Sosyolojide Yakın Dönem Gelişmeler 2017-2018 Vize Sınavı

Sosyolojide Yakın Dönem Gelişmeler 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bourdieu, alan kavramını aşağıdaki düşünürlerden etkilenmiştir? tanımlarken hangisinden

A
Weber
B
Wacquant
C
Corcuf
D
Turner
E
Marks
Soru 2

Pierre Bourdieu sosyolojisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Teorik ve tarihi altyapının tek başlarına açıklayıcı olmadığını ileri sürer.
B
incelenen olayın ve olgunun tüm tarihsel ve jeolojik arka planının bilinmesine gerek olmadığını belirtir.
C
Birbirine zıt görünen birçok kavram ve kuramı bir araya getirme çabasını içerir.
D
Salt yapıya veya salt bireye vurgu yapan çalışmaların, vurgu yapmadıkları gerçeklikleri sürekli olarak gözden kaçırdıklarını belirtir.
E
Bourdieu’nun ikili yönünü ya da yapısalcı inşacılık ya da inşacı yapısalcılık olarak belirtir.
Soru 3

Bourdieu’nun “bir alanda gücü elinde bulunduranların eğitim yoluyla ailelere ve dolayısıyla bireylere aşıladığı yapı” olarak tanımladığı sermaye türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Simgesel sermaye
B
Teknolojik sermaye
C
Ekonomik sermaye
D
Kültürel sermaye
E
Toplumsal sermaye
Soru 4

Pierre Bourdieu’nun sosyolojik kuramının temellerini atma imkanına sahip olduğu yer neresidir?

A
Almanya
B
Yemen
C
Fransa
D
Cezayir
E
Sudan
Soru 5

Habitus’a hem alanın yapısı tarafından şekillendirilmesi, hem de bireylerin eğilimleri aracılığıyla alanı şekillendirmesi açısından bakıldığıda habitus, yapısalcılık ve fenomenolojik/etnometodolojik yaklaşımlar arasında bir yerde durur.
Yukarıdaki belirlemeyi yapan düşünür kimdir?

A
Allan
B
Edwards
C
Mouzelis
D
Aristotales
E
Ritzer
Soru 6

Ritzer göre, Habermas modernite ve rasyonaliteyi eleştirmekle birlikte aynı zamanda savunan ve bu açıdan modernizmin varsayımlarına saldıran post-modernistlere karşı moderniteyi ________ olarak görerek tamamlamaya çalışan günümüzün tartışmasız lider sosyal kuramcısıdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
derinleşememiş bir proje
B
tamamlanmamış bir proje
C
geri kalmış bir proje
D
süreklileşmiş bir proje
E
yayılamamış bir proje
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Habermas’ın eylem tiplerinden biri değildir?

A
Stratejik
B
Amaçsal-rasyonel
C
iletişimsel
D
Araçsal
E
Refleksiv
Soru 8

Slattery, Habermas’ın bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalarının ana temasının kısaca aşağıdaki gibi özetlenebileceğini vurgular.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu özetlemelerden biri değildir?

A
Günümüzde, sistem dünyası dünyasının iç içe geçmesi ile yaşantı
B
Marksizmin yeniden inşası
C
Yeni bir bilgi ve iletişim geliştirilmesi teorisinin
D
Eleştirel teorinin yeniden güncelleştirilmesi inşası ve
E
Pozitivizmin eleştirisi ile bilim ve araçsal kullanımının eleştirisi teknolojinin
Soru 9

Habermas’ın vatandaşlar arasında şeffaf, açık ve akılcı tartışmaya dayalı olarak oluşturulan, kamu ve kamuoyunun tarihsel gelişimini, dönüşümünü ve de çöküşünü incelediği eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
iletişimsel Eylem Kuramı
B
Bilgi ve insansal ilgiler
C
Ocak ve Zanaat
D
Kamusallığın Yapısal Dönüşümü
E
Bölünmüş Batı
Soru 10

Habermas’ın tüm eylem biçimlerini emek düzeyine indirgediği için eleştirdiği düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Castells
B
Marx
C
Sennett
D
Durkheim
E
Weber
Soru 11

Giddens'ın, 17. yüzyılda Avrupa’da başlayan ve daha sonra tüm dünyayı etkisi altına alan toplumsal yaşam ve örgütlenme biçimini tanımlamada kullandığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Modernlik
B
Kapitalistleşme
C
Postmodernlik
D
Aydınlanmacılık
E
Sanayileşme
Soru 12

Giddens modernliği, “bütün bireylerin topluca bir dereceye kadar kontrolünde bulunan fakat aynı zamanda kontrolümüzden çıkıp kendisini parçalara ayırabilme tehlikesini taşıyan devasa bir güç makinesine” benzetmektedir.
Yukarıdaki açıklamaya göre Anthony Giddens’in modernliği benzettiği makine aşağıdakilerden hangisidir?

