Sosyal Psikoloji 2 2018-2019 Final Ünite 5 Sınavı

Sosyal Psikoloji 2 2018-2019 Final Ünite 5 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İnsanların kendilerini ve diğerlerini ayrı sosyal grupların üyeleri olarak görmelerini sağlayan herhangi bir algı, biliş ya da davranış olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gruplar arası çatışma
B
Gruplar arası rekabet
C
Gruplar arası davranış
D
Gruplar arası uyum
E
Gruplar arası dayanışma
1 numaralı soru için açıklama 
Gruplar arası davranış: İnsanların kendilerini ve diğerlerini ayrı sosyal grupların üyeleri olarak görmelerini sağlayan herhangi bir algı, biliş ya da davranıştır.
Soru 2

Gruplar arası bağlamda her bir grubun tek başına ulaşamayacağı, sadece gruplar arası işbirliği ile ulaşılabilecek türden hedefler olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Grup hedefleri
B
Bireysel hedefler
C
Üst düzey hedefler
D
Büyüme hedefleri
E
Dönemsel hedefler
2 numaralı soru için açıklama 
Üst düzey hedefler: Gruplar arası bağlamda her bir grubun tek başına ulaşamayacağı, sadece gruplar arası işbirliği ile ulaşılabilecek türden hedeflerdir.
Soru 3

Gruplar arasındaki çatışmanın gerçek çıkar çatışmalarından kaynaklandığını ileri süren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gerçekçi çatışma kuramı
B
Sosyal kimlik kuramı
C
Asgari grup paradigması
D
Sosyal kategorizasyon
E
Sosyal karşılaştırma
3 numaralı soru için açıklama 
Gerçekçi çatışma kuramı: Gruplar arasındaki çatışmanın gerçek çıkar çatışmalarından kaynaklandığını ileri süren yaklaşımdır.
Soru 4

Sosyal dünyanın belirli özellikler (cinsiyet, yaş, ırk, din, milliyet vb.) temelinde gruplara bölünmesi olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gerçekçi çatışma kuramı
B
Sosyal kimlik kuramı
C
Asgari grup paradigması
D
Sosyal kategorizasyon
E
Sosyal karşılaştırma
4 numaralı soru için açıklama 
Sosyal kategorizasyon: Sosyal dünyanın belirli özellikler (cinsiyet, yaş, ırk, din, milliyet vb.) temelinde gruplara bölünmesidir.
Soru 5

Sosyal değişmeye aracılık eden psikolojik süreçleri sosyal kimlik kavramı çerçevesinde işe koşan bir gruplar arası ilişkiler kuramı olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gerçekçi çatışma kuramı
B
Sosyal kimlik kuramı
C
Asgari grup paradigması
D
Sosyal kategorizasyon
E
Sosyal karşılaştırma
5 numaralı soru için açıklama 
Sosyal kimlik kuramı: Sosyal değişmeye aracılık eden psikolojik süreçleri sosyal kimlik kavramı çerçevesinde işe koşan bir gruplar arası ilişkiler kuramıdır.
Soru 6

Gruplar arası temas denencesi kim tarafından ortaya atılmıştır?

A
Allport
B
Tajfel
C
Martin Evans
D
Robert House
E
Fiedler
6 numaralı soru için açıklama 
Gruplar arası temas denencesi 1954’te Allport tarafından ortaya atılmıştır.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi gruplar arası ilişkileri geliştirme yollarından biridir?

A
Hakeme başvurma
B
Gruplar arası karşılaştırma
C
Sosyal hareketlilik
D
Sosyal yaratıcılık
E
Guruplar arası rekabet
7 numaralı soru için açıklama 
Gruplar arası ilişkileri geliştirme yollarından biri de hakeme başvurmadır.
Soru 8

Çatışma halindeki grupların iletişimleri kaç şekilde olabilir?

A
Dört
B
Beş
C
Üç
D
İki
E
Tek
8 numaralı soru için açıklama 
Çatışma halindeki gurupların iletişimleri üç şekilde olabilir: Pazarlık yapma, arabulucudan yararlanma ya da hakem yoluyla anlaşma.
Soru 9

Çatışma halindeki gurupların iletişim şekilleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Pazarlık yapma
B
Arabulucudan yararlanma
C
Hakem yoluyla anlaşma
D
Pazarlık yapma ve Hakem yoluyla anlaşma
E
Pazarlık yapma, Arabulucudan yararlanma ve Hakem yoluyla anlaşma
9 numaralı soru için açıklama 
Çatışma halindeki gurupların iletişimleri üç şekilde olabilir. Bunlar; Pazarlık yapma, Arabulucudan yararlanma ve Hakem yoluyla anlaşma.
Soru 10

İş birliği gerektiren ve gruplar tarafından paylaşılan hedeflere ne ad verilir?

