Temel İnsan Hakları Bilgisi 2 2017-2018 Final Deneme Sınavı

Temel İnsan Hakları Bilgisi 2 2017-2018 Final Deneme Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki önermelerden hangisi Birleşmiş Milletler Şartı hakkında söylenemez?

A
Şartı’n 5.Maddesine göre “uluslararasındaki dostane ve barışçıl ilişkiler için gerekli olan istikrar ve refah şartlarını yaratma maksadıyla” Birleşmiş Milletler ırk, cinsiyet, dil veya din ayrımı olmaksızın herkesin insan haklarına ve temel özgürlüklerine evrensel bir saygı ve de riayeti sağlayacaktır.
B
İnsan Hakları düşüncesi Birleşmiş Milletler (BM) Şartı hazırlanırken giderek ilk başlarda insan haklarına daha kısıtlı atıflar söz konusuyken, zaman ilerledikçe şart içindeki önemi arttırılmıştır.
C
Şartı’n maddesinde “ekonomik, sosyal, kültürel veya insancıl karakterdeki sorunların çözülmesi için uluslararası işbirliğini sağlanması” ve “ırk, cinsiyet, dil veya din ayrımı olmaksızın herkesin temel hürriyetlerine ve insan haklarına saygıyı” desteklemek örgütün amaçları arasında sayılmıştır.
D
Şartı’n 1Maddesinde ise Genel Kurul’a, “ırk, cinsiyet, dil veya din ayrımı olmaksızın” insan hakları ve temel özgürlüklerden yararlanılmasını sağlamak için uluslararası çapta araştırmalar yapılmasını sağlama görevi verilmiştir.
E
İnsan Hakları konusunda hiçbir düzenleme getirmemiştir.
Soru 2

İnsan Hakları Evrensel Beyanname ’si hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Beyanname, bir uluslararası antlaşma hüviyetine sahip değildir, dolayısıyla hukuki bağlayıcılığı bulunmamaktadır.
B
Birleşmiş Milletler Şartı’nda bahsi geçen insan hakları teriminden ne anlaşılması gerektiğini somut bir kapsama kavuşturmuştur.
C
Birleşmiş Milletler Şartı’ndaki insan haklarının kısa bir tekrarıdır.
D
Uluslararası ilişkilerde saygı gören, önemli bir belgedir ve kendisinden sonraki sözleşmeleri de etkilemiştir.
E
Evrensel olarak insan hakları konusuna değinen öncü bir metindir.
Soru 3

1921 Anayasası döneminde öngörülen hükümet sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Başkanlık sistemi
B
Yarı başkanlık sistemi
C
Parlamenter sistem
D
Meclis hükümeti sistemi
E
Süper başkanlık sistemi
Soru 4

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yapmış olduğu ilk anayasa aşağıdakilerden hangisidir?

A
1876 Anayasası
B
1909 Anayasası
C
1921 Anayasası
D
1924 Anayasası
E
1961 Anayasası
Soru 5

“Bu haklar, bireylere devletten olumlu bir davranış, bir hizmet bir yardım isteme imkânını veren haklardır”.
Bu cümleyle anlatılmak istenen haklar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Negatif statü hakları
B
Pozitif statü hakları
C
Aktif statü hakları
D
Pasif statü hakları
E
Mutlak statü hakları
Soru 6

“İnsanlar, sırf insan olmaktan dolayı, doğuştan bazı hak ve hürriyetlere sahiptirler. İnsanların sahip olduğu bu haklar, devletten önce gelir; bu haklar insana devlet tarafından verilmemiştir; dolayısıyla bu hak ve hürriyetlere devlet dokunamaz.” Bu görüş hangi anlayış tarafından savunulmaktadır?

A
Tabiî hak anlayışı
B
Pozitivist hak anlayışı
C
Marksist hak anlayışı
D
Normativist hak anlayışı
E
İradeci hak anlayışı
Soru 7

Temel hak ve hürriyetlerin idareye karşı teşriî yoldan korunması hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Teşriî yolun temelinde Anayasamızın 74’üncü maddesinde tanınmış olan dilekçe hakkı yatar.
B
Teşriî yoldan temel hak ve hürriyetlerin korunabilmesi için “TBMM Dilekçe Komisyonu” kurulmuştur.
C
Temel hak ve hürriyetler teşriî yoldan korunabilmesi için “TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu” kurulmuştur.
D
Teşriî başvuru sonucunda TBMM Dilekçe Komisyonu idareyi bağlayıcı karar alır.
E
Teşriî başvuru sonucunda TBMM isterse şikâyet konusu olan temel hak ve hürriyetin korunması için kanun çıkarabilir.
Soru 8

Temel hak ve hürriyetlerin yargı yoluyla korunması hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?

