Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı 1 2016-2017 Final Sınavı

Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı 1 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Şinasi’nin şiir sanatının özelliklerinden biridir?

A
Şiirlerinde egzotik konulara yer vermesi
B
Şiirlerinde sosyal konulara yer vermemesi
C
Klasik şiir anlayışı ile şiirler yazması
D
Sanat sanat içindir anlayışını savunması
E
Safi Türkçeyle şiirler yazmaya çalışması
Soru 2

Yusuf Kamil Paşa’nın Fenelon’dan çevirdiği, yenileşme hareketlerinde cok önemli bir yere sahip olan ve kısa sürede on baskı yapan kitap aşağıdakilerden hangisidir?

A
Miyar’ül-etibba
B
Çiçekaşısı
C
Telemaque
D
Kolera Risaleleri
E
Muhaverat-ı Hikemiyye
Soru 3

Yeniçerileri tamamen ortadan kaldıran ve onun yerine Avrupai usullere göre düzenlenmiş 'Asakir-i Mansure-i Muhammediyye' adıyla yeni bir ordu kuran padişah aşağıdakilerden hangisidir?

A
II. Osman
B
III. Selim
C
II. Abdülaziz
D
II. Mahmut
E
II. Abdülhamit
Soru 4

1881’de yayımlanan Lisan-ı Türkî “Osmanî” başlıklı makalesinde Türk dili konusuna bilimsel bir dikkatle eğilen, Osmanlı diye bir milletin olmadığını, bu sebeple Osmanlıca diye bir dilin olamayacağını, bu dilin adının Türkçe olduğunu söyleyen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şinasi
B
Ziya Paşa
C
Muallim Naci
D
Namık Kemal
E
Şemsettin Sami
Soru 5

'Bu da Bir Şi'r-i Muhzin-i Diğer' başlıklı şiirinde sanat anlayışını yansıtan şair, yerde kız çocuğundan gökteki yıldıza kadar varlıkların her birinde şiirsel bir yan görür. Tek gayesi güzellik olan şair, bu güzelliği gerçekleştirebilmek için içerikle üslup arasında uyum sağlamaya çalışır.
Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Recaizade Mahmut Ekrem
B
Abdülhak Hamit
C
Muallim Naci
D
Namık Kemal
E
Mizancı Mehmet Murat
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi 'Taaşuk-ı Talat ve Fitnaf'ta eski hikâye geleneğinden gelen motiflerden biridir?

A
Gerçekçi mekân tasvirlerinin yapılması
B
Geriye dönüş tekniğinin uygulanması
C
Simetrik bir anlatımın yer alması
D
Görücü usulü evliliğin eleştirilmesi
E
Kıyafet değiştirmenin yer alması
Soru 7

Tanzimat dönemi Türk edebiyatının ikinci kuşağının şiir anlayışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Zerrelerden güneşe kadar her güzel şey şiirdir ilkesine bağlıdırlar.
B
Şiirin içeriğiyle birlikte şeklinde ve üslubunda da önemli değişiklikler yaparlar.
C
Sanat anlayışlarının merkezine güzeli yerleştirirler.
D
Şiir dilinin sadeleşmesini bir adım öteye götürürler.
E
Romantizm akımına bağlanmışlardır.
Soru 8

Recaizade Mahmut Ekrem’in şiir sanatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Şiirde düşünce, hayal ve duygu güzelliğinin bulunduğunu söyler.
B
Şiire sadece faydalı şeylerin konu edinilebileceğine inanır.
C
Sanat eserinde güzelliği esas alır.
D
Ona göre her şiirin ölçülü ve kafiyeli olmasına gerek yoktur.
E
Şiirin konuşma dilinden farklı bir dile sahip olması gerektiğini düşünür.
Soru 9

Türk okuyucuların Batılı hikâye ve romana alıştırılması iki şekilde olmuştur. Birincisi, Batılı hikâye ve romanla Türk hikâyelerini uzlaştırmaya çalışan yoldur. İkincisi ise yerli hikâye ve roman örneklerini dikkate almadan doğrudan doğruya Batılı hikâye ve roman tekniğini uygulamaya çalışan yoldur.
Yukarıda sözü edilen iki tarzın Tanzimat dönemi Türk edebiyatındaki temsilcileri aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Namık Kemal-Mizancı Mehmet Murat
B
Şinasi-Şemsettin Sami
C
Ahmet Mithat Efendi-Namık Kemal
D
Sami Paşazade Sezai-Nabizade Nâzım
E
Nabizade Nazım-Şinasi
Soru 10

Tanzimat dönemi Türk edebiyatında ölüm konusunu işlemeleri bakımından benzerlik gösteren şairler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Şinasi-Recaizade Mahmut Ekrem-Ziya Paşa
B
Âkif Paşa-Abdülhak Hâmit-Recaizade Mahmut Ekrem
C
Abdülhak Hâmit-Muallim Naci-Nabizade Nâzım
D
Şinasi-Muallim Naci-Namık Kemal
E
Namık Kemal-Abdülhak Hâmit-Muallim Naci
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Ara Nesil döneminin özelliklerinden biri değildir?

