Sosyal Psikoloji 2 2018-2019 Vize Ünite 4 Sınavı

Sosyal Psikoloji 2 2018-2019 Vize Ünite 4 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Duckitt önyargının, belirgin bir biçimde kaçıncı yüz yıla ait bir kavram olduğunu belirtmekte, ondan önce hem bilimsel bir kavram olarak hem de sosyal problem olarak algılanmadığını ifade etmektedir?

A
20. yüz yıla ait
B
19. yüz yıla ait
C
21. yüz yıla ait
D
18. yüz yıla ait
E
17. yüz yıla ait
1 numaralı soru için açıklama 
Duckitt önyargının, belirgin bir biçimde 20. yüz yıla ait bir kavram olduğunu belirtmekte, ondan önce hem bilimsel bir kavram olarak hem de sosyal problem olarak algılanmadığını ifade etmektedir.
Soru 2

Bir kişiye karşı, sadece grup üyeliğinden dolayı geliştirilen olumsuz (bazen olumlu) tutumdur, ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

A
Önyargı
B
Kalıp yargı
C
Etnosentrizm
D
Ayrımcılık
E
Yargılama
2 numaralı soru için açıklama 
Önyargı, bir kişiye karşı, sadece grup üyeliğinden dolayı geliştirilen olumsuz (bazen olumlu) tutumdur.
Soru 3

Üyesi olunan grubun (iç grubun) diğer bütün gruplardan üstün olduğuna ilişkin inançtır. İfadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

A
Önyargı
B
Kalıp yargı
C
Etnosentrizm
D
Ayrımcılık
E
Yargılama
3 numaralı soru için açıklama 
Etnosentrizm, üyesi olunan grubun (iç grubun) diğer bütün gruplardan üstün olduğuna ilişkin inançtır.
Soru 4

Belirli bir sosyal grup hakkındaki bilgi ve inançlardan oluşan bilişsel çerçevedir. İfadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

A
Önyargı
B
Kalıp yargı
C
Etnosentrizm
D
Ayrımcılık
E
Yargılama
4 numaralı soru için açıklama 
Kalıp yargı, belirli bir sosyal grup hakkındaki bilgi ve inançlardan oluşan bilişsel çerçevedir.
Soru 5

Sosyal psikologların önyargıların sonucunda ortaya çıkan bir davranış olarak gördüğü davranış biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kayırmacılık
B
Ayrımcılık
C
Korumacılık
D
Korumacılık ve kayırmacılık
E
Ayrımcılık, korumacılık ve kayırmacılık
5 numaralı soru için açıklama 
Sosyal psikologların önyargıların sonucunda ortaya çıkan bir davranış olarak gördüğü ayrımcılık, sadece sosyal psikolojinin çalışma alanına özgü bir mesele değildir. Sosyal bir problem olarak görülen ayrımcılık konusunda psikologlar kadar sosyologlar, siyaset bilimcileri ve sosyal felsefeciler de çalışmalar yapmaktadırlar.
Soru 6

Allport, önyargıdan en uç ayrımcı davranışa doğru tırmanan kaç basamak ayırt etmiştir?

A
İki
B
Üç
C
Dört
D
Beş
E
Altı
6 numaralı soru için açıklama 
Allport, önyargıdan en uç ayrımcı davranışa doğru tırmanan Beş basamak ayırt etmiştir.
Soru 7

Allport’un ayırt ettiği önyargıdan en uç ayrımcı davranışa doğru tırmanan basamaklar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Karşı olmayı ifade etme ve uzak durma
B
Uzak durma, ayrımcılık ve fiziksel saldırı
C
Yok etme, ayrımcılık ve fiziksel saldırı
D
Karşı olmayı ifade etme, uzak durma, ayrımcılık, fiziksel saldırı ve yok etme
E
Uzak durma, ayrımcılık, fiziksel saldırı ve yok etme
7 numaralı soru için açıklama 
Allport, önyargıdan en uç ayrımcı davranışa doğru tırmanan Beş basamak ayırt etmiştir. Bunlar; karşı olmayı ifade etme, uzak durma, ayrımcılık, fiziksel saldırı ve yok etme.
Soru 8

