Sosyal Psikoloji 2 2018-2019 Vize Ünite 2 Sınavı

Sosyal Psikoloji 2 2018-2019 Vize Ünite 2 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Friedler’in Durumsallık Modelinde Liderin etkinliğinde rol oynayan kaç önemli öğe ortaya çıkmıştır?

A
İki önemli öğe
B
Üç önemli öğe
C
Dört önemli öğe
D
Beş önemli öğe
E
Altı önemli öğe
1 numaralı soru için açıklama 
Friedler’in Durumsallık Modelinde Liderin etkinliğinde rol oynayan üç önemli öğe ortaya çıkmıştır.
Soru 2

Friedler’in Durumsallık Modelinde Liderin etkinliğinde rol oynayan öğeler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Lider- üye ilişkileri
B
Görev yapısı
C
Liderin mevkii gücü
D
Lider- üye ilişkileri ve Liderin mevkii gücü
E
Lider- üye ilişkileri, Görev yapısı ve Liderin mevkii gücü
2 numaralı soru için açıklama 
Friedler’in Durumsallık Modelinde Liderin etkinliğinde rol oynayan üç önemli öğe ortaya çıkmıştır. Bunlar; Lider- üye ilişkileri, Görev yapısı ve Liderin mevkii gücüdür.
Soru 3

“Lider ve astları arasındaki karşılıklı ilişkileri ifade eder. Lider ve astlar arasında karşılıklı sevgi, saygı, güven varsa bunlar iyi ilişkilerin işaretidir.”
Yukarıda verilen ifade aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

A
Lider Üye İlişkileri
B
Görev yapısı
C
Liderin mevkii gücü
D
Liderin özellikleri
E
Yöneticinin özellikleri
3 numaralı soru için açıklama 
Lider Üye İlişkileri: Lider ve astları arasındaki karşılıklı ilişkileri ifade eder. Lider ve astlar arasında karşılıklı sevgi, saygı, güven varsa bunlar iyi ilişkilerin işaretidir.
Soru 4

Yol amaç modeli kim tarafından gerçekleştirilmiş bir yaklaşımdır?

A
D.Mc Grogor
B
Friedler
C
Martin Evens
D
Robert House
E
Martin Evens ve Robert House
4 numaralı soru için açıklama 
Yol amaç modeli, 1970’li yıllarda Martin Evens ve Robert House tarafından geliştirilmiş bir yaklaşımdır.
Soru 5

Michigan State Üniversitesi araştırmalarında liderlik davranışı kaç şekilde belirlenmiştir?

A
İki şekilde
B
Üç şekilde
C
Dört şekilde
D
Beş şekilde
E
Altı şekilde
5 numaralı soru için açıklama 
Michigan State Üniversitesi araştırmalarında liderlik davranışı iki şekilde belirlenmiştir.
Soru 6

Michigan State Üniversitesi araştırmalarında belirlenen liderlik davranışı şekilleri aşağıdakilerin hangisinde doğru şekilde verilmiştir?

A
İşe yönelik
B
Çalışana yönelik
C
Yönetime yönelik
D
İşe yönelik ve Çalışana yönelik
E
İşe yönelik, Çalışana yönelik ve Yönetime yönelik
6 numaralı soru için açıklama 
Michigan State Üniversitesi araştırmalarında liderlik davranışı iki şekilde belirlenmiştir. Bunlar; İşe yönelik ve Çalışana yöneliktir.
Soru 7

Blake ve Mouton’un yönetim biçim ölçeği kaç boyutu ele almaktadır?

