Sosyolojide Yakın Dönem Gelişmeler 2018-2019 Yaz okulu Sınavı

Sosyolojide Yakın Dönem Gelişmeler 2018-2019 Yaz okulu Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Alan oluşumunun tüm evreleri Bourdieu’nün “Sanatın Kuralları: Yazınsal Alanın Oluşumu ve Yapısı” eserinde (2006, iletişim Yayınları) sanat alanı üzerinden ayrıntılı olarak analiz edilmektedir.
Buna göre Bourdieu’nün yazınsal alan üzerinden örneğini verdiği bu 3 evreden biri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yeniden üretim mekanizmalarının oluşması
B
Kurumların nesnel yapılarının kurulması
C
Eyleyicilerin habituslarının çözümlenmesi
D
Simgesel sermayenin oluşması
E
Alanın iktidar yapısına göre çözümlenmesi
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Bourdieu’nün tanımladığı ve bir alandaki hâkimiyet çabası sırasında elde edilmeye çalışılan sermaye türlerinden biri değildir?

A
Bireysel Sermaye
B
Kültürel Sermaye
C
Toplumsal Sermaye
D
Ekonomik Sermaye
E
Simgesel Sermaye
Soru 3

Bourdieu’nün habitus kavramıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bireylerin içinde yaşadıkları toplumsal dünyada karşılaştıkları durumlara karşı uyum sağlamada, bilinçten çok bedensel ve pratik mantığa dayalı olarak geliştirdikleri yatkınlıklar bütünü olarak tanımlanabilir.
B
Bireye “kim olsa aynı şeyi yapardı” mantığıyla hareket etme imkânı veren, küçük dönüşümler yaşasa da genel yapısını koruyan bir “yatkınlıklar bütünüdür”.
C
Eylemi yapan kişinin çok da hesaplamadan yaptığı ve özünde toplum tarafından kabul görmek için pratiğe döktüğü bir gerçekliktir.
D
Kişiyi toplumsal düzendeki yerine uygun hale getiren eylem eğilimleri setidir.
E
Kişinin mücadele içinde olduğu rakiplerini geride bırakmak için bilinçli bir şekilde pratiğe döktüğü ve onu diğerlerinden ayıran davranışlarının tümüne verilen addır.
Soru 4

Habermas’a göre ________ , doğa bilimlerinin bilgi kaynaklarından salt birini değil fakat tek bilgi kaynağını temsil ettiğini ve dolayısıyla tüm geçerli bilgi iddialarının doğa bilimlerinde bulunan araştırma yöntemlerine uymak zorunda olduğu yönünde yaygın bir kanıdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
bilimcilik
B
karar vericilik
C
akılcılık
D
maddecilik
E
iradecilik
Soru 5

I. Ekonomi politik
II. Kurumsal çerçeve
III. Rasyonel iletişim
Yukarıdakilerden hangileri Habermas'ın sistem teorisi temelinde geliştirdiği toplumsal evrim sürecinde toplumun genel yapısını bir sistem olarak çözümlediği alt sistemlerdendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
1,1I ve III
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Habermas’ın Olası Kriz Eğilimlerinin Bir Sımflamasında yer alan Kimlik Krizleri kategorisi kapsamında değerlendirilmektedir?

A
Sistem krizleri
B
Rasyonalite krizleri
C
Endüstriyel krizler
D
Meşruiyet krizleri
E
Ekonomik krizler
Soru 7

Giddens’a göre aşağıdakilerden hangisi modern öncesi dönemin güven ortamının belirleyicisi olan faktörlerinden biri değildir?

A
Zaman-uzam içindeki toplumsal bağları istikrarlı kılmada akrabalık ilişkileri düzenleyici bir rol üstlenme
B
Bugün ile geleceği birbirine bağlayan geleneğin çevrilebilir bir özelliğe sahip olmasından dolayı geçmişe yönelik bir bağlantının söz konusu olduğunu vurgulama
C
Dinsel kayradan yoksun kalma ya da kötü bir büyünün etkisine girme riskinin varlığı ve bu riskleri azaltmanın yollarının başında akrabalık ilişkileri, yerelleşmiş ilişkilerin önemi, dini inançlar ve bir rutin olana dikkat çekme
D
insan yaşamının ve doğanın tanrısal bir yorumunu sağlayan inanç ve ritüel uygulama tarzları olarak dinsel kozmolojiler önemli bir yer tutma
E
Tanıdık bir çevre sağlayan bir yer olarak yerel toplulukların varlığına/ağırlığına dikkat çekme
Soru 8

Giddens, postmodernite yerine aşağıdaki kavramlardan hangisini kullanamayı tercih etmiştir?

