Suç Sosyolojisi 2017-2018 Vize Sınavı

Suç Sosyolojisi 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kişisel alanı aşıp kamusal alana giren ve yasak olan kural ya da yasaları çiğneyen, buna bağlı olarak meşru cezaların ya da yaptırımların uygulandığı ve kamusal bir otoritenin müdahalesini gerektiren fiillere ne ad verilir?

A
Toplumsal değer
B
Sapma
C
Adanmışlık
D
Toplumsal norm
E
Suç
Soru 2

Suçu tanımlayan yasaların toplumdaki güç ilişkilerinin bir yansıması olduğunu ve toplumda ekonomik, kültürel, politik, bürokratik ya da sosyal sermaye açısından güçlü olan grupların suçun tanımlanması sürecinde başat aktörler olduğunu öne sürerek beyazların siyahları, üst sınıfların alt sınıfları, erkeklerin kadınları, zenginlerin yoksulları suçlulaştırma konusunda mutlak fırsat üstünlüğü ve becerisine sahip olduğunu vurgulayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Etiketleme Yaklaşımı
B
Klasik Okul Yaklaşımı
C
Altkültür Yaklaşımı
D
Sosyal Kontrol Yaklaşımı
E
Psikanalitik Yaklaşım
Soru 3

İnsan’ı homo duplex (çifte insan) bir varlık olarak, bir yanda sınırsız arzu ve isteklerin oluşturduğu ilkel benlik, öte yanda diğer insanlar ve toplumla kurulan ilişkiden meydana gelen toplumsal benliğin bir karışımı olarak gören ve insanı insan yapan temel şeyin ilkel, bencil ve sınırsız arzularına sınırlar koyması ve toplumsal yönü olduğunu öne süren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
E. Lemert
B
E. Durkheim
C
S. Freud
D
C. Beccaria
E
C. Lambroso
Soru 4

A. Cohen'e göe aşağıdakilerden hangisi alt-kültür kuramının temel varsayımlarından biridir?

A
Suçun kökeninde doğuştan getirilen genetik ve anatomik özellikler olduğundan bazı insanlar suça daha yatkındır.
B
Suç, doğuştan getirilen özelliklerle açıklanabilecek bir takım kişilik özelliklerinden kaynaklanır.
C
Suç, toplumsal yapıdaki eşitsizlikler ve kapitalizmin yarattığı bencil değerlerin yaygınlaşması nedeniyle ortaya çıkar.
D
insanlar, toplumun sunduğu hedefler ile toplumsal yapıdaki eşitsizlikler nedeniyle sunulamayan fırsatlar arasındaki uyumsuzluk nedeniyle suça yönelirler.
E
Suç öğrenilen bir şeydir ve suçlu davranışı genellikle aşağı sınıftan erkekler arasında çete biçiminde ortaya çıkar.
Soru 5

Kapitalist toplumlarda hukukun toplumun tüm üyelerinin çıkarlarını temsil etmediğini, burjuva sınıfının çıkarını ve özel mülkiyetini koruduğunu; ceza yasalarının vergi kaçırma veya çok uluslu şirketler tarafından çevreye karşı işlenen suçları soruşturmak yerine hırsızlık gibi sokak suçlarına odaklandıklarını öne süren Marksist kuram temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
T. Hirschi
B
H. Becker
C
A. Cohen
D
R. Quinney
E
E. Lemert
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi yeni sağ gerçekçilik yaklaşımının suç ve suçluğa yönelik olarak ortaya attığı varsayımlardan biridir?

A
Suç insan doğasıyla ilgilidir ve insan kötücül bir varlık olduğu için yeterince denetlenmez ise herkes her an suç işleyebilir.
B
Suç, göreli olarak mağdur olan bireyler ve toplumun marjinine itilmiş bireyler tarafından işlenmektedir.
C
Suçun kaynağında çocukluğunda travma yaşayan bireylerin patolojik durumlarının açığa çıkması vardır.
D
Genç erkekler çete oluşturarak orta sınıf değerlerini reddetmek için çareyi suça başvurmakta bulurlar.
E
insanı suç işlemeye sevk eden toplumsal yapıdaki eşitsizliklerdir.
Soru 7

