Sosyal Hizmet Yönetimi 2018-2019 Final Sınavı

Sosyal Hizmet Yönetimi 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi gereksinimlere göre örgüt türlerinden biridir?

A
Organik örgütler
B
Mekanik örgütler
C
Biçimsel örgütler
D
Doğal örgütler
E
Aracı örgütler
Soru 2

I. Kurum felsefesi
II. Kurumsal davranış
III. Kurumsal tasarım
K. Kurumun, değer, tutum ve normlarından,amacından ve tarihinden meydana gelir.
L. Kurumun iç ve dış hedef kitle karşısındaki davranışlarının toplamıdır.
M. Kurumun kendini görsel olarak ifade etme biçimidir.
Aşağıdakilerden hangisinde kurum kimliğinin unsurları ile tanımlarının doğru eşleştirilmiştir?

A
I-K, II-L ve III-M
B
I-K, II-M ve III-L
C
I-L, II-K ve III-M
D
I-M, II-K ve III-L
E
I-M, II-L ve III-K
Soru 3

Bir kuruluşta etkin bir kalite güvence sisteminin oluşturulmasında ön değerlendirme aşamasında belirlenen eksikler bağlamında saptanan öncelikler ışığında kapsamlı bir plan hazırlanarak, kalite güvencesi sisteminde tüm fonksiyonların ve bunların içereceği faaliyetlerin bir bütün olarak ele alındığı, ilişkilerin belirlendiği aşama aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eğitim
B
Planlama
C
Gelişme
D
Organizasyon
E
Ön değerlendirme
Soru 4

İşletme amaç ve hedeflerinin tespiti, işletme ile çevresi arasındaki ilişkilerin analiz edilmesi ve amaçlara ulaşmak için gerekli faaliyetlerin planlanması ve gerekli kaynakların dağıtılması işlemine ne ad verilir?

A
Hedef
B
Strateji
C
Misyon
D
Kalite
E
Vizyon
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi günümüzde sosyal hizmetlerde finansal yönetimin önemini artıran faktörlerden biri değildir?

A
Sosyal verimlilik ve ekonomik büyüme
B
Sosyal hizmetlerin ulaştığı düzey
C
Rekabet
D
Paydaş güvenini korumak
E
Ücretlerdeki artış
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de sosyal hizmet faaliyetlerini yerine getiren örgütlerden biri değildir?

A
Valilik
B
Kaymakamlıklar
C
Diyanet işleri Başkanlığı
D
Dernekler kanununca kurulan Valilik bünyesindeki dernekler
E
il Özel idareleri
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi bir sosyal hizmet kurumunun finansman kaynaklarından biri değildir?

A
Vergiler
B
Bağışlar
C
Üye aidatları
D
Tazminat davalarında verilen para cezaları
E
Ücretler
Soru 8

Ulusal politikaların ve stratejilerin olası etkilerini göz önünde bulundurmak, finansal planlamanın aşağıdaki aşamalarından hangisinde gerçekleştirilen bir işlemdir?

A
Geçmişi gözden geçirmek
B
Finansal kararlar almak
C
Geleceği öngörmek
D
Yıllık bütçeleri oluşturmak
E
Stratejileri ve planları konumlandırmak
Soru 9

I. Bağlantı kurucu rolü
II. İş yükü yöneticisi rolü
III. Yönetici rolü
K. Müracaatçının durumunu ve kaynaklarını değerlendirme, havale etme, hizmet sunum sistemleri arasında bağlantı kurma ve bilgi verme işlevi
L. Kurum içi ve dışı eş güdüm, politika ve program geliştirme ve program değerlendirme işlevi
M. Çalışma planı hazırlama, zaman yönetimi, kalitenin sürdürülmesini gözleme, bilgi işleme işlevi
Aşağıdakilerin hangisinde sosyal hizmet uzmanının rolleri ile bu rollerin işlevleri doğru eşleştirilmiştir?

A
I-K, II-L ve III-M
B
I-K, II-M ve III-L
C
I-L, II-K ve III-M
D
I-L, II-M ve III-K
E
I-M, II-K ve III-L
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi işe başvuruları olumsuz yönde etkileyen işle ilgili faktörler arasında yer almaz?

