Tarih Felsefesi 1 2017-2018 Final Sınavı

Tarih Felsefesi 1 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Tarihi felsefesini, tarihte anlam, bütünlük, yasa amaç gibi sorunları inceleyen “tarih metafiziği” ve tarih çalışmalarında ortaya çıkan sorunların, tarih araştırma yöntemi / yöntemleri, bilginin güvenilirliği, açıklama, kanıtlama gibi sorunları konu edinen “analitik tarih felsefesi” olmak üzere kendi içinde ikiye ayıran düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Jaspers
B
Atkinson
C
Walsh
D
Gasset
E
Braudel
Soru 2

Herodotos ve Thukydides'in historein kelimesi ile kastettiklerini historiografya olarak adlandıran ve Historiografya'yı ise bir edebiyat türü olarak şiirin altında sınıflandıran düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Homeros
B
Aristoteles
C
Sokrates
D
Herakleios
E
Platon
Soru 3

Kişiye özel, duyu deneyimlerinin sınırlarını aşan ve metafizik boyutu olan deneyimleri kapsayacak biçimde kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tek-tanrıcı
B
Panteist
C
Maneviyat
D
Tinsel
E
Mistik
Soru 4

Zamanın, Yahudilik ve Hıristiyanlık tarafından önemli bir sorun olarak görüldüğü ve hatta Batı’da serimlenen tarih felsefelerinin neredeyse tümünün temeline yerleştirildiği görüşünü savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eliade
B
Gilson
C
Dilthey
D
Wartenburg
E
Hegel
Soru 5

Mukaddime’mn beşinci bölümü için aşağıdaki nitelemelerden hangisi uygundur?

A
İbn Haldûn’un kırsal toplum teorisi
B
İbn Haldûn’un siyaset teorisi
C
İbn Haldûn’un tarih epistemolojisi
D
İbn Haldûn’un iktisat teorisi
E
İbn Haldûn’un kentsel toplum teorisi
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi, İbnü’l-Esir’e göre, tarihin âhiret için sağladığı yararlardan biri değildir?

A
Hükümdarların geçmişten ders almalarını sağlaması
B
insanı âhiretin mutluluk evine girmeye yöneltmesi
C
Peygamber bile olsa her insanın ölümlü olduğunu anlaması
D
insanı en iyi ahlâk özelliklerini kazanmaya yöneltmesi
E
Dünyadaki zor ve sıkıntılı durumlara sabırla katlanmayı öğretmesi
Soru 7

İslâm’ın kendi toplum yapısını üzerinde temellendirdiği en önemli ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hukuk kurallarını zenginleri kayıracak biçimde uygulamak
B
Kısasa kısas anlayışıyla, oluşan zararı o zarara neden olana misliyle ödetmek
C
Zayıfın güçlüye karşı varlığını güvenceye almak
D
Güçlü kesimin desteğini her koşulda sağlamak
E
Arap toplumundaki kabilecilik anlayışını korumak ve sürdürmek
Soru 8

İbn Haldûn, bir devletin varlığını sürdürmesi için asabiyet dışında aşağıdakilerden hangisini olmazsa olmaz bir koşul olarak öne sürmüştür?

A
Güçlü ve çağın teknolojik unsurlarını iyi kullanan bir orduyu
B
Sıkı biçimde uygulanan hukuksal yaptırımları
C
iyi yetişmiş bir polis ve jandarma teşkilâtını
D
iyi eğitim görmüş âlimlerin bürokratik makamlara atanmasını
E
Çağın ve toplumun gereksinimlerini karşılayan bir siyaseti
Soru 9

İslâm Medeniyeti’nde tüm ilimlerin öğretilmesine dayalı eğitim anlayışının temelinde yatan beklenti aşağıdakilerden hangisidir?

A
Devlet ve kurumlan arasında uyumun sağlanması
B
Ahlâklı birey ve toplumun oluşması
C
Egemenlik sahasının genişletilmesi
D
Adaletin sağlanması
E
Filozof-sultanların yetiştirilmesi
Soru 10

Farklı bilgi alanlarının ve bu alanlarda kullanılan farklı yöntemlerin birbirinden açık-seçik sınırlarla ayrılması kaygısının İslâm Medeniyeti’nde aşağıdakilerden öncelikle hangisine yol açtığı söylenebilir?

