Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları 2016-2017 Vize Sınavı

Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kadının, erkek ve kadın arasındaki eşitsiz ilişkinin değiştirilemeyeceğine inanarak erkeğin iktidarını toplumsal yaşamın her alanında koşulsuz olarak kabul etmesi anlamına gelen psikolojik mekanizma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aklileştirme
B
Yadsıma
C
Öğrenilmiş çaresizlik
D
Yansıtma
E
Özdeşleşme
Soru 2

Erkeklerin hormonları ve testosteron yapılarından dolayı genetik olarak kodlanmış ve liderlik, agresiflik, hırs, rekabetçilik, güçlülük, bağımsızlık ve bireycilik gibi özelliklerin erkeğin yaratılış özelliği olduğu düşüncesini savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal inşacılık
B
Biyolojik Determinizm
C
Organik Belirlenimcilik
D
Anatomik indirgemecilik
E
Hegemonik Erkeklik
Soru 3

İkinci Dalga feminizmin temel tezlerinin gözlemlendiği eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cinsiyet Belası - Judith Butler
B
Eşitlik Üzerine - Sarah Grimke
C
Emile - J.J. Rousseau
D
Kadın Haklarının Savunusu - Mary WolIstonecraft
E
ikinci Cins - Simone de Beauvoir
Soru 4

İktidar kavramını, sosyal ilişkiler çerçevesi içinde bir iradenin ona karşı gelinmesi halinde dahi yürütülebilmesi imkânı olarak tanımlayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Max Weber
B
Kari Marks
C
Hegel
D
Jürgen Habermas
E
Aristoteles
Soru 5

Soğuk Savaş sonrası dönemde yenilenen dünya düzeni içerisinde çatışma çözümleri, barış çalışmaları, dış politika yönetimi, askeri kurumların düzenlenmesi gibi meselelerde kadınların aktif olarak yer alması ile ilgili tartışmalar, feminist çalışmalarla hangi disiplinin ortak çalışma alanı içinde yer alır?

A
Sosyoloji
B
Felsefe
C
Uluslararası ilişkiler
D
Siyaset Bilimi
E
Antropoloji
Soru 6

Otorite ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Yasal-ussal otorite köklerini çok eski geleneklerden ve kurumsallaşmış inançtan almaktadır.
B
Otorite, iktidar koşullarını yorumlama, bir güç imgesi tanımlamak suretiyle denetim ve nüfuz koşullarına bir anlam verme çabasıdır.
C
Meşru olarak kabul edilen bir iktidar haklılıkla örtülüdür ve herhangi bir biçimde zorlama veya kuvvetten öte, “kabul edilmiş bir itaat ödevine” dayanır.
D
Karizmatik temellere dayanan otorite iktidar sahibinin istisnai, olağandışı, sıradan insanların kişiliklerinde barındıramayacakları türden olağanüstü yeteneklere sahip olduğu ve dolayısıyla kahraman olduğu inancına dayanmaktadır.
E
Otorite genellikle zorlama veya cezalandırma yöntemi üzerinden değil, diğerleri üzerinde sözünü geçirebilme ve davranışları üzerinde manevi bir etkileme gücü üzerinden ortaya çıkar.
Soru 7

I. Kadınlar arasındaki sınıfsal farklılık sorunlarına odaklanılmıştır.
II. Feminist ampirizm ile açıklanamayan sorulara yanıt aranmıştır.
III. Kadınlar arasındaki özgürlük, eşitlik gibi değerlerin evrensel olamayacağı iddia edilmiştir.
Yukarıdakilerden hangileri Feminist Duruş Teorisini açıklayan görüşler arasında yer almaz?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 8

I. Sufraje Hareketi - Kadın haklarını ilk düşünen, tartışan, şekillendiren aktivistlerin etrafında oluşan feminist hareketler
II. Protofeminist Hareketler - 20. yüzyılın başında kadınların seçme ve seçilme hakkını savunan radikal kadın hareketleri
III. Birinci Dalga Feminist Hareketler - 18. yüzyılın sonları ve 19. yüzyıl başlarından itibaren Avrupa ve Amerika’da kadınların eşit yurttaşlık haklarına ilişkin taleplerini içeren feminist hareketler
Yukarıdaki eşleştirmelerden hangileri yanlıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
İve III
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi insan ilişkileri özelinde, bir kişinin diğer kişi üzerinde iktidar kurabilmek için kullandığı yöntemlerden biri değildir?

A
Tehdit
B
Meşru kuvvet kullanımı
C
ikna
D
Disiplin cezası
E
Manevi baskı
Soru 10

Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki kadın hareketleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kadının ezilen ve sömürülen konumunun bir devrimle düzeleceği savunulmuştur.
B
Kadınların kendi tarih bilincini geliştirmeleri açısından eserler yazılmıştır.
C
Kadın derneklerinin fikirlerini yaymak için pek çok gazete ve dergi çıkartılmıştır.
D
Kadınların erkeklerle eşit yurttaş haklarına sahip olma talepleri dile getirilmiştir.
E
Küçük yaşta evlilikleri sorgulayan tartışmalar yürütülmüştür.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi 1990’lardan sonra kadınların tek başlarına gönüllü bir şekilde göç etmelerinin oranının artmasının nedenlerinden biridir?

