Sosyal Politika 2018-2019 Final Sınavı

Sosyal Politika 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aynı meslek ve sanat dalında faaliyet gösterenlerin üretim birlikleri şeklinde oluşturdukları yapılara ________ adı verilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
birlik
B
ticaret odası
C
borsa
D
korporasyon
E
kooperatif
Soru 2

Tarihi materyalizm, diyalektik, sınıf çatışması, artık değer teorisi ve kapitalizmin proleterya tarafından ortadan kaldırılacağı tezleri üzerine kurulu düşünce sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Liberalizm
B
Bilimsel sosyalizm
C
Sosyal reformcu sosyalizm
D
Anarşizm
E
Demokratik sosyalizm
Soru 3

Sosyal politikanın uluslararası araçlarının en önemlisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Uluslararası Hür işçi Sendikaları Konfederasyonu
B
Dünya Sendikalar Federasyonu
C
Avrupa Konseyi
D
Avrupa Birliği
E
Uluslararası Çalışma Örgütü
Soru 4

__________, ekonomik yönden güçsüz bir kesim olarak nitelendirilerek sosyal politikaların kapsamı içinde yer alır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
Yaşlılar
B
Topraksız köylüler
C
Özürlüler
D
Eski hükümlüler
E
Kadınlar
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi bireylerin arzu etmedikleri halde normal çalışma sürelerinin altında çalışması durumu olarak tanımlanır?

A
Görülemeyen eksik istihdam
B
Kayıtdışı istihdam
C
Görülebilen eksik istihdam
D
Enformel istihdam
E
Tam istihdam
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi çalışma hakkı çerçevesinde düzenlenen sosyal politika tedbirlerinden biri değildir?

A
Çalışma hayatında iş güvencesi ve koruyucu standartların sağlanması
B
Ücretlerin fiyat yükselişleri karşısında reel satın alma gücünün korunması
C
Ücretlilere örgütlenme hakkının kazandırılması
D
Aktif ve pasif istihdam politikaları aracılığıyla işsizlik karşısında korunulması
E
Çalışma hayatında belirli bir gelir güvencesinin sağlanması
Soru 7

I. işsizliğin artması tasarruf eğiliminin azalmasına ve yatırımların düşmesine neden olur.
II. işsizlik, gelir dağılımı eşitsizliğini ve yoksulluğu artırır.
III. işsizliğin yükseldiği dönemlerde transfer harcamaları artar.
IV. işsizliğin artması, çalışan sayısı ve işletme kârlarını olumsuz yönde etkilediğinden vergi gelirleri azalır.
V. işsiz kalan birey tembelliğe alışır ve kendini işe yaramaz hisseder.
Yukarıdakilerden hangileri işsizliğin ekonomik etkilerindendir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I, III ve V
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 8

__________ , insani gelişme ve insanca yaşam için parasal olanakların yanı sıra temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için ekonomik, sosyal ve kültürel bazı olanaklara sahip olmanın da gerekli olduğu fikrine dayanan yoksulluk türüdür.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
Kalori yoksulluğu
B
Göreli yoksulluk
C
Objektif yoksulluk
D
Gelir yoksulluğu
E
insani yoksulluk
Soru 9

Yahudi bir kişinin Hristiyan bir kişi ile evli olması nedeniyle ayrımcılığa uğraması aşağıdaki ayrımcılık türlerinden hangisine bir örnektir?

A
Ters yönlü ayrımcılık
B
Dolayısıyla ayrımcılık
C
Kesişen ayrımcılık
D
Pozitif ayrımcılık
E
Doğrudan ayrımcılık
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi ILO’nun 102 sayılı Sosyal Güvenliğin Asgari Normlarına İlişkin Sözleşmesinde tarif edilen tehlikelerden biri değildir?

A
Bakım ihtiyacı
B
Ölüm
C
Malullük
D
Hastalık
E
işsizlik
Soru 11

I. Yasal
II. Ekonomik
III. Mekânsal
IV. Kültürel
V. Siyasi
Yukarıdakilerden hangileri literatürde üzerinde en fazla durulan dışlanma biçimlerindendir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II, III ve IV
E
II, III, IV ve V
Soru 12

Belirli gruplara karşı kurumsallaşmış yapılar, politikalar, uygulamalar ve gelenekler yoluyla bu gruplara karşı farklı veya ikinci dereceden koşullar, eğitim, ulaşım ve diğer hizmetlerdeki yetersizlikler şeklinde uygulanan ayrımcılığa ne ad verilir?

