Temel İnsan Hakları Bilgisi 1 2018-2019 Vize Sınavı

Temel İnsan Hakları Bilgisi 1 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Vatansızlığın Azaltılmasına İlişkin Sözleşme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sözleşmede bir BM organının başvuruları denetlemesi öngörülmüştür.
B
Vatansız kişilerin, doğum veya soy yoluyla devletle yerleşik bir bağ kurarak vatandaşlık kazanmalarının veya vatandaşlıklarını korumalarının usullerini belirlemektedir.
C
Sözleşmede düzenlenen konulardan biri vatandaşlık hakkının verilmesidir.
D
Sözleşmede, kazanıldıktan sonra vatandaşlığın korunması konusu da ele alınmaktadır.
E
Sözleşmede etnik kökeni nedeniyle kişilerin vatandaşlıktan yoksun bırakılabileceği belirtilmektedir.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi sahibine olumlu veya olumsuz bir talepte bulunma yetkisi verir?

A
Hukuk
B
Hak
C
Adalet
D
Özgürlük
E
ihbar
Soru 3

Ancak bir topluluk halinde kullanabilen haklar insan hakları sınıflandırmasında nasıl isimlendirilirler?

A
Kolektif haklar
B
Temel haklar
C
Negatif haklar
D
Pozitif haklar
E
Bireysel haklar
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının niteliklerinden biridir?

A
Zorla yerine getirme
B
Temel olarak bireylere yöneltilebilme
C
Evrensellik
D
Açıklık
E
Çoğunluk hakkı olma
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının bölgesel kaynaklarından biridir?

A
BM insanlığa Karşı Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi
B
Yaşadığı Ülkenin Vatandaşlığına Sahip Olmayan Bireylerin insan Hakları Üzerine Bildirge
C
Kadın ve Çocuk Kaçakçılığının Önlenmesi Sözleşmesi
D
BM Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi
E
Avrupa Konseyi Statüsü
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi insan hakları normlarının özelliklerinden biridir?

A
Sadece bölgesel olma
B
Kamu yaşamında insanlar arası ilişkiler için davranış normları niteliği taşımama
C
Kültürel normlar niteliğinde olması
D
Muamele görme ilkeleri niteliğinde olması
E
Sadece bireylere hitap etme
Soru 7

“Hangi ulusal, etnik, dinî, zümrevî veya mesleki topluluktan olursa olsun, her kişinin yalnızca insan olmak itibariyle sahip bulunduğu değeri korumaya dönük eylem potansiyelinin başkalarınca tanınmasını ve her çeşit dış müdahaleye karşı korunmasını gerektiren en üstün ahlaki iddia veya talep” aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

A
Kişilik hakları
B
insan hakları
C
Vatandaşlık hakları
D
Temel haklar
E
Kamusal haklar
Soru 8

“Merkezi idareyi güçlendirerek kamu düzenini sağlamak, dolayısıyla can ve mal güvenliğini sağlamaya yöneliktir. Belgenin temel haklarla ilgili hükmü vergi toplamada zulüm ve eziyet yapılmamasıdır.” ifadesi aşağıdaki belgelerden hangisi için doğru bir ifadedir?

A
Magna Carta
B
Gülhane Hattı Hümayun-u
C
Sened-i ittifak
D
Adalet Fermanı
E
Kanun-u Esasî
Soru 9

Ön sözünde kadınlara karşı ayrımcılık yapmanın hakların eşitliği ilkesini ve insan onuruna saygıyı ihlal edeceği ifade edilen, BM Genel Kurulu’nun 18.12.1979 tarih ve 34/180 sayılı kararıyla imzaya açılan ve 03.09.1981’de yürürlüğe giren ve anlaşmaya taraf devletlerin, kadınlara karşı her türlü ayrımcılığı kınama ve tüm uygun yollarla bu ayrımcılığın kaldırılması yolunda bir politika izlemeyi kabul ettikleri sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kişilerin özellikle Kadın ve Çocuk Kaçakçılığının Önlenmesi ve Cezalandırılması BM Protokolü
B
Kadınlara Karşı Hür Türlü Ayrımcılığın Önlenmesine ilişkin ihtiyari Protokol
C
Kadın ve Çocuk Kaçakçılığının Önlenmesi Sözleşmesi
D
Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Kaldırılması Sözleşmesi
E
BM Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi
Soru 10

“Devletlerce onaylanan insan hakları sözleşmeleri devletlerin insan haklarını ve özgürlükleri koruma ve onlara saygı göstermeye dair yükümlülüklerini kapsamaktadır. Herhangi bir üye devlet başka bir üye devlete karşı anlaşmanın gereklerini yerine getirmediği için işlem başlatabilir. Genelde bu tür bir şikâyet sadece hem şikâyet eden taraf hem de karşı taraf denetleme biriminin yetkisini tanıyorsa gerçekleşebilir.” ifadesi aşağıdaki usullerden hangisi için kullanılabilir?