A
Endüstri sonrası toplum
B
Geç modernite
C
Tüketim toplumu
D
Kapitalist ötesi toplum
E
Neo-liberal toplum
Soru 9

Giddens'a göre aşağıdakilerden hangisi yapılaşma sisteminin öğelerinden biridir?

A
Toplumsal pratikler
B
Ahlaki pratikler
C
iktisadi pratikler
D
Kültürel pratikler
E
Siyasal pratikler
Soru 10

Üretim teknolojisinin yol açtığı yan etkilerin ortaya çıkardığı risk, Batılı toplumların baş etmek durumunda olduğu en önemli sorunlardan biridir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi günümüz koşullarında ortaya çıkan risk olgusunun en belirleyici özelliğidir?

A
Bilinçsiz tüketimin yaygınlaşmasıdır.
B
Yüksek riskli sanayilerin küreselleşmesidir.
C
Toplumlar arasında karşılıklı olarak ortaya çıkmasıdır.
D
Ekolojik dengenin bozulmasıdır.
E
Tarımda yeni tekniklerin uygulanmasıdır.
Soru 11

Guntrip'e göre aşağıdakilerden hangisi modern bireylerde olağan gibi görülen davranışların altında yatan sizoid belirtilerden biridir?

A
Aşırı güven
B
Mutsuzluk
C
Eşitsizlik
D
Acı çekme
E
Kopukluk
Soru 12

Risk sözcüğünün başlangıçta mekâna yönelik olan anlamı, sözcüğün bankacılık ve yatırım alanlarına girmesiyle beraber aşağıdaki düzlemlerden hangisine taşınmıştır?

A
Eğitim
B
Sihir
C
insan
D
Zaman
E
Teknoloji
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Manuel Castells’e göre enformasyon toplumunda esnek çalışma ilişkilerinin yaygınlık kazanmasında belirleyici olan unsurlardan biridir?

A
iş verenle çalışan arasındaki toplumsal sözleşme
B
Çokuluslu şirketler ve onlara bağlı sınırlar
C
Küresel rekabet ve ülkelerin işgüçleri
D
işletme kârı
E
Lojistik maliyetleri
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi “Direniş Kimliği”ne verilebilecek örneklerden biridir?

A
Holiganizm
B
Etnik temellere dayalı milliyetçilikler
C
Irkçılık
D
Fundamentalizm
E
Feminist hareketler
Soru 15

Karakterin uzun dönemli amaçlarla, sadakatle ve karşılıklı bağlılıkla ifade edildiğini belirten Sennett, geçici işlerle, iş güvencesinin olmayışıyla ve çalışma koşullarının sürekli değişmesiyle karakterize edilen yeni kapitalizmde artık uzun vadeli amaçlar söz konusu olamadığı belirtmektedir.
Sennett'e göre, yukarıdaki bu durum aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır?

A
Yaşantı dünyasının kolonileşmesini
B
Zaman-mekan sıkışmasını
C
Kişiliğin parçalanmasını
D
Karakter aşınması yaşandığını
E
Kamusal insanın çöküşünü
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Richard Sennett’in kitaplarından biridir?

A
Risk Toplumu
B
Karakter Aşınması
C
Ağ Toplumu
D
Oyun Metaforu
E
iletişimsel Eylem Kuramı
Soru 17

Kapitalizmin yaşadığı değişimlere karşın, kapitalist birikimin temelde yatan mantığının ve kriz eğilimlerinin aynı kaldığını vurgulayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Z. Bauman
B
I. Wallerstein
C
D. Harvey
D
A. Touraine
E
U. Beck
Soru 18

I. Doğa üzerinde bilimsel hâkimiyet
II. Rasyonel toplumsal örgütlenme biçimlerinin ve rasyonel düşünce tarzlarının gelişmesi
III. Kaynakların kıtlığından, yoksulluktan ve doğal afetin rastgele darbelerinden kurtuluşu
Yukarıdakilerden hangileri Aydınlanma Düşüncesi temelinde gelişen modernite projesinin vaatlerindendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 19

Herhangi bir metin içindeki ikili karşıtlıkları metnin bütünlüğü açısından tutarsız kullanımlarını ortaya koyan eleştirel metin okuma yöntemine ne ad verilir?

A
Simülakr
B
Yapısöküm
C
Gramatoloji
D
Antagonizma
E
Kalıpyargı
Soru 20

En önemli temsilcisi Haşan Hanefi olduğu öne sürülen ________ , hem bir düşünce tarzı, hem bir karşı söylem hem de Doğu’nun meşru müdafaasını ifade eden oluşum hâlinde bir bilim/disiplin ve de Batının Oryantalizm aracılığı ile Doğu üzerinde kurduğu hegemonyayı ortadan kaldırmaya yönelik bir özgürleşme hareketidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Egzistansiyalizm
B
Kolektivizm
C
Pragmatizm
D
Parnasizm
E
Oksidentalizm
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x