A
Ülkelerinde çalışmalarının yasak olması
B
Hedef ülkede kadına sunulan sosyal olanakların daha kötü olması
C
Kaynak ülkedeki kadına yönelik baskı ve ayrımcılık olması
D
Aile birleşmesi adına eşlerinin yanına gitmelerinin gerekmesi
E
Ev hizmetlerinde kadın istihdamına ihtiyaç duyulması
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi bedenin toplumsal niteliğini kazanmasında etkili olan toplumsal faktörlerden biri değildir?

A
Tüketim kültürünün yükselişi
B
Endüstriyel kapitalizmden, post endüstriyel kapitalizme geçiş
C
Hizmet endüstrisinin niteliksel ve niceliksel artışı
D
Sınıfsal değişimler, gelir, boş zaman değerlendirme ve yaşam tarzı değişimleri
E
Bireylerin biyolojik beden deneyimlerinin ortaya çıkışı
Soru 13

Bir kişinin yoksulluk, işsizlik, topraksızlık ve politik baskı gibi şartlar nedeniyle göçe karar vermesine ne ad verilir?

A
Kaynak mekândaki itici faktörler
B
Hedef mekândaki itici faktörler
C
Hedef mekândaki çekici faktörler
D
Kaynak mekândaki çekici faktörler
E
Kaynak mekândaki bireysel faktörler
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi kadın göçmenlerin kent yoksulluğundan daha fazla etkilenmesinin nedenlerinden biridir?

A
Ev içi sektörüne girişlerinin kolay olması
B
Ev hizmetinde çalışanların kalacak yer sorunu yaşamaması
C
Evlilik ve çocuk sahibi olma yaşlarının yükselmesi
D
Hijyen eksikliği nedeniyle sağlık sorunları yaşaması
E
Yeni ortamlarında daha rahat sosyalleşmesi
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Filipinli üniversite mezunu genç bir kadın olan Emily’nin Türkiye’de yatılı çocuk bakıcılığı yaparken karşılaştığı olumlu etkilerden biridir?

A
Sektördeki teknolojik gelişmeler nedeniyle işsiz kalma riskinin olması
B
Dışlanma tecrübesi nedeniyle göç sonrasındaki dışlanma ile daha rahat baş etmesi
C
Aldığı ücret nedeniyle göç süresinin uzaması
D
Sosyal hayatının sınırlanması
E
Vasıfsızlaşması
Soru 16

Bedenin kültürel bir öge olarak incelendiği düşünce alanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Klasik Sosyoloji
B
Kriminoloji
C
Fenomenoloji
D
Biyolojik Determinizm
E
Antropoloji
Soru 17

Patriarşik yapı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Üretim, yeniden üretim ve koruma süreçleri etrafında beliren ve erkek egemenliğini işaret eden bir içeriğe sahiptir.
B
Kadın bedenine ait modern içerikli değerler ve bedensel görünümler çok daha ön plandadır.
C
Patriarşik toplumsal değerler ve normlar, kadın bedenlerinin biyolojik niteliklerini referans almaktadır.
D
ilk patriarşik formların normlaştırılma süreci, Antik Çağ Yunan uygarlığına kadar uzanmaktadır.
E
Kadın bedenine ilişkin cinsiyet rollerinin normatif içeriğini belirleyen ve çoğu toplum için 'ortak olma’ niteliğini kazandıran temel sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel bir çerçevedir.
Soru 18

Batı ülkelerinin özellikle 1980'lerden sonra mülteci kabul etme ile ilgili yasal statülerini sıkılaştırmaları hangi göç türünün artmasına yol açmıştır?

A
Zorunlu göç
B
Dış göç
C
Düzenli göç
D
Düzensiz göç
E
Gönüllü göç
Soru 19

Feminist düşüncenin bedene önyargısız bir tutumla yaklaşmasında etkisi olan etmen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cinsiyet farklılıklarının açıklanmasında biyolojik beden farklılıklarının temel alınması
B
Bedenin biyolojik niteliğinin toplumsal cinsiyet alanında belirleyici olması
C
Toplumsal cinsiyet/biyolojik cinsiyet ayrımını sorunlaştırmada başlangıç noktası olarak kadın bedeni ve cisimleşmesinin spesifik görünümlerinin ele alınması
D
Biyoloji biliminin beden normlarını referans alması
E
Biyolojik bedensel farklılıkların ırk ve seksüellik gibi farklılıkları da doğallaştırmaca kullanılması
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Klasik Sosyolojide bedene ilişkin bir boşluk ortaya çıkmasının temel nedenlerinden biri değildir?

A
Endüstri toplumlarında sanayileşme ve kentleşme gibi alanlardaki sorunlar ile ilgilenmesi
B
Toplumsal düzen, suç ve anomi gibi sorunların nedenlerine yönelmesi
C
Aklın temel örgütleyici rasyonel güç olarak dikkate alınması
D
Felsefenin bedene bir önem atfetmemesi
E
Bireyin en önemli niteliği olarak aklın ön plana çıkması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x