A
Her bir bilgi alanında uzmanlaşma gereksinimine
B
Her bilgi alanı için ayrı uzmanlar yetiştirilmesine
C
Toplumdaki inanç ve ahlâk düzeyinin yükselmesine
D
ilimler sınıflamasının ortaya çıkmasına
E
Ekonominin ve siyasi otoritenin güçlenmesine
Soru 11

Rönesans döneminde felsefenin temel yönelimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Düşünce alanında yeni otoritelerin yaratılması esas alınmıştır.
B
Kilise’nin öngörüleri doğrultusunda araştırmalar yapmıştır.
C
Tanrı’yı aramaya odaklanmıştır.
D
Yalnızca kendine ve insanın kendi yetilerine dayanmaya yönelmiştir.
E
Ulusçuluğun ve ırkçılığın temellendirilmesine çalışılmıştır.
Soru 12

Bacon’ın görüşleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Tinin, olgularla ilişki sırasında hep etkin durumda olan üç yetisi vardır.
B
Tinin üç temel yetisinin adı, us, anımsama ve algıdır.
C
Şiir imgeleme dayanır.
D
Tarih anımsamaya dayanır.
E
Felsefe usa dayanır.
Soru 13

Rönesans’ın insan anlayışında bireyin temel unsur olması, bireyciliğin gelişmesine yol açmıştır. Bunun sonucunda, Yeniçağ Avrupa Medeniyeti’nde aşağıdaki kavramlardan hangisinin öne çıktığı söylenebilir?

A
Özgürlüğün
B
Ahlâkın
C
Bilimin
D
Toplumun
E
Devletin
Soru 14

Yeniçağ Avrupa’sındaki özgürlüğün, Wagner’e göre, aşağıdaki süreçlerin hangisinde “temel kategori” olarak kendini gösterdiği ileri sürülemez?

A
Mutlakiyetçi bir devletin düzenlemelerinden bağımsız olma isteğinde
B
Siyasi devrimler sürecinde
C
Dînî ve ahlâkî denetimlerin niceliğini arttırmada
D
Kendi kaderini belirleme taleplerinde
E
Bilimsel özerklik arayışlarında
Soru 15

15. yüzyıl ortalarında üniversitelerde okutulan bir ders olan historiamn nasıl yorumlandığı hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Geçmişi bir bütün olarak kavramamızı sağlayan bir tür ontolojidir.
B
Felsefenin başlıca gündemini işgal etmiştir.
C
Geçmiş hakkındaki doğru bilgilerin araştırılmasıdır.
D
içeriği bakımından, eleştirel bir insan bilimidir.
E
Retorik ve şiir sanatının yanında okutulan bir edebî türdür.
Soru 16

Voltaire’e göre eski çağlara ilişkin 3000 yıllık tarihin yeterince bilinmemesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilgi sağlayacak belgelerin yok edilmesi
B
Dil bilen tarihçi eksikliği
C
Tarih araştırmalarının önemsenmemesi
D
Tarihin bir bilim olarak görülmemesi
E
Tarihçilerin eski çağlara ilgi duymaması
Soru 17

19. yüzyıl tarih düşünürleriyle karşılaştırıldığında, Voltaire’in tarihe ve tarih felsefesine karşı tutumunu aşağıdakilerden hangisi en ivi dile getirir?

A
Çekingen
B
iddialı
C
Çağının gerisinde
D
Atılımcı
E
Çağının ilerisinde
Soru 18

“Varlıktaki tüm unsurların varoluşlarının kökenini Tanrı’ya bağlayan açıklama tarzı” anlamında kullanılan Yunanca sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

A
Theologia
B
Theogonia
C
Theosophia
D
Kozmoloji
E
Kozmogonia
Soru 19

İnsan usu ve kavramlarıyla evrendeki nesneler arasında uygunluk olduğunu matematiği temel alarak savunanların ve bu sava karşı çıkan düşünürlerin toplandıkları gruplar sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A
Deneyciler / Usçular
B
Aranedenciler / Monistler
C
Usçular / Deneyciler
D
Realistler / idealistler
E
idealistler / Materyalistler
Soru 20

Aydınlanma’nın öne çıkardığı en önemli değer olan usun da sınırları olan bir yeti olduğunu göstererek felsefe tarihinde yeni bir çığır açan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Jean-Jacques Rousseau
B
David Hume
C
George Berkeley
D
Giambattista Vico
E
Immanuel Kant
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x