Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı 1 2015-2016 Vize Sınavı

Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı 1 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Karlofça Antlaşmasının yarattığı etkilerden biridir?

A
Kapitülasyonların verilmesine zemin hazırlaması
B
Zihinlerdeki üstün (ali), güçlü ve yenilmez Osmanlı imajının zedelenmesi
C
Tercüme odasının kurulmasının gerekliliğini düşündürmesi
D
Yeni bir ordunun kurulması gerektiğini düşündürmesi
E
Sığınmacıların toplu bir sorun hâline gelmesi
Soru 2

II. Mahmut’un yeniçerileri tamamen ortadan kaldırarak 17 Haziran 1826’da Avrupai usullere göre düzenlediği yeni ordu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Osmanlı Teyyare Bölükleri
B
Nizam-ı Cedid ordusu
C
Sekban-ı Cedid
D
Asakir-i Mansure-i Muhammediyye
E
Hamidiye Alayları
Soru 3

Fatih Sultan Mehmet’in İtalyan ressam Gentile Belli ni’yi İstanbul’a davet ederek portresini yaptırması, Venedik’ten bronz döküm ve kılıç kını ustaları getirtmesi, onu takip eden sultanların da top döküm ustalarını, topçu subaylar ve mühendisleri getirterek onlardan yararlanmaları aşağıdakilerden hangisini gösterir?

A
Fatih Sultan Mehmet’in Batı hayranlığını
B
Osmanlı’nın kısmi de olsa Batı’ya açık yönlerini
C
Osmanlı’nın Batı’yı kendisinden üstün görmesini
D
Osmanlı’nın sadece ordu konusunda Batı’yla ilişki içinde olduğunu
E
Fatih Sultan Mehmet’ten sonra gelen padişahların onun anlayışını devam ettirmediğini
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Sanayi devriminin sonuçlarından biri değildir?

A
Sanayi devrimiyle birlikte dinî eğilimlerde büyük bir artış görülür.
B
insanın kendine güveni artmıştır.
C
Dünyada sosyal, ekonomik ve askerî olmak üzere büyük bir sirkülasyon meydana gelmiştir.
D
Dünyaya bakış daha pragmatik bir hâle gelmiştir.
E
Buharın gücü, insanın gücüne katılmış ve dünya küçülmüştür.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin 16 yıl boyunca savaştığı “Kutsal İttifak” devletlerinden biridir?

A
ispanya
B
İngiltere
C
Rusya
D
İtalya
E
Fransa
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Aydınlanma Dönemi temsilcilerinden biridir?

A
Friedrich Nietzsche
B
Martin Heidegger
C
Michel Foucault
D
Francis Bacon
E
Gilles Deleuze
Soru 7

II. Mahmut’u Batı’nın bilgi ve deneyiminden yararlanma konusunda cesaretlendiren olay aşağıdakilerden hangisidir?

A
Halkın Batılılaşma konusundaki isteği
B
Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa’nın bu yöndeki çabalarının başarılı olması
C
Ordunun Batının bilgi ve deneyiminden yararlanılması konusundaki talepleri
D
Ulemanın II. Mahmut’u Batının bilgi ve deneyiminden yararlanması konusunda uyarmaları
E
Batılı ülkelerin yardım taleplerinde bulunmaları
Soru 8

İbrahim Müteferrika’nın matbaayı Türkiye’ye getirmesi, aşağıdakilerden hangisi şart koşularak kabul edilmiştir?

A
Dinî eserlerin basılmaması
B
Siyasî eserlerin basılmaması
C
Öğretici nitelikli eserlerin basılması
D
Ahlaki kurallara aykırı eserlerin basılmaması
E
Edebî eserlerin basılması
Soru 9

Dilin iradesini başta akl eder tedbir
Ki terceman-ı lisandır anı eden takrir
Şinasi’nin yukarıdaki beytinde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

A
Nefse uyulmaması gerektiği
B
Aklın üstünlüğü
C
Edebî dilin önemi
D
Hayatta tedbirli olmanın gerekliliği
E
iradeli olmanın önemi
Soru 10

İngilizlerin ekonomik ve siyasi çıkarlarına yönelik bir kamuoyu oluşturma amacına destek olmak için William Churchill tarafından çıkarılan gazete aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tasvir-i Efkâr
B
Muhbir
C
Ceride-i Havadis
D
Takvim-i Vekayi
E
Hürriyet
Soru 11

