Tarih Felsefesi 2 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Tarih Felsefesi 2 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Hegel'in tarihin gelişmesinde gördüğü diyalektik, aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralamayla verilmiştir?

A
Sentez - Tez - Gelişme
B
Antitez - Sentez - Tez
C
Tez - Sentez - Antitez
D
Tez - Antitez - Sentez
E
Gelişme - Tez - Antitez
Soru 2

Hegel, tarihin tarih yazımıyla başlamasının gerekçesi olarak, aşağıdakilerden hangisini öne sürmüştür?

A
Doğa-üstü gerçekliğin ussallığını
B
Doğal gerçekliğin belirleyiciliğini
C
Bilgi ve varlık arasındaki ilişkiyi
D
Tarihsel ilerlemenin zorunluluğunu
E
Tarihteki yasaların değişmezliğini
Soru 3

Hegel’in “kaynaktan tarih” anlayışı ile ifade etmek istediği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Refleksiyona gerek duyulmayan tarihçiliktir.
B
Yazarın geçmişi bugünde yeniden kurduğu tarihçiliktir.
C
Yazarın tini ile yazdığı eylemlerin tini bir ve aynıdır.
D
Yazarla yazdığı olayların tinleri birbirinden ayrıdır.
E
Tarihin tümel bir tasarım temelinde kurulmasıdır.
Soru 4

Kant'a göre aydınlanma, insanın kendi suçu ile düşmüş olduğu bir ergin olmama durumundan kurtulmasıdır.
Yukarıdaki aydınlanma tanımı tarih ile ilgili aşağıdakilerden hangisini varsayar?

A
Diyalektik düşünce
B
ilerleme düşüncesi
C
Tarihsellik düşüncesi
D
Ortaçağ düşüncesi
E
Aydınlanmanın sonu düşüncesi
Soru 5

Tarih sürecinin akla uygun olması Kant’a göre aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A
Tarihte genel bir doğa planının varolmasını
B
Tarihin bütününün ereğe uygun olarak tasarımlanmasını
C
Tarihte her olayın akla uygun olarak ortaya çıkmış olmasını
D
Tarihsel sürecin mekanik bir süreç olmasını
E
Tarihin rastlantıya dayalı olgular toplamı olmasını
Soru 6

Herder’e göre tarihte mutlak bir genellikten söz edilememesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tarihin doğadan ayrı bir alan olarak varolması
B
Tarihin tarih dışı kavramlar ve ilkelerle açıklanabilmesi
C
Tarihte ortaya çıkan her olayın tek bir kavramla açıklanabilmesi
D
Tarihin bütün çağlarında kendini tekrar eden niteliklerin ortaya çıkması
E
Tarihte ortaya çıkan ulusların tekrar etmeyen ayırdedici niteliklerinin olması
Soru 7

Marx ve Engels’e göre tarihte her toplum biçimi başka biçimlere dönüşür. Bu dönüşümleri belirleyen ilişkiler aşağıdakilerden hangisinde dile getirilmiştir?

A
Siyasal ilişkiler
B
Uluslararası ilişkiler
C
Maddi devrim ilişkileri
D
Tinsel ve kavramsal ilişkiler
E
Maddi üretim ilişkileri
Soru 8

Marx'ın tarih anlayışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Ona göre her tarih döneminde egemen sınıf düşüncelerine evrensellik atfeder ve tarihi kendi düşüncesinin belirlediğini savunur.
B
Tarihi genel olarak sınıf savaşımları tarihi olarak yorumlar.
C
Her toplum biçimi tarihte bir döneme karşılık gelir.
D
Her tarihsel dönem kendi içinde kendisini ortadan kaldıracak maddi koşulları taşır.
E
Tarihi birbirini izleyen beş ayrı döneme ayırarak inceler.
Soru 9

Mill’e göre tarihte kullanılacak yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ters-dedüktif yöntem
B
Tümevarım
C
Dedüktif yöntem
D
Hermeneutik
E
Analoji
Soru 10

Saint Simon, Bir Cenovalıdan Çağdaşlarına Mektuplar adlı yapıtında aşağıdakilerden hangisini dile getirmiştir?

