Sosyolojide Yakın Dönem Gelişmeler 2017-2018 Final Sınavı

Sosyolojide Yakın Dönem Gelişmeler 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Egemenlik ve boyun eğme ilişkilerinin sevgi ilişkilerine, iktidarın karizmaya ya da duygusal bir hoşnutluk yaratabilecek bir cazibeye, yani gönüllü bir sömürü ilişkisine dönüşmesidir.
Yukarıdaki cümle Bourdieu sosyolojisinde aşağıdakilerden hangisinin bir özelliği olarak ifade edilir?

A
Simgesel şiddetin
B
iktidar gücünün
C
Alandaki hiyerarşinin
D
Kültürel şiddetin
E
Ekonomik şiddetin
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Habermas’ın tarif ettiği bilgi formlarından biridir?

A
Sınıfsal Bilgi
B
Empirik-Analitik Bilgi
C
ideolojik Bilgi
D
Amaçsal Bilgi
E
Görsel Bilgi
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Giddens’ın düşüncelerine getirilen temel eleştirilerden biri değildir?

A
insan hakları ihlallerini çözmeye yönelik getirdiği açıklamanın yetersiz görülmesi
B
Failin eylemlerinin belirli sonuçlar doğuracağına dair inancının köklerini açıklamada başarısız görülmesi
C
Emek temelinde şekillenmesi
D
Modern dünya hakkındaki optimist bakışı
E
insan failliğine vurgu yapması
Soru 4

Giddens’ın siyasal aktivizim ve idealizmi alevlendirmeyi amaçlayan bir eylem programına sahip olan kitabı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Üçüncü yol
B
Orta yol
C
Neoliberalizm
D
Sosyalizm
E
Doğru yol
Soru 5

Riskleri, dışsal riskler ve imal edilmiş riskler şeklinde iki türe ayıran sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
Lupton
B
Giddens
C
Alexander
D
Spencer
E
Sennett
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi risk toplumunun temel karakteristiklerinden biri değildir?

A
Korku
B
Kötülerin dağıtımı
C
Kıt kaynakların dağıtımı
D
Riskin giderilmesi
E
Bireyselleşme ve düşünümsellik
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi M. Castells’e göre küresel çapta işgücünü birbirine bağımlı kılan ana mekanizmalardan biri olarak gösterilebilir?

A
Yeni kapitalizmin geleneksel çevre ülke-merkez ülke ilişki biçimini çevre ülkelerin işgücü piyasası lehine dönüştürmesi
B
Dünya ekonomilerinin çevre, yarı çevre ve merkez ülkeler olarak örgütlenmiş olması
C
Çokuluslu şirketlerin kendi bünyelerinde yer alan alt birimler arasındaki fonksiyonel olmayan hiyerarşik yapılanma
D
Özgün üretim teknolojilerinin özgün iletişim teknolojileriyle bütünleştirilmesi
E
Çokuluslu şirketlerde ve onlara bağlı sınırları aşan ağlarda küresel istihdam
Soru 8

Merkezsiz, hiyerarşi içermeyen, yatay ilişkilerin hakim olduğu bir toplumsal örgütlenme biçimini ifade eden kavramsallaştırma aşağıdaki lerden hangisiyle ifade edilir?

A
Bilişim toplumu
B
Teknoloji toplumu
C
Ağ toplumu
D
Risk toplumu
E
Bilgi toplumu
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Manuel Castells’e göre esnek ilişkilerin yaygınlık kazanmasında belirleyici olan unsurlardan biri değildir?

