Tarih Felsefesi 1 2016-2017 Vize Sınavı

Tarih Felsefesi 1 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

(I) Historia rerum gestarum anlamıyla tarih felsefesi, bir tür “bilim felsefesi” bir “metodoloji eleştirisidir. (II) ilk defa Aristo’nun metinlerinde karşımıza çıkar. (III) Latince’de, yapılmış işlerin / şeylerin anlatımı öykülenmesi anlamında kullanılır. (IV) Geçmişte yapılmış tüm işlerin yazıya geçirilmesi anlamında kullanılan bir tamlamadır. (V) Bu kullanım Türkçede tarih sözcüğüyle karşılanan “historia” sözcüğünün ikinci temel anlamını oluşturur.
Yukarıda numaralandırılmış ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 2

“Şeyler için doğa neyse, insan için tarih odur” düşüncesini ileri süren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fernand Braudel
B
Ortega y Gasset
C
Kari Popper
D
Takiyettin Mengüşoğlu
E
Benedetto Croce
Soru 3

Kari Popper’in tarih anlayışına göre, tarihin, aşağıdakilerden hangisini kapsayacak boyutta olması gerekmez?

A
insanın geleceğini
B
Evreni
C
Dünyayı
D
Canlılığı
E
insanın geçmişini
Soru 4

Pitirim Sorokin’in, anlamlı tarih felsefelerinin çoğunun bunalım ya da geçiş dönemlerinde ortaya çıktığına dair tezi ile ilgili örnek olarak gösterdiği düşünür ve yapıt aşağıdakilerden hangisidir?

A
İbn Haldûn / Mukaddime
B
İbn Sînâ / işârat we’t-Tenbihât
C
Hegel /Tarihte Akıl: Tarih Felsefesine Giriş
D
Fichte / Çağımızın temel Karakteristikleri
E
Vico / Yeni Bilim
Soru 5

“Tarih bilgisi, bir halkın kendisiyle ilgili bilincinin ne olduğunun belirlenmesi yoluyla, yalnızca o halk için geçerli olabilecek türden bir bilgidir”. Bu yargı aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
Wartenbug
B
Kant
C
Frankfurt Okulu
D
Hegel
E
Alman Tarih Okulu
Soru 6

Tüm varlığın oluşumundaki “ana madde’’-“ilk madde” anlamında kullanılan Eski Yunanca terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Polemos
B
Psyhe
C
Arkhe
D
Pathos
E
Historein
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Collingwood’un tarihe ilişkin sorduğu dört temel sorudan biri değildir?

A
Tarihin yöntemi nedir?
B
Tarihin nesnesi nedir? Yani, tarih neyi araştırır?
C
Tarihin ereği nedir?
D
Tarihin tanımı nedir?
E
Tarih bir düşünüş mü yoksa eylem mi?
Soru 8

Tarihi “tarihi varlık sahası” adı altında ontolojik bir tabaka olarak tanımlayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Teoman Duralı
B
Ayhan Bıçak
C
Johann Gottfried von Herder
D
Takiyettin Mengüşoğlu
E
Doğan Özlem
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi, geçmişi bir bütün halinde kavramaya ve yorumlamaya yönelen çalışmaların genel adıdır?

A
Tarih kuramı
B
Tarih epistemolojisi
C
Tarih ontolojisi
D
Eleştirel tarih
E
Tarih düşüncesi
Soru 10

“Doğum”, “oluşum”, “köken” gibi anlamlarda kullanılan Yunanca sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kozmos
B
Goneia
C
Logos
D
Nomoi
E
Arkhe
Soru 11

Ruhta saklı olan Tanrı öğütleri, yani doğruluğun bilgisinin kaynağı, ruhun arkeolojisi yapılarak felsefe sayesinde ortaya çıkarılıp, doğru bilgi temeline uygun devlet kurulunca, Platon’a göre aşağıdakilerden hangisi ortadan kalkacaktır?

