Temel İnsan Hakları Bilgisi 1 2017-2018 Final Sınavı

Temel İnsan Hakları Bilgisi 1 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki insan haklarından hangisi yalnızca vatandaşlara özgüdür?

A
Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı
B
Kamu özgürlükleri
C
Seçme hakkı
D
Medeni haklar
E
Temel haklar
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Jean Bodin’in egemenlik kuramına getirdiği sınırlamalardan biri değildir?

A
Egemen, halefiyet yasasına uymak zorundadır.
B
Egemen, kamu topraklarının devredilmezliği ilkesine uymak zorundadır.
C
Egemen, özel mülkiyete dokunamaz.
D
Egemen, doğal yasalara uymak zorundadır.
E
Egemen, milli iradeye uymak zorundadır.
Soru 3

I. Kişi özgürlüğü ve güvenliği
II. Örgütlenme hakkı
III. Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı
IV. Düşünce ve ifade özgürlüğü
Yukarıdaki kişi özgürlüklerinden hangileri aynı zamanda siyasal hak kategorisindedir?

A
YalnızI
B
I ve II
C
I, III ve IV
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 4

1215 tarihli Magna Carta Libertatum ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Feodal beylerin haklarını korumak amacıyla şekillenmiştir.
B
Tüm insanlığa seslenen, herkesi kapsayıcı haklar formüle etmiştir.
C
İngiltere’de parlamenter demokrasiye giden süreci başlatmıştır.
D
Kişi hak ve özgürlükleri ile ilgili hükümler içermiştir.
E
Ortaya çıkardığı sonuçlar amacını aşan nitelikte olmuştur.
Soru 5

1.Sendika hakkı
2.Grev hakkı
3.Toplu iş sözleşmesi hakkı
A. Çalışanların, bireysel olarak elde etmeleri pek mümkün olmayan elverişli çalışma ve ücret koşullarına sahip olabilmelerini güvence altına alan haktır.
B. Çalışanların, ortak çıkarlarını korumak ya da belirli bir duruma ya da karara karşı koymak amacıyla toplu halde işi bırakmalarını güvence altına alan haktır.
C. Çalışanların, çalışma koşullarını ve alacakları ücreti olabildiğince lehlerine olacak şekilde düzenlemek ve belirlemek üzere örgütlenmelerini güvence altına alan haktır.

Yukarıdaki sosyal haklar ile tanımlarının doğru eşleştirmesi aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A
1-A, 2-B, 3-C
B
1-A, 2-C, 3-B
C
1-B, 2-A, 3-C
D
1-C, 2-A, 3-B
E
1-C, 2-B, 3-A
Soru 6

Anayasada yer alan devletin sosyal güvenlik hakkını mali kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine getirebileceğine ilişkin maddesi ile sosyal hakların kanun hükmünde kararname ile düzenlenmesi kararları, sosyal hakların ________
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
hukuksal değerini azaltmıştır.
B
güçlenmesini sağlamıştır.
C
bağlayıcı olmasını sağlamıştır.
D
normlar hiyerarşisindeki konumunu yükseltmiştir.
E
anayasal niteliğini kaldırmıştır.
Soru 7

X ülkesinde yapılan referandum sonucu, halkın oylarıyla siyasal rejimde büyük bir değişikliğe gidilmiştir.
Buna göre, X ülkesindeki halkın bu eylemi, üçüncü kuşak haklardan hangisinin kapsamındadır?

A
Seçme ve seçilme hakkı
B
iç self determinasyon
C
Dış self determinasyon
D
Gelişme hakkı
E
Barış hakkı
Soru 8

Aşağıdaki düşünürlerden hangisi ilk dönem sosyalist düşünürlerden farklı olarak kapitalizme eleştiriler yöneltmiş ve böylece dolaylı da olsa sosyal haklar fikrinin gelişimine katkıda bulunmuştur?

A
John Stuart Mill
B
Robert Owen
C
Charles Fourier
D
Karl Marx
E
Saint Simon
Soru 9

Sosyal hakların tarihsel gelişimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sosyal haklarII. Dünya Savaşı sonrasında uluslararası sözleşmelerin konusu olmuştur.
B
1929 krizinin etkisiyle ABD’de bekçi devlet anlayışı terk edilerek, sosyal devlet anlayışı benimsenmiştir.
C
Türkiye Cumhuriyeti’nin bir niteliği olarak sosyal devlet ilkesi, ilk olarak 1924 Anayasası’nda yer almıştır.
D
Sosyal haklara ilişkin ilk anayasal gelişme Fransa’da gerçekleşmiştir.
E
Sosyal devlet anlayışının dünya çapında yaygınlaşmasıII. Dünya Savaşı sonrasında gerçekleşmiştir.
Soru 10

I. Burjuva sınıfı
II. işçi sınıfı
III. Azınlıklar
IV. Gelişmemiş ülkelerin halkları
V. Toplumsal hareketler
Üçüncü kuşak hakların ortaya çıkmasında Yukarıdakilerden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II, III ve IV
D
III, IV ve V
E
I, II, III, IVve V
Soru 11

Üçüncü kuşak hak ile hakkın doğmasında etkili olan olay, aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Hak: Self determinasyon hakkı
Olay: Coğrafi keşifler
B
Hak: Self determinasyon hakkı
Olay: Sömürgecilik hareketleri
C
Hak: Çevre hakkı
Olay: Kaynakların tükenmesi
D
Hak: Barış hakkı
Olay: Mülteci nüfusunun artması
E
Hak: Barış hakkı
Olay: Azınlıkların ayaklanması
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi azınlık olmanın unsurlarından biri değildir?

