Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları 2017-2018 Final Sınavı

Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Otorite ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Otorite, iktidar koşullarını yorumlama, bir güç imgesi tanımlamak suretiyle denetim ve nüfuz koşullarına bir anlam verme çabasıdır.
B
Meşru olarak kabul edilen bir iktidar haklılıkla örtülüdür ve herhangi bir biçimde zorlama veya kuvvetten öte, “kabul edilmiş bir itaat ödevine” dayanır.
C
Karizmatik temellere dayanan otorite iktidar sahibinin istisnai, olağandışı, sıradan insanların kişiliklerinde barındıramayacakları türden olağanüstü yeteneklere sahip olduğu ve dolayısıyla kahraman olduğu inancına dayanmaktadır.
D
Yasal-ussal otorite köklerini çok eski geleneklerden ve kurumsallaşmış inançtan almaktadır.
E
Otorite genellikle zorlama veya cezalandırma yöntemi üzerinden değil, diğerleri üzerinde sözünü geçirebilme ve davranışları üzerinde manevi bir etkileme gücü üzerinden ortaya çıkar.
Soru 2

Feminist düşüncenin 80’ler öncesinde bedene ilişkin olumsuz bir tutum sergilemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bedenin kültürel bir varlık olarak görülmesi
B
Bedenin sosyal kontrol alanı olması
C
Sayısız biyolojik cinsiyet olduğunu düşünmeleri
D
Kadın bedeninin tüketim nesnesi olarak görülmesi
E
Bedene biyolojik bir varlık olarak bakılması
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Halide Edip’in Doğu ile Batının çekişmesi ekseninde kadının erkeğe zihnen üstünlüğünü ispatladığı eseridir?

A
Sinekli Bakkal
B
Raik’in Annesi
C
Seviye Talib
D
Yeni Turan
E
Ateşten Gömlek
Soru 4

Virginia VVoolfun Kendine Ait Bir Oda başlıklı eserinde kadının kendine dayatılan geleneksel rollerden kurtuluşunu simgeleyen kendilerine ait odanın anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Varoluş
B
Yaratıcılık
C
Cesaret
D
Ötekileşme
E
Ekonomik özgürlük
Soru 5

Simone de Beauvoir’ın İkinci Cins başlıklı eserinde temel aldığı ve kadınlık durumu fikrine ulaştığı felsefe aşağıdakilerden hangisidir?

A
Materyalizm
B
Varoluşçuluk
C
Gerçekçilik
D
Pozitivizm
E
Hümanizm
Soru 6

İslamiyet öncesi eski Türk toplumlarından kalma sanat eserlerinde görülen kadın algısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sanat eserlerine maddi destek verir.
B
Haz ve aşk duyguları üzerinden tanımlanır.
C
Devlet yönetiminde yeri vardır.
D
Aile kurumunun etkin bir parçasıdır.
E
Dini-mitolojik özellikler taşır.
Soru 7

Osmanlı toplumundan Cumhuriyet toplumuna geçiş döneminde İnas (Kız) Sanayii Nefise Mektebi’nin kurulması için çalışan ve sonrasında okulun müdürlüğüne atanan, kendisi de yetenekli bir ressam ve öncü bir eğitmen olarak Türkiye Cumhuriyeti resim tarihine çok değerli katkılarda bulunmuş sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Güneş Terkol
B
Mihri Müşfik Hanım
C
Gülsün Karamustafa
D
Osman Hamdi Bey
E
Kutluğ Ataman
Soru 8

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi, toplumda kadına yakıştırılan elişi geleneğini kadınlıkla ilgili sorunları dile getirmede bir araç olarak kullanmıştır?

A
Kutluğ Ataman
B
Marina Abramovic
C
Lynn Skordall
D
Cindy Sherman
E
Tracey Emin
Soru 9

Türk Edebiyatında kadın karakterler için yeni bir kimlik yaratma imkânının ilk olarak doğduğu dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tanzimat
B
Cumhuriyet
C
Servet-i Fünun
D
II. Meşrutiyet
E
Milli Mücadele
Soru 10

Kadının medyada sorunlu ve kalıpyargılar içinde temsilini ifade eden kavrama ne ad verilir?

