Sosyal Sorunlar 2017-2018 Vize Sınavı

Sosyal Sorunlar 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Tarihsel olarak kırdan kente göçün ve kentleşmenin yoğun biçimde yaşandığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A
I. Dünya Savaşı sonrası
B
Coğrafi keşifler sonrası
C
Sanayi Devrimi sonrası
D
II. Dünya Savaşı sonrası
E
1929 Bunalımı sonrası
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Rawls’un ana sosyal metalar olarak ifade ettiği kategorilerden biri değildir?

A
Sahip olunan pozisyonun sağladığı otorite ve imtiyaz
B
Temel haklar ve özgürlükler
C
Gelir ve zenginlik
D
Aile ve sosyal çevre
E
Hareket özgürlüğü ve özgür meslek seçimi
Soru 3

Toplumun geniş kitlelerini ilgilendiren yapısal sorunlara ne ad verilir?

A
Bireysel sorunlar
B
Makro sorunlar
C
Özel sorunlar
D
Mikro sorunlar
E
Kamusal sorunlar
Soru 4

Uluslararası düzlemde sosyal politika oluşturma düşünü ilk ortaya atan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Louis Blanc
B
Adam Smith
C
Daniel Legrant
D
Gerhard Kessler
E
Robert Owen
Soru 5

Antik Yunan’da adaleti eşitlik çerçevesinde ele alan ilk düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aristo
B
Sokrates
C
Platon
D
Epikür
E
Zenon
Soru 6

“Özgür insanlardan oluşan bir toplumda sosyal adalet fikri kesin olarak boş ve anlamsızdır.” ifadesini dile getiren bir düşünürün savunduğu adalet anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Liberteryen adalet
B
Eşitlikçi adalet
C
Faydacı adalet
D
Hakkaniyet olarak adalet
E
Toplam mutluluk olarak adalet
Soru 7

Hobbes’un adalet tanımının merkezinde yer alan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sorumluluk
B
Hakkaniyet
C
Sözleşme
D
Ahlak
E
Özgürlük
Soru 8

Sanayi Devrimi ile birlikte ortaya çıkan, geçimlerini emekleri karşılığı aldıkları ücretle sağlayan yeni toplumsal sınıf aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aristokratlar
B
Ormancılar
C
Lonca erbabı
D
Çiftçiler
E
işçi sınıfı
Soru 9

Bir toplumda sosyal adaletin var olup olmadığına ilişkin değerlendirmelerin, o toplumda kamusal hayatın organizasyonuna dair alınan kararların ve uygulamaların kamusal faydayı artırmayı hedefleyip hedeflemediğine bakılarak yapılabileceğini savunan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Thomas Hobbes
B
John Rawls
C
David Hume
D
John Locke
E
Aristoteles
Soru 10

Sanayi Devrimi’nin yaşandığı dönemde hâkim olan ekonomik görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Klasik liberalizm
B
Sosyalizm
C
Feodalizm
D
Komünizm
E
Neo-liberalizm
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Yapabilirlikler Yaklaşımı’nda konu edilen kişisel çevrim faktörlerinden biri değildir?

A
Yaş
B
Vücut büyüklüğü
C
Cinsiyet
D
Bilişsel yeti
E
Kişinin aile içindeki konumu
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi sınıf-altı kategoride yer alan gruplardan biri değildir?

A
Kendi işyerleri olanlar
B
Süreklileşmiş sağlık sorunu olanlar
C
Uzun dönemli işsizler
D
Tek ebeveynli sosyal yardıma bağımlı halde olanlar
E
Hayatını devam ettirmede engeli olanlar (engelliler)
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi yoksulluğu bir tuzak olarak gören ünlü ekonomist Stephan C. Smith’in, yoksulluğun yapısal kaynakları olarak ifade ettiği yoksulluk tuzaklarından biri değildir?

A
Düşük becerili olma tuzağı
B
Cehalet tuzağı
C
Sağlıksızlık ve besinsizlik tuzağı
D
Geniş aile tuzağı
E
Yüksek doğum oranı tuzağı
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Mutlak Yoksulluk Yaklaşımı'nın eksikleri olmasına rağmen önemli bir bakış açısı olarak literatürde yer almasının nedenlerinden biri değildir?

A
Ülkeler ve bölgeler arasında karşılaştırmalı bir yoksulluk analizini mümkün kılması
B
Yoksulluk sınırı ve yoksulluğun boyutlarının hesaplanmasında sistematik bir bakış açısı ortaya koyması
C
Yoksulluğun bağlamsallığına dikkat çekmesi
D
Yoksulluğun ölçülmesinde ve analiz edilmesinde evrensel bir ölçü birimi ortaya koyması
E
Temel insani ihtiyaçların neler olduğuna ilişkin büyük bir sorunsalı gündeme getirmiş olması
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi İnsani Kalkınma Anlayışı’nın temel motivasyonlarından biri değildir?

A
Yaşam kalitesini artırmak
B
Özgürlükleri artırmak
C
Sahip olunan fırsatları artırmak
D
Ekonomik değer çıktısını artırmak
E
Esenliklerini artırmak
Soru 16

Kaynakların belirlenen amaçlara uygun olarak kullanılması sürecine ________ denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
büyüme
B
gelişme
C
genişleme
D
ilerleme
E
kalkınma
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Maslow’un gereksinim hiyerarşisine göre, manevi ihtiyaçlardan biridir?

A
Sosyal statü kazanma
B
Kendini gerçekleştirme
C
Terfi alma
D
Başarı kazanma
E
Takdir edilme
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi yardım edilmeyi hak eden yoksullar arasında yer almaz?

A
Kendisine bakamayan bir yaşlı
B
Ücreti beğenmediği için iş bulamayan bir kişi
C
Ailesine katkıda bulunmak için öğrenimini aksatan bir çocuk
D
Düşük maaşla enformel olarak çalıştırılan bir engelli
E
Hastane bakım masraflarını karşılayamayacak kadar hasta bir kişi
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Amartya Sen’in kalkınma tanımı içinde yer almaz?

A
Sağlıklı bir çevrede yaşayabilme
B
Siyasal katılım gerçekleştirebilme
C
İstihdam olanaklarına sahip olma
D
Yüksek gelir elde edebilme
E
Eğitime erişebilme
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x