Tarih Felsefesi 2 2016-2017 Üç Ders Sınavı

Tarih Felsefesi 2 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Macchiavelli ve Bacon’ın tarih anlayışlarının, Aydınlanma’da da kendini gösteren yönü, aşağıdakilerden hangisidir?

A
insanı tarih karşısında edilgin görmesi
B
insanı doğa varlığı olarak görmesi
C
insanı belirleyici olarak ele alması
D
Tarihi doğanın bir eseri olarak görmesi
E
insanı edilgen bir konumda görmesi
Soru 2

Herder’in tarih felsefesinin odağında yer alan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
ilerleme
B
Hümanite
C
Sivil dünya
D
Toplumsallık
E
Ereksellik
Soru 3

“Bilimin bütün önermeleri tek bir ilke içinde bir bütünü biçimlendirmek üzere birbirine bağlıdır. Bu bağlamda tek tek önermeler bilimsel olamazlar, yalnızca bütünün bağlamı içinde bilimsel olurlar” sözleri aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
Schelling
B
Hegel
C
Fichte
D
Kant
E
Herder
Soru 4

Schelling’in tarih anlayışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Tarih doğa gibi döngüsel oluşun varolduğu bir süreçtir.
B
Tarih içinde zorunluluk hiçbir zaman ortaya çıkmaz.
C
Tarihte özgürlüğün zorunluluğundan söz edilemez.
D
Tarih içinde eylemde bulunan birey değil türdür.
E
Tarih içinde eylemde bulunan bireysel kişilerdir.
Soru 5

Fichte'nin tarih düşüncesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Özgürlük bireylerin tümünde tek tek meydana geldiğinde anlamlı olur.
B
Aklın ereği insan türünün özgürlüğüdür.
C
Tarihin bölümlenmesi, yani devirlerin sıralanması zorunludur.
D
Aklın amacının anlaşılmasıyla tarihin biçimlenişi anlam kazanır.
E
Tarih zorunlu olarak ilerler.
Soru 6

“Aklın zorunlu olarak gelişen bir süreç olması, Hegel’in Mantık Bilimi adlı yapıtında, aşağıdaki ifadelerden hangisi ile ortaya koyulmuştur?

A
Tin’in kendisine yabancılaşması
B
Kavramın içkin zorunluluğu
C
Tarihin diyalektik ilerleyişi
D
ide’nin kendi mutlaklığını bulması
E
Tarihin Tin tarafından yazılışı
Soru 7

Hegel’e göre belirli bir çağı belirleyen ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çağın tutkusu
B
Tarihin özdeşliği
C
Doğal varlık
D
Zeitgeist
E
Aklın hilesi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Hegel'in tarihin gelişmesinde gördüğü diyalektik, doğru sıralamayla verilmiştir?

A
Tez - Sentez - Antitez
B
Antitez - Sentez - Tez
C
Sentez - Tez - Gelişme
D
Gelişme - Tez - Antitez
E
Tez - Antitez - Sentez
Soru 9

Marx’a göre insanları hayvanlardan ayıran ilk eylem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kendi geçim araçlarını üretmeleri
B
Varlık üzerine refleksiyonlu düşünmeleri
C
Tarihi kavramsal temele oturtmaları
D
Bilimleri mantık temeline oturtmaları
E
Sanatı felsefeyle temellendirmeleri
Soru 10

Marx ve Engels’e göre ilk tarihsel eylem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Devletleşme
B
iş bölümü
C
Üretim
D
Düşünme
E
Toplumlaşma
Soru 11

Comte’un insan aklının gelişimini ve bütün tarihi açıklamak üzere önerdiği yasa aşağıdakilerden hangisidir?

A
Üç hal yasası
B
Genel çekim yasası
C
Akla uygunluk yasası
D
ideal durumlar yasası
E
Tarihsel olgular yasası
Soru 12

Mill’e göre tarihte kullanılacak yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tümevarım
B
Analoji
C
Hermeneutik
D
Dedüktif yöntem
E
Ters-dedüktif yöntem
Soru 13

Saint Simon’un düşünceleri için “ütopyacı sosyalizm” nitelemesini kullanan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mili
B
Marx
C
Rousseau
D
Comte
E
Dilthey
Soru 14

Nietzsche’nin tarihsel olayların tek bir anlamı olamayacağı ve tarihte nesnellikten söz edilemeyeceği yolundaki tarih eleştirisi, tarihe hangi bakış açısından getirilmiş bir eleştiridir?

A
Bilgikuramsal (Epistemolojik)
B
Varlıkbilimsel (Ontolojik)
C
Metafizik
D
Tarihsel
E
Kültürel
Soru 15

Kierkegaard’un “tarihsel olmayanı tarihselleştiren tarih felsefeleri” diyerek getirdiği eleştiri, aşağıdaki düşünürlerden hangilerine yöneliktir?

A
Nietzsche ve Burckhardt
B
Schopenhauer ve Fichte
C
Heidegger ve Nietzsche
D
Herder ve Schelling
E
Hegel ve Marx
Soru 16

Kierkegaard’a göre geçmişin değiştirilemez olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zorunlu olduğu için değiştirilemezdir.
B
Olumsal olduğundan değiştirilemezdir.
C
Olanaklı olduğundan değiştirilemezdir.
D
Geleceği belirlediği için değiştirilemezdir.
E
Olmuş bitmiş olduğu için değiştirilemezdir.
Soru 17

Dilthey’ın düşüncesinde tarihsel olayları anlayabilmek için tin bilimlerinin başvurduğu inceleme nesnesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tarih kitapları
B
Mimari yapılar
C
Yazılı yapıtlar
D
Mitolojik yapıtlar
E
Felsefe tarihi
Soru 18

Dilthey’ın felsefesinde “tarihsellik” kavramının eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A
Doğa
B
Yasaklık
C
Olgusallık
D
Tinsellik
E
Nedensellik
Soru 19

Dilthey’a göre tarihte teorik aklın açıklamacı tutumundan çok tarihsel aklın anlamacı tutumuna gerek duyulmasının nedeni aşağıdaki ifadelerin hangisinde dile getirilmiştir?

A
Tarihsel akıl aracılığıyla yasalar daha iyi kavranabilir.
B
Tarihte rasyonellikten çok irrasyonellik bulunur.
C
Tarihte genel yasalara ulaşmak çok zordur.
D
Teorik akıl yetisi geçmişten çok geleceği açıklayabilir.
E
Açıklama öncelikle anlamayı gerektirir.
Soru 20

Aşağıda belirtilen filozoflardan hangisinin tarihe ilişkin görüşleri tarihsicilik olarak adlandırılan görüşe uyar?

A
Dilthey
B
Croce
C
Nietzsche
D
Hegel
E
Carr
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x