Temel İnsan Hakları Bilgisi 2 2016-2017 Üç Ders Sınavı

Temel İnsan Hakları Bilgisi 2 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Hakkında komisyona şikâyette bulunulan devletler ne kadar süre içerisinde bu bildirime karşı cevap vermek durumundadır?

A
1 hafta
B
1 ay
C
3 ay
D
6 ay
E
1 yıl
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin dayandığı temel hak ve ilkelerden biri değildir?

A
Hayat ve gelişme hakkı
B
Karşılıksız sevilme hakkı
C
Ayrım gözetmeme ilkesi
D
Menfaatinin korunması ilkesi
E
Görüşlerini ifade hakkı
Soru 3

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kaç hakimi vardır?

A
17
B
27
C
37
D
47
E
57
Soru 4

Osmanlı İmparatorluğu'nda 23 Ocak 1913 günü İttihat ve Terakki Cemiyeti tarafından düzenlenen askerî darbe aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vaka-i Vakvakiye
B
Bâb-ı Âli Baskını
C
Vaka-i Hayriye
D
Patrona Halil isyanı
E
Şahkulu isyanı
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi pozitif statü haklarından biri değildir?

A
Mülkiyet hakkı
B
Çalışma hakkı
C
Sağlık hakkı
D
Konut hakkı
E
Sosyal güvenlik hakkı
Soru 6

1921 Anayasası dönemi ile ilgili doğal hâkim ilkesine aykırılık teşkil eden durum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Teşkilat-ı Esasiye Kanununda hüküm bulunmayan hallerde TBMM’nin bazen tamamen Kanun-i Esasi’den bağımsız hareket etmesi
B
Teşkilat-ı Esasiye Kanununda temel hak ve özgürlükler konusunda herhangi bir ifade yer almaması
C
Kanun-i Esasi’de öngörülen temel hak ve özgürlüklerin bu dönemde de hukuken geçerli olması
D
1921 Anayasası’nın asgari müşterekleri hüküm altına almak amacıyla hazırlanmış olması
E
istiklal mahkemelerinin kurulması
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi ikinci kuşak haklarından biri değildir?

A
Gelişme hakkı
B
Çalışma hakkı
C
Dinlenme hakkı
D
Emeklilik hakkı
E
Sağlık hakkı
Soru 8

I. Saltanatın kaldırılması
II. Cumhuriyetin ilan edilmesi
III. Hilafetin kaldırılması
IV. 1921 Anayasasını yapan ilk meclisin seçimlere gidilerek yenilenmesi
Yukarıdaki olaylardan hangileri 1924 Anayasası’nın yapılmasına zemin oluşturmuştur?

A
I ve II
B
II ve III
C
III ve IV
D
I, II ve III
E
I, II, III ve IV
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi aktif statü hakkı niteliğindedir?

A
Sosyal güvenlik hakkı
B
Kişi güvenliği
C
Çalışma hakkı
D
Din hürriyeti
E
Kamu hizmetine girme hakkı
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nda yer alan siyasi haklar ve ödevlerden biridir?

A
Sendika kurma hakkı
B
Grev hakkı
C
Dilekçe hakkı
D
Düzeltme ve cevap hakkı
E
Hak arama hürriyeti
Soru 11

1961 Anayasası’nda düzenlenen temel hak ve özgürlüklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Siyasal hakları düzenlememiştir.
B
Sadece klasik hakları düzenlemiştir.
C
Seçme ve seçilme hakkı eşitlik ilkesine aykırı biçimde düzenleme bulmuştur.
D
Sosyal haklar ilk kez bireyler bakımından geniş ölçüde anayasal güvence altına alınmıştır.
E
1971 ve 1973 yıllarında değişikliğe uğramışlardır.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi 1924 Anayasası ile tanınan haklardan biri değildir?