A
Demokrasideki olumsuzluklar
B
Tiranlıkla yönetilen devletler
C
Kültürdeki gerileme
D
Kötülük sorunu
E
Toplumsal yaşamın getirdiği çelişki
Soru 12

Günümüzde “medeniyet bilmeyen”, “vahşi”, “önüne geleni öldüren” gibi anlamlar yüklenen, fakat aslında “yabancı bir devletten/toplumdan”, ya da “Yunanca konuşmayan' anlamlarına gelen Yunanca sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

A
Barbar
B
Polites
C
Politeia
D
Polis
E
Anthropos
Soru 13

İnsanın evrimini görmüş, kültüre ve toplumun gelişmesine yönelik ilgileri ve görüşleri olan, bunları ele almada felsefeciler arasında ilk olan düşünürler, Guthrie’ye göre aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sokrates ve Platon
B
Doğa Filozofları
C
Platon ve Aristoteles
D
Herodotos ve Thukydides
E
Sofistler
Soru 14

“İki kez doğan” anlamına gelen, zamanla “Tanrı Dionisos onuruna söylenen, onun yaşamından, acı ve tatlı serüvenlerinden söz eden, kimi kez ciddi kimi kez de açık saçık ezgiler” anlamına gelecek şekilde de kullanılan Yunanca sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dithrambos
B
Dikaiosune
C
Dialektike
D
Kozmogonia
E
Khronos
Soru 15

Toulmin’e göre felsefenin metafizik yoluna girerek, doğa bilimlerinin tarihsel görünüşten ziyade kuramsal fizik-matematik yönünde gelişmesine zemin hazırlayan düşünürler aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?

A
Platon ve Aristoteles
B
Herakleitos ve Anaksagoras
C
Demokritos ve Leukippos
D
Pythagoras ve Parmenides
E
Parmenides ve Zenon
Soru 16

Augustinus’a göre Gratia, insanı aşağıdakilerden en cok hangisinden kurtarabilecek tek şeydir?

A
Ölümlülükten
B
Cehennem ateşinden
C
Güdüler ve gurur yüzünden düşülen günahkârlıktan
D
Dünyadaki sıkıntılardan
E
Açlık, sefalet ve düşkünlükten
Soru 17

Kilise Babaları Dönemi’nden Skolastik Felsefe’ye geçişin sembolü olarak kabul edilen filozof aşağıdakilerden hangisidir?

A
Abelardus
B
Anselmus
C
Boethius
D
Augustinus
E
Aquinas
Soru 18

İskenderiyeli Clemens’in savunduğu fikirler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi vanlıstır?

A
Gnostik anlayışa sahip Hıristiyan filozoflardan biridir.
B
inanmak bilmekten önce gelir.
C
Anlamak beklentisiyle inanmak, Tanrı’ya karşı küstahlıktır.
D
inanmanın nihai amacı anlamaktır.
E
inanmak, bilmenin temelini oluşturur.
Soru 19

Plotinos’un varolanlar arasında öngördüğü hiyerarşide öncelik-sonralık sıralaması, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Bir-Evren Ruhu-ilk Akıl- Tek tek (bireysel) ruhlar-Madde
B
Bir-ilk Akıl-Madde- Tek tek (bireysel) ruhlar-Evren Ruhu-Madde
C
Bir-Madde-Tek tek (bireysel) ruhlar-Evren Ruhu- ilk Akıl
D
Bir-ilk Akıl-Evren Ruhu-Tek tek (bireysel) ruhlar-Madde
E
Bir-Evren Ruhu- Tek tek (bireysel) ruhlar- ilk Akıl-Madde
Soru 20

Hıristiyan tarih anlayışını, tanrıbilimden de faydalanarak en yetkin şekilde temellendirmiş olan, Tanrının yarattığı şeyler gibi zamanın bir parçası olmadığını savunan düşünür kimdir?

A
Abelardus
B
Augustinus
C
Scotus
D
Descartes
E
Anselmus
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x