A
Ortak hedefler
B
Üst düzey hedefler
C
Gruplar arası hedefler
D
Büyüme hedefleri
E
Sosyal hedefler
10 numaralı soru için açıklama 
İş birliği gerektiren ve gruplar tarafından paylaşılan hedeflere, Üst düzey hedefler denir.
Soru 11

Kendilerini ve diğerlerini ayrı sosyal grupların üyeleri olarak görmelerini sağlayan herhangi bir algı, biliş ya da davranışa ne ad verilir?

A
Gruplar arası davranış
B
Grup süreci
C
Grup
D
Grup dengesi
E
Grup davranışı
11 numaralı soru için açıklama 
Kişiler arası etkileşimler, bireylerin kendi kişisel özellikleri temelinde gerçekleşirken gruplar arası etkileşimler bireylerin ait oldukları grup ya da kategori özellikleri temelinde gerçekleşen, insanların kendilerini ve diğerlerini ayrı sosyal grupların üyeleri olarak görmelerini sağlayan herhangi bir algı, biliş ya da davranışlara gruplar arası davranış denir.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Kimlik Kuramına ait bir kavramdır?

A
Gerçekçi çatışma
B
Üst düzey hedef
C
Kişilerarası işbirliği
D
Kişilerarası rekabet
E
Asgari grup paradigması
12 numaralı soru için açıklama 
Bir araya gelen bireylerin ait oldukları grubu kayırmaları ve diğer grupla rekabet etmeleri için psikolojik düzeyde gerekli ve yeterli koşullar asgari grup paradigması olarak isimlendirilir. Diğer seçenekler gerçekçi çatışma kuramının kavramlarını oluştururken asgari grup paradigması sosyal kimlik kuramına ait bir kavramdır.
Soru 13

Bireyin bir gruba aidiyeti ile elde ettiği olguya ne ad verilir?

A
Sosyal kategorizasyon
B
Sosyal kimlik
C
Sosyal değişme
D
Sosyal karşılaştırma
E
Sosyal yaratıcılık
13 numaralı soru için açıklama 
Sosyal kimlik, “bireyin, ilgili grubun üyeliğine duygusal bir önem ve değer atfının eşlik ettiği, belirli sosyal gruplara ait olma bilgisi sosyal kimlik olarak tanımlanır. Daha basit olarak söylersek sosyal kimlik, kişinin kim olduğunu tanımlamakta, bunun kişi için ne ifade ettiğini ve ne kadar değerli olduğunu da anlatmaktadır. Sosyal Kategorizasyon: Sosyal dünyanın belirli özellikler (cinsiyet, yaş, ırk, din, milliyet vb.) temelinde gruplara bölünmesidir. Sosyal Karşılaştırma: Kişi ya da kişilerin kendi gruplarını çeşitli değerlendirme boyutları (doğruluk ve dürüstlük, çalışkanlık tembellik, zenginlik yoksulluk, vatanseverlik-vatansever olmama vb.) üzerinde diğer gruplarla kıyaslamasıdır. Sosyal Değişme: Sosyal kimlik kuramı bağlamında, alt statüdeki grubun kolektif biçimde üst statüye geçmesini ifade eder. Sosyal Yaratıcılık: Sosyal kimlik kuramı bağlamında alt statüdeki grup üyelerinin statükoyu değiştiremedikleri durumda, olumsuz olan sosyal kimliklerini olumluya çevirmek için bulduğu yolları ifade eder.
Soru 14

Hangisi gerçekçi çatışma kuramının kavramlarından biridir?

