanımı ve dağıtımı ile ilgili olması
B
Üst yönetimin görevi ve sorumluluğu altında olması
C
Aynı zamanda bir rekabet süreci olması
D
Uzun dönemli faaliyetlere ve sonuçlara odaklanan bir yönetim süreci olması
E
Koruyucu-önleyici, değiştirici-geliştirici ve tedavi edici fonksiyonlara sahip hem bir meslek hem de disiplin olması
Soru 4

Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş içindeki her kademedeki kişi, grup veya (varsa) ilgili/bağlı kuruluşlara ne ad verilir?

A
Sosyal hizmet kuruluşu
B
Proaktif kuruluş
C
iç paydaş
D
Dış paydaş
E
Reaktif kuruluş
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynağının performansının düşük olmasının başlıca nedenlerinden biri değildir?

A
iş tanımlarının çok açık olması
B
Donanımın, araç ve gereçlerin yetersiz olması
C
Aşırı stresin olması
D
Duygusal ve ruhsal sorunların olması
E
Gelişme ve ilerleme olanaklarının yetersiz olması
Soru 6

“Talepteki ve harcamalardaki mevcut trendleri incelemek” finansal planlamanın hangi aşamasında atılması gereken adımlar arasında yer alır?

A
Yıllık bütçeleri oluşturma
B
Geleceği öngörme
C
Planları konumlandırma
D
Geçmişi gözden geçirme
E
Stratejileri konumlandırma
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi finansal yönetimde finansman kararları alanı ile ilişkili araçlardan biridir?

A
Stok yönetimi
B
Alacak yönetimi
C
Sermaye bütçelemesi
D
Nakit yönetimi
E
Faiz hesaplamaları
Soru 8

Kurumlara, doğru personel seçmenin basit ancak uygulaması zor olan formülü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Personelin beklentileri=İşin analizi
B
Personelin ihtiyaçları=Kurumun ihtiyaçları
C
işin gerekleri=Personelin nitelikleri
D
işin yapısı=Kurumun beklentileri
E
Personelin motivasyonu=Kurumun yönetimi
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi bir sosyal hizmet kurum ya da kuruluşuna yapılabilecek bağışlar arasında yer almaz?

A
Şartlı bağış
B
Şartsız bağış
C
Kişi-grup-kurum bağışı
D
Sürekli-dönemlik -tek seferlik bağışlar
E
Güvencesiz-teminatsız bağış
Soru 10

Çalışanların oryantasyonu ve eğitimi, personel yönetimi, süpervizyon, konsültasyon işlevi sosyal hizmet uzmanının hangi rolünü ifade eder?

A
Savunucu
B
Personel geliştirici
C
Bağlantı kurucu
D
Vaka yöneticisi
E
Öğretici
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmetlerin kamu kaynaklarıyla finansmanında kullanılan özel gelirlerden biridir?

A
idarelerin kamu görevi ve hizmeti dışında ilgili kanunlarda belirtilen faaliyetlerinden sağlanan gelirler
B
Hizmet karşılığı elde edilen gelirler
C
ilgili kanunlara dayanılarak toplanan vergi, resim, harç, fon kesintisi, pay ve benzeri gelirler
D
Sosyal güvenlik primi kesintileri
E
Borçlanma araçlarının primli satışı suretiyle elde edilen gelirler
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi işe uygun nitelikteki adayların kuruma başvurmasını zorlaştıran nedenlerden biri değildir?

A
Yükselme olanaklarının kısıtlı olması
B
iş güvencesinin olması
C
Gece çalışmasını gerektiren bir iş olması
D
Kurumun imajının kötü olması
E
Sürekli seyahat gerektiren bir iş olması
Soru 13

Yerel yönetime sosyal alanlarda planlama ve düzenleme işlevi yükleyen, bu çerçevede kamu harcamalarını konut, sağlık, eğitim ve çevrenin korunması alanlarını kapsayacak şekilde sosyal amaca kanalize eden, yerel yönetimleri sadece alt yapı hizmetleri yüklenen kurumlar olmanın ötesinde, sosyal sorunların çözümünde de birebir sorumlu kurumlar olarak gören belediyecilik anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dayanışmacı belediyecilik
B
Sosyal belediyecilik
C
Destekleyici belediyecilik
D
Halkçı belediyecilik
E
Demokratik belediyecilik
Soru 14

Türk kamu yönetiminin örgütsel yapısına göre; sanayi odalarının, baroların ve tabipler odalarının bünyesinde bulundukları kuruluş türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yerel yönetimler
B
Hizmetsel kuruluşlar
C
Meslek kuruluşları
D
Merkez örgütü
E
Taşra örgütü
Soru 15

Kamu örgütlerinin kuruluş ve işleyişinin yasalarla düzenlenmesi hangi anayasal ilkenin gereğidir?

A
Yetki genişliği ilkesi
B
Kamu tüzel kişiliği ilkesi
C
Merkezden yönetim ilkesi
D
Yasal yönetim ilkesi
E
Yerinden yönetim ilkesi
Soru 16

Sivil toplum örgütlerinin planlı ve sistemli bir şekilde kamusal refah politikaları ve sosyal hizmet uygulamalarına aktif olarak dahil edildiği, sivil toplum kuruluşlarının ve dini kurumların sosyal koruma programlarının içindeki payının hayli yüksek olduğu devlet modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Akdeniz modeli
B
Anglo-Sakson modeli
C
Kıta Avrupası modeli
D
İskandinav modeli
E
Korporatif model
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi yerinden yönetimden söz edebilmek için varlığı gerekli koşullardan biri değildir?

A
Kuruluşun, kendine özgü gelir kaynakları ve bütçeleri olması
B
Kuruluşların kendi organları tarafından yönetilmesi
C
Kuruluşun, tüm yönetsel hizmet ve faaliyetlerinin bir merkezde toplanması
D
Kuruluşun, merkezi yönetimin hiyerarşi denetimine tabi olmaması
E
Özerkliğin söz konusu olması
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de yerel yönetimlerin karşı karşıya kaldığı önemli sayılabilecek sorunlardan biri değildir?

A
Yönetiminde halk katılımının son derece yüksek olması
B
Yer yer merkezi yönetimin vesayeti altında olması
C
Mali kaynak yeterliliği konularında güçsüzlüğün olması
D
Toplumun beklentileri oranında etkili ve verimli hizmet üretilememesi
E
Yönetsel özerkliğin olmaması
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi İl Özel İdareleri’nin sosyal hizmet ve yardımlara ilişkin görevleri arasında yer almaz?

A
Yapılacak yardımlara ilişkin çeşitli komisyonların kurulması
B
Yoksullara mikro kredi sağlanması
C
Yapılacak yardımların vatandaşa en yakın yerde sunulması
D
Engelli kişilere yönelik yardımların yetki dışında bırakılması
E
Çocuk yuvalarının bakım ve onarım ihtiyaçlarının karşılanması
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının ana hizmet birimlerinden biridir?

A
Strateji Geliştirme Başkanlığı
B
Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü
C
Denetim Hizmetleri Başkanlığı
D
Personel Daire Başkanlığı
E
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x