Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı 1 2017-2018 Final Sınavı

Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı 1 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Namık Kemal ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
O, daha çok Victor Hugo etkisini taşıyan romantizmiyle sosyal ve siyasi dava adamlığını birleştirme yoluna gider.
B
Ölçü olarak aruzu kullanmakla birlikte kimi zaman heceyi de dener.
C
Şiirinin muhtevasında yeniliğe giden Namık Kemal, şekil ve üslupta fazla değişiklik yapmamış, klasik edebiyattan gelen şekillere bağlı kalmış görünür.
D
Şiirlerinde dil fonksiyonel, dinamik, canlı bir özellik kazanır.
E
Özellikle metafizik ve felsefi şiirin kapılarını açarak birçok sanatçıyı etkiler.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatına Batı tarzı hikâye ve romanın geç girmesinin nedenlerinden biri değildir?

A
Osmanlı aydınlarının Batı’yı geç tanıması
B
Hikâye ve romanın belirli tarihî, sosyal, ekonomik ve kültürel süreç sonunda doğması
C
Osmanlı aydınlarının Batı edebiyatlarında gelişen türleri takip etmekte gecikmesi
D
Batı’daki bilimsel buluşların Osmanlı’ya geç girmesi
E
Osmanlı’da modernizmin geç başlaması
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Namık Kemal’in tenkit türündeki eserlerinden biri değildir?

A
Harabat Mukaddimesi
B
Tahrib-i Harabat
C
irfan Paşa’ya Mektup
D
Bahâr-ı Dâniş Mukaddimesi
E
Son Pişmanlık Mukaddimesi
Soru 4

Batı’nın 18. yüzyıl aydınlanmacı filozoflarının ve bilimsel gelişmelerin etkisi altında ortaya konan eser, dönemin yenilikçi düşünce ve sanat adamlarının zihniyet değişimini yansıtır. Şiirden çok düzyazının alanına giren düşüncelerin ortaya konduğu bu manzumede eski çağların bilgisinin, hayat anlayışının ve hurafelerinin yıkılarak 19. yüzyılda bilimin ve aklın belirleyici olmaya başladığı ifade edilir.
Yukarıda sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Terkib-i Bent
B
On Dokuzuncu Asır
C
Terci-i Bent
D
Vatan Şarkısı
E
Arz-ı Muhabbet
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi “Şiir ve İnşa” adlı makalede söz edilen konulardan biridir?

A
Bizim asıl şiirimiz divan şiiridir.
B
Arapça ve Farsça kelimelerin etkisiyle divan edebiyatında dil anlaşılmaz bir hâl almıştır.
C
Divan şiirindeki hayaller hakikate uygundur.
D
Divan şiirini anlamak için önce halk şiirini anlamak gerekir.
E
Divan edebiyatını anlamak için halk kaynaklarına yönelmek gerekir.
Soru 6

Tanzimat döneminin ilk mizah gazetesi Diyojen’i çıkaran, Moliere’den L’Avare (Cimri) adlı oyunu Pinti Hamit adıyla Türkçeye uyarlayan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Feraizcizâde Mehmet Şakir
B
Güllü Agop (Agop Vartovyan)
C
TeodorKasap
D
Ali Haydar Bey
E
Ahmet Vefik Paşa
Soru 7

Ahmet Midhat’ın son tiyatro eseri olan ve hem tiyatroda oynanmak hem de roman gibi okunmak üzere yazdığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahz-ı Sar yahut Avrupa’nın Eski Medeniyeti
B
Çerkeş Özdenler
C
Çengi yahut Dâniş Çelebi
D
Eyvah
E
Açıkbaş
Soru 8

Batı roman tekniğiyle yazılması, realist tasvirlere ve mekânlara yer verilmesi, psikolojik çözümlemelere gidilmesi bakımından Türk edebiyatının ilk edebî romanı olarak değerlendirilen eser, konusunu sosyal hayattan alır. Romantik ekole bağlı kalınarak yazılan eserde, klasik edebiyat geleneğinden gelen unsurlara da rastlanır.
Yukarıda sözü edilen Namık Kemal'e ait eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
intibah
B
Cezmi
C
Celaleddin Harzemşah
D
Çengi yahut Dâniş Çelebi
E
Müşahedât
Soru 9

1868 yılında Gedikpaşa’da Osmanlı tiyatrosunu kurarak tiyatro türünün gelişmesine katkı sağlayan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Direktör Ali Bey
B
İbrahim Şinasi
C
Güllü Agop (Agop Vartovyan)
D
TeodorKasap
E
Ahmet Vefik Paşa
Soru 10

Mustafa Sami Efendi tarafından kaleme alınan eser, eski sefaretnâme geleneğine dâhil olmakla beraber, yazarın Paris’te gördüklerini anlatırken Avrupa’daki gelişmelerin nedenlerini anlatmaya çalışması; eğitim, matbaa ve bilimin bu gelişmedeki rolüne dikkat çekmesi açısından önemlidir. Tanpınar, yazarın bu eserinde Şinasi’den önce “hubb-i vatan ve millet” (vatan ve millet sevgisi) kavramlarını kullandığını, hatta Şinasi’de görülecek yeni cümle yapısının Sâmi Efendi’nin bu eserinde görülmeye başlandığını belirtir.
Yukarıda sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Seyahatnâme-i Hudûd
B
Avrupa Risâlesi
C
Sefernâme-i Hayr
D
İtalya Sefaretnâmesi
E
Ayâtüî-Hayr
Soru 11

Bir dilden bir dile harfi harfine yapılan çevirideki güçlükten söz eden Ahmet Mithat Efendi, eserlerinde aşağıdaki tercüme türlerinden hangisini kullanmıştır?

