Sosyal Psikoloji 2 2018-2019 Final Sınavı

Sosyal Psikoloji 2 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kişinin hem başkalarının kendi hakkındaki düşüncelerini şekillendirmesi hem de başkaları aracılığıyla kendi hakkındaki düşüncelerini şekillendirmesi sürecine ne ad verilir?

A
Benlik sunumu
B
Olası benlik
C
Benlik düzenlemesi
D
Stratejik benlik
E
Benlik doğrulaması
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi grup etkileşim sürecini belirleyen değişkenlerden biri olan fiziksel çevre değişkeni altında yer almaz?

A
iletişim ağları
B
Grubun büyüklüğü
C
Grup kompozisyonu
D
Bireysel uzaklık
E
Uzaysal düzenlemeler
Soru 3

Sosyal biliş yaklaşımına göre, sosyal dünyayı algılamadaki temel süreç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Grup bağlılığı
B
Sosyal kategorizasyon
C
Dışgrup homojenliği
D
Artırma etkisi
E
Hayalî ilişkisellik
Soru 4

________ , sosyal kimlik kuramı bağlamında alt statüdeki grup üyelerinin statükoyu değiştiremedikleri durumda, olumsuz olan sosyal kimliklerini olumluya çevirmek için bulduğu yolları ifade eder.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Sosyal değişme
B
Sosyal karşılaştırma
C
Sosyal kimlik
D
Sosyal yaratıcılık
E
Sosyal kategorizasyon
Soru 5

Gustave Le Bon, kitlede kişi sayısının fazla olmasının verdiği rahatlık duygusu ile sorumluluk duygusunun ortadan kalkması durumunu aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklamıştır?

A
Etkiye açık olmak
B
Bulaşma
C
Anonimlik
D
Heyecana kapılmak
E
Telkine yatkınlık
Soru 6

Modern sosyal psikolojinin öncüsü olan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sheriff
B
Evans
C
House
D
Friedler
E
Allport
Soru 7

Modern sosyal psikolojide kitleyi anormal olarak görmekten uzaklaşan ilk kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hümanistik kuram
B
Sosyal kimlik kuramı
C
Psikoanalitik kuram
D
Beliren norm kuramı
E
Bilişsel kuram
Soru 8

Bireyin davranışları üzerinde normalde varolan sınırlamaların gevşemesinin saldırgan, antisosyal ve bencil davranışlara yol açmasına aracılık eden psikolojik duruma ne ad verilir?

A
Örtük norm
B
Yadsıma
C
Kimliksizleşme
D
Halo etkisi
E
Anomi
Soru 9

Toplumsal gerçekliğin biyoloji veya kültür tarafından belirlenmeyip insanlar arasındaki etkileşimlerde, dilde kurulmasına ne ad verilir?

A
Karşılıklı kabul
B
Şeyleştirme
C
Uzlaşma
D
Kendini gerçekleştirme
E
Toplumsal inşacılık
Soru 10

Biyolojik olarak er ve dişilerin, biyolojilerine bakılmaksızın her ikisininde de hem kadınsı hem erkeksi özellikleri barındırmasına ne ad verilir?

A
Androjen
B
Olumsuzculuk
C
Hayali ilişkisellik
D
Konvansiyonalizm
E
Artırma etkisi
Soru 11

Tüm toplumsal yapı, ilişki ve pratiklerde toplumsal cinsiyet temelli eşitsizlikleri görmemizi sağlayan bakış açısına ne ad verilir?

A
Toplumsal cinsiyet çerçevesi
B
Eşitsizlik skalası
C
Toplumsal cinsiyet piramidi
D
Eşitlik penceresi
E
Toplumsal cinsiyet merceği
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal cinsiyet kalıp yargılarından biri değildir?

A
Fiziksel görünüme ait kalıpyargılar
B
Zihinsel özellikler ile ilgili kalıpyargılar
C
Kişilik özelliklerine ait kalıpyargılar
D
Rol kalıpyargıları
E
Mesleklere bağlı kalıpyargılar
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi karşılıklı bağımlı benlik özelliklerinden biridir?

A
Kendi davranışından sorumludur.
B
istikrarlıdır, özerktir.
C
Yaşam hedefe ulaşmaktır.
D
Kolektif davranmaya yönelimlidir.
E
Benliğini tatmin etmek için çabalar.
Soru 14

Hofstede tarafından belirli durumları olası başka durumlara tercih etmeye ilişkin büyük bir eğilim olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Değerler
B
Gelenekler
C
Örfler
D
Tutumlar
E
Sorumluluklar
Soru 15

Kültür ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Ortak anlamlar sistemidir.
B
Sözcük olarak hep bağlam ve anlamda kullanmadır.
C
Öğrenilmiş davranışların bir bütün olarak nesilden nesile aktarılmasıdır.
D
Davranışları bir sisteme oturtan fikir, uygulama, normn ve anlamlar bütünüdür.
E
Bir topluluğun sosyal alışkanlıklarıdır.
Soru 16

Kişiliğin kültür tarafından belirlendiğini iddia eden bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Boas
B
Wundt
C
Farr
D
Vaughan
E
Hogg
Soru 17

I. Durum-sonuç
II. Eylem-sonuç
III. Tutum-sonuç
Yukarıdakilerden hangileri sosyal biliş teorisine dayanan öz yeterlik davranışının belirlenmesinde ileri sürülen beklentilerindendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 18

Orta Çağda hakim olmuş tıbbi model ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Hipokrat bu çağın tıbbi anlayışının yaygınlaşmasında önemli bir rol oynamıştır.
B
Sağlık ve hastalık vücut fonksiyonları temelinde görülmüştür.
C
Zihin ve beden konusunda düalist görüşe geri dönülmüştür.
D
Ruhun fiziksel bedenin tüm parçalarında var olduğu inancı reddedilmiştir.
E
Tıbbi bilgi kilisenin alanı haline gelmiştir.
Soru 19

Sağlık psikolojisinin aşağıdaki rollerinden hangisi düzenli mamografi gibi tarama işlemlerinin yapılıp yapılmadığını araştırmakla ilgilidir?

A
Hastalığın nedenlerini bulmaya çalışmak
B
Hastalığı önlemek ve tedavi etmek
C
Sağlık hizmetleri sistemini geliştirmek
D
Sağlığı sürdürmek ve teşvik etmek
E
Sağlık politikalarını iyileştirmek
Soru 20

Sağlık psikolojisindeki yaklaşımlardan hangisi daha çok araştırmaya dayalı ve sağlık hizmetleri sistemi içinde çalışan bir alan olarak nitelendirilmektedir?

A
Kamu temelli sağlık psikolojisi
B
Topluluk temelli sağlık psikolojisi
C
Klinik temelli sağlık psikolojisi
D
Eleştirel sağlık psikolojisi
E
Benlik temelli sağlık psikolojisi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x