Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri 2018-2019 Vize Sınavı

Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Dışsallık ve somutluk aşağıdaki hangi kavramın iki temel yönünü oluşturur?

A
Olgu
B
Gerçek
C
Bilim
D
Bilgi
E
Doğru
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi doğa bilimleri ile sosyal bilimler arasındaki farklılıklardan biridir?

A
Gerçeğe ulaşma isteği
B
Elde edilen bulguları toplumla paylaşma
C
Bilimsel araştırmada sistematik yöntem ve teknikler kullanma
D
Araştırma nesnelerinin bilinçlilik düzeyi
E
Bilgiye bilimsel araştırma yoluyla ulaşma
Soru 3

1723-1816 yılları arasında yaşayan, toplumsal tabakalaşmanın işbölümü ile ilişkisi üzerinde duran, insanların daha çok çalışmasının düşünmeye ayıracakları zamanı azaltacağını ve yabancılaşmaya neden olacağını ileri süren Aydınlanma düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Auguste Comte
B
Kari Marx
C
Max Weber
D
Adam Ferguson
E
J.J.Rousseau
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi pozitivizmin özelliklerinden biri değildir?

A
Bilimi en üst ve hatta yegâne gerçek bilgi biçimi olarak görmesi
B
Aydınlanma düşüncesine karşı çıkması
C
Güvenilir bilimsel bilgiler oluşturulduğunda bu bilgilerin insan davranışını kontrol etmek için kullanılabileceğini savunması
D
Bilimsel yöntemin insanın zihinsel ve toplumsal hayatını araştıracak biçimde genişletilmesi gerektiğini savunması
E
Ampirist doğa bilimleri açıklamasını benimsemesi
Soru 5

________ , gündelik yaşamdaki deneyimle elde edilen, yaşamımızdaki bazı pratik gereksinimlerimizi karşılayan, sosyal ve kültürel açıdan sorgulamadan doğru olarak kabul ettiğimiz bilgi türüdür.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Felsefi bilgi
B
Bilimsel bilgi
C
Siyasal bilgi
D
Gündelik bilgi
E
Dini bilgi
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Aydınlanma döneminde Rasyonalist düşüncenin altında yatan temel kavramlardan biridir?

A
Despotizm
B
Tanrı
C
insan doğası
D
ilahiyat
E
Feodalizm
Soru 7

Feminist sosyal bilim yaklaşımı için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
insan deneyiminin duygusallık ve karşılıklı bağımlılık boyutlarının tanınması gereklidir.
B
Araştırmacı nesnel olmalıdır.
C
Sosyal bilimcinin amacı toplumsal gerçekliği keşfetmektir.
D
Feminist sosyal bilim yaklaşımına göre egemen bilim anlayışı nesneldir.
E
Pozitivizmi eleştir ama yorumlayıcı sosyal bilimi eleştirmez.
Soru 8

I. Kari Popper
II. Emile Durkheim
III. Thomas Kuhn
IV. Auguste Comte
V. Herbert Spencer
Yukarıdaki kişilerden hangileri çalışmalarıyla Pozitivist sosyal bilim yaklaşımının doğru ve gerçekçi anlayışına karşı çıkmışlardır?

A
I ve III
B
IV ve V
C
1,111 ve V
D
II, IV ve V
E
1,11, III veV
Soru 9

Marx toplum çözümlemesinde üretim güçleri ve üretim ilişkilerinden oluşan temel ya da altyapıya üstyapıdan daha büyük bir önem atfeder.
Marx’a göre aşağıdakilerden hangisi altyapıya ait kurumlardan biridir?

A
Sanat
B
Siyaset
C
ideoloji
D
Din
E
Ekonomi
Soru 10

Weber'e göre ________ , belirli bir tarihsel dönemde ortaya çıkan olayları analiz etmek amacıyla araştırmacının gerçeklik hakkında sahip olduğu kanıtlara ve gözlemlere dayanarak geliştirdiği yöntemsel bir araçtır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
yanlış bilinç
B
demir kafes
C
karşılaştırma
D
bürokrasi
E
ideal tip
Soru 11

Durkheim, bireylerin bilinçleri dışında var olan ve bireylere baskı uygulayarak kendilerini bireylere zorla kabul ettiren gerçeklikleri aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade eder?

