Suç Sosyolojisi 2016-2017 Vize Sınavı

Suç Sosyolojisi 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Öz-Kontrol Teorisi'ne göre bireyin suç işlemesine engel olan mekanizma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Toplum içinde küçük düşürülme
B
iş-güç sahibi olma
C
Ekonomik yardım
D
Yüksek bir öz-kontrol
E
Hapis cezası
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi anomi durumunda insanların yaşadıkları gerilime karşı geliştirdikleri uyum sağlama mekanizmalarından biri değildir?

A
Şekilcilik
B
Uyumluluk
C
Yenilikçilik
D
Adanmışlık
E
Geri çekilme
Soru 3

İnsanların benlik algıları üzerinde hem kendi düşüncelerinin hem de diğer insanların kendileri hakkındaki düşüncelerinin etkili olduğunu savunan teori aşağıdakilerden hangisidir?

A
Suç Ekolojisi Yaklaşımı
B
Damgalama Teorisi
C
Sosyal Düzensizlik Teorisi
D
Öz Kontrol Teorisi
E
Anomi ve Gerilim Teorisi
Soru 4

Sosyal Bağ Teorisini ortaya atan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hans Kelsen
B
Robert K. Merton
C
George H. Mead
D
Travis Hirschi
E
Emile Durkheim
Soru 5

Aşağıdakilerden hagisi Kontrol Teorilerinin temel varsayımlarından biridir?

A
Suç, bireyin eski norm ve değerlerin geçerliliğini yitirdiği anomi durumlarında sapkın davranışlara yönelmesiyle açıklanır.
B
Bireyin suç işlemesinin temel nedeni çevreyle olan etkileşimidir.
C
işledikleri bir suçtan dolayı toplum ve adalet sistemi tarafından damgalanan kişiler daha sonra tekrar suç işlemeye yatkındır.
D
Suçlu davranış, öğrenme mekanizmalarıyla gerçekleşir.
E
insan her an suç işlemeye hazır ve kötülük yapma eğilimi olan bir varlıktır.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi dağınık polis sisteminin olduğu ülkelerden biri değildir?

A
Fransa
B
Amerika Birleşik Devletleri
C
Hollanda
D
İsveç
E
Kanada
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi demokratik ülkelerde güvenlik ve özgürlük arasındaki dengeyi sağlayan unsurlardan biri değildir?

A
Vatandaşın endişe ve korkudan uzak olma özgürlüğünün güvence altına alınması
B
Polisin vatandaşın desteğini alması
C
Polis teşkilatının hükümetin doğrudan idaresi altında olması
D
Polis teşkilatıyla ilgili objektif, kalıcı ve kurumsal düzenlemelerin yapılması
E
Polisin yetki kapsamı üzerinde yeterli ve dengeli bir kontrol mekanizmasının olması
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi polisin ulusal hükümetin doğrudan idaresi altında olduğu ülkelerde görülür?

A
Bütünleşmiş polis sistemi
B
Yerel yapılanmış polis sistemi
C
Dağınık polis sistemi
D
Merkeziyetçi polis sistemi
E
Federal Güvenlik Yönetimi
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi dağınık (parçalanmış) polis sistemlerinin temel özelliklerinden biridir?

A
Polisin görev ve yetkileri ile otoritesi üzerinde belirli ve keskin tedbirlerin geliştirilmiş olması
B
Toplumsal menfaatler için bireysel menfaatlerin gözardı edilmiş olması
C
Polisin görev ve yetki alanlarının son derece genişletilmiş olması
D
Güvenlik hizmetlerinin çoğunlukla merkezi seviyede yerine getirilmiş olması
E
Polisin ulusal hükümetin doğrudan idaresi ve kontrolü altında olması
Soru 10

Türkiye’de kamu hizmeti olarak iç güvenlik hizmetlerinin yürütülmesinden aşağıdaki hangi makam birinci derecede sorumludur?

A
Cumhurbaşkanlığı
B
Bakanlar Kurulu
C
içişleri Bakanlığı
D
Milli Savunma Bakanı
E
Genel Kurmay Başkanı
Soru 11

Şiddetin bazı aileler içinde sürekli yaşanan bir olgu olması aşağıdaki ifadelerden hangisiyle açıklanamaz?

