Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı 1 2017-2018 Vize Sınavı

Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı 1 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Moliere’in ironik yaklaşımlarını ve ince üslubunu Türkçeye akıcı bir ifade ile yansıtarak tercüme tarihimiz için önemli bir başlangıç yapan, dilde komiği yakalama ve yaratma hususunda gösterdiği başarı ile tercümelerde ana dil hâkimiyetinin ne derece önemli olduğunu da kanıtlayan Türk tiyatro tarihinin önemli figürlerinden biridir.
Yukarıda sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mizancı Murat
B
Şemsettin Sami
C
Şinasi
D
Güllü Agop
E
Ahmet Vefik Paşa
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyılın ilk yarısında bazı klasik şairlerin yazdıkları kasideleri devrin yöneticilerine sunmamalarının nedenlerinden biridir?

A
Şairlerin kendi benliklerini ve sanatsal özgürlüklerini kurma isteği
B
Kaside yazmanın zorluğu
C
Kaside türünü sanatsal bulmamaları
D
Kaside yazmanın yasaklanması
E
Padişahlardan istedikleri ihsanları alamamaları
Soru 3

Kızların eğitimi, Fransa-Almanya savaşı, hukuk gibi konulara yer veren, Namık Kemal’in başyazarlığını üstlendiği gazete aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tercüman-ı Ahval
B
Muhbir
C
ibret
D
Tercüman-ı Hakikat
E
Hürriyet
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi’nde çevrilecek metinlerin seçimindeki temel ilkelerden biridir?

A
Bürokratik yönlendirmeler
B
Yazarların kişisel zevkleri
C
Satış stratejisi
D
Batılı değerler
E
Kabul edilebilirlik
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi ikinci el çeviri örneklerinden biridir?

A
Sefiller
B
Hikâye-i Robinson
C
Tercüme-i Manzume
D
Muhaverat-ı Hikemiye
E
Emile
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi “mahallîleşme akımı”nın sonuçlarından biridir?

A
Dilin ağırlaşması
B
Halk şairlerinin azalması
C
Şiirde gerçeklik duygusunun artması
D
Şair sayısının artması
E
Mazmunların artması
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi “Encümen-i Şuarâ”nın edebiyat görüşü ile ilgili değildir?

A
Edebiyatçılar arasında fikir alışverişini sağlamak
B
Ortak bir zevkin oluşmasını sağlamak
C
Çağın edebiyat anlayışını şekillendirmek
D
Modern olanın kabulü için uğraşmak
E
Yaratıcılığın ve eserlerin yarışmasına yardım etmek
Soru 8

Keçecizâde İzzet Molla’nın “Mihnet-Keşan” adlı mesnevisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Arif Hikmet Bey'in teşvikiyle bitmiştir.
B
Şairin kendi şahsi macerası ve benliğini anlatan bir eserdir.
C
Koca Ragıp Paşa'nın lügazlarının şerh edildiği eserdir.
D
Yazarının Sivas sürgünü sırasında yazdığı şiirlerden oluşur.
E
53 sayfalık küçük bir divan şeklindedir.
Soru 9

Osmanlı basınında “gazete” kelimesinin ilk kez kullanıldığı yayım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ceride-i Havadis
B
Takvim-i Vekayi
C
Tercüman-ı Ahval
D
Tasvir-i Efkâr
E
Muhbir
Soru 10

Aşağıdaki şairlerden hangisi Ârif Hikmet Bey’in evindeki 'Encümen-i Şuarâ'ya katılmamıştır?

A
Leskofçalı Galib Bey
B
Yusuf Kâmil Paşa
C
Musa Kâzım Paşa
D
İbrahim Hâlet Bey
E
Mehmed Lebib Efendi
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi “Encümen-i Şuarâ”nın şiir formunda yaptığı değişikliklerden biri değildir?

A
Acemice de olsa, Batılı şiir formlarının denenmesi
B
Hece vezni ile yazılan şiirlerin divana eklenmesi
C
Dörtlükler hâlinde kaside yazılması
D
Klasik divan sıralamasının bozulması
E
ilk beytinin kendi arasında kafiyelendirilmemesi gereken kıtaların kafiyeli (musarrâ) yazılması
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi “Encümen-i Şuâra” şairlerinin ortak özelliklerinden biridir?