“İki olay arasında gerçekte olmayan bir ilişki algılamak ya da var olan çok az düzeydeki ilişkiyi abartmaktır.” İfadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

A
Önyargı
B
Kalıp yargı
C
Etnosentrizm
D
Ayrımcılık
E
Hayali İlişkisellik
8 numaralı soru için açıklama 
Hayali İlişkisellik, iki olay arasında gerçekte olmayan bir ilişki algılamak ya da var olan çok az düzeydeki ilişkiyi abartmaktır.
Soru 9

Otoriteryen kişilik kuramında F ölçeğinde, otoriteryen kişiliği saptamaya yarayan kaç boyut mevcuttur?

A
8 boyut
B
7 boyut
C
5 boyut
D
3 boyut
E
9 boyut
9 numaralı soru için açıklama 
Otoriteryen kişilik kuramında F ölçeğinde, otoriteryen kişiliği saptamaya yarayan dokuz boyut mevcuttur.
Soru 10

Sosyal kategorizasyon sürecinde, kategori içi benzerlikleri ve kategori arası farklılıkları abartılı algılama eğilimidir.
Aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

A
Sosyal kategorizasyon
B
Arıtma etkisi
C
Etnosentrizm
D
Dışgrup homojenliği
E
Hayali ilişkisellik
10 numaralı soru için açıklama 
Arıtma etkisi, sosyal kategorizasyon sürecinde, kategori içi benzerlikleri ve kategori arası farklılıkları abartılı algılama eğilimidir.
Soru 11

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bir kişiye karşı, sadece grup üyeliğinden dolayı geliştirilen olumsuz (bazen olumlu) tutumları ifade etmektedir?

A
Önyargı
B
Kalıpyargı
C
Ayrımcılık
D
Tutum
E
Biliş
11 numaralı soru için açıklama 
Sosyal psikolojide önyargı çeşitli biçimlerde tanımlanmaktadır. Örneğin, “bir sosyal grup üyesi için, sadece o grup üyesi olması nedeniyle geliştirilen (genellikle olumsuz) tutum”dur. Ya da “belirli bir dış grup hakkında olumsuz, dogmatik kanaatler olarak tanımlanmaktadır.
Soru 12

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi üyesi olunan grubun (iç grubun) diğer bütün gruplardan üstün olduğuna ilişkin inanç kavramını ifade etmektedir?

A
Önyargı
B
Kalıpyargı
C
Ayrımcılık
D
Etnosentrizm
E
Biliş
12 numaralı soru için açıklama 
Etnosentrizm, üyesi olunan grubun (iç grubun) diğer bütün gruplardan üstün olduğuna ilişkin inançtır. Grup lehindeki bu aşırı tutumlar, iç grup üyelerini bireysel olarak tanımadan bile onlar hakkında olumlu değerlendirmeler yapılmasına yol açabilmektedir.
Soru 13

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi belirli bir sosyal grup hakkındaki bilgi ve inançlardan oluşan bilişsel çerçeveyi ifade etmektedir?

A
Önyargı
B
Kalıpyargı
C
Ayrımcılık
D
Etnosentrizm
E
Biliş
13 numaralı soru için açıklama 
Kalıpyargılar, bir sosyal grubun üyeleri hakkında yaygın bir biçimde paylaşılan genellemelerdir. Bir kalıpyargı, bir grubun üyeleri hakkında, sadece o grubun üyeleri olmaları nedeniyle sahip olunan bir dizi inanç ve beklentiler olarak ifade edilebilir.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi kişiye sadece grup üyeliğinden dolayı olumsuz (bazen olumlu) davranış gösterilmesini ifade etmektedir?