Muhteris mizacı ve biraz da kötü talihinin neden olduğu sürgün ve azillerle epey acı çeken şair, yazdığı Adem Kasidesi’nde yokluk fikrini işlese de bu düşüncenin derin ve boyutlu bir açılıma sahip olduğu söylenemez. Nitekim Mülkiye Nazırlığı sırasında gerçekleşen Churchill vakası, onun devlete ve hayata olan inancını sarsar.
Yukarıda bahsedilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şinasi
B
Tevfik Fikret
C
Sadullah Paşa
D
Akif Paşa
E
Namık Kemal
Soru 12

Devrin Eğitim Bakanı Kemal Efendi’nin, “Yusuf Kamil Paşa’nın Fenelon’un Telemaque” adlı eserinin çevirisine yazdığı sunuda vurguladığı nokta aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bu eserin yerli ürünlerden daha aşağı olduğu
B
Eserin eğitim kurumlarında okutulması gerektiği
C
Eserin edebî yönünün çok nitelikli olduğu
D
Eserde anlatılanların gerçek olduğunun düşünülmemesi gerektiği
E
islami literatürden tanınan hikmet ağırlıklı bir eser olduğu
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisinde gazete ve gazeteyi çıkaran yazar eşleştirmesi yanlıştır?

A
Agah Efendi-Tercüman-ı Ahval
B
Namık Kemal ve Ziya Paşa-Hürriyet
C
Şinasi-Tasvir-i Efkâr
D
Ali Suavi-Muhbir
E
Recaizade Mahmut Ekrem-Takvim-i Vekayi
Soru 14

Şinasi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Şiire yeni ve değişik kelimeleri, kavramları ve temaları sokmuştur.
B
Şiirlerini Rübab-ı Şikeste adı altında toplamıştır.
C
Münacatında klasik şairlerden ayrılan bir tutum benimsemiştir.
D
Pozitivist felsefeden etkilenerek akla ve akılcılığa önem vermiştir.
E
Şiiri, sosyal ve siyasi fikirlere açmıştır.
Soru 15

Ziya Paşa’nın klasik İslam felsefesiyle modern Batı bilimlerini, özellikle astronomiyi başarılı bir şekilde birleştirdiği şiiri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Terci-i Bent
B
Terkib-i Bent
C
Harabat
D
Şiir ve inşâ
E
Rücû
Soru 16

Akif Paşa’nın Mersiyesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Klasik anlayışın ölüm sonrasını sorgulayan tavrının dışında ölüm sonrasını sorgular.
B
Realist bir bakışla gördüklerini şiir dünyasına taşır.
C
Edebiyatımıza çocuk konusunu getirir.
D
Sade bir dil ve samimi bir söyleyişle yazılmıştır.
E
Aruz vezniyle yazılmıştır.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi klasik şiir anlayışı çerçevesinde eser veren şairlerden biri değildir?

A
Osman Şems Efendi
B
Kâzım Paşa
C
Recaizade Mahmut Ekrem
D
Leskofçalı Galip
E
Hersekli Ârif Hikmet
Soru 18

Metafizik karakterli Kaside-i Adem’de varlığa karşı yokluğu yüceltmesiyle şiirimize yeni bir tema getiren şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şinasi
B
Sadullah Paşa
C
Namık Kemal
D
Âkif Paşa
E
Ziya Paşa
Soru 19

Konuşulan Türkçeyi yazı dili yapmak ve bu dille edebî eser ortaya koymak isteyen sanatçı, Türk atasözlerini Durub-ı Emsâl-i Osmaniye adıyla derlemiştir.
Yukarıda bahsedilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Recaizade Mahmut Ekrem
B
Ahmet Mithat
C
Namık Kemal
D
Ziya Paşa
E
Şinasi
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Encümen-i Şuara’nın özelliklerinden biridir?

A
Batılı temalara yönelmeleri
B
Mahallileşme akımı çerçevesinde şiir yazmaları
C
Şiirlerine başlık koymamaları
D
Klasik edebiyatın estetik prensiplerinden hareket etmeleri
E
Yeni bir akım ortaya koymayı başarabilmeleri
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x