A
Vicdan özgürlüğü
B
Devlet memuriyetine girebilme hakkı
C
Aleni yargılanma hakkı
D
Toplu sözleşme hakkı
E
Kişi dokunulmazlığı
Soru 13

Kolluğun durdurma ve kimlik sorma yetkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Jandarmanın üniformalı görev yapması halinde kimlik kontrolü yaparken karşı tarafa meslek kimliğini gösterme mecburiyeti bulunmamaktadır.
B
Polis, kolluk görevlisi olduğunu karşı tarafa ispatlamak durumunda değildir.
C
Bir aracın dışarıdan bakıldığında görünen yerlerinde bulundurulması yasak bir eşya varsa yetkili makamın izniyle kolluk görevlisi buna el koyabilecektir.
D
Durdurulan kişinin kendisine veya etrafına zarar verebilecek nitelikte bazı eşyaları taşıdığından şüphelenmeyi gerektirecek yeterli sebepler varsa; polis kişinin üzerini ve eşyalarını arayabilir, ceplerini boşaltmasını isteyebilir.
E
Kişinin kimliğini güvenilir şekilde ortaya koyamaması halinde yakalanması ve valilik emriyle kimliği belirleninceye kadar gözaltına alınması mümkündür.
Soru 14

Gözaltı kararını aşağıdakilerden hangisi verir?

A
Cumhuriyet Savcısı
B
Mülki Amir
C
Emniyet Müdürü
D
Avukat
E
Ağır Ceza Mahkemesi
Soru 15

Temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Anayasada belirtilen sınırlandırma sebepleri ile yapılması gerekir.
B
ilgili hakkın koruduğu alanın dışarıdan bir müdahale ile daraltılmasıdır.
C
Sınırlandırma için ilk olarak anayasa değişikliği yapılmalıdır.
D
Temel hak ve özgürlüğün sınırlılığından farklı bir kavramdır.
E
Sınırlamanın kanunla yapılması gerekir.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nın kabul edildiği ilk halinde, temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması rejimine ilişkin esaslar ile ilgili değildir?

A
Temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması bakımından, olağan dönemlerde ve olağanüstü dönemlerde geçerli olmak üzere iki farklı rejim öngörülmüştür.
B
Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, milli egemenliğin, Cumhuriyetin, milli güvenliğin korunması amacı ile sınırlanabilir.
C
Temel hak ve hürriyetlerle ilgili genel ve özel sınırlamalar demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı olamaz.
D
Kamu düzeninin, genel asayişin, kamu yararının, genel ahlâkın ve genel sağlığın korunması amacı ile sınırlanabilir.
E
Temel hak ve özgürlükler, yalnızca genel sınırlama sebeplerine göre sınırlandırılır.
Soru 17

Yakalanan kimsenin savcının emriyle hareket serbestisinin, serbest bırakılıncaya kadar veya hâkim önüne çıkartılıncaya kadar kısıtlanmaya devam etmesine ne ad verilir?

A
Tutuklama
B
Gözaltı
C
Sorgu
D
Mahkumiyet hükmü
E
El koyma
Soru 18

Kullanımının olağanüstü dönemlerde durdurulması veya sınırlandırılması mümkün olan yasaklama aşağıdakilerden hangisidir?

A
Suçluluğu mahkeme kararı ile saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz.
B
Suç ve cezalar geçmişe yürütülemez.
C
Mülkiyet hakkı ihlal edilemez.
D
Savaş hukukuna uygun fiiller sonucu meydana gelen ölümler dışında, kişinin yaşama hakkına, maddi ve manevi varlığının bütünlüğüne dokunulamaz.
E
Kimse din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisinde temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması söz konusu değildir?

A
Olağanüstü hal
B
Savaş
C
Seferberlik
D
Milletlerarası hukuktan doğacak yükümlülüklerin ihlâl edilmesi
E
Sıkıyönetim
Soru 20

Daha önceden yetkili makam tarafından verilmiş yakalama emri üzerine gerçekleştirilen yakalamaya ne ad verilir?

A
Gözaltı
B
Müzekkereli yakalama
C
Suçüstü
D
Müzekkeresiz yakalama
E
Gözlem altı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x