A
Önyargı
B
Kalıpyargı
C
Ayrımcılık
D
Tutum
E
Biliş
14 numaralı soru için açıklama 
Ayrımcılık, sosyal psikologların önyargıların sonucunda ortaya çıkan bir davranıştır. Mensup olduğu gruptan dolayı bir kişiye ya da gruba yönelik genel olarak olumsuz davranışlar gösterilmesi ayrımcılık olarak ifade edilmektedir.
Soru 15

I. Karşı olmayı ifade etme
II. Ayrımcılık
III. Yok etme
IV. Fiziksel Saldırı
V. Uzak Durma
Yukarıda ifade edilen davranışlar önyargıdan en uç ayrımcı davranışa doğru sıralandığında doğru sıralama aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

A
I, V, III, IV, II
B
I, IV, II, V, III
C
I, V, II, IV, III
D
I, V, III, II, IV
E
II, IV, III, I, V
15 numaralı soru için açıklama 
Önyargıdan en uç ayrımcı davranışa doğru tırmanan beş basamak sırasıyla; karşı olmayı ifade etme, uzak durma, ayrımcılık, fiziksel saldırı ve yok etme olarak sırlanmaktadır.
Soru 16

Bireyleri temel olarak biz ve onlar şeklinde ayıran önyargı kuramı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Otoriteryen Kişilik Kuramı
B
Sağ Kanat Otoriteryenizm Kuramı
C
Bilişsel Kuram
D
Sosyal Biliş Kuramı
E
Davranışçı Kuram
16 numaralı soru için açıklama 
Sosyal kategorizasyon bireyleri belirli bir kriter (yaş, cinsiyet, meslek, milliyet, din vb.) temelinde kategorilere ayırmak ve “biz” ve “onlar” ayrımını yaratmaktır. Sosyal kategorizasyon ise Sosyal biliş yaklaşımına göre, sosyal dünyayı algılamadaki temel süreçtir.
Soru 17

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Faşizm ölçeğinde yer alan ve otoriteryen kişiliği saptamaya boyutlardan değildir?

A
Gelenekçilik (Konvansiyonalizm)
B
Öznelci bakış karşıtlığı
C
Güç ve sertlik
D
Yıkıcılık ve sinisizm
E
Yeniliklere açıklık
17 numaralı soru için açıklama 
Faşizm ölçeğinde, otoriteryen kişiliği saptamaya yarayan dokuz boyut mevcuttur. Bunlar kısaca şöyle açıklanabilir: - Gelenekçilik (Konvansiyonalizm): Geleneksel, orta sınıf değerlerine katı bağlılık. - Otoriteryen boyun eğme: Ait olunan grubun idealize edilmiş ahlaki otoritelerine yönelik, sorgulayıcı, boyun eğici tutum. - Otoriteryen saldırganlık: Geleneksel değerleri çiğneyenleri ya da çiğnemek isteyenleri yakalamak için tetikte olma, onları kınama, reddetme ve cezalandırma eğilimi. - Öznelci bakış karşıtlığı (Anti-intraception?): Öznel, yaratıcı, esnek düşünmeye karşı olma. - Boş inançlı ve kalıpyargılı olma: Bireyin, kaderinin mistik olarak belirlendiğine dair inançlara sahip ve katı kategorilerle düşünme eğiliminde olması. - Güç ve “sertlik”: Sürekli baskı-boyun eğme, güçlü-zayıf, lider-takipçi boyutlarıyla düşünmek ve kaygı duymak, güçlü kişilerle özdeşleşme, dayanıklılık ve sertlik konusunda abartılı bir iddia sahibi olma. - Yıkıcılık ve sinisizm (olumsuzculuk): Genelleşmiş bir düşmanlık, insanları yerme ya da onlara iftira atma. - Yansıtma eğilimi: Dünyada olan bitenin vahşi ve tehlikeli olduğuna inanmaya yatkınlık; bilinçdışı çatışmaları dışarı yansıtma. - Cinsellik: Cinsellikle ilgili faaliyetlere yönelik abartılı ilgi.
Soru 18

Sosyal biliş yaklaşımına göre biz ve onlar tanımlanırken kategori içi benzerlikler ve farklılıkları abartma eğilimi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilmektedir?