A
Doğrudan ayrımcılık
B
Dolaylı ayrımcılık
C
Sistematik ayrımcılık
D
Olumlu ayrımcılık
E
Ters yönlü ayrımcılık
Soru 13

Türk toplumuna has olmak üzere “hemşehrilik” duygusu ile geliştirilen yardımlaşma yöntemleri aşağıdaki gruplardan hangisinde yer alır?

A
Bireysel tasarruflar
B
Kurumsallaşmış sosyal yardımlar
C
Tanıma, bilme faktörüne bağlı yardımlaşma
D
Dini yardımlar
E
Aile içi yardımlaşma
Soru 14

Sigortalının çalışma gücünü, bedenen veya ruhen bir daha iyileşemeyecek şekilde sürekli olarak ve belirli oranın üzerinde kaybetmesi ve bir daha çalışamaması haline ne ad verilir?

A
Yaşlılık
B
iş kazası
C
Ölüm
D
Malullük
E
Hastalık
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin sosyal politika üzerindeki etkilerinden biri değildir?

A
Taşeronlaşmanın azalması
B
Atipik istihdamın artması
C
Sendikaların zayıflaması
D
Gelir dağılımının bozulması
E
Eşitsizliğin artması
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi, sosyal politikanın altın çağı olarak bilinen 1945-1975 yılları arasındaki sosyal devlet yaklaşımının özelliklerinden biri değildir?

A
Devletin, özellikle kamu iktisadi kuruluşlarında yüksek izlemesi ücret politikası
B
Devletin ekonomik büyümeye yönelik politikaları tam istihdam yürütmesi hedefi le birlikte
C
Devletin, temel sosyal hakların geniş toplum kesimlerine yaygınlaştırması için doğrudan ve dolaylı gelir transferlerini artırması
D
Girişimciliğin teşviki ve kapitalizmin yaygınlaşması
E
Sağlık başta olmak üzere emeklilik dönemlerini kapsayan yaygın ve kapsamlı bir sosyal koruma sistemi oluşturulması
Soru 17

Hukuka aykırı olarak ülkeye girmiş ve çalışmakta olan kaçak göçmen işçilere ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Oturma ve çalışma iznine sahiptirler.
B
iş sağlığı ve güvenliği alanında çeşitli risklerle karşı karşıya kalırlar.
C
Bu işçilere yönelik taciz ve şiddet yaygındır.
D
Çoğunlukla taşeron işçisi olarak düşük ücretle çalışırlar.
E
Genellikle yerli işçilerin çalışmak istemedikleri niteliği düşük işlerde çalışırlar.
Soru 18

Küreselleşmeyi, mal ve hizmet piyasaları ile birlikte mali piyasaların da bütünleştiği, ulusal ekonomilerin birbirlerine bağımlılıklarının arttığı çok yönlü bir ekonomik bütünleşme süreci olarak tanımlayan uluslararası kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ekonomik Kalkınma ve işbirliği Örgütü
B
Uluslararası Para Fonu
C
Avrupa Konseyi
D
Dünya Ticaret Örgütü
E
Avrupa Birliği
Soru 19

ILO’nun 138 sayılı İstihdama Kabulde Asgari Yaş Sözleşmesi’ne göre çalıştırılma yaşı en az kaçtır?

A
12
B
13
C
14
D
15
E
18
Soru 20

Düşük ücret, uzun çalışma süreleri ve ağır çalışma koşulları altında çalıştırılmalarının toplumsal tepkilere neden olması üzerine aşağıdaki ülkelerin hangisinden başlamak üzere kadınların çalışma yaşamında özel olarak korunmaları ile ilgili hukuki düzenlemeler yapılmaya başlanmıştır?

A
Almanya
B
Küba
C
İngiltere
D
İsveç
E
ABD
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (21 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x