“Bin Yılın Sonu” adlı eserinde son 20 yılda örgütlü suç faaliyetlerinin ve ekonomik küreselleşmenin ve yeni iletişim teknolojilerinin yarattığı fırsatlardan yararlanarak artan oranda uluslararası bir boyut kazandığını ileri sürerek, bilişim ağları ve internet teknolojilerinin imkanları üzerinden ve farklı ülkelerdeki yasal boşluklardan yararlanarak suç şebekelerinin küresel ekonominin bir özelliği haline geldiğini vurgulayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
R. Ouinney
B
H. Pepinsky
C
M. Castells
D
R. White
E
D. Milovanovic
Soru 8

Dünyanın tüm ülkelerinde adalet sisteminin bu haliyle başarısızlığa uğrayacağını çünkü ortadan kaldırmaya çalıştığı şiddet sistematiğini yeniden ürettiğini iddia ederek, adalet sisteminde baskıcı önlemleri reddederek, cezalandırıcı olmayan alternatif çatışma çözümleri ile daha insani ve kolektif vicdana dayalı stratejiler benimsenmesinin günümüz toplumlarını güvenli hale getirebileceğini öne süren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Marksist Kriminoloji Yaklaşımı
B
Yeni Sağ Gerçekçilik Yaklaşımı
C
Hümanist Kriminoloji Yaklaşımı
D
Barışçı Kriminoloji Yaklaşımı
E
Ekolojik Kriminoloji Yaklaşım
Soru 9

Vergi sahtekarlığı, yasadışı satış uygulamaları, hisse senedi ve gayri menkul sahtekarlıkları, zimmetine para geçirme, tehlikeli ürünlerin üretilmesi ya da satılması, kara para aklama ve banka hortumlama gibi pek çok faaliyetleri kapsayan suç türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Altın suçlar
B
Kapitalist suç
C
Beyaz yaka suçu
D
Burjuva suçu
E
Mavi yaka suçu
Soru 10

Toksit atık fabrikalarının, kirliliğin ve çevre tahribatlarının esas olarak orantısız bir biçimde azınlıkları, yoksul grupları ve üçüncü dünya vatandaşlarını olumsuz olarak doğrudan etkilediğine işaret ederek, çevresel deformasyona uğramadan elde edilen organik ürünlerin ve sağlıklı çevrenin öncelikle alım gücü yüksek sınıfların ve elitlerin hizmetine sunulduğunu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Biyolojik ırkçılık
B
Ekolojik ayrımcılık
C
Biyolojik öjenizm
D
Ekolojik faşizm
E
Kültürel ayrımcılık
Soru 11

Aşağıdaki ifadelerden hangisi Risk Toplumu yaklaşımının temel iddialarından biridir?

A
Farklı grupların yaşadığı semtlerde risk algısı ve suç korkusu benzer grupların yaşadığı yerlere nazaran daha yüksektir.
B
Dünyayı tehdit eden temel risk uygarlıklar arasındaki kültürel çatışma ve bölünmelerdir.
C
Ekolojik risklerin temel nedeni gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş ülkelerin eskimiş teknolojilerini kullanıyor olmalarıdır.
D
Günümüzde genetiğiyle oynanmış besin maddeleri, kimyasal atıklar ve küresel ısınma tüm toplumları daha güvensiz bir hale getirmiştir.
E
Suçluların rehabilitasyonunun gereği gibi yapılamaması toplumu daha riskli bir hale getirmektedir.
Soru 12

Ömeroğlu'na göre aşağıdakilerden hangisi suç korkusunun olumlu etkilerinden biridir?

A
Kaçınma ve korunma duygusu oluşturması nedeniyle bu korkuyu taşıyan kişilerin suçla karşılaşma olasılığını azaltır.
B
Saldırganlık duygusunu çoğaltarak, bireyin tümüyle pasifleşerek kendisine yönelen herhangi bir suç karşısında tutum almasını engeller.
C
Duyarsızlaşmayı ortadan kaldırarak bireylerin saldırılara karşılık verme ihtimalini güçlü kılar.
D
Bireyin gerçeklerle hesaplaşma ve mücadele becerisini geliştirir.
E
Bireyin suç işleme ihtimalini ciddi bir düzeyde arttıran bir etki yaratır.
Soru 13

Korku Kültürü adlı eserinde risk anlayışının bir takıntıya dönüştüğünü, oluşan genel kaygı havasının ve risk takıntısının ise bireylerin riskler karşısında önlem alma ve mücadele etme sürecini zayıflattığını, bireyi güçsüzleştirdiğini, yalnızlaştırdığını, yabancılaştırdığını ve pasifleştirdiğini öne süren kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