A
7 Boyutu
B
8 Boyutu
C
4 Boyutu
D
3 boyutu
E
2 boyutu
7 numaralı soru için açıklama 
Blake ve Mouton’un yönetim biçim ölçeği İki boyutu dikkate almaktadır. Bunlar insana ilgi ve üretime ilgidir.
Soru 8

Toplumlarda ve örgütlerde köklü değişikliklerin gerçekleştirilmesinde başarı ile uygulanabilen bir liderlik tarzıdır.
Tanımı aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

A
Dönüşümsel Liderlik
B
Karizmatik liderlik
C
Liderlik
D
Yöneticilik
E
Müdür
8 numaralı soru için açıklama 
Dönüşümsel Liderlik: Toplumlarda ve örgütlerde köklü değişikliklerin gerçekleştirilmesinde başarı ile uygulanabilen bir liderlik tarzıdır.
Soru 9

Liderlikte 3. tip durumsallık modeli aşağıdakilerden hangisinde doğu olarak verilmiştir?

A
Vroom- Yetton- Jago modeli
B
Yol- amaç modeli
C
Friedler modeli
D
D.Mc Gregor X ve Y Kuramı
E
Blake ve Mouton’un Yönetim biçimi ölçeği
9 numaralı soru için açıklama 
Liderlikte 3. tip durumsallık modeli Vroom- Yetton- Jago modelidir.
Soru 10

Vroom-Jetto-Jago modelinde beş tür davranış olduğundan söz edilmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi astlardan gereken bilgiyi alıp, çözümü kendisi yapan bireyin davranışını ifade etmektedir?

A
AI
B
AII
C
CI
D
CII
E
GII
10 numaralı soru için açıklama 
Model belirli durumlarda uygun olabilecek beş davranış olduğunu varsayar: - AI (Otokratik): Problemi kendi çözer ve kendi karar alır. - AII (Otokratik): Astlardan gerekli bilgiyi alır, ancak çözümü kendi yapar. - CI (Danışan): Astların konu üzerine düşünceleri alınır ve ilgili astlarla problemler paylaşılır. Ancak yöneticiler kararları yalnız alırlar. - CII (Danışan): Astların düşünce ve önerilerini dinleyerek, bir grup olarak astlarla problemi tartışırlar. Ancak kararları yöneticiler alır. Astların düşüncelerini kararlara yansıtabilir veya yansıtmayabilir. - GII (Grup Yönelimli): Yönetici ve astlar durumu bir grup olarak tartışırlar ve grup olarak karar alırlar.
Soru 11

Belirli şartlar altında, belirli kişisel veya grup amaçlarını gerçekleştirebilmek üzere, bir kimsenin başkalarının faaliyetlerini etkilemesi ve yönlendirmesi süreci olarak tanımlanabilecek kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Liderlik
B
Yöneticilik
C
İdarecilik
D
Sorumluluk
E
Müdürlük
11 numaralı soru için açıklama 
Belirli hedef ve inançlara yönelmiş olan insan gruplarının oluşturulması ve harekete geçirilmesi liderliğin özünü oluşturmaktadır. Soru kökündeki tanım doğrudan liderliği ifade etmektedir.
Soru 12

Liderlik ve yöneticilik arasındaki temel fark aşağıdakilerden hangisidir?

A
Liderlik doğaldır, yöneticilik yapay.
B
Liderlik doğuştan gelen bir özelliktir. Yöneticilik ise sonradan kazanılır.
C
herkes lider olabilir ama yönetici olamaz
D
Lider sadece kriz döneminde ortaya çıkar, yönetici hep vardır.
E
Yönetici, insanları etkilerken gücünü formal yollarla elde eden kişidir. Liderlik ise bireylerin sosyal etkileme gücüyle kazanır.
12 numaralı soru için açıklama 
Liderlik ve yöneticilik arasındaki temel fark gücün kaynağı ile ilgilidir.
Soru 13

Fiziksel, zihinsel ve kişilikle ilgili nitelikleri temel alan liderlik yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
X ve Y kuramı
B
Özellik yaklaşımı
C
Friedler’in Durumsallık Modeli
D
Yol-Amaç Modeli
E
Vroom-Yetton-Jago Modeli
13 numaralı soru için açıklama 
Liderlikle ilgili yapılan ilk çalışmalarda Napolyon, Gandhi ve Lincoln gibi liderler düşünülmüş ve bu liderlerin kişisel özellikleri incelenmiştir. Özellikler kuramına göre liderler sahip oldukları özellikler bakımından takipçilerinden farklıdırlar. Bu özellikler fiziksel, zihinsel, kişilik, sosyo-ekonomik niteliklerle ilgilidir
Soru 14

Hangisi durumsal liderlik modelidir?

