Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri 2016-2017 Vize Sınavı

Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

1723-1816 yılları arasında yaşayan, toplumsal tabakalaşmanın işbölümü ile ilişkisi üzerinde duran, insanların daha çok çalışmasının düşünmeye ayıracakları zamanı azaltacağını ve yabancılaşmaya neden olacağını ileri süren Aydınlanma düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karl Marx
B
Voltaire
C
Baron de Montesquieu
D
Adam Ferguson
E
David Hume
Soru 2

Rousseau’nun “toplumsal sözleşme” kavramı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A
Bireylerin topluma karşı yükümlülüklerinin bir sözleşmeyle kayıt altına alınması gerektiği düşüncesini
B
Farklı toplumlar arasındaki ilişkilerin diplomatik, askeri ve ekonomik sözleşmelere bağlı olduğunu
C
Toplumun, bireylerin iradelerine bağlı olan ekonomik ve ahlaki sözleşmeler olmadan var olamayacağını
D
Toplumun kendisini oluşturan bireylerin iradelerinden daha büyük olan bir ahlâki ve kolektif düzen yaratan bir birleşme eylemini
E
Toplum içinde tüm bireylerin birbirlerine demografik veya ekonomik yazılı sözleşmelerle bağlı olduğunu
Soru 3

Aklın ve bilimin kullanılması sayesinde insanların doğal ve toplumsal yaşam koşullarının gelişebileceği ve bu gelişimde her ileri aşamanın öncekinden daha iyi ve güzel olacağı şeklinde ifade edilebilecek olan Aydınlanma ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hoşgörü
B
insan doğasının aynılığı
C
Evrensellik
D
Ampirisizm
E
ilerleme
Soru 4

Sanayi toplumunun temelini işbirliği ve uzmanlaşmanın oluşturacağını belirten ve gelecekteki topluma “Sanayi devleti” adını vererek “sanayi toplumu” kavramını ilk kez kullanan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Emile Dürkheim
B
Saint Simon
C
Karl Marx
D
Auguste Comte
E
Max Weber
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi modern toplumun özelliklerinden biri değildir?

A
Ulaşım ve iletişim teknolojilerinin hızlı gelişiminin görülmesi
B
işbölümü, uzmanlaşma ve standartlaşmanın artması
C
Ulus-devlet ile onun egemenlik ve meşruluk anlayışının baskın olması
D
Tarıma dayalı üretimin yerine endüstriyel üretimin ön plana çıkması
E
Dinsel dünya görüşünün güçlenmesi ve dinsel kurumlar ve öğretilerin etkilerini artırması
Soru 6

Aklın ilerleme, özgürleşme ve gelişme ile ilgili toplumsal, politik ve ekonomik konulara uygulanmasını bir arada içeren düşünce biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Post pozitivizm
B
Eleştirel rasyonalizm
C
Epistemoloji
D
Muhafazakârlık
E
Ampirizm
Soru 7

Thomas Kuhn’un dünya hakkında düşünce biçimimizi şekillendiren inançlar, ilkeler, değerler yöntemler ve varsayımlardan oluşan bir yapı olarak tanımladığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ampirizm
B
Evrensellik
C
Paradigma
D
Pozitivizm
E
Determinizm
Soru 8

Sadece tek bir bilimsel yöntem olduğunu ve bu yöntemle elde edilen bilimsel bilginin diğer tüm bilgi türlerine göre daha geçerli ve güvenilir olduğunu iddia eden yöntemsel yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pozitivizm
B
Eleştirel rasyonalizm
C
Feminizm
D
Post modern araştırma
E
Yorumlayıcılık
Soru 9

Toplumsal gerçekliğin kendi içinde zıttını taşıdığını, zıttı ile çatıştığını ve böylece değiştiğini ileri süren sosyal bilim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Feminist sosyal bilim
B
Eleştirel sosyal bilim
C
Yorumlayıcı sosyal bilim
D
Pozitivist sosyal bilim
E
Post modern sosyal bilim
Soru 10

M. Weber’in aktörlerin belirli eylemlerde bulunma olasılıklarını analiz etmek için kullandığı yöntemsel araç aşağıdakilerden hangisidir?

A
ideal tip
B
Demir kafes
C
Yanlış bilinç
D
Karşılaştırma
E
Bürokrasi
Soru 11

Emile Durkheim’a göre sosyolojinin çalışma konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Toplumsal eylemler
B
Toplumsal tarih
C
Toplumsal dinamik
D
Tarihsel olaylar
E
Toplumsal olgular
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi feminist yaklaşımın temel özelliklerinden biri değildir?

