Temel Ceza Muhakemesi Hukuku Bilgisi 2016-2017 Final Sınavı

Temel Ceza Muhakemesi Hukuku Bilgisi 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi hakimin davaya bakmasının yasak olduğu hallerden biri değildir?

A
Hakimin aynı davada daha önce Cumhuriyet savcılığı yapmış olması
B
Sanığın hakimin boşanmış olduğu eşi olması
C
Hakimin mağdurun amcası olması
D
Hakimin aynı olayda daha önce tanık olarak dinlenmiş olması
E
Sanığın hakimin eski iş ortağı olması
Soru 2

Mahkemeler arasında görev konusunda uyuşmazlık çıktığında, görevli mahkemeyi aşağıdakilerden hangisi belirler?

A
Ortak Yüksek Görevli Mahkeme
B
Sulh Hukuk Mahkemesi
C
Adalet Bakanlığı
D
Uyuşmazlık Mahkemesi
E
Yargıtay Ceza Genel Kurulu
Soru 3

Ceza muhakemesi kurallarının zaman bakımından uygulanmasında geçerli olan ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Lehe kanunun uygulanması ilkesi
B
Ülkesellik ilkesi
C
Derhal uygulanma ilkesi
D
Aleyhe kanunun uygulanması ilkesi
E
Şüpheden sanık yararlanır ilkesi
Soru 4

Yakalanan kişinin gözaltına alınmasına karar veren merci kural olarak aşağıdakilerden hangisidir?

A
infaz hakimi
B
Mülki amir
C
Sulh ceza hakimi
D
Ağır ceza mahkemesi başkanı
E
Cumhuriyet savcısı
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi delilin içeriğinin hükmün ortaya çıkmasında rol alan herkes tarafından bilinmesini ve tartışılmasını ifade eder?

A
Delillerin erişilebilirliği
B
Delillerin doğrudan doğruyalığı
C
Delillerin müşterekliği
D
Delillerin akılcılığı
E
Delillerin hukuka uygunluğu
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi CMK'ya göre meslek ve sürekli uğraşı sebebiyle tanıklıktan çekinebilecek kişilerden biridir?

A
Kolluk görevlileri
B
Subaylar
C
infaz koruma memurları
D
Ebeler
E
Veznedarlar
Soru 7

Bilirkişi incelemesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Hakim, hakimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgi ile çözülmesi olanaklı konularda bilirkişiye başvuramaz.
B
Çözümü özel veya teknik bilgiyi gerektiren bir durum varsa, hakim bilirkişi incelemesi yaptırmak zorundadır.
C
Bilirkişi, raporunda hakim tarafından yapılması gereken hukuki değerlendirmelerde bulunamaz.
D
Bilirkişi incelemesi yaptırılmasına ilişkin kararda görevin yerine getirileceği süre belirtilir.
E
Bilirkişi sadece soruşturma evresinde görevlendirilebilir.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi koruma tedbirleri nedeniyle tazminat isteyebilecek kişilerden biridir?

A
Tazminata hak kazanmadığı halde sonradan yürürlüğe giren ve lehte düzenlemeler getiren kanun gereği, durumları tazminat istemeye uygun hale dönüşenler
B
Şikayetten vazgeçme, uzlaşma gibi nedenlerle hakkında kovuşturmaya yer olmadığına veya davanın düşürülmesine karar verilenler
C
Kusur yeteneğinin bulunmaması nedeniyle hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verilenler
D
Kanuna uygun olarak yakalandıktan veya tutuklandıktan sonra haklarında kovuşturmaya yer olmadığına veya beraatlarına karar verilenler
E
Adli makamlar huzurunda gerçek dışı beyanla suç işlediğini veya suça katıldığını bildirerek gözaltına alınmasına veya tutuklanmasına neden olanlar
Soru 9

Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde önleme aramasına aşağıdakilerden hangisi karar verebilir?

A
Mülki amir
B
Cumhuriyet savcısı
C
Kolluk amiri
D
Ağır ceza mahkemesi başkanı
E
Belediye başkanı
Soru 10

I. Kolluk amiri
II. Mülki amir
III. Cumhuriyet savcısı
Yukarıdakilerden hangilerinin kanuni koşullar gerçekleştiği taktirde el koymaya ilişkin karar veya emir verme yetkisi vardır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 11

CMK’ya göre kural olarak fizik kimliğin tespitine karar verme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
Kolluk amiri
B
Sulh ceza hakimi
C
infaz hakimi
D
Nöbetçi asliye ceza hakimi
E
Cumhuriyet savcısı
Soru 12

Mobil telefonun yerinin tespiti işlemi uzatma süresi dahil en fazla kaç ay süreyle yapılabilir?

A
1
B
3
C
5
D
8
E
10
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi soruşturmanın özelliklerinden biri değildir?

A
Gizlilik
B
Yazılılık
C
Doğrudan doğruyalık
D
Dağınıklık
E
Mecburilik
Soru 14

Sanığın fiili işlerken kusurluluğu ortadan kaldıran hataya düştüğünün tespiti halinde, yargılama sonunda aşağıdaki hükümlerden hangisi verilir?

A
Ceza verilmesine yer olmadığı
B
Beraat
C
Düşme
D
Davanın reddi
E
Mahkumiyet
Soru 15

CMK'ya göre kovuşturma aşağıdakilerden hangisi ile başlar?

A
Delillerin ikamesiyle
B
Tensip zaptının düzenlenmesiyle
C
iddianamenin kabulüyle
D
iddianamenin mahkemeye verilmesiyle
E
Sanığın sorgusunun yapılmasıyla
Soru 16

I. Olağanüstü bir kanun yoludur.
II. itirazın konusu, kural olarak hakim kararlarıdır.
III. itiraz, ilgililerin kararı öğrendiği günden itibaren yirmi gün içinde yapılmalıdır.
IV. Kararına itiraz edilen hakim veya mahkeme,
itirazı yerinde görürse kararı düzeltir. İtiraz kanun yolu ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
I ve IV
B
II ve IV
C
I, II ve IV
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 17

Cumhuriyet savcısı soruşturmayı tamamladıktan sonra, kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilememesi durumunda aşağıdaki kararlardan hangisini verir?

A
Kovuşturmaya yer olmadığı kararı
B
Ceza verilmesine yer olmadığı kararı
C
Düşme kararı
D
Beraat kararı
E
Davanın reddi kararı
Soru 18

Uzlaşma teklifinin şüpheli ve mağdur tarafından kabul edilmesi üzerine atanan uzlaştırmacı, uzatma süresi hariç, en gec kaç gün içerisinde uzlaşma işlemlerini bitirmek zorundadır?

A
10
B
30
C
55
D
60
E
90
Soru 19

I. Şüphelinin kimliği
II. Şikayetin yapıldığı tarih
III. Şüphelinin eğitim durumu
IV. Maktul, mağdur veya suçtan zarar görenin kimliği
V. Suçun delilleri
Yukarıdakilerden hangileri iddianamede yer alması gereken hususlardandır?

A
I, II ve III
B
I, II ve IV
C
II, IV ve V
D
I, II, IV ve V
E
II, III, IV ve V
Soru 20

En fazla kaç yıl süreli hapis cezasına mahkumiyet halinde, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilir?

A
1
B
2
C
3
D
5
E
10
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x