A
Üst düzey hedef
B
Sosyal kimlik
C
Sosyal değişme
D
Sosyal karşılaştırma
E
Sosyal yaratıcılık
14 numaralı soru için açıklama 
Üst Düzey Hedefler: Gruplar arası bağlamda her bir grubun tek başına ulaşamayacağı, sadece gruplar arası işbirliği ile ulaşılabilecek türden hedeflerdir. Sosyal kimlik, Sosyal değişme, Sosyal karşılaştırma, Sosyal yaratıcılık sosyal kimlik kuramına ait kavramlardır.
Soru 15

Temasla birlikte, grupların birbirlerini daha fazla tanıyacakları ve böylece birbirlerini sevmeye başlayacakları varsayımı aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanmaktadır?

A
Genelleme
B
Temas
C
Benzerlik
D
İletişim
E
Güven
15 numaralı soru için açıklama 
Grupların birbirlerine yönelik önyargılarının, bilgisizlikten ve gruplar arasındaki farklılıkların uzlaşmaz farklılıklar olarak algılanmasından kaynaklandığına inanılmaktadır. Dolayısıyla temasla birlikte, grupların birbirlerini gerçekte düşündüklerinden daha benzer görecekleri ve böylece birbirlerini sevmeye başlayacakları varsayılmaktadır Bu varsayıma benzerlik adı verilir.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi gruplar arası çatışmayı ortadan kaldırmak ve geliştirmek için kullanılabilecek iletişim kurma yollarından biri değildir?

A
Pazarlık yapma
B
Arabulucudan yararlanma
C
Hakem yolu ile anlaşma
D
Aracı vasıtasıyla anlaşma
E
Münazara
16 numaralı soru için açıklama 
Çatışma halindeki grupların, çatışmayı ortadan kaldırmak ve ilişkileri geliştirmek için başvuracakları bir yol, aralarındaki sorun hakkında direkt olarak iletişim kurmaktır. Bu iletişim üç şekilde olabilir: Pazarlık yapma, arabulucudan yararlanma ya da hakem yoluyla anlaşmadır. Aracı yolu ile anlaşma arabulucudan yararlanma ile aynı anlama gelmektedir.
Soru 17

Tek bir birey yerine grupça elde edilebilecek hedeflere ne ad verilir?

A
Uzun vadeli hedef
B
Üst düzey hedef
C
Yakın hedef
D
Grup hedefi
E
Ortak hedef
17 numaralı soru için açıklama 
Gruplar arası bağlamda her bir grubun tek başına ulaşamayacağı, sadece gruplar arası işbirliği ile ulaşılabilecek türden hedeflerdir. Örneğin ortak bir düşmanı olan iki grubun bir arada olması.
Soru 18

Kişi ya da kişilerin kendi gruplarını çeşitli değerlendirme boyutları (doğruluk ve dürüstlük, çalışkanlık tembellik, zenginlik yoksulluk, vatanseverlik vatansever olmama vb.) üzerinde diğer gruplarla kıyaslaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal kategorizasyon
B
Sosyal kimlik
C
Sosyal değişme
D
Sosyal karşılaştırma
E
Sosyal yaratıcılık
18 numaralı soru için açıklama 
Bir grubun eylemi ancak başka grupların varlığı sayesinde bir anlam kazanır. Gruplar arası etkileşimlerde uygun boyut ya da boyutlar üzerinden yapılan sosyal karşılaştırma, tek yönlü bir yapı olarak bir grubun üyelerinin grubu diğer gruplarla kıyaslaması olarak tanımlanabilir. Sosyal kimlik, “bireyin, ilgili grubun üyeliğine duygusal bir önem ve değer atfının eşlik ettiği, belirli sosyal gruplara ait olma bilgisi sosyal kimlik olarak tanımlanır. Daha basit olarak söylersek sosyal kimlik, kişinin kim olduğunu tanımlamakta, bunun kişi için ne ifade ettiğini ve ne kadar değerli olduğunu da anlatmaktadır. Sosyal Kategorizasyon: Sosyal dünyanın belirli özellikler (cinsiyet, yaş, ırk, din, milliyet vb.) temelinde gruplara bölünmesidir. Sosyal Değişme: Sosyal kimlik kuramı bağlamında, alt statüdeki grubun kolektif biçimde üst statüye geçmesini ifade eder. Sosyal Yaratıcılık: Sosyal kimlik kuramı bağlamında alt statüdeki grup üyelerinin statükoyu değiştiremedikleri durumda, olumsuz olan sosyal kimliklerini olumluya çevirmek için bulduğu yolları ifade eder.
Soru 19

