Tarih Metodu 2016-2017 Final Sınavı

Tarih Metodu 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

1252-1260 yılları arasında üç cilt olarak kaleme alınan Târîh-i Cihân-guşâ’nın müellifi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ebu’l-Hasan Alî el-Beyhakî
B
Muhammed b. Alî er-Râvendî
C
Alâ’u’d-dîn Atâ-Melik-i Cuveynî
D
Zahîru’d-dîn-i Nîşâbûrî
E
Alî-yi Kazvînî
Soru 2

Şehirlerin sosyal, ekonomik ve kültürel yapısı, meslekler, zanaatlar, şehirlerdeki üretim faaliyetleri ve ticaretle ilgili son derece değerli bilgileri veren kaynak aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şehir ve bölge tarihleri
B
Epigrafik kaynaklar
C
Genel tarihler
D
Münşeat mecmuaları
E
Nümizmatik kaynaklar
Soru 3

Aşağıdaki eserlerden hangisi Ortaçağ’da İdarî teşkilât, siyaset ve ahlâk ile ilgili araştırmalarda son derece önemli bilgiler veren eserlerden biri değildir?

A
ibn Haldûn, Mukaddime
B
Mâverdî, Ahkâmu’s-sultâniyye
C
Nâsiru’d-dîn-i Tûsî, Ahlâk-i Nâsirî
D
Nizâmuî-Mulk, Siyâset-nâme
E
İbnuî-Belhî, Fârs-nâme
Soru 4

Türkçe şahıs adlarıyla ilgili en temel çalışmanın kimin tarafından ve hangi ülkede yapıldığı aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla, birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
L. Râsonyi-i. Baski / Macaristan
B
W. Radloff / Rusya
C
V. Minorsky / İngiltere
D
A. von Gabain / Almanya
E
R. Dankoff/ABD
Soru 5

Yorumlayıcı sosyal bilim yönteminin ilgili olduğu ve onunla bağlantılı olarak geliştiği kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eleştirel yöntem
B
Diyalektik
C
Materyalizm
D
Üç hal yasası
E
Hermeneutik
Soru 6

Dilbilimin şahıs adlarını inceleyen ve tarih araştırmacılarına yardımcı olan dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Jeneoloji
B
Onomastik
C
Toponomi
D
Etimoloji
E
Filoloji
Soru 7

Tarihi parçalara, zaman dilimlerine ayırmadan bir bütün olarak ele almayı öneren Fernand Braudel hangi ekole mensuptur?

A
Fransız Annales
B
Marksist
C
Pozitivist
D
idealist
E
Post modern
Soru 8

Eskiçağ’da Anadolu'da olayları yıllara göre düzenleyip veren uygarlık aşağdıakilerden hangisidir?

A
Akad
B
Hitit
C
Roma
D
Sümer
E
Helen
Soru 9

Orta Asya’da 1924’ten hemen sonra gelişen tarihçilik anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Orta Asya’nın tarihî ortaklığını vurgulayan bir tarihçilik
B
Komünizmi satır aralarında yeren bir tarih anlayışı
C
Mevcut siyasi sınırlarının tarihî haklılığını ispata yönelik bir tarih anlayışı
D
Geçmişteki Rus kahramanlarını canlandıran bir tarih yazımı
E
Sömürgeciliği eleştiren bir tarihçilik
Soru 10

Orta Asya’da modern anlamda tarih yazıcılığı nasıl başlamıştır?

A
Hanların teşvik ve tavsiyeleriyle
B
Osmanlı tarihçilerinin tesirleri sonucunda
C
Ceditçilerin gayretleri sonucunda
D
Türkistan Genel Valisinin tarihçileri görevlendirmesiyle
E
Rusya’da Rus oryantalistlerin çabaları sayesinde
Soru 11

Günümüzde elde olmamasına rağmen bilinen en eski Osmanlı tarihine ilişkin eserin yazarı ve adı aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Yahşî Fakîh - Menâkıb-ı Âl-i Osman
B
Ahmedî - iskendernâme (Dâstân-ı Tevârîh-i Mülûk-i Âl-i Osman)
C
Âşık Paşa-zâde - Tevârih-i Âl-i Osman
D
Şükrullah - Behçetü’t-Tevârih
E
Enverî - Düsturnâme
Soru 12

Osmanlı tarihçiliğinin ilk derleme ürünleri hangi olaydan sonra ortaya çıkmıştır?

A
Bursa’nın Fethi
B
Ankara Savaşı
C
İstanbul’un Fethi
D
Niğbolu Savaşı
E
Gelibolu’nun Fethi
Soru 13

Sadrazam biyografilerini anlatan eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Devhâtü’l-Meşâyih
B
Heşt Behişt
C
Şakaik-ı Nu’maniye
D
Hadikatü’l-Vüzerâ
E
Sefinetü’l-Vüzerâ
Soru 14

Şuara tezkirelerinde aşağıdakilerden hangisi anlatılır?

A
Önemli kişilerin hayatı
B
Şairlerin hayatı
C
Padişahların günlük hayatı
D
Toplum hayatı
E
Tezkirecilerin hayatı
Soru 15

III. Selim’in Nizâm-ı Cedit ıslahatını hazırlamasında rol oynayan eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Berentano
B
Ahmed Resmî Efendi
C
Ebubekir Ratib Efendi
D
Canikli Ali Paşa
E
Ahmed Cevdet Paşa
Soru 16

Sır kâtiplerinin tuttuğu eserlere ne ad verilir?

A
Fetihname
B
Islahatnâme
C
Sefaretnâme
D
Ruzmerre
E
Ruznâme
Soru 17

Heyet-i Temsiliye’nin 16-28 Kasım 1919 tarihleri arasında bazı komutan ve sivillerle yaptığı toplantılara ilişkin bilgileri aşağıdakilerden hangisi vermektedir?

A
Heyet-i Temsiliye’nin Kararları
B
Sicill-i Kavanin
C
Resmi Gazete
D
Heyet-i Temsiliye’nin Tutanakları
E
Medeni Bilgiler
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi temel başvuru kaynakları arasında yer almaz?

A
Kronolojiler
B
Atatürk ve Devrimleri Bibliyografyası
C
Ansiklopediler
D
Gazete ve dergiler
E
Türkiye Bibliyografyası
Soru 19

1831 yılında yayımlanmaya başlanan Osmanlı Devleti'nin ilk resmi gazetesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Resmi Gazete
B
Ceride-i Resmiye
C
İstanbul Gazetesi
D
Takvim-i Vekayi
E
Ceride-i Havadis
Soru 20

Olayları öz bir şekilde oluş sırasına göre veren kaynak grubu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Arşivler
B
Ansiklopediler
C
Kronolojiler
D
Basın
E
Bibliyografyalar
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x