Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı 1 2018-2019 Final Sınavı

Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı 1 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Klasik şiir ile halk şiirinin en çok iç içe girdiği ortamın şairidir. Devrinin halk şairlerinin ötesinde bir eğitim alan şairin klasik bir şair mi yoksa halk şairi mi olduğu hâlâ tartışmalı bir konudur. Divanındaki şiirlerinde klasik şiirin dil, mecaz ve estetik unsurlarını kullanan şair, aynı zamanda devrin sosyal olaylarıyla da yakından ilgilenmiştir. Örneğin, Batılılaşma hareketinin öncü isimlerinden biri olan Mustafa Reşid Paşa’ya kaside yazan Şinâsi gibi “Reşid Paşa'nın Beşinci Defada Sadâretine” başlıklı şiirinde sadrazamı övmüş ve ona olan hayranlığını anlatmıştır.
Yukarıda sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Enderunlu Vasıf
B
Seyrânî
C
Çeşmî
D
Bayburtlu Zihnî
E
Leskofçalı Galip
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Encümen-i Şuarâ toplantılarının müdavimlerinden biri değildir?

A
Manastırlı Hoca Sâlih Nâili Efendi
B
Mizancı Mehmet Murat Bey
C
Hersekli Ârif Hikmet Bey
D
Niğdeli Deli Hikmet Bey
E
Nâmık Kemal Bey
Soru 3

18 yüzyıl sonlarında devrin reisülküttâbı Atıf Efendi’nin III. Selim’e sunduğu layiha aşağıdakilerden hangisidir?

A
Muhadarat
B
Amak-ı Hayal
C
Avrupa Seyahatnamesi
D
Seyahatname
E
Müvazene-i Politike
Soru 4

Osmanlı’da basın ve yayın hareketlerinin Avrupa ülkelerinden geç başlamasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
İç karışıklıklar
B
Toplumsal baskı
C
Yönetim şekli
D
Matbaanın ülkeye geç girmesi
E
Matbaaya ihtiyaç duyulmaması
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Kaplan’a göre Şinasi’nin üslup bakımından getirdiği yeniliklerden biri değildir?

A
Yeni imajlar bulma yolunu açması
B
Çıplak bir ifade tarzı yaratmaya çalışması
C
Divan mazmunlarını büyük çapta devam ettirmesi
D
Arapça ve Farsça tamlamaları azaltmaya gayret etmesi
E
Canlı ve hareketli konuşma sentaksına yakın bir mısra yapısı kurmayı denemesi
Soru 6

Şiirde safi Türkçe titizliği gösteren şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sadullah Paşa
B
Namık Kemal
C
Akif Paşa
D
Ziya Paşa
E
İbrahim Şinasi
Soru 7

I. Yanlış Batılılaşma
II. Geçmişe özlem
III. Görücü usulüyle evlilik
IV. Köy hayatı
V. Deliler
Yukarıdakilerden hangileri Tanzimat romanının ele aldığı konular arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
1,11I ve IV
E
II, III ve V
Soru 8

Ziya Paşa, bu eserinde kâinat ve insan karşısında duyduğu şaşkınlığını, Allah’ın eserleri karşısında aklın idrakteki yetersizliğini dile getirir ve tezatlarla örülü bir muamma olarak gördüğü hayat karşısında hayret içerisinde kalır. Şair, her bendin sonunda tekrarlanan vasıta beytinde görüldüğü gibi, Tanrı’nın eserleri karşısında aklın âciz kaldığını ifade eder ve Tanrı’ya sığınmaktan başka yol bulamaz.
Yukarıda sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Terkib-i Bent
B
Terci-i Bent
C
Rüya
D
Şiir ve inşa
E
Harabat
Soru 9

Roman türü ve gelişimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Başta Fransız edebiyatı olmak üzere İngiltere, Almanya, ispanya ve Rusya'da romantik ve realistlerin kaleminde bugünkü formuna kavuşur.
B
Türk yazarları, tanımaya başladıkları Batı romanının benzerlerini ortaya koymadan önce, ara metinler/geçiş metinleri yazma süreci yaşarlar.
C
Asıl gelişme göstermesi ve atılım yaşaması 19 yüzyılda olur.
D
Roman türü, genellikle Miguel de Cervantes'in ünlü Don Kişot adlı eseriyle başlatılır.
E
Batı edebiyatında 18 yüzyılın sonlarında ortaya çıkar.
Soru 10