A
Bilim ve akıldaki ilerlemenin tarihteki zorunlu ilerlemeyle ilişkisini
B
Pozitif Bilimler Çağı’yla bilimlerin ilerlemesi arasındaki ilişkiyi
C
ilerlemenin yalnız kültür ve medeniyet alanında görüleceği tezini
D
ilerlemeyle bilimin ve aklın gelişmesi arasında gördüğü ilişkiyi
E
Tarihin yasası olarak ilerlemenin bilimlerdeki yansımalarını
Soru 11

Saint Simon’un düşünceleri için “ütopyacı sosyalizm” nitelemesini kullanan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Comte
B
Rousseau
C
Dilthey
D
Marx
E
Mili
Soru 12

Nietzsche’nin eğitim bakımından yararlı gördüğü ve insanı tarihe tutsak olmaktan kurtaracağını ileri sürdüğü tarih yazımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eleştirel tarih
B
Anıtsal tarih
C
Antik tarih
D
Modern tarih
E
Felsefi tarih
Soru 13

Doğa ve tarihin özce birbirinden farklı ve birbirine indirgenemez olduğu düşüncesini savunan akıma ne ad verilir?

A
Antipozitivizm
B
Materyalizm
C
idealizm
D
Pozitivizm
E
idealizm
Soru 14

Croce’nin tarih anlayışıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Tarih tam da Hegel'de olduğu gibi mutlak tine doğru ilerleyen bir süreçtir.
B
Tarih tanrısal ile sınırlanamaz tinin oluşmasının öyküsüdür.
C
Gerçekliği kavramada sezginin, akla göre önceliği vardır.
D
Gerçeklik tarihtir ve her bilgi doğa bilgisidir.
E
Tarih insanın doğadaki varoluşuna ilişkin bilincidir.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Alman İdealizminin tarih felsefesini eleştiren filozoflardan biri değildir?

A
Schelling
B
Kierkegaard
C
Schopenhauer
D
Burckhardt
E
Nietzsche
Soru 16

Dilthey’ın düşüncesinde tarihsel olayları anlayabilmek için tin bilimlerinin başvurduğu inceleme nesnesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mimari yapılar
B
Yazılı yapıtlar
C
Felsefe tarihi
D
Mitolojik yapıtlar
E
Tarih kitapları
Soru 17

Nietzsche’nin tarihsel olayların tek bir anlamı olamayacağı ve tarihte nesnellikten söz edilemeyeceği yolundaki tarih eleştirisi, tarihe hangi bakış açısından getirilmiş bir eleştiridir?

A
Metafizik
B
Varlıkbilimsel (Ontolojik)
C
Bilgikuramsal (Epistemolojik)
D
Tarihsel
E
Kültürel
Soru 18

Belirli bir tarihsel döneme ait, ya da bizimkinden farklı bir tinselliğe ait yazılı yapıtları yorumlayarak anlamaya Dilthey ne ad verir?

A
Yapı Söküm
B
Tanıma
C
Metodolojik Bakış
D
Hermeneutik
E
Tarihselcilik
Soru 19

Kültürlerin tıpkı doğal bir organizma gibi doğup, yaşayıp, öldüğünü ileri süren 20. yüzyıl düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Popper
B
Spengler
C
Dilthey
D
Croce
E
Hegel
Soru 20

Tarihi art arda gelen toplumsal, dilsel ve kültürel yapılardan oluşan ve süreklilik göstermeyen bir süreç olarak ele alan çağdaş tarih görüşüne verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hermeneutik tarih görüşü
B
Toplumsal tarih görüşü
C
Varoluşçu tarih görüşü
D
Kültürel tarih görüşü
E
Yapısalcı tarih görüşü
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x