A
işte aranılan niteliklerin düşük olması
B
Gece çalışmasını gerektiren bir iş olması
C
Sürekli seyahat gerektiren bir iş olması
D
Ağır doğa koşullarında yapılması gereken bir iş olması
E
iş güvencesinin olmaması
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi yeni personele yönelik işe alıştırma programında genelde izlenen süreçlerden biri değildir?

A
Tanıştırma
B
Kurumun tanıtımı
C
Personel haklarının açıklanması
D
işle ilgili bilgilerin aktarımı
E
Kariyer planlamasının yapılması
Soru 12

__________, mükemmel performansın elde edilmesinde ayırt edici olan bilgi, beceri ve tutumları kapsayan gözlemlenebilir davranışlardır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Hazır bulunuşluk
B
Eğitim düzeyi
C
Deneyimler
D
Kıdem
E
Yetkinlikler
Soru 13

0-18 yaş arasında bulunan terk edilmiş, başıboş ve kaçak çocukları tespiti, suça yönelmelerini engellemek, onların bakım ve gözetimlerini sağlamak gibi sosyal hizmet nitelikli faaliyetlerde bulunan bakanlık aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gençlik ve Spor Bakanlığı
B
içişleri Bakanlığı
C
Adalet Bakanlığı
D
Sağlık Bakanlığı
E
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Soru 14

Gençlik alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler ve üniversitelerin ilgili birimleriyle ilişkileri yürütmekle görevli kamu kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gençlik ve Spor Bakanlığı
B
Adalet Bakanlığı
C
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
D
Milli Eğitim Bakanlığı
E
Sağlık Bakanlığı
Soru 15

Katı bir merkeziyetçiliğin ortaya çıkardığı sakıncaları gidermek, özellikle taşranın merkezle olan yazışmalarını azaltarak hizmetlerin taşrada gecikmeden yürütülmesini sağlamak için geliştirilmiş yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Özerk yönetim ilkesi
B
Yerinden yönetim ilkesi
C
Yasal yönetim ilkesi
D
Yetki genişliği ilkesi
E
Yetki devri ilkesi
Soru 16

Cumhurbaşkanlığı politika kurulları en az kaç üyeden oluşur?

A
3
B
5
C
7
D
9
E
12
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi yönetsel yerinden yönetim türlerinden biridir?

A
Geçici yerinden yönetim
B
Kültürel yerinden yönetim
C
Siyasal yerinden yönetim
D
Hizmet bakımından yerinden yönetim
E
Statik yerinden yönetim
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetim kuruluşlarının özelliklerinden biri değildir?

A
Yerel yönetim kurumunun temelinde yerel demokrasinin olması
B
Merkezi yönetimin yerel yönetimler üzerinde hukuka uygunluk denetiminin olması
C
Üstlendikleri kamu hizmetlerinin yürütülüşünde merkezi yönetime göre daha etkin ve verimli sonuçlar alamamaları
D
Belirli kamu hizmetlerinin görülmesi amacı ile kendi aralarında Bakanlar Kurulunun izni ile birlikte kurulabilmeleri
E
Seçilmiş organlarının organlık sıfatını kazanmalarına ilişkin itirazların çözümü ve kaybetmeleri konusundaki denetimin yargı yolu ile olması
Soru 19

Devlet örgütlenmesinin aşağıdan yukarıya kurulmasını öngören ________ , yerelleşmenin tersine, yukarıdan aşağıya bir yetki devri sürecini değil; yetkileri önce en alt kademeye bırakma, bu kademenin taşıyamadığını bir üste çekme biçiminde bir yapılanma süreci olarak resmedilmektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
bağımsızlık
B
özerklik
C
merkezilik
D
yerellik
E
yasallık
Soru 20

Sosyal hizmetlerin, daha çok devlet ve mahallî idareler tarafından yürütüldüğü ve sivil toplum kuruluşlarının bu çerçevede lobi faaliyetlerinin yanında sistemi destekleyen ve savunan bir rol üstlendiği sosyal hizmet modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Anglo-Sakson modeli
B
Korporatif model
C
İskandinav modeli
D
Kıta Avrupası modeli
E
Akdeniz ülkeleri modeli
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x