Siyah bireylerin kendilerini yüceltmek için geliştirdikleri “siyah güzeldir” sözü aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A
Sosyal kategorizasyon
B
Sosyal kimlik
C
Sosyal değişme
D
Sosyal karşılaştırma
E
Sosyal yaratıcılık
19 numaralı soru için açıklama 
Sosyal yaratıcılık sosyal kimlik kuramı bağlamında alt statüdeki grup üyelerinin statükoyu değiştiremedikleri durumda, olumsuz olan sosyal kimliklerini olumluya çevirmek için bulduğu yolları ifade eder. Örnekte siyahi bir ırka sahip olmanın toplumda olumsuz olarak görülmesine karşı bir tepki olarak bulunan slogan verilmiştir. Sosyal karşılaştırma: Bir grubun eylemi ancak başka grupların varlığı sayesinde bir anlam kazanır. Gruplar arası etkileşimlerde uygun boyut ya da boyutlar üzerinden yapılan sosyal karşılaştırma, tek yönlü bir yapı olarak bir grubun üyelerinin grubu diğer gruplarla kıyaslaması olarak tanımlanabilir. Sosyal kimlik, “bireyin, ilgili grubun üyeliğine duygusal bir önem ve değer atfının eşlik ettiği, belirli sosyal gruplara ait olma bilgisi sosyal kimlik olarak tanımlanır. Daha basit olarak söylersek sosyal kimlik, kişinin kim olduğunu tanımlamakta, bunun kişi için ne ifade ettiğini ve ne kadar değerli olduğunu da anlatmaktadır. Sosyal Kategorizasyon: Sosyal dünyanın belirli özellikler (cinsiyet, yaş, ırk, din, milliyet vb.) temelinde gruplara bölünmesidir. Sosyal Değişme: Sosyal kimlik kuramı bağlamında, alt statüdeki grubun kolektif biçimde üst statüye geçmesini ifade eder.
Soru 20

Sosyal kimlik kuramı bağlamında alt statüdeki grup üyelerinin kolektif olarak değil kişisel olarak üst statülü gruba geçişleri hangi kavram ile açıklanır?

A
Sosyal kategorizasyon
B
Sosyal kimlik
C
Sosyal hareketlilik
D
Sosyal karşılaştırma
E
Sosyal yaratıcılık
20 numaralı soru için açıklama 
Sosyal kimlik kuramına göre, bu durumda olan insanların, yani statülerini yükseltmek isteyen grup üyeleri için iki temel strateji vardır: Birisi, düşük-statülü gruptan ayrılarak yüksek statülü gruba bireysel geçiş olanağının aranması. Bu, aşağıdan yukarı bireysel hareketlilik ya da sosyal hareketlilik stratejisidir. Düşük statülü grubun göreli statüsünü grup olarak yükseltmeye çalışmasını içeren grup hareketliliği ya da Tajfel’in deyimiyle sosyal değişme stratejisidir. Bu iki strateji sosyal hareketliliğin stratejilerini oluşturur.
Soru 21

I. Temel olarak, bireyler ve gruplar arasında ortaya konan hedeflerin niteliği, bireyler ve gruplar arası ilişkilerin niteliğini belirlemektedir.
II. Başarılması için ortak çaba gerektiren hedefler sözkonusu olduğunda, bireylerin işbirliği yapacağı ve bir grup oluşturacağı öngörülmektedir.
III. İki grubun ortaklaşa çabasıyla ulaşabilecekleri hedefi olursa, gruplar arası ilişkide çatışma azalacak ve uyum teşvik edilmiş olacaktır.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri gerçekçi çatışma kuramı altında incelenmektedir?

A
I
B
I-II
C
II-III
D
I-III
E
I-II-III
21 numaralı soru için açıklama 
Temel olarak, bireyler ve gruplar arasında ortaya konan hedeflerin niteliği, bireyler ve gruplar arası ilişkilerin niteliğini belirlemektedir. Başarılması için ortak çaba gerektiren hedefler söz konusu olduğunda, bireylerin işbirliği yapacağı ve bir grup oluşturacağı öngörülmektedir. İki grubun ortaklaşa çabasıyla ulaşabilecekleri hedefi olursa, gruplar arası ilişkide çatışma azalacak ve uyum teşvik edilmiş olacaktır.
Soru 22

Gruplar arasındaki çatışmanın gerçek çıkar çatışmalarından kaynaklandığını ileri süren yaklaşıma ne ad verilir?

