Sosyolojide Yakın Dönem Gelişmeler 2015-2016 Vize Sınavı

Sosyolojide Yakın Dönem Gelişmeler 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bourdieu, “İktidar, yeniden üretimini yani var olan düzenin devamını sağlamak için fiziksel şiddet içermeyen bir baskı unsuru kullanır” şeklinde tanımladığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Düşünümsellik
B
Habitus
C
Rutin zaman köleliği
D
Simgesel şiddet
E
Meşruiyet krizi
Soru 2

Bourdieu sosyolojisine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Her kavram ve kuramın, incelenen olgu ve olaya göre açıklayıcılığının değişebileceğini belirtir.
B
Birbirine zıt görünen birçok kavram ve kuramı bir araya getirme çabasını içerir.
C
Salt yapıyı ön plana çıkarır.
D
Teorik ve tarihi alt yapının tek başlarına açıklayıcı olmadığını öne sürer.
E
Var olan tüm ikiliklere eleştiri getirir.
Soru 3

Bourdieu’nun “eylemi yapan kişinin çok da hesaplamadan yaptığı ve özünde toplum tarafından kabul görmek için pratiğe döktüğü bir gerçeklik” olarak tanımladığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Habitus
B
Alan
C
İllisio
D
Sermaye
E
Düşünümsellik
Soru 4

Bourdieu’nun Simgesel Sermaye kavramı ile ilgili aşağıdaki açıklamalarından hangisi doğrudur?

A
Simgesel sermaye salt ekonomik kaynakların elde bulundurulması anlamına gelir.
B
Simgesel sermaye tüm sermaye türlerini çeşitli oranlarda içinde barındıran ve bu şekilde belli bir alanda söz sahibi olabilmek için geçerli hale gelen sermaye türüdür.
C
Simgesel sermaye bir eyleyicinin içinde bulunduğu alanda sahip olduğu ilişkiler ağına gönderme yapar.
D
Simgesel sermaye gösterge değeri olan somut bir durumdur.
E
Simgesel sermaye bir alanda gücü elinde bulunduranların eğitim yoluyla ailelere dolayısıyla bireylere aşıladığı yapıdır.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Bourdieu’nun sosyologlar ile ilgili düşüncelerinden biri değildir?

A
Girmesi istenmeyen gerçeklere mesafeli durabilmelidir.
B
Bireyin özgürleşmesi ve adaletin temininde önemli misyonlara sahip olabilmelidir.
C
Olguları veya nesneleri tarihsel, ekonomik, toplumsal ve kültürel tüm yönlerden ele alabilmelidir.
D
Yapının inşacılığını ön plana çıkaran metodolojik arka plana sahip olmalıdır.
E
Görünmesi istenmeyen gerçeklere dikkat çekebilmelidir.
Soru 6

Habermas’ın çalışmalarında iletişimsel eylemin gerçekleştiği alana ne ad verilir?

A
Sınıfsız alan
B
Yaşantı dünyası
C
Sistem dünyası
D
Siyasal alan
E
Ekonomik alan
Soru 7

Habermas’ın rasyonel bir araç-amaç ilişkisi izleyen, empirik-analitik bilgi yönelimli ve somut düzlemde emek ile ilişkilendirilmiş bir eylem tipi olarak tanımladığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
İletişimsel eylem
B
Sembolik eylem
C
Araçsal eylem
D
Rasyonel eylem
E
Pragmatik eylem
Soru 8

Habermas’ın tüm eylem biçimlerini emek düzeyine indirgediği için eleştirdiği düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Weber
B
Durkheim
C
Sennett
D
Castells
E
Marx
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Habermas’ın çalışmalarından biridir?

A
Ocak ve Zanaat
B
Televizyon Üzerine
C
Bilgi ve insansal ilgiler
D
Modernliğin Sonuçları
E
Siyaset, Sosyoloji ve Toplumsal Teori
Soru 10

Habermas’a göre, yaşantı dünyası ile sistem dünyası arasında yok denecek kadar az farklılaşmanın olduğu toplum tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gelişmekte olan toplumlar
B
Kabile toplumları
C
Risk toplumları
D
Bilgi toplumu
E
Postmodern toplumlar
Soru 11

Giddens’ın teorisine göre küreselleşmenin ön koşulu asağıdakilerden hangisidir?