A
Juggernaut
B
Krishna
C
Vishnu
D
Zorlayıcı güç
E
Aç ılımlı mekanizma
Soru 13

Giddens, aşağıdaki kurumlardan hangisinin modernliğin dinamizmini ve zaman periyodunu biçimlendirdiğini öne sürmez?

A
Endüstrileşme
B
Eğitim
C
Kapitalizm
D
Şiddet tekeli/zorlayıcı güç
E
Gözetim
Soru 14

Giddens’a göre aşağıdakilerden hangisi modern öncesi dönemin güven ortamının belirleyicileri arasında yer alır?

A
iklimin güvenilmezliği
B
Bulaşıcı hastalığın yaygınlığı
C
Tanıdık bir çevre sağlayan bir yer olarak yerel toplulukların varlığı/ağırlığı
D
Yağmacı ordular
E
Dinsel kayradan yoksun kalma ya da kötü bir büyünün etkisine girme riskinin varlığı
Soru 15

Eylemlerimizi, kısmen zaman ve uzamın, rutinleşmiş toplumsal pratiklerle bağlantılı olarak bölge içine alındığı bölgeselleştirme yoluyla rutinleştiririz. Bir başka deyişle fiziksel uzamı ayrımladığımız için davranışlarımızın kolaylıkla rutinleştiririz. Böylece, belirli toplumsal pratik türleri belirli alanlarda ve zamanlarda oluşurlar.
Yukarıdaki açıklama bağlamında Giddens’a göre aşağıdakilerden hangisinde bölgeselleştirmenin çeşitlilik gösteren özellikleri birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Süreklilik ve süre-sınıf-biçim
B
Biçim-risk-sınıf
C
Biçim-özellik-süreklilik ve süre
D
Süreklilik ve süre-kural-özellik
E
Kural-sınıf-risk
Soru 16

Guntrip'e göre aşağıdakilerden hangisi şizoid ruhsal durum betimlemelerinden biri değildir?

A
Temassızlık
B
Kendini ayrı ya da yabancı hissetme
C
Kapatılmışlık
D
Aşırı heyecan
E
ilgi azalması
Soru 17

Sanayi toplumları ile bilişim toplumları karşılaştırıldığında, aşağıdakilerden hangisi bilişim toplumlarını bekleyen tehlikelerden biri olarak işaret edilebilir?

A
Uluslararası sorunların yol açtığı savaşlar
B
iktisadi durgunluğun yol açtığı işsizlik
C
Kolektif ve asimetrik terör saldırıların yaygınlaşması
D
Her türden diktatörlükler
E
Özel hayatın mahremiyetine tecavüzlerin artması
Soru 18

________ , gelecekteki olasılıklar düşünülerek etkin biçimde değerlendirilen tehlikeleri ifade etmektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Kader
B
Şans
C
Sihir
D
Tehlike
E
Risk
Soru 19

Beck’in moderniteyi sarsan ve öngörülemeyen sonuçlarından kaynaklanan belirsizlik nedeniyle toplumun kendi kendisiyle karşı karşıya gelmesi şeklinde açıkladığı kavram aşağıdkilerden hangisidir?

A
Düşünümsel Modernleşme
B
Düzenli Modernleşme
C
Basit Modernleşme
D
Klasik Modernleşme
E
Tarihsel Modernleşme
Soru 20

Beck, riskli faaliyetleri engelleyebilmenin tek yolu olarak aşağıdakilerden hangisini önermektedir?

A
Küreselleşme hızını düşürmek
B
Yüksek teknolojiyi daha fazla kullanmak
C
Uluslar üstü yaptırım gücü yüksek örgütler oluşturmak
D
Doğayı kontrol altına almak
E
Bilimi geliştirmek
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x