A
Eski ile yeninin kesişme noktasından ılımlı bir edebiyat yeşertmek
B
Toplantıyı düzenleyen nüfuzlu kişinin gözüne girerek yükselmek
C
Klasik mazmunların pekişmesi için elele vererek çabalamak
D
Mahfele katılıp hoşça vakit geçirenlerden caize ve atiye almak
E
Müzikle, içkiyle süslenmiş, nükteli ve eğlenceli bir sohbete kapı açmak
Soru 13

Fenelon, Fontenelle ve Voltaire gibi yazarların eserlerinden seçilen diyalogların tercümelerinden oluşan ve Münif Paşa tarafından çevrilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hikâye-i Mağdurin
B
Emile
C
Muhaverat-ı Hikemiye
D
Tercüme-i Manzume
E
Souvenir
Soru 14

Cemiyet-i İlmiyye-i Osmâniyye tarafından 1862'de çıkarılmaya başlanan dergi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mecmua-i Ulum
B
Mecmua-i Fünun
C
Terakki
D
Vaki Tıbbiye
E
Servet-i Fünun
Soru 15

Mehmet Es’ad Efendi’nin Yeniçeriliğin kaldırılmasını anlatan eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hakikatü’l- Vüzerâ
B
Letâyif-i Enderûn
C
Tezâkir
D
Üss-i Zafer
E
Tabakât-ı Terâcim
Soru 16

Klasik şiir ile halk şiirinin en çok iç içe girdiği ortamın şairidir. Devrinin halk şairlerinin ötesinde bir eğitim alan şairin klasik bir şair mi yoksa halk şairi mi olduğu hâlâ tartışmalı bir konudur. Divanındaki şiirlerinde klasik şiirin dil, mecaz ve estetik unsurlarını kullanan şair, aynı zamanda devrin sosyal olaylarıyla da yakından ilgilenmiştir. Örneğin, Batılılaşma hareketinin öncü isimlerinden biri olan Mustafa Reşid Paşa’ya kaside yazan Şinâsi gibi “Reşid Paşa'nın Beşinci Defada Sadâretine” başlıklı şiirinde sadrazamı övmüş ve ona olan hayranlığını anlatmıştır.
Yukarıda sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Seyrânî
B
Enderunlu Vasıf
C
Çeşmî
D
Leskofçalı Galip
E
Bayburtlu Zihnî
Soru 17

Gazetelerin dilinin sadeleşmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Haber kaynağı olması
B
Günlük çıkması
C
Sayısında artış görülmesi
D
Sayfalarında edebiyat yazılarına yer vermesi
E
Geniş halk kitlesine seslenmesi
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Recaizade Mahmut Ekrem’in romantik duyuş tarzının gelişmesinde etkili olan Batılı yazarlardan biridir?

A
Baudelaire
B
Victor Hugo
C
Emile Zola
D
Chateaubriand
E
J. J. Rousseau
Soru 19

“Encümen-i Şuarâ”nın mazmûna bakışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Mazmun metaforla aynı anlama gelir.
B
Mazmunun anlamı ve değeri değişmeden korunmalıdır.
C
Her çağ kendi mazmununu yaratabilmelidir.
D
Mazmun hızla kemikleşerek içeriğini sabitlemelidir.
E
Mazmunun sembolik yanı görsel yanından daha önemlidir.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı ülkesine matbaanın geç girmesinin nedenlerinden biri değildir?

A
Kitabın yazı, cilt, minyatür ve tezhibiyle değerli bir el sanatı olarak görülmesi
B
Osmanlı’da okur-yazar oranın düşük olması
C
Devlet yönetiminin basın yoluyla doğabilecek muhalefetten çekinmesi
D
Osmanlı’da baskı yapacak kâğıt bulunmaması
E
Osmanlı’nın matbaanın önemini kavramakta gecikmiş olması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x