A
Güdümlü
B
Genişletilmiş
C
Yaratıcı
D
Mealen
E
Aslına sadık
Soru 12

Şair, eserinde kâinata ve hayata karşı zihnî tavır takınarak birçok soru sorar. Fakat bunlara aklıyla hiçbir cevap bulamaz. Her şey ona abes gibi görünür. Fakat o, abesi kabul etmektense aklın anlama kuvvetinden şüphe eder. Aklın anlama kuvvetinin iflası yahut yetersizliği hayret hâlini doğurur.
Yukarıda sözü edilen Ziya Paşa’nın eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Terceme-i Manzume
B
Harâbât
C
Terkib-i Bent
D
Terci-i Bent
E
Şiir ve inşa
Soru 13

Münif Paşa’nın çıkardığı Mecmua-i Fünun’un devamı olma özelliği taşır. Yazar kadrosu içinde Münif Paşa’nın bulunması da bunu gösterir. Mecmua-i Fünun’u takip etmesine rağmen ondan farklı olarak ansiklopedik bilgilerin yanında her sayısında edebî yazılara, özellikle şiire önemli yer ayırır. Edebiyat yazılarının dergide devamlı yayımlanması ve önemli bir yer tutması ona, ansiklopedik-didaktik yönünün yanı sıra bir edebiyat dergisi olma özelliği kazandırır.
Yukarıda sözü edilen dergi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hayal
B
Diyojen
C
Hadika
D
Dağarcık
E
Hazine-i Evrak
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi “Lisân-ı Osmânî'nin Edebiyatı Hakkında Bazı Mülahâzâtı Şamildir” makalesinin özelliklerinden biri değildir?

A
Namık Kemal, bu makalesinde Ziya Paşa’nın görüşlerini eleştirir.
B
Namık Kemal, dilin ıslahı için çözüm önerilerinde bulunur.
C
Bu makale ile Türkçede edebiyat ve dil meseleleri ilk defa kapsamlı olarak ele alınmıştır.
D
Mensur eserlerde sözler ve fikirlerin tabii olmadığını söyler.
E
Namık Kemal, bu yazısında edebiyatın ahlâkî bir gayesinin olması gerektiğini vurgular.
Soru 15

Namık Kemal’in divan şiirindeki sevgili tipini “gulyabani” olarak nitelendirdiği eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mes Prison Muahezesi
B
Son Pişmanlık Mukaddimesi
C
Tahrib-i Harabat
D
Ta’kib
E
Celal Mukaddimesi
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi Türk romanının ele aldığı konulardan biri değildir?

A
Görücü usulüyle evlilik
B
Köy hayatı
C
Kölelik
D
Yanlış Batılılaşma
E
Sanayileşme
Soru 17

Ahmet Midhat Efendi’nin Müşahedât adlı eseri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Romanda romantik akımın temel ilkeleri önemli yer tutarken roman gerçekçilikten uzaklaşır.
B
Türk hikâye ve romanına mektup tekniğini getiren eserde evlilik ve kadın konusuna kadın bakışıyla yaklaşılır.
C
Eser hem romanın yazılışı hem de olay örgüsünün sunuluşu yönüyle dünya edebiyatında ilk olma iddiasını taşır.
D
Eserde Fransızcadan çevrilen Suizan’da kötü niyete bağlı yanlış anlama konu edinilir.
E
Ahmet Midhat Efendi’nin bu romanı, Victor Hugo’nun romantizmine karşı yazılmış romantik bir roman olma özelliğini taşır.
Soru 18

Şemsettin Sami’nin konusunu Şehnameden esinlenerek yazdığı ve zalim hükümdar Dahhak’a başkaldıran bir demircinin hikâyesini anlatan eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gave
B
Ecel-i Kaza
C
Gülnihal
D
Şeydi Yahya
E
Besa yahut Ahde Vefa
Soru 19

Tanzimat’ın birinci kuşak şiirinin genel özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Divan şiirinin soyut dünya algısı devam ettirilmiştir.
B
Ölçü olarak aruz ölçüsü kullanımı sona erdirilmiş, hece ölçüsüyle şiirler yazılmıştır.
C
Şiirde sosyal ve siyasi konulara yer verilmemiştir.
D
Dilde ve üslupta ayıklamaya gidilerek sade bir söyleyişe yönelmek istenmiştir.
E
Divan şiirinin mazmunları kullanılmış ve sadece divan şiirinin hayal sistemi şiirlere yansıtılmıştır.
Soru 20

“Mutavassıt” kelimesi aşağıdakilerden hangisi için kullanılamaz?

A
Eski ile yeni edebiyat arasında aracılık eden
B
Eski ile yeni edebiyatın değerlerini kaynaştıran
C
Eski ve yeni edebiyatın zevklerinden birini seçen
D
Ilımlı bir edebiyat anlayışından yana olan
E
Eski ve yeni edebiyat arasında bir orta yol tutturan
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x