A
Aile içinde şiddet uygulandığında kadınların şikayet edebilecekleri ya da sığınabilecekleri bir kurumun olmaması
B
Şiddete maruz kalan kadınların öğrenilmiş çaresizlik ile aile içindeki şiddet ortamından kurtulamayacaklarına inanması
C
Şiddetin kadınlar ve toplum tarafından normalleştirilmesi
D
Aile içinde şiddeti mazur görecek şekilde bahaneler üretilip buna inanılması
E
Kadınların korku ve çaresizlik içinde şiddet karşısında pasif bir şekilde kalması
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi aile içi şiddetin önlenmesi için atılması gereken önemli adımlardan biridir?

A
Toplumsal yapı, ailenin yeniden üretiminin ve bakım hizmetlerinin tamamen kadının sorumluluğunda olacak şekilde yeniden düzenlenmelidir.
B
Anneler çocuklarını geleneksel ataerkil yapıdaki cinsiyet rollerini gözeterek yetiştirmelidir.
C
Erkeğin toplumsal rollerini ön plana çıkaracak medya programları yaygınlaştırılmalıdır.
D
Kadın ve erkeğin toplumsal hayata katılımı, eğitim ve çalışma durumları geleneksel kültürel öğelere göre belirlenmelidir.
E
Çocuklar, ayrımcı cinsiyet rollerinden arındırılmış bir şekilde yetiştirilmelidir.
Soru 13

Türk toplumunda kadının ev işlerini görmesi, çocuklara bakması ve ev dışında çalışma hayatına mecbur kalmadıkça katılmaması şeklindeki cinsiyete dayalı toplumsal rollere yönelik beklentileri belirleyen temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyo-ekonomik yapı
B
Toplumsal kültür
C
Demokratikleşme süreci
D
Kent nüfusunun artışı
E
Modern eğitim süreci
Soru 14

Hem aile içinde hem de toplumda kadının statüsünü yükseltmenin ön koşulu aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A
Kadınların haklarını koruyacak yasal düzenlemelerin daha da genişletilmesi
B
işyerlerinde kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık uygulamalarının yaygınlaştırılması
C
Eğitim düzeyinin yükseltilmesi
D
Kadına yönelik şiddetin medyada daha fazla görünür olması
E
Şiddete karşı cezai işlemlerin caydırıcılığının arttırılması
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi hem temel hak ve özgürlüklerin hem de kadın haklarının kullanılmasının önündeki en büyük engellerden biridir?

A
Sanayileşme
B
Göç
C
Yoksulluk
D
Kentleşme
E
Şiddet
Soru 16

Suç önlemede polisin görevleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir?

A
Suçu önleyici hizmetler sunmak polisin asli görevlerinden biridir.
B
Polis suçun önlenmesinde başka kurum ve kuruluşlarla işbirliğine gitmemelidir.
C
Polis, suç önleme açısından suçluların ıslahı ve topluma kazandırılması sürecindeki asli aktördür.
D
Polis, suçluların yargılanması ve alınacak cezada asli karar verici kurumdur.
E
Suç önleme faaliyetleri içinde polisin yanında halkın kendisinin de yer alması sakıncalıdır.
Soru 17

Bir suçlunun hırsızlık amacıyla girdiği evde ev sahibiyle karşılaşıp onu yaralaması aşağıdakilerden hangisine örnek olarak gösterilebilir?

A
Suç önleme aşamaları
B
Suçun görünür olması
C
Suç önleme ilkeleri
D
Suç önleme süreci
E
Suçun yer değiştirmesi
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi suç önlemede liberal yaklaşımın varsayımlarından biri olamaz?

A
Bireyin içinde bulunduğu dezavantajlı ortam suçluluğun oluşmasındaki en önemli etkendir.
B
Suçluların oluşmasındaki temel faktör toplumlardaki eşitsizliklerdir.
C
Dezavantajlı birey suç işlemeyi daha iyi konuma ulaşabilmek için bir çıkış yolu olarak görür.
D
Bireylerin önündeki meşru fırsatlar arttırılarak suçun önüne geçilebilir.
E
Bu modele göre suç sosyal bir sorundur.
Soru 19

Bilgi toplama, değerlendirme, sorun oluşturan alanların belirlenmesi gibi stratejilerden oluşan suç önleme aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Önleyici aşama
B
Proaktif aşama
C
Tepkisel aşama
D
Cezalandırıcı aşama
E
Suç sonrası aşama
Soru 20

Suç önleyici süreç aşamalarının hangisinde “sorun neydi, sorunun üstesinden gelmek için hangi çözüm yolu benimsenip uygulandı” gibi sorulara cevap aranır?

A
Sorunun tespiti
B
En uygun planın seçilmesi
C
Takip ve değerlendirme
D
Fiziksel güvenlik önlemlerinin gözden geçirilmesi
E
Verilerin analiz
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x