A
Vroom-Yetton-Jago Modeli
B
D.Mc Gregor’un X ve Y Kuramları
C
Dönüşümsel liderlik
D
Otantik liderlik
E
özellik yaklaşımı
14 numaralı soru için açıklama 
Durumsal liderlik modelleri Friedler’in Durumsallık Modeli, Yol-Amaç Modeli ve Vroom-Yetton-Jago Model’inden oluşmaktadır.
Soru 15

Toplumlarda ve örgütlerde köklü değişikliklerin gerçekleştirilmesinde başarı ile uygulanabilen bir liderlik tarzı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karizmatik liderlik
B
Yönlendirici liderlik
C
Dönüşümsel liderlik
D
Başarıya yönelik liderlik
E
Katılımcı liderlik
15 numaralı soru için açıklama 
Dönüşümsel liderlik, toplumlarda ve örgütlerde köklü değişikliklerin gerçekleştirilmesinde başarı ile uygulanabilen bir liderlik tarazıdır. Geleneksel liderlik biçiminde davranış sergileyen yöneticiler, yetkilerini çalı- şanları ödüllendirme, daha çok çaba göstermeleri için para ve statü verme biçiminde kullanırken dönüşümsel liderler, astlarına bir görevin olduğunu ilham ettirmeye ve bir düşe, vizyona yöneltme ve yönlendirmeye çaba sarf ederler.
Soru 16

Vroom-Jetto-Jago modelinde beş tür davranış olduğundan söz edilmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi problemi kendi çözen ve kendi karar alan bireyin davranışını ifade etmektedir?

A
AI
B
AII
C
CI
D
CII
E
GII
16 numaralı soru için açıklama 
Model belirli durumlarda uygun olabilecek beş davranış olduğunu varsayar: - AI (Otokratik): Problemi kendi çözer ve kendi karar alır. - AII (Otokratik): Astlardan gerekli bilgiyi alır, ancak çözümü kendi yapar. - CI (Danışan): Astların konu üzerine düşünceleri alınır ve ilgili astlarla problemler paylaşılır. Ancak yöneticiler kararları yalnız alırlar. - CII (Danışan): Astların düşünce ve önerilerini dinleyerek, bir grup olarak astlarla problemi tartışırlar. Ancak kararları yöneticiler alır. Astların düşüncelerini kararlara yansıtabilir veya yansıtmayabilir. - GII (Grup Yönelimli): Yönetici ve astlar durumu bir grup olarak tartışırlar ve grup olarak karar alırlar.
Soru 17

1970’li yıllarda Martin Evans ve Robert House tarafından geliştirilmiş, liderin belirli özelliklerinden çok liderin davranışları ve durumları üzerinde duran liderlik modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
X ve Y kuramı
B
Özellik yaklaşımı
C
Friedler’in Durumsallık Modeli
D
Yol-Amaç Modeli
E
Vroom-Yetton-Jago Modeli
17 numaralı soru için açıklama 
Yol-amaç modeli, liderin farklı durumlarda farklı davranış görüntüleri göstereceğini ileri sürer ve liderlikte davranış vurgusu yapar.
Soru 18

I. Özellik yaklaşımı
II. Atıf kuramı
III. Yol-Amaç Modeli
IV. Dönüşümsel liderlik
V. Otantik liderlik
Yukarıda ifade edilen modellerden hangisi/hangileri yeni liderlik yaklaşımları arasında değerlendirilmektedir?