A
Ataerkil düzen
B
Cam tavan
C
Dikey örgütlenme
D
Simgesel yok ediliş
E
Yumuşak haber
Soru 11

Dizilerin kurgusal dünyasında 90’larla birlikte dolaşıma girmiş Süper Kadın imgesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak açıklanmıştır?

A
Güzel, çekici, genç kadın
B
Evli ve anne olan kadın
C
Sorumluluk sahibi, sempatik yaşlı kadın
D
Güzel, başarılı ve aile ve iş yaşamını dengelemiş kadın
E
Kendi hayatının öznesi olan özgür kadın
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi cinsiyetçi işbölümünün ortaya çıkarttığı sonuçlardan biri değildir?

A
Kadınların, doğalarına uygun olduğu düşünülen işlerden farklı işlerde çalıştırılması
B
Kadın emeğinin, erkek emeğine göre daha az değerli kabul edilmesi
C
İş yaşamında kadınların cam tavan uygulaması ile karşı karşıya kalması
D
Kadınların öncelikli işlerinin özel alanla sınırlı olduğunun düşünülmesi
E
Erkeklerle kıyaslandığında kadınların daha düşük ücretli işlerde istihdam edilmesi
Soru 13

Kadınların maruz bırakıldıkları şiddet sonucu yaşadıkları psikolojik süreçleri anlatmak üzere tanımlanan Hırpalanmış Kadın Sendromunun aşamalarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Suçluluk, kabul, bağışlama, bağımsızlık
B
İnkar, kabul, bağımlılık, öfke
C
İnkar, suçluluk, aydınlanma, sorumluluk
D
Suçluluk, bağımlılık, öfke, aydınlanma
E
Aydınlanma, öfke, sorumluluk, bağışlama
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi kadına yönelik ekonomik şiddetin örneklerinden biridir?

A
Kadının gelirinin elinden alınması
B
Kadının ailesinden arkadaşlarından ayrılması
C
Kadını küçük düşürme ve aşağılama
D
Kadının erken yaşta evlenmeye zorlanması
E
Kadının sosyal medyada denetlenmesi
Soru 15

İkinci Dalga Feminizmin temsilcilerinden olan ve medya içeriklerinde kadını ilk kez inceleyen gazeteci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gaye Tuchman
B
Rosalind Coward
C
Betty Friedan
D
Kathy Acker
E
Mutlu Binark
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi 2014 yılında yürürlüğe giren İstanbul Sözleşmesi’nde yapılan kadına karşı şiddet tanımında vurgulanmıştır?

A
Kadına karşı şiddetin, fiziksel olarak kadına yöneltilmiş bir şiddet eyleminin sonucu olduğu
B
Kadına karşı şiddetin, kadınlar tarafından da kadına uygulanan şiddet biçimlerinden biri olduğu
C
Kadına karşı şiddetin, kadınlar kadar erkeklerin de fiziksel ve psikolojik olarak zarar görmesi sonucunu ortaya çıkarttığı
D
Kadına karşı şiddetin, kamusal alandan çok, özel alanda ortaya çıktığı
E
Kadına karşı şiddetin, kadınlar ve erkekler arasındaki eşitsiz güç ilişkilerinin bir sonucu olduğu
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi kadına karşı şiddetin nedenlerinden biridir?

A
Kadınların ücretli çalışmaya katılamaması
B
Kadının erkeğe aşağılayıcı sözler söylemesi
C
Erkeğin eğitim düzeyinin düşük olması
D
Kadının eğitim düzeyinin düşük olması
E
Erkeğin kadına şiddetinin toplumsal olarak normal görülmesi
Soru 18

Kadınların siyasi haklarını kazanmaya başlamaları hangi yüzyılda gerçekleşmiştir?

A
20. yy
B
19. yy
C
18. yy
D
17. yy
E
16. yy
Soru 19

Türkiye'de 1999 yılında binlerce insanın ölümü ve yaşadıkları bölgeyi terk etmeleri ile sonuçlanan büyük bir depremin yaşanması aşağıdaki göç türlerinden hangisi ile ilişkilidir?

A
Kitlesel göç
B
Zorunlu göç
C
Düzensiz göç
D
Dış göç
E
Serbest göç
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x