Sosyal Psikoloji 2 2018-2019 Yaz okulu Sınavı

Sosyal Psikoloji 2 2018-2019 Yaz okulu Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Ayna benlik kavramı aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?

A
Jung
B
Mead
C
James
D
Freud
E
Cooley
Soru 2

Kişinin farklı farklı ortamlarda kendi benliğini çeşitli özellikler açısından farklı ya da benzer olarak algılamasına ne ad verilir?

A
Benlik-karmaşıklığı
B
Benlik-düzenlemesi
C
Benlik-doğrulaması
D
Benlik-stratejisi
E
Benlik-sunumu
Soru 3

I. Standartlar
II. Kendini-izleme
III. Güçler ve süreçler
Yukarıdakilerden hangileri benlik-düzenlemesinin önemli bileşenler indendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi iş ya da proje gruplarının özelliklerinden biri değildir?

A
Grubun varlık nedeni hedefin gerçekleşmesi ile projenin ortadan kalkması
B
Üyelerinin yönetim tarafından atanması açısından resmî grup niteliği taşıması
C
Üyeler arasındaki ilişkilerin belli bir hedef ya da hedeflerin gerçekleştirilmesi doğrultusunda belirlenmesi
D
Üyelerinin arasında ast-üst ilişkilerinin olması
E
Grubun genellikle resmî bir yapısının olması
Soru 5

Bireylerin ilk defa bir araya geldikleri ve grubun amacının, yapısının henüz netleşmediği aşama olan ve bireylerin, çeşitli konular hakkındaki düşüncelerini sınadıkları grup gelişim süreci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karşılıklı kabül
B
Grup kompozisyonu
C
Birey tutumları
D
Grubun büyüklüğü
E
Grup yapısı
Soru 6

Toplumda hangi tür davranışların istendik, hangi tür davranışların da istenmedik olduğunu belirten kurallar sistemine ne ad verilir?

A
Örfler
B
Normlar
C
Yasalar
D
Yönetmelikler
E
Gelenekler
Soru 7

Bu dönemde, daha önceki sosyal politikalara karşın, insanlar hakkında kah yargılar geliştirmenin, önyargı ve ayrımcılığın inatçı bir biçimde varlığını sürdürdüğü tespit edildi. Ve bu koşullarda, önyargı, evrensel bilişsel-güdüsel süreçler olan sosyal kategorizasyon ve sosyal kimliğin bir ifadesi olarak görüldü.
Duckitt,I. Dünya Savaşı sonrası dönemden 2000’lere kadar, sosyal psikolojide önyargının beş farklı şekilde tanımlandığını ve bu tanımlara bağlı olarak önyargının nedenlerini farklı şekilde açıklayan kuramlar geliştirildiğini ifade etmiştir.
Buna göre Duckitt'in yukarıdaki bahsettiği dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A
1920'ler ve 30'lar
B
1940'lar ve 50'ler
C
1960'lar
D
1970'ler
E
1980'ler ve 90'lar
Soru 8

Önyargıyı, diğer insanlara karşı, çok katı ya da hatalı genellemelere dayanan bir antipati olarak gören düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Feldman
B
Brewer
C
Allport
D
Wetherell
E
Byrne
Soru 9

Bireyin, kaderinin mistik olarak belirlendiğine dair inançlara sahip ve katı kategorilerle düşünme eğiliminde olması, F ölçeğinde, otoriteryen kişiliği saptamaya yarayan aşağıdaki boyutu ile ilgilidir?

A
Yansıtma eğilimi
B
Boş inançlı ve kalıpyargı11 olma
C
Yıkıcılık ve sinisizm
D
Otoriteryen boyun eğme
E
Gelenekçilik
Soru 10

Gruplar arasındaki çatışmayı en aza indirgemek için uygulanacak strateji aşağıdakilerden hangisidir ?