A
Yalnız II
B
II, IV, V
C
II, III, IV
D
III, IV, IV
E
I, II, III
18 numaralı soru için açıklama 
Küreselleşme, rekabet, değişen insani sermaye ve bilgi yönetimi de liderlerin yeni yetenek bilgi ve strateji geliştirmeleri ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle üç yeni liderlik yaklaşımı da ortaya çıkmıştır. Bunlar dönüşümsel liderlik, atıf kuramı ve otantik liderlik modelleridir
Soru 19

I. Özellik yaklaşımı
II. D.Mc Gregor’un X ve Y Kuramları
III. Yol-Amaç Modeli
IV. Dönüşümsel liderlik
V. Blake ve Mouton’un Yönetim Biçim Ölçeği
Yukarıda ifade edilen modellerin hangisi /hangileri davranışçı liderlik modellerindendir?

A
Yalnız II
B
Yalnız V
C
II ve III
D
III ve IV
E
II ve V
19 numaralı soru için açıklama 
Etkili bir liderin davranışları nelerdir, nasıl olmalıdır gibi soruların cevaplarını arayan kuramcılar bu bağlamda bazı kuramsal yaklaşımlarla incelemişlerdir. Bu kuramlardan bazıları Michigan State ve Ohio State çalışmaları, Blake ve Mouton’un Yönetim Biçim Ölçeği, D.Mc Gregor’un X ve Y Kuramlarıdır.
Soru 20

I. Özellik yaklaşımı
II. Fiedler’in Modeli
III. Yol-Amaç Modeli
IV. Dönüşümsel liderlik
V. Vroom-Yetton-Jago Modeli
Yukarıda ifade edilen modellerin hangisi /hangileri durumsal liderlik modellerindendir?

A
Yalnız II
B
Yalnız V
C
II, III ve V
D
I, III ve IV
E
II ve V
20 numaralı soru için açıklama 
Durumsal liderlik modeli liderin durumsal koşullara göre farklılaşan davranışlarını inceleyen kuramsal modellerdir. Bunların en sıkça incelenenleri Fiedler’in Durumsallık Modeli, Yol-Amaç Modeli, Vroom-Yetton Modelidir.
Soru 21

I. Liderlik, belirli şartlar altında, belirli kişisel veya grup amaçlarını gerçekleştirebilmek üzere, bir kimsenin başkalarının faaliyetlerini etkilemesi ve yönlendirmesi sürecidir.
II. Liderlik, belirli durum ve koşullar altında amaca ulaşmak için başkalarının davranış ve eylemlerini etkileme sanatıdır.
III. Liderlik, bir şeyi başkalarına benimsetmek suretiyle yaptırabilme gücüne sahip olan kişidir.
IV. Lider, örgüt üyelerinin faaliyetlerini, örgüt amaçları doğrultusunda yönlendirerek düzenlettiren kişidir.
V. Lider, insanları etkilerken gücünü formal yollarla elde eden kişidir.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri liderlik tanımları arasında yer almaktadır?

A
I
B
I ve II
C
I, III ve V
D
I, II, III ve IV
E
I, II, III, IV ve V
21 numaralı soru için açıklama 
I, II, III, IV farklı yazarlara göre liderlik tanımları arasında yer alırken V. tanım ise yönetici tanımıdır.
Soru 22

Aşağıdakilerden hangisi kişisel güç özellikleri arasında yer almaz?

A
Vizyona sahip olma
B
Formal yetki
C
Kendine güven
D
Dürüstlük
E
Cesaret
22 numaralı soru için açıklama 
Kişisel güç ise vizyona sahip olma, görev duygusu, enerji, moral, motivasyon, iletişim becerileri, ikna kabiliyeti, kendine güven, cesaret, dışa dönüklük, yeterlilik, güvenilirlik, doğruluk ve dürüstlük gibi özellikleri içermektedir. Formal yetki ise yasal güç ya da diğer bir adıyla otoriter bireye verilen yetkidir.
Soru 23

I. Fiziksel özellikler
II. Zihinsel özellikler
III. Kişilik nitelikleri
IV. Sosyo-ekonomik özellikler
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri liderlerin özellikler yaklaşımına göre incelendiği konular arasında yer almaktadır?