A
Rapor usulü
B
Devletlerarası Şikâyet Usulü
C
Bireysel Başvuru Usulü
D
Soruşturma Usulü
E
Ziyaret Usulü
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi insan haklarını sınırlama sebeplerinden biri değildir?

A
Gelenek kuralları
B
Milli güvenlik
C
Kamu güvenliği
D
Kamu düzeni
E
Ahlakın korunması
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Kişisel ve Siyasi Haklar Sözleşmesi’nin düzenlediği hakların uygulanmasını gözetmek ve taraf devletlerin bu haklara saygı gösterip göstermediğini denetlemek amacıyla kurulmuştur?

A
işkenceye Karşı Komite
B
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi
C
insan Hakları Komitesi
D
Irk Ayrımcılığının Kaldırılması Komitesi
E
Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Kaldırılması Komitesi
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi kullanılması sınırlanabilen haklardan biridir?

A
Kanun önünde eşitlik
B
Kanunla kurulmuş, yetkisi bağımsız ve tarafsız bir mahkemede adil yargılanma hakkı
C
Evlilerin (eşlerin) eşit haklara ve sorumluluklara sahip olma hakkı
D
Etnik, dinsel veya dilsel azınlıkların kendi kültürel haklarını kullanma hakkı
E
ifade hürriyeti
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi, Birleşmiş Milletler’in insan haklarını teşvik ve korumayı üstlenmiş ana kuruluşudur ve devletlerin, sivil toplum örgütlerinin, hükümetlerarası kuruluşların insan hakları konusundaki görüşlerini dile getirmeleri için bir forum görevi üstlenmiştir?

A
BM Genel Kurulu
B
Uluslararası Adalet Divanı
C
Güvenlik Konseyi
D
insan Hakları Konseyi
E
Ekonomik ve Sosyal Konsey
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi kamu hak ve hürriyetlerinin düzenlenmesinde kullanılan sistemlerden biridir?

A
Gözetleyici rejim
B
Önleyici rejim
C
Bağlı rejim
D
Demokratik rejim
E
Bağımsız rejim
Soru 16

İnsan haklarının sınırlaması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Sınırlama idarenin düzenleyici işlemiyle yapılmalıdır.
B
Sınırlayıcı bir şekilde ifade edilen haklar hiçbir durumda sınırlanamaz.
C
insan hakları hukukunda genel kural insan haklarının korunmasıdır; sınırlama ise istisnadır.
D
Mutlak terimlerle ifade edilen haklar sınırlanabilir.
E
Sınırlama sınırsız şekilde yapılabilir.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Ceza Mahkemesinin organlarından biridir?

A
Başkanlık
B
Yönetim kurulu
C
Senato
D
Temsilciler meclisi
E
idari büro
Soru 18

BM çerçevesinde bireyler veya yönetim dışı kuruluşları yargılayan veya bunlar hakkında karar veren bir yargı organı olmadığı gibi, bir insan hakları mahkemesi de değildir. Ancak, kendisine sunulan uyuşmazlıklarla ilgili davalarda verdiği kararlar veya buna yetkili kurumlarca, kendisinden istenilen istişarî mütalaa talepleri nedeniyle açıkladığı görüşler, yürürlükteki hukuk kurallarının açıklanması niteliğinde kabul edilebilir.
Yukarıda verilen görev tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
insan Hakları Konseyi
B
Güvenlik Konseyi
C
Ekonomik ve Sosyal Konsey
D
Uluslararası Adalet Divanı
E
BM Genel Kurulu
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına Dair Sözleşme’nin uygulanmasını izlemek üzere kurulmuştur?

A
insan Hakları Komitesi
B
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi
C
işkenceye Karşı Komite
D
Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Kaldırılması Komitesi
E
Irk Ayrımcılığının Kaldırılması Komitesi
Soru 20

Aşağıdaki insan haklarını sınırlama sebeplerinden hangisi, yollar, caddeler ve parklardaki güvenliği ifade eder?

A
Kamu düzeni
B
Kamu ahlakı
C
Kamu sağlığının korunması
D
Siyasal hakların sağlanması
E
Genel refahın sağlaması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,33. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x