Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri 2018-2019 Final Sınavı

Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bilimsel bilgi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bilimsel bilgi sistemli ve tutarlıdır.
B
Bilimsel bilgi olgusal ve mantıksaldır.
C
Bilimsel bilgi nesnel değil öznel olma özelliğine sahiptir.
D
Bilimsel bilgi, akla ve mantığa uygun bir bilgi türüdür.
E
Araştırma yöntem ve teknikleriyle elde edilen bilimsel bilgi, geçerli ve güvenilirdir.
Soru 2

I. Bürokratik yönetim anlayışı
II. Endüstriyel üretimin yaygınlaşması
III. Dinsel kurumların zayıflaması
IV. Ulus-devlet ile onun egemenlik ve meşruluk anlayışı
Yukarıdakilerden hangileri modern toplumun özeli iklerindendir?

A
I ve III
B
II ve IV
C
I, II ve III
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 3

Aşağıdaki sosyal bilimcilerden hangisine göre sosyolojinin amacı toplumsal eylemleri hem yorumlayarak anlamak hem de bu eylemleri etkileri açısından nedensel olarak açıklamaktır?

A
Auguste Comte
B
Emile Durkheim
C
Kari Marx
D
Max Weber
E
Kari Popper
Soru 4

Deneyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Kontrol grubu, bağımlı değişkenin etkisine tabi tutulacak gruptur.
B
Deney sürecinde deney grubu herhangi bir değişkenin etkisine tabi tutulmaz.
C
Bağımlı değişken, bağımsız değişken üzerinde bir değişiklik yaratması beklenen değişkendir.
D
Deneylerde deney grubu, kontrol grubu ve nötr grup olmak üzere üç grup oluşturulur.
E
Bağımlı değişkene müdahale edildikten sonra yapılan ölçüme sontest adı verilir.
Soru 5

I. Derinlemesine görüşmede araştırmacının amacı, görüşülen kişi ne söylemek istiyorsa bunu söyleyebileceği rahat bir ortam sağlamaktır.
II. Derinlemesine görüşmelerde kapalı uçlu sorular kullanılır.
III. Derinlemesine görüşme yapan araştırmacı hakkında bilgi toplamak istediği konuyu katılımcıya aktarabilir ancak görüşmeyi katılımcının yönlendirmesine izin verir.
IV. Derinlemesine görüşmenin diğer adı etnografik görüşmedir.
Yukarıdakilerden hangileri derinlemesine görüşmenin özelliklerdendir?

A
I ve IV
B
II ve IV
C
1,1I ve IV
D
1,11I ve IV
E
1,11, III ve IV
Soru 6

I. Ev işlerinde robot kullanılması ile ilgili sistematik bir araştırmanın tasarımı nasıl olmalıdır?
II. Gelir düzeyi ile algılanan sağlık düzeyi arasında istatistiksel bir ilişki var mıdır?
III. Otizmli çocuğu olan annelerin çocuk yetiştirme sürecinde en sık karşılaştıkları sorunlar nelerdir?
Yukarıdaki problemleri verilen üç araştırmanın amacına göre türleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru sıralama ile verilmiştir?

A
Keşfedici - Açıklayıcı - Betimleyici
B
Betimleyici - Keşfedici - Açıklayıcı
C
Açıklayıcı - Keşfedici - Betimleyici
D
Betimleyici -Açıklayıcı - Keşfedici
E
Keşfedici - Betimleyici - Açıklayıcı
Soru 7

Araştırma süreci içinde konuyla ilgili önceden yapılmış çalışmaların incelendiği, daha önceden çözülmüş bir problemi çözmeye çalışmayı ve orijinal olmayan bir araştırma yapmayı engelleyen aşama aşağıdakilerden hangisidir?

A
Veri analizi
B
Kavramsallaştırma
C
Literatür taraması
D
Örnekleme
E
Raporlama
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi bir hipotezdir?

A
Her beslenen canlıdır, kuş da beslenir, o halde kuş bir canlıdır.
B
Sosyal medya kullanma sıklığı arttıkça fiziksel olarak görüşülen arkadaş sayısı azalır.
C
iyi kalpli insanların interneti kullanma sıklığı kötü kalpli insanlara göre daha azdır.
D
Türkiye’nin en geniş coğrafi bölgesi iç Anadolu Bölgesi’dir.
E
Küreselleşme ile endüstrileşme arasında olumlu yönde bir ilişki vardır.
Soru 9

“Türkiye ve Kanada'daki sürücülerin trafik kurallarına uyma sıklıkları benzer midir?” sorusu hangi tip soruya örnektir?