A
I
B
I ve II
C
II ve III
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
23 numaralı soru için açıklama 
Liderleri özellikler yaklaşımına göre incelediğimizde bazı konular üzerinde durmak gerekmektedir. Bunlar fiziksel, zihinsel, kişilik, sosyo-ekonomik niteliklerdir.
Soru 24

Lider, grupları amaçları başarmak doğrultusunda yönelterek, onların rol yapılarını belirlemekle ilgilenir. Lider, grup faaliyetlerini planlama, örgütleme, görevleri belirleme ve yön verme şeklinde yönetir.
Yukarıda verilen açıklama hangi tür lidere ait özellikler arasında yer almaktadır?

A
Yapıya yönelik lider
B
İlişkiye yönelik davranış gösteren lider
C
Çalışana yönelik liderlik
D
İşe yönelik lider
E
Kuruma yönelik lider
24 numaralı soru için açıklama 
İlişkiye yönelik davranış gösteren lider, astlarıyla sık sık ikili ilişki içerisine girerek, onların duyguları ve düşünceleriyle yakından ilgilenir. İşe yönelik lider davranışında lider, astların çalışmalarıyla yakından ilgilidir. Çalışana yönelik liderlik davranışını ise daha çok iş grupları geliştirme ve iş görenlerin işlerinden tatmin olmaları ile ilgilidir. Yapıya yönelik lider ise grupları amaçları başarmak doğrultusunda yönelterek, onların rol yapılarını belirlemekle ilgilenir. Lider, grup faaliyetlerini planlama, örgütleme, görevleri belirleme ve yön verme şeklinde yönetir.
Soru 25

Blake ve Mouton’un yönetim biçim ölçeğine göre takım yönetimi liderlik davranışı aşağıdakilerden hangisinde doğru bir şekilde açıklanmıştır?

A
Bu liderlik tarzında iş zamanında ve eksiksiz tamamlanmalıdır. İnsan faktörü dikkate alınmamaktadır. İletişim, biçimsel ve yukarıdan aşağıya doğru tek yönlüdür.
B
Grupta veya örgütte çalışanların kişisel ihtiyaçlarına önem verildiği, arkadaşça ilişkilerin yer aldığı görülmektedir. Ancak, bu liderlik biçiminde de iş ihmal edilmektedir. Biçimsel olmayan iletişim görülmektedir.
C
Bu liderlikte hem yapılması gereken iş hem de bireyler arası ilişkiler önemlidir. Çalışanlar, örgüt amaçları doğrultusunda bütünleştirilmeye çalışılır. Sorunlar karşılıklı görüşülüp, tartışılır, iş ile ilgili konularda işbirliği yapılır.
D
Lider, ne işe ne de insana dönüktür. Çünkü ne işin gerektirdiği unsurları planlamayı, örgütlemeyi, düzenleştirmeyi yapmakta, ne de grubu oluşturan insanların beklentilerini, arzularını ve ihtiyaçlarını dikkate almaktadır.
E
Burada işin gerekleri ile çalışanların beklenti, ihtiyaç ve istekleri çakışmaktadır. Ancak, sorun her iki tarafın da fedakârlık yapması ile çözümlenmeye çalışılır. Hem biçimsel, hem de biçimsel olmayan iletişim tarzı bulunur. Bu tarz bir liderlik biçimi, işin gereklerini yerine getirmektedir.
25 numaralı soru için açıklama 
A şıkkı otorite-itaat liderlik yönetimi, B şıkkı kulüp yönetimi liderlik tarzını, D şıkkı başarısız lider, E şıkkı ise orta yol lider tarzının açıklamasıdır. C şıkkı takım yönetimi lider tarzını ifade etmektedir.
Soru 26

Aşağıdakilerden hangisi Y kuramı özellikleri arasında yer almaktadır?