A
Sayısal olarak az olma
B
Azınlık bilincine sahip olma
C
Vatandaş olma
D
Belirli özellikleriyle toplumun geri kalanından farklı olma
E
Başat bir pozisyonda olma
Soru 13

insan hakları, cinsiyet, kültür, etnisite, din, uyrukluk gibi ölçütlere bakılmaksızın, herkes için kapsayıcı, evrensel olması gerektiği temeline dayandırılmıştır.
İnsan haklarının evrenselliği olarak adlandırılan bu kuralın istisnası aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kişi hakları
B
Dayanışma hakları
C
Sosyal haklar
D
Azınlık hakları
E
Siyasal haklar
Soru 14

X ülkesinde kamu otoriteleri hukuku devletin çıkarları doğrultusunda şekillendirmekte, hukuku bir tehdit aracı olarak kullanmakta, halk ise kamu otoritelerinin yaptıkları her türlü eylem ve işlemin doğru, haklı, meşru olduğunu düşünmekte ve bu tutumlarını desteklemektedir.
Bu ülkedeki hâkim siyasal kültür ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Devlet aklı doktrinini içselleştirmiştir.
B
Siyasi realizm doktrini ile arasına mesafe koymaktadır.
C
Çoğunlukçu demokrasi anlayışı hâkimdir.
D
Demokratik bir mahiyete sahiptir.
E
Çok kültürcülük uygulamalarına karşıdır.
Soru 15

15. ve 16. sorularda, aşağıdaki parçada numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. —15— doktrini, devletin gerçek veya hayali çıkarlarını, bireyin veya toplumun çıkarlarından ve her türlü ahlaksal ve hukuksal değerden üstün tutan ve devlet çıkarlarını savunurken kullanılacak araçların hukuksal ve ahlaksal sorgulamasını yapmayan bir anlayışı esas alır. Bu doktrinin uluslararası düzeydeki yansıması ise —16— olarak adlandırılmaktadır. Bu görüşü savunanlara göre, dış politikayı ulusal çıkar belirlemelidir. Ulusal çıkarı ön plânda tutan bu yaklaşımın tezahürlerinin ortak yanı, 'ulusal çıkar’ gerekçesiyle gerçekleştirilen hadiselerde ahlaki bir sorun görülmemesi veya konuya ahlak ve hukuk ölçütleriyle yaklaşma gereği duyulmamasıdır.

A
Kültürel emperyalizm
B
Devlet aklı
C
Reelpolitik
D
Siyasi realizm
E
Kültürel rölativizm
Soru 16

15. ve 16. sorularda, aşağıdaki parçada numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. —15— doktrini, devletin gerçek veya hayali çıkarlarını, bireyin veya toplumun çıkarlarından ve her türlü ahlaksal ve hukuksal değerden üstün tutan ve devlet çıkarlarını savunurken kullanılacak araçların hukuksal ve ahlaksal sorgulamasını yapmayan bir anlayışı esas alır. Bu doktrinin uluslararası düzeydeki yansıması ise —16— olarak adlandırılmaktadır. Bu görüşü savunanlara göre, dış politikayı ulusal çıkar belirlemelidir. Ulusal çıkarı ön plânda tutan bu yaklaşımın tezahürlerinin ortak yanı, 'ulusal çıkar’ gerekçesiyle gerçekleştirilen hadiselerde ahlaki bir sorun görülmemesi veya konuya ahlak ve hukuk ölçütleriyle yaklaşma gereği duyulmamasıdır.

A
Reelpolitik
B
Kültürel emperyalizm
C
Siyasal kültür
D
Hikmet-i hükümet
E
Devlet aklı
Soru 17

Avrupa insan Hakları Sözleşmesi, yalnızca klasik hakları konu edinmiştir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesinde hukuksal koruma altında olan bir haktır?

A
Çevre hakkı
B
Sosyal güvenlik hakkı
C
Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı
D
Barış hakkı
E
Gelişme hakkı
Soru 18

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin çok etkili bir insan hakları belgesi haline gelmesinde aşağıdakilerden hangisi etkilidir?

A
Yalnızca klasik hakları koruma altına alması
B
Bölgesel bir koruma mekanizması olması
C
insan hakları kuşakları arasında bir hiyerarşi oluşturması
D
Hak ihlâllerini somut yaptırımlara bağlamış olması
E
Raporlama sistemi ile hak ihlâllerini denetlemesi
Soru 19

I. Hukuksal niteliği itibarıyla bir genel kurul kararıdır.
II. Tarafların imzasına açılmıştır.
III. Hukuksal bağlayıcılığı vardır.
IV. Bir referans norm olarak giderek bağlayıcılık kazanmaktadır.
Yukarıdaki İnsan Hakları Evrensel Bildirisi ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur?

A
I ve II
B
I ve III
C
I ve IV
D
II ve III
E
III ve IV
Soru 20

Azınlık haklarının, Birleşmiş Milletler zemininde hukuksal bir norm olarak ilk kez yer aldığı uluslararası metin aşağıdakilerden hangisidir?

A
Medeni ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi
B
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi
C
Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına ilişkin Uluslararası Sözleşme
D
Ulusal ya da Etnik, Dinsel ve Dilsel Azınlıklara Mensup Kişilerin Haklarına ilişkin Bildiri
E
işkenceye ve Diğer Zalimane, insanlık Dışı ve Küçültücü Ceza ve Muameleye Karşı Sözleşme
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x