A
Patolojik olgu
B
Toplumsal olgu
C
Toplumsal varlık
D
Baskı kurumlan
E
Kolektif bilinç
Soru 12

Hegel’in diyalektik düşüncesine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Sentez, tezin kendi içinde kendi zıttını oluşturmasıdır.
B
Tez farklılaşamaz ve bu nedenle yetersizliğini aşamaz.
C
Tarih yetersiz bir ilk tez ile başlar.
D
Tez eğer olumsuz bir düşünce ise anti tez olarak adlandırılır.
E
Tez yeterince güçlü bir düşünce ise tez olarak kalır, sentez haline dönüşmez.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi yorumlayıcı sosyal bilim yaklaşımı çerçevesinde ele alınan yaklaşımlardan biri değildir?

A
Weber’in yaklaşımı
B
Etnometodoloji
C
Diyalektik materyalizm
D
Sosyolojik fenomenoloji
E
Sembolik etkileşimcilik
Soru 14

Bilginin tek kaynağının duyumlar ve deneyimler olduğunu öne süren görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Evrensellik
B
Hermeneutik
C
Evrimcilik
D
Marksizm
E
Ampirizm
Soru 15

I. Daha sonra yapılacak bir nicel araştırmada sınamak üzere hipotez geliştirmek amacıyla nitel araştırma yapmak
II. Aynı anda hem nicel hem de nitel yöntemi kullanan bir araştırma yaparak konuyu etraflı şekilde incelemek
III. Nicel bir araştırma sonucunda ilişkili olduğu ortaya çıkan iki değişken arasındaki ilişkinin niteliğini ortaya koymak için nitel bir araştırma yapmak
IV. Konunun genel özelliklerini ortaya koymak için nicel, özgül özelliklerini ortaya koymak için nitel bir araştırma yapmak
Yukarıdakilerden hangileri yöntemsel çoğulculuğu kullanmanın yollarındandır?

A
I ve III
B
II ve IV
C
I, II ve III
D
I, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 16

Eleştirel söylem analizi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Eleştirel söylem analizine göre dil toplumsal kurum ve pratiklerden bağımsızdır.
B
Eleştirel söylem analizinin diğer adı nitel içerik analizidir.
C
Eleştirel söylem analizi, metinde açıkça belirtilen anlamın içinde gizli olan veya ilk anda ima edilen anlamların ötesindeki anlamların ortaya çıkarılmaya çalışılmasıdır.
D
Eleştirel söylem analizi çalışmalarında verilerin içinde ilk bakışta görülmeyen, saklı olabilecek gerçeklerin ortaya konması amaçlanır.
E
Eleştirel söylem analizi, toplumsal olayların, konuşmaların veya metinlerin dilsel öğelerinin diğer toplumsal öğelerin değişimine katkıda bulunabileceği varsayımına dayanır.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi nicel araştırmalarda kullanılan araştırma tekniklerinden biri değildir?

A
Anket
B
Yarı-deney
C
Sözlü tarih görüşmesi
D
Yapılandırılmış (denetimli, sistematik) gözlem
E
Deney
Soru 18

I. Sorulacak sorular birinde önceden
belirlenmiştir, diğerinde belirlenmemiştir.
II. Kiminle görüşüleceği birinde önceden bellidir, diğerinde değildir.
III. Birinde katılımcının sözleri cümle ve ifade bozukluklarını ya da şiveyi içerecek şekilde olduğu gibi kaydedilir, diğeri dilbilgisi ve telaffuz açısından düzeltilerek kaydedilir.
IV. Birinde araştırmacı önceden hazırlanmamış ek sorular sorabilir, diğerinde soramaz.
Yukarıdakilerden hangileri yapılandırılmış görüşmeyi yapılandırılmamış görüşmeden ayıran özelliklerdendir?

A
I ve IV
B
II ve IV
C
I, II ve IV
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 19

Bir ankette yer alan “Macera romanı okumayı mı, bilim kurgu romanı okumayı mı daha çok seversiniz?” sorusu içeriğine göre aşağıdaki soru türlerinden hangisine girer?

A
Davranış sorusu
B
Tutum ve görüş sorusu
C
Bilgi sorusu
D
Sondaj sorusu
E
Olgusal soru
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi nitel araştırma yönteminin temel özelliklerinden biridir?

A
Olguların incelenmesinde çevresel koşulların kontrol altında tutulması
B
Olguların bağlamdan bağımsız ve evrensel kabul edilmesi
C
Bütünün parçaların toplamından ibaret olduğunun varsayılması
D
Bulguların istatistiksel olarak analiz edilip sayısal olarak sunulması
E
Genelleme ve tahmin amacı taşımaması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x