A
İnsanlar çalışmayı sevmezler.
B
İnsanların yükselme hırsları yoktur.
C
Genellikle sorumluluktan kaçarlar,
D
Çalışmak doğal bir olaydır ve insanlar genellikle çalışmaktan zevk alırlar.
E
Çalışanlar için önemli olan örgütsel amaçlar değil, kişisel kazançlardır
26 numaralı soru için açıklama 
Y kuramı özelikleri arasında; çalışmak doğal bir olaydır ve insanlar genellikle çalışmaktan zevk alırlar özelliği bulunmaktadır.
Soru 27

I. Topluma hizmet vermeyi ilke edinirler
II. Statü onlar için çok önemli değildir.
III. Göreve ehil olduğuna dair başarılı bir geçmişinin olması,
IV. Kişisel çıkarlarının ülke yararlarının önüne geçmesi,
V. Kimseyi taklit etmezler kendilerine özgüdürler.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri otantik lider özellikleri arasında yer almaktadır?

A
I ve III
B
II ve III
C
II, III ve IV
D
I, II ve V
E
III, IV ve V
27 numaralı soru için açıklama 
Otantik liderlerin özellikleri özetle aşağıdaki başlıklar altında toplanabilir. - Topluma hizmet vermeyi ilke edinirler. - Kimseyi taklit etmezler kendilerine özgüdürler. - Kişisel çıkarlardan çok toplum çıkarların düşünürler. - Statü onlar için çok önemli değildir. - Otantik liderlik özelliği doğuştan değildir, sonradan geliştirmişlerdir. - Güçlü bir kurum kültürü ve sosyal kültürlerde nasıl kabul edileceklerini ve köklü bir değişim için hangi kültürden yararlanacaklarını bilirler. - Akıllarını kullanırlar ancak vicdan duyguları da davranışlarında baskın rol oynar.
Soru 28

Friedler’in durumsallık modeline göre liderin etkin olabilmesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A
Ekonomik şartlar
B
Ortam
C
Çalışanlar
D
Kişilik nitelikleri
E
Yönetim Kurulları
28 numaralı soru için açıklama 
Friedler’e göre, liderin etkin olabilmesi ortamlara bağlıdır. Bazı liderler ortam veya örgütte etkin olabileceklerdir.
Soru 29

Aşağıdakilerden hangisi yol-amaç modeli liderlik davranışının belirlediği liderlik tipleri arasında yer almaz?

A
Yönlendirici lider
B
Destekleyici lider
C
Katılımcı lider
D
Başarıya yönelik lider
E
Dönüşümsel lider
29 numaralı soru için açıklama 
Yol-amaç modeli, liderin farklı durumlarda farklı davranış görüntüleri göstereceğini ileri sürerek, dört liderlik davranışı belirler: Bunlar; yönlendirici, destekleyici, katılımcı ve başarıya yönelik lider tipleridir.
Soru 30

Bireysel çekiciliği olan, başkalarını etkilemede ve onlara istediklerini yaptırmada önemli rol oynayan ve sadık astların oluşumunu sağlayan lider tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karizmatik lider
B
Dönüşümsel lider
C
Otantik lider
D
Katılımcı lider
E
Destekleyici lider
30 numaralı soru için açıklama 
Dönüşümsel liderlik, toplumlarda ve örgütlerde köklü değişikliklerin gerçekleştirilmesinde başarı ile uygulanabilen bir liderlik tarazıdır. Otantik lider; Kendi düşünceleri, davranışları ve diğerleri tarafından nasıl algılandıklarının farkında olan, kendilerinin ve diğerlerinin değerleri, ahlaki bakış açıları, bilgileri ve güçlü yönlerini bilen; içinde bulundukları, çalıştıkları ortamı tanıyan, kendine güvenen, umudu olan, iyimser, sorunların çabuk üstesinden gelebilen ve ahlaklı bireylerdir. Katılımcı lider; kararları vermeden önce astların fikirlerine başvurur. Onların istek ve düşüncelerini dikkate alır. Destekleyici lider; astlara arkadaşça davranarak onların statülerine ilgi gösterir. Karizmatik lider; bireysel çekiciliği olan, başkalarını etkilemede ve onlara istediklerini yaptırmada önemli rol oynayan ve sadık astların oluşumunu sağlayan lider tipidir.
SONUÇLAR
30 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x