A
Artırma etkisi
B
Sosyal kategorizasyon
C
Dış grup homojenlik yanıldığı
D
Hayali ilişkisellik
E
Kalıpyargı
18 numaralı soru için açıklama 
Sosyal kategorizasyon Bireyleri belirli bir kriter (yaş, cinsiyet, meslek, milliyet, din vb.) temelinde kategorilere ayırmak ve “biz” ve “onlar” ayrımını yaratmaktır. Bireyler bu ayrımı gerçekleştirirken biz ile olan benzerlikleri ve onlar olarak tanımladığı kişilerle farklılıklarını abartır. Sosyal biliş yaklaşımında bu duruma artırma etkisi denir.
Soru 19

Hangisi sosyal biliş yaklaşımının kavramlarından biri değildir?

A
Sosyal Kategorizasyon
B
Konvansiyonalizm
C
Artırma etkisi
D
Dış grup homojenlik yanılgısı
E
Hayali ilişkisellik
19 numaralı soru için açıklama 
Sosyal kategorizasyon, artırma etkisi, dış grup homojenlik yanılgısı ve hayali ilişkisellik sosyal biliş yaklaşımının kavramları iken Konvansiyonalizm (gelenekçilik) otoriteryen kişilik kuramlarının bir kavramıdır.
Soru 20

I. Otoriteryen boyun eğme
II. Yıkıcılık
III. Konvansiyonalizm
IV. Hayali ilişkisellik
V. Otoriteryen saldırganlık
Yukarıda ifade edilen kavramlardan hangisi/hangileri sağ kanat otoriteryenizm kuramının otoriteryenizm boyutlarını oluşturmaktadır?

A
Yalnız I
B
II, III ve IV
C
I, III ve V
D
I, IV ve V
E
I ve III
20 numaralı soru için açıklama 
Hayali ilişkisellik sosyal biliş kuramının bir kavramı iken yıkıcılık otoriteryen kişilik kuramına it bir kavramdır. Ayrıca Altemeyer’in otoriteryenizm boyutları şunlardır: - Otoriteryen boyun eğme: Kişinin yaşadığı toplumdaki yerleşik ve meşru olarak algılanan otoritelere yüksek düzeyde boyun eğme. - Otoriteryen saldırganlık: Çeşitli kişilere yöneltilmiş genel bir saldırganlık. Konvansiyonalizm (gelenekçilik): toplumsal konvansiyonlara (geleneklere, kabul edilmiş kurallaryüksek derecede bağlılık. Bu bilgilerden hareketler
Soru 21

I. Önyargı genellikle birisi ya da bir şey hakkında vaktinden önce ya da erken ifade edilmiş, olgunlaşmamış yargılar anlamını taşır.
II. Önyargı, bir sosyal grup üyesi için, sadece o grup üyesi olması nedeniyle geliştirilen tutumdur.
III. Önyargı belirli bir dış grup hakkında olumsuz, dogmatik kanaatlerdir.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri önyargı tanımları arasında yer almaktadır?

A
I
B
I ve II
C
II ve III
D
I ve III
E
I, II ve III
21 numaralı soru için açıklama 
Günlük kullanımında önyargı genellikle birisi ya da bir şey hakkında vaktinden önce ya da erken ifade edilmiş, olgunlaşmamış yargılar anlamını taşır. Sosyal psikolojide önyargı çeşitli biçimlerde tanımlanmaktadır. Bu tanımlar şunlardır; Önyargı, bir sosyal grup üyesi için, sadece o grup üyesi olması nedeniyle geliştirilen tutumdur. Önyargı belirli bir dış grup hakkında olumsuz, dogmatik kanaatlerdir.
Soru 22

I. Önyargı bir tutumdur.
II. Esnek olan bir genellemeye dayanır.
III. Önyargı peşin verilmiş bir hükümdür.
IV. Değişime dirençsizdir.
V. Önyargı kötüdür.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri önyargı kavramının özellikleri arasındadır?