A
Dinsel kozmojilerin önemli bir yer tutması
B
Akrabalık ilişkilerinin düzenleyici olması
C
Yerel toplulukların ağırlığının olması
D
Zamanın mekândan bağımsız kılınması
E
Geçmişe yönelik bağlantının olması
Soru 12

Giddens’a göre aşağıdakilerden hangisi postmodernitenin özelliklerinden biridir?

A
Şiirdeki son dönem değişimlere göndermede bulunması
B
Mimaride son dönem değişmelere göndermede bulunması
C
Son dönemlerde sosyal dünyanın kurumsal değişmelerine işaret etmesi
D
Edebiyattaki son dönem değişmelere göndermede bulunması
E
Sanatta son dönem değişimlere göndermede bulunması
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Giddens’a göre modernliğin dinamizmini yaratan unsurlardan biri değildir?

A
Radikal düşünümsellik
B
Zaman ve uzamın ayrılması
C
Yerinden çıkarılma ve açılımlı mekanizmalar
D
Esnek birikim rejimi
E
Küreselleşme
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Giddens’ın ‘yapı-fail’ ile ilgili düşünceleri arasında yer almaz?

A
ikili bir doğaya sahiptirler.
B
Doğaları gereği karşılıklı ilişki içindedirler.
C
Yapının dönüşümlü olarak düzenlediği toplumsal eylemdir.
D
Aynı şeyin analitik olarak birbirinden ayırt edilemez iki parçası gibidirler.
E
Yapı davranışın aracı değil sonucudur.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Giddens’ın düşüncelerine getirilen temel eleştirilerden biri değildir?

A
Failin eylemlerinin belirli sonuçlar doğuracağına dair inancının köklerini açıklamada başarısız görülmesi
B
Modern dünya hakkındaki optimist bakışı
C
Emek temelinde şekillenmesi
D
insan failliğine vurgu yapması
E
insan hakları ihlallerini çözmeye yönelik getirdiği açıklamanın yetersiz görülmesi
Soru 16

Bir boya fabrikasının atıklarından kaynaklanan kirlilik ve tehdit nedeniyle fabrikanın bulunduğu bölge civarında mülk fiyatlarının düşmesi şeklindeki bir durum Beck sosyolojisinde aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır?

A
iklim değişimi
B
Ekolojik istimlâk
C
Risk iklimi
D
Geç modernité
E
Ekolojik göç
Soru 17

Kişisel ve toplumsal hayata doğrudan giren ve daha kolektif bir risk çerçevesi tarafından sınırlandırılmayan, yayıldıkça riskin yepyeni bir risklilik durumunun söz konusu olduğu risk türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
imal Edilmiş Risk
B
Dışsal Risk
C
Parçalanmış Risk
D
Doğal Risk
E
Geleneksel Risk
Soru 18

Beck’e göre aşağıdakilerden hangisi sanayi toplumlarının karşılaştıkları temel problemlerden biridir?

A
Özel hayatın mahremiyetine tecavüzün artması
B
Teknolojilerin yaygınlaşması ile bireylerin mahremiyetine devletin müdahalesinin yaygınlaşması
C
Bireysel ve örgütlü terörün yaygınlaşması
D
Çok hızlı dönüşümlere ayak uyduramamaktan kaynaklanan gelecek korkusu
E
iktisadi durgunluğun yol açtığı işsizlik
Soru 19

Beck’in moderniteyi sarsan ve öngörülemeyen sonuçlarından kaynaklanan belirsizlik nedeniyle toplumun kendi kendisiyle karşı karşıya gelmesi şeklinde açıkladığı kavram aşağıdkilerden hangisidir?

A
Basit Modernleşme
B
Klasik Modernleşme
C
Düşünümsel Modernleşme
D
Tarihsel Modernleşme
E
Düzenli Modernleşme
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Guntrip'e göre şizoid belirtilerden biri değildir?

A
Temassızlık
B
Herşeyin bulanık olması
C
Kendini insanlarla bir hissetmeme
D
Yaşamın anlamını yitirmesi
E
ilgi artışının yoğunlaşması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x