Sosyolojide Yakın Dönem Gelişmeler 2015-2016 Üç Ders Sınavı

Sosyolojide Yakın Dönem Gelişmeler 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bourdieu’nun düşünümsel kuramında sıkça vurgu yapılan habitus kavramına kaynaklık eden Heksis (Exis) kavramı kökenini aşağıdaki hangi filozoftan almıştır?

A
Anaksimenes
B
Platon
C
Herakleitos
D
Sokrates
E
Aristoteles
Soru 2

Bourdieu, alan kavramını tanımlarken hem etkilendiği ancak yerine göre de eleştirdiği düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Durhkeim
B
Marx
C
Comte
D
VVeber
E
Sorokin
Soru 3

Habermas’ın çıkış noktasını 'Sosyo-Kültürel Sistem' ile ilişkilendirdiği kimlik krizleri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Motivasyon Krizleri
B
Ekonomik Krizler
C
Rasyonalite Krizleri
D
Sistem Krizleri
E
Politik Krizler
Soru 4

Habermas’ın Frankfurt Okulu ile benimsediği bir bilgi sistemi olan, temel olarak 'ezilenlerin özgürlüğü/kurtuluşu' ile ilgili ve tahakküm olarak tanımlanabilecek eylem ya da deneyim alanı ile ilişkili bilgi formu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ampirik bilgi alanı
B
Eleştirel bilgi alanı
C
itkileşimsel bilgi alanı
D
Tarihsel-hermeneutik bilgi alanı
E
Analitik bilgi alanı
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Giddens’ın geç modern topluma özgü bahsettiği risklerden biri değildir?

A
Dinsel kayradan yoksun kalma ya da kötü bir büyünün etkisine girme
B
Devlet eliyle veya başka yollarla yapılan ve hiç kimsenin kaçınmasının olmadığı gözetim
C
Türlerin yaşamını sürdürememe riskiyle birlikte artan askeri güç
D
Kapitalizmin istikrarsız nitelikleri sebebiyle, ekonomik büyümenin çökme ihtimali
E
Kapitalizmi sınırlayan ekolojik ve çevresel kısıtlamalar
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Giddens'ın küreselleşmenin boyutlarını değerlendirdiği kategorilerden biri değildir?

A
Ulus-Devlet Sistemi
B
Kapitalist Dünya Ekonomisi
C
Artı Değer Krizi
D
Uluslararası işbölümü
E
Askeri Dünya Düzeni
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Beck ve Giddens’ın risk ve geç modernite konularındaki çalışmalarında görülen ortak yönlerden biri değildir?

A
Halktan kimselerin riske bakış açıları üzerinde durmaları
B
Riski daha çok ekonomik boyutta ele almaları
C
Dönüşümsellik klavramını öne çıkararak riskin daha çok politik yönü üzerinde durmaları
D
Zayıf bir toplumsal yapılaşmacı yaklaşım çerçevesinde risk konusu ele almaları
E
Riski kavramını günümüzde merkezi bir ilgi alanı olarak görmeleri
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi risk toplumunda yaşayan bireylerin psikolojik özellikleri arasında yer almaz?

A
Bireyin kendini çaresiz hissetmesi
B
içe kapanma isteğinin artması
C
Dışarda tehlike olduğu endişesi
D
Aktif birey olma ihtiyacının artması
E
Hemen hemen her alanda bir uzman yardımına ihtiyaç duyulması
Soru 9

Büyük çevre felaketlerine neden olan Çernobil reaktör kazası kaç yılında meydana gelmiştir?

A
1984
B
1985
C
1986
D
1987
E
1988
Soru 10

Castells’e göre ağ toplumu 1960’ların sonu ve 1970’lerin başında üç bağımsız sürecin birlikte oluşmasıyla meydana gelmiştir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi üçüncü sürecin özelliklerinden biridir?

A
Mikro elektronik devrimin gerçekleşmesi
B
insan hakları, feminizm ve çevrecilik gibi toplumsal hareketlerin yeşermesi
C
Genetik mühendisliğinin yükselmesi
D
Enformasyon teknolojisi devriminin gerçekleşmesi
E
Refah devleti uygulamalarının yerini serbest piyasanın egemen olacağı düzene bırakması
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi “Proje Kimliğe” verilebilecek örneklerden biridir?

A
Fundamentalizm
B
Irkçılık
C
Milliyetçilik
D
Feminist hareketler
E
Cemaatçilik
Soru 12

I. Kısa vadeli planlar
II. Esneklik
III. Sadakatsizlik
Yukarıdakilerden hangisi R. Sennett’in yeni ekonomi olarak tanımladığı sürecin “yüzergezer” değerlerindendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 13

Yönetim erkinin yetenek ve kişilerin bireysel üstünlüğüne, liyakat'a dayandığı yönetim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Otokrasi
B
Meritokrasi
C
Taylorizm
D
Demokrasi
E
Sosyalizm
Soru 14

Sennett’e göre kapitalizmin gücü nasıl artmaktadır?

A
Beyaz yakalı işçilerin oranının artmasıyla
B
Kentli sayısının ve kente göç eden insan sayısının artmasıyla
C
işçi sınıfı hareketlerinin gücü artmasıyla
D
Sanayileşmenin azalması ve işsizlik oranının artmasıyla
E
Sendikaların gücünün azalması ve güvencesiz bir esnekliğin hakim hale gelmesiyle
Soru 15

Zizek ve politika ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Küresel kapitalizme karşı koyma yolu olarak yerelliğe vurgu yapmıştır.
B
Bölünmeyen Artık kitabından önceki duruşu anti-totaliterdir.
C
Bölünmeyen Artık kitabında işlediği esas konu ideoloji eleştirisidir.
D
Gıdıklanan Özne kitabında kapitalizme karşı saldırgan bir dil kullanmıştır.
E
Küresel kapitalizme karşı koyma yolu olarak evrenselliğe vurgu yapar.
Soru 16

Hegel’e göre evrensel sınıf aşağıdaki hangi kesimlerden oluşur?

A
Kapitalistler
B
Köylüler
C
Aristokratlar
D
Memurlar
E
işçiler
Soru 17

Slovenya Komünist Derneği 1980’lerde sol bir muhalefet oluşturmak için aşağıdaki hangi düşünürün sivil toplum retoriğine sığınmıştır?

A
Marx
B
Hegel
C
Foucault
D
Althusser
E
Gramsci
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi David Harvey’in eserlerinden biri değildir?

A
Sermayenin Sınırları
B
Postmodernliğin Durumu
C
Gözün Vicdanı
D
Toplumsal Adalet ve Şehir
E
Coğrafyada Açıklama
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi, Harvey’in mekânsal pratikler şemasında, mekânsal pratiğin geleneksel anlayışlarından devralınan yönlerinden biri değildir?

A
Mekânın üretimi
B
Mekânın dağılması
C
Ulaşılabilirlik ve mesafelendirme
D
Mekânın hakimiyet ve kontrol altına alınması
E
Mekânın edinim ve kullanımı
Soru 20

Harvey'e göre kültürel söylemin yeniden tanımlanmasında heterojenliği ve farklılığı özgürleştirici güçler olarak öne çıkaran kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Modernizm
B
Geleneksel Toplum
C
Premodernizm
D
Modernite
E
Postmodernizm
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x