Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı 1 2015-2016 Final Sınavı

Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı 1 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Zülfikar Ali Paşa’nın Viyana Sefaretnamesi'nde, Elçi Mustafa Atıf Efendi’nin Istılah-ı Nemçe adlı eserinde ve dış işleri bakanı Atıf Efendi’nin Muvazene-i Politike raporunda Batı’yla ilgili görüşleri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Batı'nın OsmanlI’dan üstün görüldüğü
B
Batı'daki yenileşmenin güven perspektifinden değerlendirilmesi
C
Batı'nın biliminin alınıp kültürünün alınmaması gerektiği
D
Batı'nın sadece ordu konusunda üstün görüldüğü
E
Batı'nın sanattaki başarılarının takdir edildiği
Soru 2

1873’te yayımlanan “Müsameret-name” adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmet Mithat Efendi
B
Emin Nihat
C
Namık Kemal
D
Halit Ziya
E
Aziz Efendi
Soru 3

Tanzimat döneminde “sebk-i hindi” ekolünü devam ettiren topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mekteb-i Riyaziye
B
Şuarâ-yı Edebiyat
C
Hendese Okulu
D
Encümen-i Şuarâ
E
Encümen-i Dâniş
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Recaizade Mahmut Ekrem’in şiir kitaplarından biridir?

A
Adem Kasidesi
B
Müntehabat-ı Eşar
C
Rübab-ı Şikeste
D
Makber
E
Nağme-i Seher
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Recaizade Mahmut Ekrem’in şiir hakkındaki görüşlerinden biridir?

A
Türk edebiyatının Batılı kimlik kazanmasındaki asıl rolünün şiirlerinin estetik değerinin olması
B
Her şiirin ölçülü ve kafiyeli olmasının gerekmemesi
C
Şiirin ahlak kurallarına bağlı olması
D
Şiirde düşünce güzelliğini, hayal ve duygu güzelliğinden üstün tutması
E
Harabat adlı kitabıyla yeni bir edebiyat anlayışının kökleşmesine çalışması
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi tablo altı şiir yazan şairlerden biridir?

A
Abdülhak Hâmit Tarhan
B
Menemenlizâde Mehmet Tâhir
C
Şinasi
D
Namık Kemal
E
Ziya Paşa
Soru 7

Türk edebiyatına geniş bir şekilde felsefi şiiri getiren şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Recaizade Mahmut Ekrem
B
Âkif Paşa
C
Ziya Paşa
D
Abdülhak Hâmit Tarhan
E
Muallim Naci
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisinde Tanzimat Dönemi 2. Kuşağın temsilcileri birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Muallim Naci, Namık Kemal, Abdülhak Hâmit
B
Recaizade Mahmut Ekrem, Sadullah Paşa, Abdülhak Hâmit
C
Recaizade Mahmut Ekrem, Abdülhak Hâmit, Muallim Nâci
D
Muallim Nâci, Ziya Paşa, Recaizade Mahmut Ekrem
E
Recaizade Mahmut Ekrem, Abdülhak Hâmit, Ziya Paşa
Soru 9

Abdülhak Hâmit Tarhan’ın Sahra adlı kitabının Türk şiirine Batılı yolda getirdiği yenilik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yeni bir aşk anlayışını şiire dâhil etmesi
B
Farklı şekil denemelerini şiire getirmesi
C
Türk şiirine geniş olarak tabiatı sokması
D
Çocuk temasını şiire sokması
E
Kölelik temasını şiire sokması
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi düzyazı şiir (mensur şiir) yazan şairlerden biri değildir?

A
Mehmet Celal
B
Halit Ziya Uşaklı gil
C
Şinasi
D
İsmail Safa
E
Mustafa Reşit
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi Türk edebiyatında birinci kuşağın ele aldığı konulardan biri değildir?

A
Kölelik
B
Tasawuf? konular
C
Köy hayatı
D
Batılılaşmanın yanlış anlaşılması
E
Görücü usulü evlilik
Soru 12

“Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat” romanı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Romanın kuruluşu düzenli ve simetriktir.
B
Görücü usulüyle evlendirmelerin yanlış olduğu mesajı verilir.
C
Geleneksel anlatılarla Batı tarzı romanın özelliklerini gösterir.
D
Ebcet usulüyle işaretlenmiş otuz altı küçük bölümden meydana gelir.
E
Yazar, varlığını romanda gizleyerek ortaya koymaz.
Soru 13

Köy romanının ve tarihî romanın ilk denemelerine onun romanlarında rastlanır. Batı’da gelişen roman sanatına bağlı olarak romantik, realist ve natüralist ekollere bağlı bir kısmı iddialı romanlar kaleminden çıkar. 1874’ten başlayarak sayısı otuzu aşan roman yazmıştır.
Yukarıda bahsedilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şemsettin Sami
B
Namık Kemal
C
Hüseyin Rahmi Gürpınar
D
Sami Paşazade Sezai
E
Ahmet Mithat Efendi
Soru 14

Öyküden romana doğru yaklaşırken karakteriyle bir yenilik getiren ve Batılı tarzda ilk Türk romanı olarak kabul gören eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Letâif-i Rivâyat
B
Kıssadan Hisse
C
Cezmi
D
Taaşşuk-ı Talât ve Fitnat
E
intibah
Soru 15

Ahmet Mithat Efendi’nin köy hayatı ile şehir hayatını karşılaştıran ve köy hayatının şehir hayatından üstün olduğu tezini savunan eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Müşahedat
B
Haşan Mellah
C
Esaret
D
Taaffüf
E
Bahtiyarlık
Soru 16

Hace-i ewel sıfatı verilen ve fenni roman yazan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmet Mithat Efendi
B
Halit Ziya Uşaklıgil
C
Şemsettin Sami
D
Namık Kemal
E
Sami Paşazade Sezai
Soru 17

İntibahın Türk edebiyatının ilk edebî romanı olarak kabul edilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Klasik edebiyattan yararlanması
B
Konusunun aşk, kıskançlık ve intikam olması
C
Romantik akıma bağlı olması
D
Realist mekânlara ve tasvirlere yer verilmesi
E
Olay örgüsünün bulunması
Soru 18

Rasyonel bir dünya kurma iddiasında olan Francis Bacon, Thomas Hobbes, Voltaire, Montesquieu ve Kant gibi Aydınlanma Döneminin önemli düşünürleri insanları aşağıdakilerden hangisine davet etmiş olamaz?

A
Aklı esas alarak düşünmeye
B
Deney yoluyla gerçekleri kavramaya
C
Bilinenlerden şüphe etmeye
D
Kilisenin dogmatik düşüncelerine uyum sağlamaya
E
Düşünceleri sorgulamaya
Soru 19

Devrin eğitim bakanı Kemal Efendi’nin “Sureta nakli hikayet görünür / Lâkin erbabına hikmet görünür” ifadesini sunu olarak yazdığı çeviri eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Telemak
B
Muhaverat-ı Hikemiyye
C
Atlas Celestis
D
Hikâye-i Mağdurin
E
Monte Cristo
Soru 20

Victor Hugo’dan Tıfl-ı Naim çevirisini yapan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ethem Pertev Paşa
B
Akif Paşa
C
Mustafa Reşit Paşa
D
Şinasi
E
Beşir Fuat
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x