A
Olgusal
B
Karşılaştırmalı
C
Gerçeklere ilişkin
D
Teorik
E
Gelişimsel
Soru 10

Araştırmacı İzmir’deki kentsel gelişime bağlı olarak bu kentte eğitim gören üniversite öğrencilerinin mezuniyet sonrası İzmir’e yerleşme isteklerinin yükselip yükselmediğini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bir araştırma tasarlar ve mezuniyet aşamasında olan bin öğrenciye mezuniyet sonrası hangi kente yerleşmek istediklerini sorar. Aynı araştırmayı ikişer yıl arayla beş kez tekrarlar. Araştırma sonuçları İzmir'de eğitim gören üniversite öğrencilerinin mezuniyet sonrası bu kente yerleşme isteklerinin son on yıl içinde %15 oranında arttığını göstermektedir.
Yukarıdaki örnekteki araştırmanın amacına ve odaklandığı zamana göre türü aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Betimleyici ve kesitsel
B
Açıklayıcı ve kesitsel
C
Açıklayıcı ve boylamsal
D
Keşfedici ve kesitsel
E
Betimleyici ve boylamsal
Soru 11

En hızlı ve en düşük maliyetli olan, bununla birlikte araştırmacı örneklemi hiçbir ölçüt kullanmadan oluşturduğu için en etkisiz teknik olan ve bilimsel araştırmalarda tavsiye edilmeyen örneklem seçim tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sistematik
B
Kartopu
C
Küme
D
Gelişigüzel
E
Amaçsal
Soru 12

Araştırmacı, Eskişehir’de çalışan avukatların mahkemelere güvenme düzeylerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Eskişehir Barosu’ndan avukatların listesini edinir ve araştırma evreninde kaç avukat olduğunu, cinsiyete ve yaşa göre dağılımlarını öğrenir. Araştırma evrenindeki avukatların %40’ı kadın, %60’ı erkektir, %40’u 51 yaş ve üzerinde, %40’ı 30-50 yaş aralığında, %20’si ise 30 yaşından küçüktür. Örneklemini oluştururken cinsiyet ve yaş oranını korur. Böylece örnekleme seçtiği avukatların %40’ı kadın, %40’u 51 yaş ve üzerinde, %40’ı 30-50 yaş aralığında, %20’si ise 30 yaşından küçük olacaktır. Araştırmacı bu esaslara dayanarak örneklem çerçevesinden örneklem büyüklüğü kadar kişiyi basit tesadüfi örneklem seçim tekniğiyle seçmiştir. Bu örnekte araştırmacı hangi örneklem seçim tekniğini kullanmaktadır?

A
Amaçsal
B
Kartopu
C
Orantılı tabakalı
D
Orantısız tabakalı
E
Güdümlü
Soru 13

Nitel araştırmalarda aktarılabiIirlik kavramı ile ifade edilen koşul nicel araştırmalarda aşağıdaki kavramlardan hangisine karşılık gelir?

A
iç geçerlik
B
Dış geçerlik
C
Güvenirlik
D
Nesnellik
E
Yapı geçerliği
Soru 14

Araştırma evreni Çanakkale'de çalışan kadın kuaförleri olan bir araştırmada araştırmacı Çanakkale Ticaret Odası’ndan kadın kuaförlerinin bir listesini alır. Bu listedeki her kuaföre bir numara verdikten sonra örneklem aralığı olarak 5’i belirler ve örneklem çerçevesinde tesadüfi bir numaradan başlayarak her beşinci kuaförü seçme yoluyla hedeflediği örneklem büyüklüğüne ulaşır. Bu örnekte araştırmacı hangi örneklem seçim tekniğini kullanmaktadır?

A
Gelişigüzel
B
Kartopu
C
Kota
D
Sistematik
E
Tabakalı
Soru 15

________ , belirli bir ortamda yürütülen araştırma sonuçlarının diğer ortamlara genellenebilirlik derecesidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Ölçüt geçerliği
B
Yüzeysel geçerlik
C
Ekolojik geçerlik
D
Havvthorne etkisi
E
Evren geçerliği
Soru 16

Aralık ya da oran ölçeğindeki iki değişken arasındaki ilişkinin yönü ve şiddeti hakkında bilgi veren istatistiğe ________ denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
korelasyon
B
kay kare
C
tau
D
lambda
E
somer’s d
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi nitel araştırma raporlarında dikkat edilmesi gereken ilkelerden biri değildir?

A
Sınanabilirlik
B
Akla yatkınlık
C
Bireylerin deneyimlerine uygunluk
D
inandırıcılık
E
Okunurluk
Soru 18

Araştırma raporunda çalışmanın alanla ilgili gelecekte yapılacak olan çalışmalar üzerine olası etkilerinin anlatıldığı bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kaynakça
B
Tartışma ve sonuç
C
Bulgular
D
Notlar
E
Giriş
Soru 19

Niteliksel veri çözümlemesi sürecinde verilerin kategorileri ile bulunan temaların ön planda olduğu ve verilerin sınıflandırılarak parçalara ayrıldığı aşama aşağıdakilerden hangisidir?

A
ilişkilendirme
B
Yorumlama
C
Kodlama
D
Betimsel çözümleme
E
Sistematik çözümleme
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x