A
Gruplar arası etkileşimleri en az seviyeye düşürmek
B
Rekabeti yüceltmek
C
Gerçekçi çatışmayı devreye sokmak
D
Ortak çabayla ulaşılacak hedefler belirlemek
E
Gruplara üst düzey hedefler belirlemek
Soru 11

Kişinin sadece kim olduğunu söylemekle kalmayan, belirli bir durumda nasıl davranması gerektiğini de belirleyen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal kimlik
B
Genelleme
C
Sosyal hareketlilik
D
Sosyal karşılaştırma
E
Benzerlik
Soru 12

Sosyal kimlik kuramı bağlamında, alt statüdeki grubun kolektif biçimde üst statüye geçmesi durumuna ne ad verilir?

A
Sosyal değişme
B
Gruplar arası temas
C
Sosyal hareketlilik
D
Sosyal kategorizasyon
E
Sosyal yaratıcılık
Soru 13

I. Süreç
II. Görünen olay
III. Davranış
IV. Etki
Yukarıdakilerden hangileri LeBon’un Kitle Modeli'nin bileşenlerindendir?

A
Yalnız I
B
I ve IV
C
II ve III
D
I, II ve III
E
I, II, III ve IV
Soru 14

Kitle davranışının normsuz ve başıboş olan bir davranış biçimi olmadığını, kitlesel süreçte oluşturulan normlarla yönlendirildiğini öne süren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yapısalcı Yaklaşım
B
Kimliksizleşme
C
Beliren Norm Kuramı
D
Sosyal Kimlik Kuramı
E
Birleşme kuramı
Soru 15

Cinsiyetçiliği yapısal olarak analiz eden ________ Yaklaşımı kadınlar ve erkekler arasında birbirini tamamlayıcı ilişki ve karşılıklı bağımlılık ilişkisi öngörür. Bu öngörü gereğince diğer önyargı biçimlerinin tersine kadınlar ve erkekler arasına sosyal mesafe (dışlama) konamaz.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Korumacı Cinsiyetçilik
B
Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik
C
Himayecilik
D
Düşmanca Cinsiyetçilik
E
Modern Cinsiyetçilik
Soru 16

Aşağıdaki kavramlardan hangisi kadın ve erkek kategorilerini homojenleştirerek, aşırı genelleme yaparak bu kategorilerin varsaydığı özelliklere sahip olduğu inancını açıklar?

A
Himayecilik önyargıları
B
Toplumsal inşacılık
C
Korumacı cinsiyetçilik
D
Hayali ilişkisellik
E
Toplumsal cinsiyet kalıpyargıları
Soru 17

Toplumların değişimin çok hızlı olduğu, bilginin az ya da yetersiz olduğu durumlarda yaşanan belirsizlikten duydukları kaygıya da tedirginliğin sorgulandığı boyuttur.
Yukarıdaki ifade Hofstede’nin kültürel boyutlarından hangisi ile ilgilidir?

A
Erkeksilik/Kadınsılık
B
Heveslilik/Kendini Kısıtlama
C
Bireycilik/Topluculuk
D
Belirsizlikten Kaçınma
E
Güç Mesafe
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi bağımsız benlik özelliklerinden biri değildir?

A
Eylemine yön veren kişisel özelliklere sahip olması
B
Yarışmacı olması
C
iş birliği yapması
D
Benliğini tatmin etmek için çabalaması
E
istikrarlı ve özerk olması
Soru 19

I. Yeterlik beklentileri kontrol odağı
II. Güçlü olan başkalarının kontrol odağı
III. Şans kontrol odağı
Yukarıdakilerden hangileri fiziksel sağlığa ilişkin olarak kontrol odağının ölçümünde kullanılan Çok Boyutlu Sağlık Kontrol Odağı Ölçeği'nin boyutlarındandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 20

Zihin ve bedenin doğası hakkında düalist bir görüşe sahip olan ve bu nedenle hastalığın bedende olduğunu ve bu sürecin zihinden bağımsız gerçekleştiğini ileri süren ünlü filozofu aşağıdakilerden hangisindir?

A
Platon
B
Hipokrat
C
Descartes
D
Sokrates
E
Aristo
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x