A
Gerçekçi çatışma kuramı
B
Üst düzey hedefler
C
Sosyal kimlik kuramı
D
Asgari grup paradigması
E
Sosyal kategorizasyon
22 numaralı soru için açıklama 
Üst Düzey Hedefler: Gruplar arası bağlamda her bir grubun tek başına ulaşamayacağı sadece gruplar arası işbirliği ile ulaşılabilecek türden hedeflerdir. Sosyal Kategorizasyon: Sosyal dünyanın belirli özellikler (cinsiyet, yaş, ırk, din, milliyet vb.) temelinde gruplara bölünmesidir. Asgari grup paradigması: Gruplar arası ayrımcılığın ortaya çıkması için gereken asgari koşulları yaratmak ve bundan sonra bu koşullar üzerine ne gibi etmenler eklendiğinde kendi grubunu kayırma olgusunun ortaya çıkacağını görmektir. Gerçekçi çatışma kuramı: Gruplar arasındaki çatışmanın gerçek çıkar çatışmalarından kaynaklandığını ileri süren yaklaşımdır.
Soru 23

Aşağıdakilerden hangisi sosyal kategarizasyon çalışmalarında önem düzeyine göre kullanılan kategorilerden biri değildir?

A
Değerlendirme faktörü
B
Betimleme faktörü
C
Sağlık faktörü
D
Sosya-demografik faktörü
E
Normatif düzen faktörü
23 numaralı soru için açıklama 
Araştırmalarda kullanılan kategoriler dört faktör altında toplanmıştır: Değerlendirme faktörü (dürüst, iyi, namuslu vb. olup olmama), betimleme faktörü (kadın-erkek, şişman-zayıf, genç-yaşlı vb.), normatif düzen faktörü (suçlu-suçsuz, sağcı-solcu, milliyetçi-milliyetçi olmama vb.) ve sosyo-demografik faktör (kentli-köylü, zengin- fakir, evli-bekâr vb.).
Soru 24

Aşağıdakilerden hangisi değerlendirme faktörleri arasında yer almaktadır?

A
Kadın
B
Namuslu
C
Suçlu
D
Evli
E
Şişman
24 numaralı soru için açıklama 
A ve E şıkkı betimleme faktörü, C şıkkı normatif düzen faktörü, D şıkkı sosyo-demografik faktörü arasında yer almaktadır. Namuslu olma ise değerlendirme faktörü arasındadır.
Soru 25

Bireyin bir gruba aidiyeti ile elde edilen kimliktir, bireyin kim olduğunu ve o grup üyeliğinin birey için ne anlam taşıdığını ifade eden tanım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Üst düzey hedefler
B
Gerçekçi çatışma kuramı
C
Sosyal kimlik kuramı
D
Sosyal kimlik
E
Sosyal kategarizasyon
25 numaralı soru için açıklama 
Üst Düzey Hedefler: Gruplar arası bağlamda her bir grubun tek başına ulaşamayacağı sadece gruplar arası işbirliği ile ulaşılabilecek türden hedeflerdir. Sosyal Kategorizasyon: Sosyal dünyanın belirli özellikler (cinsiyet, yaş, ırk, din, milliyet vb.) temelinde gruplara bölünmesidir. Gerçekçi çatışma kuramı: Gruplar arasındaki çatışmanın gerçek çıkar çatışmalarından kaynaklandığını ileri süren yaklaşımdır. Sosyal Kimlik Kuramı: Sosyal değişmeye aracılık eden psikolojik süreçleri sosyal kimlik kavramı çerçevesinde işe koşan bir gruplar arası ilişkiler kuramıdır. Sosyal kimlik: Bireyin bir gruba aidiyeti ile elde edilen kimliktir, bireyin kim olduğunu ve o grup üyeliğinin birey için ne anlam taşıdığını ifade eder.
Soru 26

Sosyal kategorizasyon ve sosyal kimlik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Sosyal kategorizasyon bilişsel, sosyal kimlik hem bilişsel hem de duyguları kapsar.
B
Sosyal kategorizasyon hem bilişsel hem de duyguları kapsar iken sosyal kimlik sadece bilişseldir.
C
İkisi de sadece bilişseldir.
D
İkisi de sadece duyguları kapsar.
E
Sosyal ketegarizasyon sosyal kimliği kapsar.
26 numaralı soru için açıklama 
Sosyal kategorizasyon insanları ayırma işlemidir ve bu işlem sadece bilişsel olarak tarif edilir, yani duyguya yer verilmez. Ancak sosyal kimlik hem bilişsel bir süreç olarak sosyal kategorizasyonu hem de kendimizi koyduğumuz kategoriye (iç grup) ve koymadığımız kategoriye (dış grup) ait duygularımızı kapsar.
Soru 27

Sosyal hareketliliğin tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru açıklanmıştır?

