Tarih Metodu 2015-2016 Final Sınavı

Tarih Metodu 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Romalılar’da Latince olarak kaleme alınan ilk tarih eseri aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
Ammianus Marcellinus
B
Salustius
C
Tacitus
D
Livius
E
Cato
Soru 2

Osmanlı Devlet düzeninde Şeyhülislamlık makamının kullandığı yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rık’a
B
Siyakat
C
Divani
D
Ta’lik
E
Matbû
Soru 3

Bir tarihçi, toplumsal olayları açıklamak için aşağıdaki bilim dallarının hangisinden yararlanır?

A
Antropoloji
B
Felsefe
C
Sosyoloji
D
iktisat
E
Filoloji
Soru 4

Ortaçağ İslâm dünyasındaki yer adları ve yerleşim yerleriyle ilgili başlıca sorunlar için mürcaat edilebilecek Yâkût el-Hamevî tarafından ansiklopedik bir tarzda ele alınan eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kitâbu’l-idrâk li-lisâni’l-etrâk
B
Mu’cemu’l-buldân
C
Codex Cumanicus
D
ibn Muhennâ Lügati
E
Dîvânu Lugati’t-Türk
Soru 5

İlk İslâmî sikke kimin zamanında bastırılmıştır?

A
Abdu’l-melik b. Mervân
B
Harun er-Reşîd
C
Ahmed b. Tolun
D
Muaviye b. Ebu Sufyân
E
Hz. Ömer
Soru 6

XIII. yüzyılın son çeyreğinden itibaren ortaya çıkan tarih yazım geleneğinin ilk temsilcilerinden olan ve günümüze ulaşan ilk örneğini yazan, gerçek ismi Nâsıru’d-dîn Huseyn b. Muhammed b. ‘Alî el-Ca’ferî er-Rugadî’nin olan tarih yazarı kimdir ?

A
ibn Haldun
B
Farabi
C
ibnBîbî
D
Ebû Bekr-Î Tihrânî
E
Er-Râvendî
Soru 7

Çarlık Rusya’sının sonunda ve Sovyetlerin ilk döneminde verdiği eserler ile Orta Asya tarihi araştırmalarının temellerini atan bilim adamı kimdir?

A
Meiendorf
B
Marco Polo
C
Plano Carpini
D
V. Barthold
E
Khanikof
Soru 8

Şine-Usu ve Kara Balgasun Yazıtları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Gök-Türk kağanları adına dikilmişlerdir.
B
Uygur alfabesiyle yazılmışlardır.
C
Uygur kağanları adına dikilmişlerdir.
D
Soğd dilinde yazılmışlardır.
E
Gök-Türk dönemi yazıtlarındandır.
Soru 9

Moğol dilinde ferman, hakanın mektubu, ya da buyruğu anlamına gelen kelime aşağıdakilerden hangisidir?

A
Payza
B
Koko Debter
C
Yarlık
D
Yasak
E
Altan Topçi
Soru 10

İbn Haldun’un İslam tarihçiliğine getirdiği en önemli yenilik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hikayeci ve nakilci bir tarih anlayışını benimsemek
B
Diplomasi tarihi ile ilgilenmek
C
Sözlü kaynakları kullanmak
D
Arşiv belgelerine başvurmak
E
Olaylar arasında neden-sonuç ilişkileri aramak
Soru 11

Vakanüvisliği fiilen bitiren gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Takvîm-i Vekayi’nin çıkarılmaya başlaması
B
Tanzimat’ın ilanı
C
Darülfünûn’un kuruluşu
D
Tarih-i Osmanî Encümeni’nin teşekkülü
E
Vaka-i Hayriye
Soru 12

Osmanlı tarihçiliğinin günümüze ulaşabilen en eski örneği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmedî - iskendernâme (Dâstân-ı Tevârîh-i Mülûk-i Âl-i Osman)
B
Mehmed Neşrî, Cihannümâ
C
Âşık Paşa-zâde - Tevârih-i Âl-i Osman
D
Ahmed Eflâkî - Menâkıbüî-Ârifîn
E
Karamanî Mehmed Paşa, Tevârîhü’s-Selâtîniî-Osmaniyye
Soru 13

Aşağıdaki eserlerin hangisi belli bir sistematiği olmamasına karşın temel olarak Enderûn teşkilatı üzerinde durulan beş ciltlik bir eserdir?

A
Sefinetüî-Vüzerâ
B
Enderunnâme
C
Hamiletüî-Küberâ
D
Tarih-i Atâ
E
Kanunnâme
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasını anlatan eserlerden biri değildir?

A
Yeniçeriliğin İlgasına Dair Bir Risâle
B
Vak’a-i Hayretnümâ
C
Neticetüî-Vekayi
D
Gülzâr-ı Fütûhât
E
Üss-i Zafer
Soru 15

17. yüzyıl nüfus tarihi araştırmalarında aşağıdaki hangi arşiv kaynağı kullanılmalıdır?

A
Sayım defterleri
B
Temettuat defterleri
C
Nüfus defterleri
D
Tahrir defterleri
E
Avarız defterleri
Soru 16

Aşağıdaki tarihçilerden hangisi Süleymannâme yazarlarından biri değildir?

A
Celalzâde Mustafa
B
Haydar Çelebi
C
Bostan Çelebi
D
Matrakçı Nasuh
E
Celalzâde Salih Çelebi
Soru 17

Cumhuriyet döneminde yayınlanan ilk ansiklopedi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hayat Ansiklopedisi
B
Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi
C
Türk Ansiklopedisi
D
İslâm Ansiklopedisi
E
Cumhuriyet Ansiklopedisi
Soru 18

Aşağıdaki anı kitaplarından hangisinin yazarı ve yazdığı kitap doğru eşleştirilmiştir?

A
Halide Edip Adıvar-Vatan Yolunda
B
Celal Bayar-Siyasi Hatıralarım
C
Rauf Orbay-Sınıf Arkadaşım Atatürk
D
Kazım Karabekir-istiklal Harbimiz
E
Yakup Kadri Karaosmanoğlu-Ateşten Gömlek
Soru 19

Ankara ÜnI versitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'ne bağlı olarak 15 Nisan 1942'de kurulan Milli Mücadele ve Cumhuriyet Tarihi ile ilgili 90 bin dolayında belge, fotoğraf, film ve çeşitli gazetelerin koleksiyonlarının bulunduğu arşiv aşağıdakilerden hangisidir?

A
TBMM Arşivi
B
Türk inkılâp Tarihi Enstitüsü Arşivi
C
Kızılay Arşivi
D
Cumhuriyet Arşivi
E
Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Dairesi Arşivi
Soru 20

Türkiye’de Meclis Zabıt Cerideleri (Tutanak Dergileri) ilk kez hangi dönemde tutulmaya başlanmıştır?

A
Tanzimat
B
Milli Mücadele
C
II. Meşrutiyet
D
Cumhuriyet
E
I. Meşrutiyet
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x