Tarih Felsefesi 2 2018-2019 Final Sınavı

Tarih Felsefesi 2 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Herder’e göre tarihte mutlak bir genellikten söz edilememesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tarihin tarih dışı kavramlar ve ilkelerle açıklanabilmesi
B
Tarihin bütün çağlarında kendini tekrar eden niteliklerin ortaya çıkması
C
Tarihin doğadan ayrı bir alan olarak varolması
D
Tarihte ortaya çıkan her olayın tek bir kavramla açıklanabilmesi
E
Tarihte ortaya çıkan ulusların tekrar etmeyen ayırdedici niteliklerinin olması
Soru 2

Marx ve Engels’e göre bütün insanlık tarihi aşağıdakilerden hangisi olarak ele alınabilir?

A
Tin’in mutlağa ilerlemesi
B
insanın teorik etkinliği
C
insan-doğa-ekonomi diyalektiği
D
Sınıf savaşımları tarihi
E
Diyalektiğin tarihi
Soru 3

Fichte'nin tarih düşüncesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Özgürlük bireylerin tümünde tek tek meydana geldiğinde anlamlı olur.
B
Tarihin bölümlenmesi, yani devirlerin sıralanması zorunludur.
C
Aklın ereği insan türünün özgürlüğüdür.
D
Tarih zorunlu olarak ilerler.
E
Aklın amacının anlaşılmasıyla tarihin biçimlenişi anlam kazanır.
Soru 4

Hegel’e göre belirli bir çağı belirleyen ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tarihin özdeşliği
B
Doğal varlık
C
Aklın hilesi
D
Çağın tutkusu
E
Zeitgeist
Soru 5

Mill’e göre tarihte kullanılacak yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tümevarım
B
Ters-dedüktif yöntem
C
Dedüktif yöntem
D
Hermeneutik
E
Analoji
Soru 6

Comte’un tarih anlayışında tarihin ilerleyen bir süreç olarak düşünülebilmesini olanaklı kılan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A
insan aklının tarihte gelişen bir şey olarak ortaya çıkması
B
Mutlak Tin'in tarihte kendini açarak ilerlemesi
C
Tarihin döngüsel bir süreç olarak tasarlanabilmesi
D
Bilimlerin gelişmesinin tarih yasalarına bağlı olması
E
insan aklının tarihte değişme göstermemesi
Soru 7

Saint Simon’un düşünceleri için “ütopyacı sosyalizm” nitelemesini kullanan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Marx
B
Mili
C
Comte
D
Rousseau
E
Dilthey
Soru 8

Comte’a göre bütün insanlık tarihinin geçirmiş ve geçirmekte olduğu dönemleri açıklayabilecek tek yasa aşağıdakilerden hangisidir?

A
Olgu yasaları
B
Genel çekim yasası
C
Tarih yasası
D
Toplum yasaları
E
Üç hal yasası
Soru 9

Kierkegaard’a göre geçmişin değiştirilemez olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Geleceği belirlediği için değiştirilemezdir.
B
Olmuş bitmiş olduğu için değiştirilemezdir.
C
Olumsal olduğundan değiştirilemezdir.
D
Olanaklı olduğundan değiştirilemezdir.
E
Zorunlu olduğu için değiştirilemezdir.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Nietzsche’nin tarihin nesnel anlamda bir bilim olamayacağı düşüncesinin nedenlerinden biri değildir?

A
Herkesin tarihe kendi çağının değerleriyle bakması
B
Tarihsel olayların tek bir anlama sahip olmaması
C
Herkesin tarihe kendi ilgisi açısından yaklaşması
D
Tarihin insanların güç istençlerinin savaş olanı olması
E
Tarihsel sürece ve olaylara aklın egemen olması
Soru 11

Kierkegaard’un “tarihsel olmayanı tarihselleştiren tarih felsefeleri” diyerek getirdiği eleştiri, aşağıdaki düşünürlerden hangilerine yöneliktir?