A
Çalışma süresi
B
işverenle çalışan arasındaki toplumsal sözleşme
C
iş güvencesi
D
Tarım ve imalat
E
Yer
Soru 10

Castells, “Kişisel davranışın ve toplumun kurumlarının, Tanrının hukukundan kaynaklanan, Tanrı ile insanlık arasında aracılık eden belli bir otorite tarafından yorumlanan kurallarla tanımlanması çerçevesinde gerçekleşen kolektif kimlik inşası” olarak tanımladığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fundamentalizm
B
Küresel Kent
C
Meşrulaştırıcı Kimlik
D
Direniş Kimliği
E
Proje Kimliği
Soru 11

Castells’e göre kimlikler sadece toplumsal kurumlar ve örgütlenmelerden kaynaklansa bile bireyler bunları içselleştirdiğinde kimlik haline gelirler.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi ağ toplumunda kimlik inşasına ilişkin biçimlerden biridir?

A
Edinilen kimlik
B
ifade edilen kimlik
C
Görünen kimlik
D
Proje kimlik
E
Popüler kimlik
Soru 12

İmza ve kart uygulamasıyla mesai saatleri denetlense de sigara yasağı nedeniyle çalışanların, mekân dışında sigara içmeye çıkmaları ve bu zamanı uzatmaları örneğini Richard Sennet aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklamaktadır?

A
Enformel güvenin azalması
B
Karakter aşınması
C
Risk alarak yaşamak
D
işe yaramazlık kâbusu
E
Rutinin kırılabilir bir öğe olması
Soru 13

Tarihsel olarak burjuva kamusal alanı 17. ve 18. yüzyıllarda devlet-kapitalİzm ilişkilerinin bir sonucu olarak ortaya çıktığını savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Castells
B
Sennett
C
Habermas
D
Beck
E
Giddens
Soru 14

Richard Sennet, örgütlerdeki işleyişin esnek görünse de klasik hiyerarşik yapıdan daha fazla baskıya ve kontrole neden olmasını aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklamaktadır?

A
Katılaşan esneklik
B
Merkezileşme olmadan yoğunlaşma
C
Esneklik söylentisi
D
Sınıfın gizli yaraları
E
Fark yaratma
Soru 15

Kamusal alanın 18. yüzyılda sahip olduğu önemi yitirdiğini ve insanların özel alanlarına çekildiğini söyleyen Sennet’e göre aşağıdakilerden hangisi kamusal yaşamdan önce özel alana çekilen ilk gruptur?

A
işçiler ve Emekçiler
B
Köylü ve işsizler
C
Kadınlar ve Çocuklar
D
Yoksullar ve Mahkûmlar
E
Aristokratlar ve Burjuvazi
Soru 16

Sennett’e göre artmaktadır? kapitalizmin gücü nasıl

A
Sendikaların gücünün azalması ve güvencesiz gelmesiyle bir esnekliğin hakim hale
B
Sanayileşmenin azalması ve işsizlik oranının artmasıyla
C
işçi sınıfı hareketlerinin gücü artmasıyla
D
Kentli sayısının ve kente göç eden insan sayısının artmasıyla
E
Beyaz yakalı işçilerin oranının artmasıyla
Soru 17

Harvey’nin moderniteyi açıklamakta kullandığı “modernité projesi” kavramsallaşması aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?

A
Weber
B
Comte
C
Durkheim
D
Habermas
E
Marx
Soru 18

Modern düşünce biçiminin köklerinin dayandığı ve kendisinden önceki gelenek ve önyargıları yok ederek, bunların yerine toplumsal yaşamın rasyonel temellerini kuran 18. yüzyıl Avrupa entelektüel hareketi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rönesans Çağı
B
Aydınlanma Düşüncesi
C
Reform Çağı
D
Skolastik Düşünce Akımı
E
Düşünme Çağı
Soru 19

Müdahaleci devlet ve işgücü, sermaye ve ulus devlet içinde yer alan diğer güçler arasında politik dengeye dayanan bir sistemdir.
Harvey'in yukarıdaki tanımlaması aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

A
Kitlesel tüketim
B
Esnek birikim rejimi
C
Fordist seri üretim
D
Ulus-devlet güç sistemi
E
Keynesci sistem
Soru 20

Postmodernizm terimi ilk olarak hangi alanda benimsenmiştir?

A
Resim
B
Dans
C
Müzik
D
Mimarlık
E
Siyaset
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x