A
Sosyal kimlik kuramı bağlamında, alt statüdeki grubun kolektif biçimde üst statüye geçmesini ifade eder.
B
Kişi ya da kişilerin kendi gruplarını çeşitli değerlendirme boyutları üzerinde diğer gruplarla kıyaslamasıdır.
C
Sosyal kimlik kuramı bağlamında alt statüdeki grup üyelerinin kolektif olarak değil kişisel olarak üst statülü gruba geçişlerini ifade eder.
D
Sosyal kimlik kuramı bağlamında alt statüdeki grup üyelerinin statükoyu değiştiremedikleri durumda, olumsuz olan sosyal kimliklerini olumluya çevirmek için bulduğu yolları ifade eder.
E
Sosyal kimlik kuramı bağlamında alt statüdeki grupların statükoyu değiştirmek üzere üst statüdeki grup ya da gruplarla direkt olarak çatışmaya girmesini ifade eder.
27 numaralı soru için açıklama 
A şıkkı sosyal değişme, B şıkkı sosyal karşılaştırma, D şıkkı sosyal yaratıcılık ve E şıkkı gruplar arası rekabet tanımıdır. Sosyal hareketliliğin tanımı C şıkkında doğru bir şekilde verilmiştir.
Soru 28

Aşağıdakilerden hangisi gruplar arası ilişkilerin geliştirilmesinde kullanılan tekniklerden biri değildir?

A
Propaganda ve eğitim
B
Sosyal kimlik kuramı
C
Gruplar arası temas
D
Üst düzey hedefler
E
Çok kültürlü temas politikası
28 numaralı soru için açıklama 
A,C,D,E şıkları gruplar arası ilişkilerin geliştirilmesinde kullanılan yöntemler arasında yer almaktadır. Sosyal Kimlik Kuramı: Sosyal değişmeye aracılık eden psikolojik süreçleri sosyal kimlik kavramı çerçevesinde işe koşan bir gruplar arası ilişkiler kuramıdır.
Soru 29

I. Düşük statülü grup, gruplar arası karşılaştırmada kendi lehine olacak yeni karşılaştırma boyutu bulur.
II. Daha önceden olumsuz olarak algılanan iç grup özelliklerine bu kez olumlu anlamlar yükleme girişimlerinde bulunma.
III. Grubun kendini daha alt statüde gruplarla karşılaştırarak olumlu sosyal kimliğe ulaşmadır.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri sosyal yaratıcılık stratejileri arasında yer almaktadır?

A
I
B
II
C
I-II
D
II-III
E
I-II-III
29 numaralı soru için açıklama 
İlk strateji düşük statülü grup, gruplar arası karşılaştırmada kendi lehine olacak yeni karşılaştırma boyutu bulur. Diğer bir strateji daha önceden olumsuz olarak algılanan iç grup özelliklerine bu kez olumlu anlamlar yükleme girişimlerinde bulunmadır. Son strateji ise grubun kendini daha alt statüde gruplarla karşılaştırarak olumlu sosyal kimliğe ulaşmadır.
Soru 30

Gruplar arası ilişkilerde kullanılan muhasebeci yaklaşım yöntemi aşağıdakilerin hangisinde alt model olarak yer almaktadır?

A
Çok kültürlü bağlamda temas politikası
B
Üst düzey hedefler
C
Pazarlık yapma
D
Genelleme
E
Gruplar arası temas
30 numaralı soru için açıklama 
Genelleme; grupların temsilcileri arasındaki temasın, sadece temsilcilerin birbirlerine yönelik tutumlarını değil ama bir bütün olarak temsil ettikleri gruba ilişkin tutumlarını da değiştireceği varsayılmaktadır. Bunun nasıl gerçekleşeceği konusunda önerilen üç model vardır: Muhasebeci yaklaşım, değişme yaklaşımı, alt gruplara ayırmadır.
SONUÇLAR
30 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 1,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x