A
Yargısal başvuru hakkının temelinde, Anayasamızın “herkes meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı ve davalı olarak iddia ve savunma ile âdil yargılanma hakkına sahiptir” diyen “hak arama hürriyeti” başlıklı 36’ncı maddesi bulunmaktadır.
B
Yargısal başvuru yolu oldukça etkili olan bir başvuru yoludur. Ancak mahkemelerin kararları bağlayıcı değildir.
C
Başvurulan yargı koluna göre, yargısal başvuru yolunun da kendi içinde adlî yargıya, idarî yargıya ve anayasa yargısına başvuru olmak üzere üç çeşidi vardır.
D
Özel hukuk ve ceza hukuku alanında bir hakkı ihlâl edilen kişi, görevli ve yetkili adliye mahkemesine başvurarak hakkını arayabilir.
E
İdarenin, idarî nitelikte bir eylem ve işlemiyle hakları ihlâl edilen kişiler, görevli ve yetkili idarî yargı yerinde iptal veya tam yargı davası açarak hakkını arayabilir.
Soru 9

Polisin direnen kişilere karşı veya eşya üzerinde kullandığı kelepçe, cop, basınçlı su, göz yaşartıcı gazlar veya tozlar, fiziki engeller, polis köpekleri ve atları ile sair hizmet araçlarını aşağıdakilerden hangisi ifade eder?

A
Maddi güç
B
Bedeni güç
C
Silahlı kuvvet
D
Tazyikli kuvvet
E
Yoğunlaştırılmış kuvvet
Soru 10

A ile B iştirak halinde bir mağazayı soyarken yakalanmışlardır. Her biri bakımından uzatma süreleri dâhil, gözaltı süresi en fazla ne kadar olabilir?

A
24 saat
B
48 saat
C
Üç gün
D
Dört gün
E
Yedi gün
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
İnsan Hakları klasik uluslararası siyasi ilişkilerin anlayışına göre, tamamıyla devletlerin iç meselesi olarak görülen bir alan olmuştur.
B
İnsan Haklarının korunması yüzyıllardır uluslararası bir sorun olarak görülmekte ve konuyla ilgili anlaşmazlıklar diplomasi yoluyla çözülmektedir.
C
1648 yılındaki Westphalia Andlaşması’ndan bu yana, devletlerarası siyasi örgütler dahi insan haklarının geliştirilmesini kendileri için önemli konulardan görmüş, bu amaç uğrunda çalışmıştır.
D
20. Yüzyıla gelindiğinde insan haklarının korunmasına ilişkin çok sayıda sözleşme imzalanmış ve yürürlüğe girmiştir.
E
II. Dünya Savaşı’nın önemli bir özelliği de insan haklarına saygı çerçevesinde yapılmasıdır.
Soru 12

Hak ve hürriyet kavramlarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Hürriyet somut, hak soyuttur.
B
Hak hürriyetin uygulanması aşamasında ortaya çıkar.
C
Haklar mahkeme önünde ileri sürülebilir.
D
Hak, kişilere hukuk düzeni tarafından verilen bir irade kudreti, bir isteme yetkisidir.
E
Hakkın gerçekleşmesi için, diğer kişilerin veya devletin hak sahibi kişi lehine birtakım edimlerde bulunması gerekir.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasının “kişinin hakları ve ödevleri” başlıklı ikinci kısmının ikinci bölümünde düzenlenmemiştir?

A
Zorla çalıştırma yasağı
B
Konut dokunulmazlığı
C
Grev Hakkı
D
Din ve vicdan hürriyeti
E
Mülkiyet hakkı
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasının “sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler” başlıklı ikinci kısmının üçüncü bölümünde düzenlenmemiştir?

A
Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi
B
Yerleşme ve seyahat hürriyeti
C
Dinlenme hakkı
D
Sosyal güvenlik hakkı
E
Konut hakkı
Soru 15

I. Polis
II. Cumhuriyet Savcısı
III. Hâkim
Yukarıdakilerden hangisinin şüphelinin zorla getirilmesine karar verme yetkisi vardır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
II ve III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi kişiye yakalandıktan sonra hatırlatılması zorunlu haklardan değildir?

A
Kimlik bilgilerine ilişkin susma hakkı
B
Kendisine yüklenen suça ilişkin susma hakkı
C
Müdafiden faydalanma hakkı
D
Lehine olan hususları ileri sürme hakkı
E
Yakınlarına haber verme hakkı
Soru 17

Gözaltına almaya kural olarak aşağıdakilerden hangisi karar verir?

A
Hâkim
B
Cumhuriyet Savcısı
C
Kolluk amiri
D
Vali
E
Belediye başkanı
Soru 18

CMK’ya göre şüphelinin üzerinde ve ona ait yerlerde arama yapılabilmesi için en az hangi şüphe derecesi gerekir?

A
Basit şüphe
B
Varsayılan şüphe
C
Yeterli şüphe
D
Makul şüphe
E
Kuvvetli şüphe
Soru 19

Önleme aramasına karar verebilecek mercilere ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Sadece hâkim veya mahkeme karar verebilir.
B
Kural olarak hâkim, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise mülki amir karar verebilir.
C
Kural olarak hâkim, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise C. Savcısı karar verir.
D
Sadece C. Savcısı karar verebilir.
E
Kural olarak hâkim, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde C. Savcısı, C. Savcısına ulaşılamadığı hallerde ise kolluk amiri karar verebilir
Soru 20

Kolluk, aşağıdakilerden hangisine yönelik olarak kişileri ve araçları durdurma yetkisine sahip değildir?

A
Bir suçun işlenmesini önlemek
B
Bir kabahatin işlenmesini önlemek
C
Bireylerin özel hayatını denetlemek
D
Suç işlendikten sonra kaçan failleri yakalamak
E
Toplum bakımından muhtemel bir tehlikeyi önlemek
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x