Akabi Hikayesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Döneminin İstanbul Yahudilerinin yaşayışına tanıklık etmesi bakımından önemli bir kaynaktır.
B
Mezhepler arasındaki düşmanlığın kurbanı olan Akabi ile Hagop’un aşkı anlatılır.
C
Shakespeare’in Romeo ve Juliet adlı eserinden izler taşır.
D
XIX. yüzyıl Fransız romantik eserlerinin etkisinde kaleme alınmıştır.
E
Vartan Paşa tarafından 1851’de Ermeni harfleriyle Türkçe yazılmıştır.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Namık Kemal’in şiire getirdiği yeniliklerden biridir?

A
Gür ve yüksek bir sesle vatan, millet sevgisiyle hürriyet fikri
B
İngiliz fikirleri
C
Klasik mazmunların yeniden kullanılması fikri
D
Divan Edebiyatının devam ettirilmesi fikri
E
Anlamca yeni fakat şekilce eskiye bağlı kalma fikri
Soru 12

Aşağıdaki eserlerden hangisi ara anlatılardan biridir?

A
Araba Sevdası
B
Ecel-i Kaza
C
Cezmi
D
Celaleddin Harzemşah
E
Muhayyelât-ı Aziz Efendi
Soru 13

Şemsettin Sami’nin konusunu Şehnameden esinlenerek yazdığı ve zalim hükümdar Dahhak’a başkaldıran bir demircinin hikâyesini anlatan eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gave
B
Besa yahut Ahde Vefa
C
Zor Nikahı
D
Ecel-i Kaza
E
Şeydi Yahya
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Namık Kemal’in eski edebiyata yönelik yaptığı eleştirilerden biridir?

A
Eski edebiyatta anlam, sanat uğruna feda edilmiştir.
B
Eski edebiyatta sosyal fayda esas tutulmuştur.
C
Eski edebiyatın dili çok sade olduğu için sanatsal değere öncelik verilmemiştir.
D
Eski edebiyatta mecaz ve mübalağa sanatlarına yeterince kıymet verilmemiştir.
E
Eski edebiyatta sanat ve estetik geri plana itilmiştir.
Soru 15

Tanzimat Dönemi’nde ilk manzum tiyatro örneğini veren yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmet Midhat Efendi
B
Ahmet Vefik Paşa
C
Ali Haydar Bey
D
Şemsettin Sami
E
Şinasi
Soru 16

Şair Evlenmesi adlı eserde ele alman konu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Siyasi çekişmelerin topluma verdiği zarar
B
Yasak aşkın sakıncaları
C
Modernleşmenin toplumda oluşturduğu ayrışmalar
D
Görücü usulü evliliğin toplumda açtığı yaralar
E
Toplumdaki sınıf farkının yarattığı sakıncalar
Soru 17

Şinasi’nin dil ile ilgili görüşlerini içeren eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Harabat Mukaddimesi
B
Son Pişmanlık Mukaddimesi
C
Tercüman-ı Ahvâl Mukaddimesi
D
Tercüme-i Hâl-i Emir Nevruz Mukaddimesi
E
Tercüman-ı Hakikat Mukaddimesi
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Midhat Efendi’nin eleştiri tarihi açısından önemini yansıtan tartışmalarından biridir?

A
Zemzeme- Demdeme Tartışması
B
Dekadanlar Tartışması
C
Mes’ele-i Mebhüsetü’n Anha Tartışması
D
Harabat Tartışması
E
Mes Prison Muahezesi
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Vefik Paşa’nın Moliere’den yaptığı çevirilerden biridir?

A
Ecel-i Kaza
B
Tartüf
C
Kokona Yatıyor
D
Besa
E
Ayyar Hamza
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Namık Kemal’in tenkit türündeki eserlerinden biri değildir?

A
İrfan Paşa’ya Mektup
B
Son Pişmanlık Mukaddimesi
C
Harabat Mukaddimesi
D
Tahrib-i Harabat
E
Bahâr-ı Dâniş Mukaddimesi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x