A
Herder ve Schelling
B
Schopenhauer ve Fichte
C
Nietzsche ve Burckhardt
D
Hegel ve Marx
E
Heidegger ve Nietzsche
Soru 12

Hegel’in yaptığı tarzda dünya tarihi üzerine kurulan kavramsal sistemler için Kierkegaard tarafından kullanılan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mutlak idealizm
B
Mutlağın tarihi
C
Genel-geçer tarih
D
Saçma spekülasyonlar
E
Rasyonel kurgular
Soru 13

Belirli bir tarihsel döneme ait, ya da bizimkinden farklı bir tinselliğe ait yazılı yapıtları yorumlayarak anlamaya Dilthey ne ad verir?

A
Tanıma
B
Hermeneutik
C
Metodolojik Bakış
D
Tarihselcilik
E
Yapı Söküm
Soru 14

Collingvvood bir olayın cisimler ya da onların devinimleriyle betimlenebilen yanını aşağıdakilerden hangisi ile tanımlar?

A
Dış gözlem
B
Olayın içi
C
Olayın dışı
D
Toplumsal olgu
E
Kazanım
Soru 15

Anlama ve açıklama karşıtlığını doğa ve tarih karşıtlığı üzerinden açıklayan düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Neo-pozitivizm
B
Pozitivizm
C
Anti-pozitivizm
D
Tarihsel materyalizm
E
Mutlak idealizm
Soru 16

Croce'nin tarih anlayışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Tarihin bütününe ilişkin kavrayışımızı değerlendirecek mutlak ölçütler yoktur.
B
Her tarih felsefesinin kendisi de tarihsel olarak görelidir.
C
Tarihselci bakış açısı tarihin bütününe bakabilmemizi sağlayan tek felsefi yaklaşımdır.
D
Bütün tarih felsefeleri bir çağa ilişkin olarak kendi çağlarının yorumudurlar.
E
Her tarih felsefesi her bir tarihsel olayı kendi çağının tininden hareketle açıklar.
Soru 17

Popper’e göre tarihte öndeyide bulunmanın olanaksızlığının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tarih bilimi geçmişin yasalarını araştırdığı için geleceğe ilişkin öndeyi olanaksızdır.
B
Yasalar insan tarafından konulan kurallar olduğundan öndeyi olanaksızdır.
C
Doğa biliminde öndeyi olanaksız olduğundan tarihte de olanaksızdır.
D
Tarihte genel geçer ilkeler, yasalar olmadığından öndeyi olanaksızdır.
E
Tarihteki yasalar karmaşık ve anlaşılması güç olduğundan öndeyi olanaksızdır.
Soru 18

Kehanetçi veya kaderci bir tarih felsefesi kurmaya çalışan düşünce biçimine 20 yüzyılda verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kaderci tarih
B
Tarihsicilik
C
Bilimsel tarih
D
Görelilik
E
Tarihselcilik
Soru 19

Collingvvood’un tarih anlayışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Tarihi anlamak için öncelikle evrensel bir tarih felsefesi oluşturulmalıdır.
B
Tarih bilgisi insanın kendisi hakkında bir bilgidir.
C
Tarihin yöntemi geçmiş yaşantıyı zihinde yeniden kurmaktır.
D
Doğayı araştırmanın yolu bilimsel yöntem, zihni araştırmanın yolu ise tarihsel yöntemdir.
E
Tarihçi, kendi kişiliğinin tarihsel bir kişilik olduğu bilen ve bu bilinçle tarihteki kişilere ve düşüncelere yönelen bir insandır.
Soru 20

Aşağıdaki düşünürlerden hangisi tarih bilimlerine doğa bilimlerinden bağımsız olan epistemolojik bir temel sağlamak istemiştir?

A
Comte
B
Marx
C
Dilthey
D
Kierkegaard
E
Hegel
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x