A
I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, III ve V
E
III, IV ve V
22 numaralı soru için açıklama 
Önyargı kavramının şu beş özelliği paylaştığı görülebilir: - Önyargı bir tutumdur. - Esnek olmayan bir genellemeye dayanır. - Önyargı peşin verilmiş bir hükümdür. - Değişime dirençli ve katıdır. - Önyargı kötüdür.
Soru 23

Aşağıdakilerin hangisi Etnosentrizmin tanımıdır?

A
Üyesi olunan grubun (iç grubun) diğer bütün gruplardan üstün olduğuna ilişkin inançtır.
B
Belirli bir sosyal grup hakkındaki bilgi ve inançlardan oluşan bilişsel çerçevelerdir.
C
Belirli bir dış grup hakkında olumsuz, dogmatik kanaatlerdir.
D
Bir kişiye sadece grup üyeliğinden dolayı olumsuz (bazen olumlu) davranış gösterilmesidir.
E
Bir sosyal grup üyesi için, sadece o grup üyesi olması nedeniyle geliştirilen tutumdur.
23 numaralı soru için açıklama 
B şıkkı kalıpyargı tanımı, C ve E şıkları önyargı tanımı ve D şıkkı ayrımcılık tanımıdır. Etnosentrizmin tanımı; Üyesi olunan grubun (içgrubun) diğer bütün gruplardan üstün olduğuna ilişkin inançtır.
Soru 24

Allport’a göre, önyargıdan en uç ayrımcı davranışa doğru tırmanan beş basamak hangisinde doğru sıralanmıştır?

A
Karşı olmayı ifade etme - Uzak durma - Fiziksel saldırı – Ayrımcılık - Yok etme
B
Karşı olmayı ifade etme - Uzak durma - Ayrımcılık - Fiziksel saldırı - Yok etme
C
Uzak durma - Karşı olmayı ifade etme - Fiziksel saldırı – Ayrımcılık - Yok etme
D
Ayrımcılık - Karşı olmayı ifade etme - Uzak durma - Fiziksel saldırı - Yok etme
E
Karşı olmayı ifade etme - Fiziksel saldırı - Uzak durma – Ayrımcılık - Yok etme
24 numaralı soru için açıklama 
Allport, önyargıdan en uç ayrımcı davranışa doğru tırmanan beş basamak ayırt etmiştir. Bunlar; - Karşı olmayı ifade etme - Uzak durma - Ayrımcılık - Fiziksel saldırı - Yok etme.
Soru 25

Aşağıdakilerden hangisinde Altemeyer’in otoriteryenizm boyutları doğru şekilde yer almaktadır?

A
Otoriteryen boyun eğme - Yıkıcılık ve sinisizm - Otoriteryen saldırganlık
B
Otoriteryen saldırganlık - Yansıtma eğilimi -Cinsellik
C
Otoriteryen boyun eğme - Öznelci bakış karşıtlığı - Yansıtma eğilimi
D
Gelenekçilik - Otoriteryen boyun eğme -Otoriteryen saldırganlık,
E
Gelenekçilik - Yıkıcılık ve sinisizm - Otoriteryen boyun eğme
25 numaralı soru için açıklama 
Altemeyer, Adorno ve arkadaşlarının geliştirdiği F ölçeğini ve bunun içerdiği dokuz boyutu eleştirir. Bunların yöntemsel anlamda yüksek geçerliliğe sahip olmadıklarını ve görgül araştırmalar tarafından çok az desteklendiğini belirtir. Bunun yerine, kendisi, otoriteryen kişilik için güvenilir bir biçimde saptanabilecek sadece üç boyut olduğunu ileri sürer ve uzun yıllar bu üç boyutun varlığını göstermek için çalışır. Altemeyer’i otoriteryenizm boyutları şunlard›r: Otoriteryen boyun eğme, Otoriteryen saldırganlık, Gelenekçiliktir.
Soru 26

Belirli bir grubun üyelerine, sadece o grubun üyesi oldukları için olumsuz (bazen de olumlu) davranışlar gösterilmesine ne ad verilir?