A
Serbest müstezadın Servet-i Fünun’dan önce burada birkaç şair tarafından kullanılması
B
Tanzimat ikinci kuşağının tabiat anlayışını yaygınlaştırmaları
C
Enjambementli mısra yapısının kullanılmaya başlanması
D
Gazeteciliğin bu dönemde dergiciliğin önünde yer alması
E
Politik konulardan çok insanın iç dünyasına yönelmeleri
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Namık Kemal’in 'İntibah' romanında klasik edebiyat geleneğinden gelen unsurlardan biridir?

A
Zamanın kullanımı
B
Psikolojik tahliller
C
Bahar tasviri
D
Romanın ismi
E
Mekân tasvirleri
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Mithat Efendi’nin romanlarının özelliklerinden biri değildir?

A
Okura farklı mekânları, farklı durum ve olayları göstermek istemesi
B
Sadece romantizm akımını benimsemiş ve bu akıma örnek olabilecek eserler vermiş olması
C
Romanlarında yazar kimliğini gizleme gereği duymaması
D
Sanat değeri yüksek eserler yazmanın yerine öğretici eserler yazması
E
Romanlarında üslup kaygısı gütmemesi
Soru 14

Kenan Akyüz’e göre, aşağıdakilerden hangisi Recaizade Mahmut Ekrem’in etkilendiği Batılı şairlerden biridir?

A
Lamartine
B
Verlaine
C
Mallarme
D
Voltaire
E
Baudelaire
Soru 15

Aşağıdakilerin hangisinde Ahmet Mithat Efendi’nin popülist ve Namık Kemal’in sanatkârane roman geleneğini sürdüren sanatçılar birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Hüseyin Rahmi Gürpınar-Halit Ziya Uşaklıgil
B
Nabizade Nazım-Sami Paşazade Sezai
C
Mizancı Mehmet Murat-Mehmet Celal
D
Halit Ziya Uşaklıgil-Mehmet Rauf
E
Hüseyin Rahmi Gürpınar-Ahmet Rasim
Soru 16

Kütüphane-i âdabımızda mevcut olan birkaç tercümeden de anlaşılacağı veçhile romandan maksat, güzerân etmemişse bile güzerânı imkân dâhilinde olan bir vak’ayı, ahlâk ve âdât ve hissiyât ve ihtimâlâta müteallik her türlü tavsilâtıyle beraber tasvir etmektir. Romanlara nadiren mevcûdât-ı ruhâniyye karıştırıldığı vardır. Lâkin bu türlü hayallere ne fikir ile müracaat olunduğu, mes’elenin suret-i tasvirinden bedâheten medana çıkar.
Yukarıdaki parçada Namık Kemal’in roman ile ilgili dile getirdiği düşünceleri aşağıdaki edebî akımlardan hangisine daha yakındır?

A
Naturalizm
B
Empresyonizm
C
Sembolizm
D
Sürrealizm
E
Realizm
Soru 17

Ahmet Mithat Efendi’nin Emile Zola natüralizmine karşı yazdığı romanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Felatun Bey ile Rakım Efendi
B
Müşahedat
C
Hüseyin Fellah
D
Bahtiyarlık
E
Henüz On Yedi Yaşında
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Recaizade Mahmut Ekrem’in şiir kitaplarından biridir?

A
Hacle
B
Sahra
C
Yadigar-ı Şebab
D
Müntehabat-ı Eşar
E
Fürüzan
Soru 19

Tanzimat dönemi Türk edebiyatının ikinci kuşağının öncü ismi olan sanatçı, Türk edebiyatının Batılı kimlik kazanmasında çok önemli bir rolü vardır. Şiirle birlikte öykü, roman ve eleştiri yazarlığının yanı sıra edebiyat kuramı (teori) alanında da çalışma yapmıştır. Bunlardan en çok bilineni Talim-i Edebiyat’tır. Yaptığı hocalıklar gençler üzerinde etkili olmuş ve Ara Nesil ile Servet-i Fünun’un oluşmasına ön ayak olmuştur.
Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmet Mithat
B
Muallim Naci
C
Abdülhak Hâmit
D
Recaizade Mahmut Ekrem
E
Nabizade Nâzım
Soru 20

Köy romanının ve tarihî romanın ilk denemelerine onun romanlarında rastlanır. Batı’da gelişen roman sanatına bağlı olarak romantik, realist ve natüralist ekollere bağlı bir kısmı iddialı romanlar kaleminden çıkar. 1874’ten başlayarak sayısı otuzu aşan roman yazmıştır.
Yukarıda sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmet Mithat Efendi
B
Namık Kemal
C
Hüseyin Rahmi Gürpınar
D
Şemsettin Sami
E
Sami Paşazade Sezai
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x