Tarihi Coğrafya 2018-2019 Yaz okulu Sınavı

Tarihi Coğrafya 2018-2019 Yaz okulu Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Fazlıoğlu’na göre, bilimin ne olduğunu, kökenini, gelişimini, bilime katkı yapan kişilerin hayatlarını, bilimsel kurumlan ve aletleri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Coğrafya
B
Coğrafya tarihi
C
Tarih
D
Tarihi coğrafya
E
Bilim tarihi
Soru 2

Doğada kendiliğinden bulunan ve insan eliyle yapılanların dışında kalan unsurları ele alan coğrafya dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Siyasi coğrafya
B
Beşeri coğrafya
C
Kültürel coğrafya
D
Paleojeoloji
E
Fiziki coğrafya
Soru 3

Eski Yunan Dönemi’nde “coğrafya” kelimesi yerine aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır?

A
Göç yadigârı
B
Zaman tüneli
C
Yerin tasviri/yazımı
D
Mekânın inşası
E
Dünyanın analizi
Soru 4

İlk harita yapımcısı ve matematiki coğrafyanın kurucusu kabul edilen Eski Yunanlı bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Heredotos
B
Miletli Thales
C
Miletli Anaksimander
D
Miletli Hekataios
E
Platon
Soru 5

________ , belirli bir bölgede ortaya çıkan coğrafi olaylar arasındaki nedenselliğin incelenmesidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Lokalizasyon
B
Retrogresif
C
Tipoloji
D
Progresif
E
Koryoloji
Soru 6

Edward Wells ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Eserlerinde İslam coğrafyacılarından ilham almıştır.
B
Eserine tarihi coğrafya ismini veren ilk kişidir.
C
Klasik Roma ve Yunan kaynaklarından yararlanmıştır.
D
1701 yılında “A Treatise of Antient and Present Geography” adlı eserini yazmıştır.
E
Eserlerinde kutsal mekânların Hristiyanlık ve Yahudiliğin ortaya çıkış zamanındaki durumun yeniden kurulmaya çalışılmasını anlatmıştır.
Soru 7

Progresif teriminin kelime anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Süreç
B
Geriye gidiş
C
İnceleme
D
İlerleme
E
Gerileme
Soru 8

Geçmişteki coğrafyaların incelenmesi anlamında tarihi coğrafyanın kurucusu kabul edilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
V. Humboldt
B
C. Ritter
C
P. Cluverius
D
E. Wells
E
A. Maitze
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi tarih öncesi dönem için yapılan bir yüzey araştırmasında elde edilen verilerden biri değildir?

A
O dönemde yaşayan insanların sosyal ve kültürel nitelikleri
B
O döneme ait yazılı belgeler
C
Dönemin mimari anlayışı ve özellikleri
D
Yerleşme birimlerinin ekonomik gelişmişliği
E
Yerleşme yerlerinin çevre koşulları
Soru 10

Arkeolojik kazılar sonucu ortaya çıkan maddi kültür kaynaklarına ne ad verilir?

A
Malzeme
B
Kalıntı
C
Kalıtım
D
Tarihi kaynak
E
Veri
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi karbon-14yaş tayini yöntemi kullanılarak tarihlendirilir?

A
Kumul depoları
B
Seramik parçaları
C
Volkanik parçalar
D
Kemik parçaları
E
Buzul katmaları
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi radyoaktif tarihlendirme yöntemlerinden biri değildir?

A
Resamizasyon
B
Karbon-14
C
Potasyum-argon
D
Fizyon izleri
E
Termolüminesans
Soru 13

Milletlerin, milli kültür ve tarihi miraslarını muhafaza ederek gelecek nesillere intikal ettiren, bu sebeple ait oldukları milletlerin hafızası ve tapu senedi hüviyeti niteliğinde olan müesseselere ________ denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
halkevleri
B
arşiv
C
kütüphane
D
müze
E
vakıf
Soru 14

Arkeolojik çalışmalarda stratigrafi ile birlikte en cok kullanılan bağıl tarihlendirme yöntemleri aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Elekra spin rezonans - stil
B
Radyokarbon - füzyon izleri
C
Lüminesans - popülarite
D
Stil - popülarite
E
Uranyum serisi - lüminesans
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi tarihi kaynaklara dayalı yeniden inşa yönteminin sınırlılıklarından biri değildir?

A
Bazı arazi örtüsü sınıflamasında eksikliklerin olması
B
Günümüz ile farklı anlamlar taşıması
C
Veri toplamanın çok zaman alması
D
Bilgilerin parçalar halinde olması
E
Bilgilerin nitel veya yarı niceliksel olması
Soru 16

__________, geçmiş bitki örtüsünün ortaya çıkarılmasının yanı sıra söz konusu dönemin hakim formasyonlarından ve kalıntılarından hareketle çevresel koşullarla ilgili değerlendirmeler yapılmasını sağlar.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Paleo-vejatasyon
B
Dendrokronoloji
C
Paleopolinoloji
D
Paleobotanik
E
Dendro jeomorfoloji
Soru 17

Geçmişe ait verileri depolayan, görüntüleyen, analiz edebilen ve zaman içindeki değişiklikleri ortaya koyabilen bilgi sistemine ________ denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
grafik tasarım
B
haritalama
C
mekân bilim
D
tarihi coğrafi bilgi sistemleri
E
sayısal mekânsal analiz sistemleri
Soru 18

İnsan-çevre ilişkisinin en önemli basamaklarından biri olan mekânı sahiplenme veya yeri mekânsallaştırma sürecini başlatan olay aşağıdakilerden hangisidir?

A
Teknolojik gelişmelerin hızlanması
B
Hayvancılığın artması
C
Tarımsal üretime geçilmesi
D
Göçebe yaşamın devam etmesi
E
Toplumların yarı-yerleşik düzene geçmesi
Soru 19

“Tasarlanan, algılanan, yaşanan” şeklinde adlandırılan üçlü mekân diyalektiği aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?

A
Foucolt
B
Lefebvre
C
Massey
D
Farabi
E
Cürcani
Soru 20

Massey “Emeğin Mekânsal Dağılımı” adlı eserinde mekâna dair aşağıdakilerin hangisinden bahsetmemiştir?

A
Yer ve mekân kavramlarının kişinin sosyal dünyayı algılayış biçimini etkilemesinden
B
Sosyal ilişkilerin mekânsal örgütlenmesinden
C
Mekân ile toplum ya da kültür kavramları arasındaki ilişkiden
D
Yer ve mekânın kavramsallaştırılmasından
E
Yer ve mekân algısının, modernlik/post modernlik bağlamında geçirdiği değişimden
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x