A
Uzak durma
B
Azınlık
C
Ayrımcılık
D
Önyargı
E
Kalıpyargı
26 numaralı soru için açıklama 
Kişi, önyargılı olduğu grupların iş, konut, eğitim, sağlık gibi hizmetlerden yararlanmasına, politik haklarını kullanmasına karşıdır. Belirli bir grubun üyelerine, sadece o grubun üyesi oldukları için olumsuz (bazen de olumlu) davranışlar gösterilmesine ayrımcılık denir.
Soru 27

İnsanlık tarihinde uzun dönemler boyunca sürekli ayrımcı davranışlara maruz kalan belirli birtakım sosyal kategoriler vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu kategorilerden biri değildir?

A
Irk
B
Cinsiyet
C
Yaş
D
Ekonomik
E
Cinsel Yönelim
27 numaralı soru için açıklama 
Toplumlar için her sosyal grup ya da kategorinin, ayrımcılığın hedefi olabileceği ileri sürülebilirse de, insanlık tarihinde uzun dönemler boyunca sürekli ayrımcı davranışlara maruz kalan belirli birtakım sosyal kategoriler vardır: Bunlar, ırk (beyaz ırk dışında kalanlar) ve cinsiyet (kadın) başta olmak üzere, yaş, cinsel yönelim, fiziksel ve engelliliktir.
Soru 28

Sosyal kategorizasyon sürecinde, kategori içi benzerlikleri ve kategori arası farklılıkları abartılı algılama eğilimine ne denir?

A
Artırma etkisi
B
Dışgrup homojenliği
C
Ayrışma
D
Hayali ilişsellik
E
İçgrup homojenliği
28 numaralı soru için açıklama 
Kişinin kendi ait olduğu gruplar dışındaki grupları daha homojen olarak algılama eğilimi, dış grup homojenlik yanılgısı denir. Hayalî ilişkisellik gözlemcilerin, gerçekte aralarında ilişki bulunmayan iki olay arasında bir ilişki algılaması veya iki olay arasındaki ilişki düzeyini abartması olarak tanımlanmıştır. Artırma etkisi; sosyal kategorizasyon sürecinde, kategori içi benzerlikleri ve kategori arası farklılıkları abartılı algılama eğilimi olarak tanımlanmaktadır.
Soru 29

Aşadakilerden hangisi otoriteryen kişiliği saptamaya yarayan F (faşizm) ölçeğinde yer alan boyutlardan biri değildir?

A
Gelenekçilik
B
Otoriteryen boyun eğme
C
Otoriteryen saldırganlık
D
Yansıtma eğilimi
E
İnançlara saygı duyma
29 numaralı soru için açıklama 
F ölçeğinde, otoriteryen kişiliği saptamaya yarayan dokuz boyut mevcuttur. Bunlar kısaca şöyle açıklanabilir: Gelenekçilik, otoriteryen boyun eğme, otoriteryen saldırganlık, yansıtma eğilimi, öznelci bakış karşıtlığı, boş inançlı ve kalıpyargılı olma, güç ve sertlik, yıkıcılık ve sinisizm (olumsuzculuk) ve cinselliktir.
Soru 30

Aşağıdakilerden hangisi otoriteryen kişiliğe sahip bir grup üyesinde gözlemlenebilecek davranış örneğidir?

A
Farklı gruplara saygı duyma
B
Grup üyelerini yaptıkları işler için takdir etme
C
Gruplar arasında ayrım yapmama
D
Grup üyelerine eşit görev dağılımı yapma
E
Diğer grup üyelerini göz ardı etme
30 numaralı soru için açıklama 
Sağduyuda, önyargı belirli türde kişiliklerin bir dışavurumu olarak görülür. Önyargı bağlamında sözü edilen kişiler, genellikle, sürekli kendi ait olduğu gruba öncelik veren, diğer tüm dış grupları reddeden, dış grup üyelerine düşmanca davranan, hoşgörüsü olmayan ve diğer taraftan kendi grubunda kendinden üstte olanlara itaat eden kişilerdir.
SONUÇLAR
30 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 1,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x