A
A. Cohen
B
U. Beck
C
F. Furedi
D
D. Bell
E
A. Giddens
Soru 14

Kendini bir suç eylemine karşı koyabilecek fiziksel güçten yoksun ve suç mağduriyetinin yol açacağı zararları giderebilme imkânları kısıtlı olan yaşlı, etnik azınlık, yoksul vb. grupların üyesi bireylerde suç korkusunun yoğun olacağını varsayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yoksunluk Yaklaşımı
B
Savunmasızlık Yaklaşımı
C
Alt kültürel Çeşitlilik Yaklaşımı
D
Mağduriyet Yaklaşımı
E
Risk Toplumu Yaklaşımı
Soru 15

Fazla televizyon izleyen bireylerin, televizyonda gösterilen şiddetin normal olduğuna, herkesin bunu yaptığına ve şiddetin sorunları çözmenin iyi bir yolu olduğuna inanmaya başladığını, televizyonun izleyicilerin şiddetin sonuçlarını anlama, empati kurma, karşı çıkma ve protesto etme yeteneklerini kaybetmelerine yol açacağını iddia eden Gerbner’in bu durumu açıklamak için kullandığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Realite efekti
B
Reel televizyon semptomu
C
Saldırganlık semptomu
D
Duyarsızlaşma hipnozu
E
Acımasız dünya sendromu
Soru 16

İç savaş, ayaklanma, isyan gibi bir çok durumda ortaya çıkan öldürme, yok etme, köleleştirme, işkence, tecavüz, seks köleliği, ırksal temelli zulüm ve ırk ayrımcılığı gibi yaygın ve sistematik ihlalleri kapsayan suçları “insanlığa karşı işlenen suçlar” olarak tanımlayarak, bu suçları yargılamak için “Uluslararası Ceza Mahkemesini” bir yargı organı olarak düzenleyen 1998 tarihli resmi belge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Roma Statüsü
B
Lizbon Memorandumu
C
Maasricht Antlaşması
D
insan Hakları Evrensel Beyannamesi
E
Kyoto Protokolü
Soru 17

Kitlesel imha (düşmana en fazla zarar verme), kitlesel mobilizasyon (en fazla nüfusu cephe önünde ve arkasında harekete geçirebilme) ve kitlesel üretim (en fazla oranda askeri teçhizat üretebilme) unsurunu bir araya getirerek yapılan savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Meşru savaş
B
Haklı savaş
C
Mega savaş
D
Topyekün savaş
E
Kitlesel seferberlik
Soru 18

Savaş sırasında kasıtlı öldürme, işkence ve insanlık dışı muamele, savaş esirlerinin düşman güce hizmet etmeye zorlama, rehin alma, hukuk dışı sürgün, askeri gereklilik dışı haksız mülkiyet gaspı gibi eylemleri yasaklayan ve savaşa belli bir hukuki çerçeve çizen resmi belge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Maasricht Antlaşması
B
Cenevre Sözleşmesi
C
insan Hakları Evrensel Beyannamesi
D
Lizbon Memorandumu
E
Kyoto Protokolü
Soru 19

Sembolik güç uygulama kapasitesinin, modern devletin tanımlayıcı karakteristiği olduğunu ileri sürerek, bu gücü elinde tutan devletin, şiddet tekelini elinde bulundurmasına paralel olarak, sembolik ve kültürel şiddet kullanma tekelini de kullanmakta olduğunu iddia eden düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
J. Galtung
B
F. Furedi
C
P. Bourdieu
D
C. Tilly
E
A. Giddens
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi, modern devletin şiddet kullanma yetkisini kendi tekeline almasının sonuçlarından biridir?

A
Yargı yürütme ve yasama arasındaki kuvvetler ayrılığı prensibi temel ilke haline gelerek güçlenmiştir.
B
Devleti oluşturan kurumların tamamı baskı ve zorlama araçlarını kullanma yetkisine kavuşmuştur.
C
Hukukun tümüyle etkisizleşmesini ve kaotik bir ortamı ortaya çıkarmıştır.
D
Demokratik uzlaşma kültürü zarar görerek, devletler uzun vadeli bir meşruiyet krizine girmiştir.
E
Dış güvenliği sağlayan ordu ve iç güvenliği sağlayan polis gibi kurumların oluşmasını ve birbirinden ayrılmasını sağlamıştır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x