A
insan deneyiminin duygusallık ve karşılıklı bağımlılık boyutlarının tanınması gerekliliği
B
Varsayımlar, kavramlar ve araştırma sorularında cinsiyetçiliğin reddedilmesi
C
Araştırma tekniklerinin seçiminde esnek davranılması gerekliliği
D
Araştırmacının, kişisel duygu ve düşünceleri araştırma sürecine dâhil etmekten kaçınması
E
Araştırmacıyla inceledikleri arasında empati bağların oluşturulmasının gerekmesi
Soru 13

Yanlışlama kavramını geliştirerek bilimsel araştırmaların mevcut teorilerin doğrulanmasına değil, yanlışlanmasına dayalı olması gerektiğini savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
W. Dilthey
B
K. Popper
C
M.Weber
D
T. Kuhn
E
M. Foucault
Soru 14

Değişkenler arasındaki ilişkilerin önceden belirlenen hipotezlerin sınanması amacıyla kontrollü bir ortamda incelenmesine ne ad verilir?

A
Doküman incelemesi
B
Odak grup görüşmesi
C
Yapılandırılmış gözlem
D
Deney
E
Derinlemesine görüşme
Soru 15

Yapılandırılmış gözlemi yapılandırılmamış gözlemden ayıran özellik nedir?

A
Birinde insanların toplu halde gözlemlenmesi, diğerinde teker teker gözlemlenmesi
B
Birinde toplumsal yapıların, diğerinde toplumsal eylemlerin gözlemlenmesi
C
Birinde gözlemin kural ve prosedürlerini belirten standartlaştırılmış bir çizelge kullanılması, diğerinde kullanılmaması
D
Birinde belirli bir süre boyunca sürekli gözlem yapılması, diğerinde gözlemin aralıklarla yapılması
E
Birinde gözlemi araştırmacının kendisinin, diğerinde araştırmada görevli diğer gözlemcilerin yapması
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi nitel yöntemin güçlü yönlerinden biridir?

A
insan davranışının kendi bağlamı içinde ve bütüncül olarak anlaşılmasını sağlayacak zengin ve detaylı veriler sunması
B
Fazla öznel ve göreceli olması
C
Veriler standartlaştırılmış ölçüm araçları ile toplandığı için nesnelliği sağlamanın nispeten mümkün olması
D
Araştırmaların tekrar edilebilir nitelikte olması
E
Veri toplama ve çözümleme süresinin uzun olması
Soru 17

Nitel verilerin analizinde tümevarım, tümdengelim ve doğrulama tekniklerinin aynı anda kullanıldığı ve veriler toplanırken bir yandan da çözümlemeler yapılarak elde edilen verilere uygun teorik açıklamanın getirilmeye çalışıldığı araştırma tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eleştirel teori
B
Eleştirel söylem analizi
C
Gömülü teori
D
Vaka çalışması
E
içerik analizi
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi anket formu soruları hazırlanırken dikkat edilmesi gereken noktalardan biri değildir?

A
Her bir soruda ölçmek istediğimiz sadece bir öğenin yer alması
B
Sorularda kullanılacak dilin basit olması
C
Teknik terimlere ve özel sözcüklere olabildiğince çok yer verilmesi
D
Soruların mümkün olduğunca kısa, açık ve net olması
E
Cevap kategorilerinin çok fazla sayıda olmamasına özen gösterilmesi
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi nicel araştırmalarda kullanılan araştırma tekniklerinden biri değildir?

A
Sözlü tarih görüşmesi
B
Anket
C
Survey (tarama)
D
Yarı-deney
E
Deney
Soru 20

Eleştirel söylem analizi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Eleştirel söylem analizi; metinde açıkça belirtilen anlamın içinde gizli olan veya ilk anda ima edilen anlamların ötesindeki anlamların ortaya çıkarılmaya çalışılmasıdır.
B
Eleştirel söylem analizinin diğer adı nitel içerik analizidir.
C
Eleştirel söylem analizi çalışmalarında verilerin içinde ilk bakışta görülmeyen, saklı olabilecek gerçeklerin ortaya konması amaçlanır.
D
Eleştirel söylem analizi, toplumsal olayların, konuşmaların veya metinlerin dilsel öğelerinin diğer toplumsal öğelerin değişimine katkıda bulunabileceği varsayımına dayanır.
E
Eleştirel söylem analizine göre dil toplumsal kurum ve pratiklerden bağımsızdır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 1,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x